ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.06 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР”

У ПРИЈЕДОРУ

Николе Пашића број 4

79 101 Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

I Предмет

Школски одбор ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III Мандат

Директор ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору се бира на период од 4 /четири / године, члан 130. став 5. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” , број: 41/18).

Мандат из претходне алинеје може се рачунати од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласност од ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.

IV Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, Колективним уговором, Статутом те Правилником о раду .

V Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању и то:

1.       Општи услови:

- Да има општу здравствену способност за рад ,

- Да је старији од 18 година ,

- Да је држављанин РС и БиХ.

2. Посебни услови

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно образовног рада школе,

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар,

- Поред општих услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем контакт телефона, дужни приложити:

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи,

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- Приједлог програма рада за мандатни период,

- Друге доказе о провођењу знања и способности,

- Доказ документа се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору, Николе Пашића бр.4 79000 Приједор са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора /НЕ ОТВАРАТИ/.

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање .

Достављена документација по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору у року од 8 /осам/ дана од дана доношења одлуке.

******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ОМАРСКА

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

79203 ОМАРСКА

Телефон/факс: 052/331-210, 333-014,

е-mail: os073@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук Караџић” Омарска расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Караџић” Омарска

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ “Вук Караџић” Омарска се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Вук Караџић” Омарска може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 31/18)

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву приложити:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење о држављанству,

4. Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

7. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

8. Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Наставници и стручни сарадници и остали радници који су испуњавали услове до ступања на снагу Закона могу равноправно конкурисати и на расписани конкурс за директора школе.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора јавне установе Основна школа.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ ОШ “Вук Караџић” Омарска у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ДОСИТЕЈЕВА ББ

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Тел. 052/416-332; 424-391, Факс 052/424-392,

е-mail: os031@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ

“Свети Сава” Козарска Дубица

1.       Директор школе............................................................................1 извршилац.

Опис радног мјеста

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Свети Сава” Козарска Дубица расписује конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Свети Сава” Козарска Дубица.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ “Свети Сава” Козарска Дубица се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Свети Сава” Козарска Дубица може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177., став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. РС”, број: 44/17 и 31/18),

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од 6 мјесеци),

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног закона РС (“Сл. гл. РС”, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом и неће бити враћени кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом оставити искључиво путем поште на сљедећу адресу школе са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора”.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ ОШ “Свети Сава” Козарска Дубица у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

         

 ***************

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ АГИЋИ, НОВИ ГРАД

79228 Д. Агићи тел.052 225 225,

Е-mail os042@skolers.org

                                       

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Секретар школе, на неодређено радно вријеме, са искуством, 1 извршилац;

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

(1) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4), за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно је доставити и сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу те спреме.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у Основној школи. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити 25.6.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Обавјештавамо све кандидате који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве потпуне да неће бити појединачно позивани на тестирање и интервју те да у случајну недоласка наведеног датума на тестирање и интервју сматраће се да је кандидат одустао од конкурса.

 Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана