ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 07.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

**************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за

пријем на праксу судијског приправника - волонтера

- Судијски приправник - волонтер

на период утврђен Законом о полагању правосудног испита у Републици Српској као услов за полагање правосудног испита.................  1 извршилац

1. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове:

Општи услови:

- да је држављанин БиХ,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак

Посебни услови:

- завршен правни факултет,

Сви кандидати за судијског приправника-волонтера који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Окружни привредни суд Добој ул. Светог Саве 22, Добој.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист, увјерење да се против њега не води кривични поступак) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена), у оригиналу или овјерене фотокопије. Доказ о општој здравственој способности је дужан доставити изабрани кандидат.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске".

*************

ЈУ ОШ "19. АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

- Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник - 1 извршилац;

- Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме за рад у продуженом боравку, до краја наставног процеса у школској 2018/19 години са искуством - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18).

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

−Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

−Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

−Увјерење о држављанству,

−Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

−Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи искуство,

−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

−Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 20.11.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа "19. април" Дервента, Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

****************

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе...............1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања;

Кандидат мора да испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Тест и интервју ће се одржати 20.11.2018. године у просторијама школе са почеком у 12.30 часова о чему ће кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве бити и писменим путем обавијештени.

Кандидати који се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Горња Слатина" 76238 Горња Слатина.

**********

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МОДРИЧА

ТРГ НЕМАЊИЋА 4

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Модрича

I        Директор ЈУ Центра за социјални рад Модрича расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме два (2) приправника са високом стручном спремом, и то:

1.       Приправник ВСС, професор специјалне едукације и рехабилитације –логопед и сурдоаудиолог, 240 ECTS бодова, ……………1 извршилац

2.       Приправник ВСС, дипломирани психолог, 240 ECTS бодова………1 извршилац

II       Опис послова

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ Центру за социјални рад Модрича.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж за ВСС траје 12 мјесеци.

III      Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да се против кандидата не води кривични поступак,

5. Да није заснивао радни однос у струци и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

IV      Посебни услови

1. Висока стручна спрема – VII степен стручности, завршен први циклус студијског програма Специјална едукација и рехабилитација – логопедија и сурдоаудиологија, 240 ETCS бодова или одговарајући еквивалент.

2. Висока стручна спрема – VII степен стручности, завршен први циклус студијског програма филозофски факултет одсјек психологија, 240 ETCS бодова или одговарајући еквивалент.

V       Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

VI      Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:

− Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

− Извод из матичне књиге рођених,

− Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

− Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу, нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачки В (Сукоб интереса),

− Овјерену копију личне карте,

− Овјерену копију дипломе или увјерења о завршеном факултету,

− Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци,

− Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове, биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа, сви кандидати ће бити накнадно обавијештени, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске" и на огласној табли ЈУ Центра за социјални рад Модрича.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Модрича, Трг Немањића 4 или лично сваким радним даном од 8 до 14 часова, са назнаком "Пријава на конкурс - не отварај".

На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

******************

ЈУ ОШ "СТЕВАН ДУШАНИЋ" ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Наставник биологије – 1 извршилац (4 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године.

1.       Услови конкурса

1.1. Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба да испуњава су:

а)       да је држављанин РС и БиХ , а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17)испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 73/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а)       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)       Извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

г)       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в)       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г)       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије  борца

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ "Стеван Душанић" 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ"

5.       Интервју и тест

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 19.11.2018. године, у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Стеван Душанић" Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

************

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Објављеног у "Гласу Српске" 24.10.2018. године број 2022-1/18 од 22.10.2018. године тако да умјесто:

2.       Наставник православне вјеронауке, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године, непуна норма - 5 часова седмично..................................................................................................1 извршилац.

3.       Наставник исламске вјеронауке, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до 31.8.2018. године, непуна норма - 1 час седмично..................................................................................................1 извршилац.

Треба да гласи:

2.       Наставник православне вјеронауке, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, непуна норма - 5 часова седмично.............................................................................................1 извршилац.

3.       Наставник исламске вјеронауке, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до 31.8.2019. године, непуна норма - 1 час седмично.............................................................................................1 извршилац.

Остали дио текста остаје непромијењен.

*************

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор директора школе

I        Мандат

1.       Именовање се врши на период од четири године,

2.       Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

II  Услови за избор (општи услови)

1.       Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2.       Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад.

III      Посебни услови

1. Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године или еквивалент,

2. Има најмање пет година радног искуства, као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи, у којој конкурише,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак,

5. Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи.

IV      Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3. Љекарско увјерење (приложити након избора кандидата),

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент),

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи,

9. Приједлог програма рада за четворогодишњи период,

10. Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада.

V       Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1. Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе, или путем поште, на адресу: ЈУ Техничка школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком: "за конкурс за избор директора школе".

3. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања рјешења о именовању.

*****************

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Једног наставника православне вјеронауке на 4 часа наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

2. Једног наставника исламске вјеронауке на 1 час наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

3. Једног наставника њемачког језика на 2 часа наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

4. Једног наставника машинске групе предмета на 2 часа теоријске наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

5. Једног наставника машинске групе предмета на 6 часова практичне наставе са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јави лице са положеним стручним испитом и радним искуством, разматраће се и пријаве приправника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Шамац, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 20.11.2018. године, у 13 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**************

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

ОДЛУКА

о измјени дијела конкурса за избор директора

ЈУ ОШ "Петар Петровић Његош" Бољанић

Конкурс за избор директора школе објављен у "Гласу Српске" Бањалука дана 17.10.2018. године у дијелу:

1. Посебни услови:

Да има завршен први циклус студија у трајању од 4 године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, мијења се те након измјене гласи:

1. Посебни услови:

Да има завршен први циклус студија у трајању од 4 године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18),

Ова одлука има да се објави посредством Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој, издавање на дана, 7.11.2018. године, у "Гласу Српске" Бањалука; Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Напомена: Лица која су конкурисала на расписани конкурс не треба да подносе нове пријаве, јер исте важе и за овај конкурс.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУОШ "Петар Петровић Његош" Бољанић, 74312 Бољанић са назнаком "Пријава за избор директора школе.

**********

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Вјероучитељ православне вјеронауке....... један извршилац, са радним искуством на неодређено вријеме 4 часа наставне норме 

2. Вјероучитељ исламске вјеронауке .............један извршилац, са радним искуством на неодређено вријеме 1 час наставне норме 

У погледу врсте стручне спреме кандидати треба да испуњавају следеће услове:

- За радно мјесто под 1. ... лице са завршеним одговарајућим православним теолошким факултетом

- За радно мјесто под 2 .... дипломирани професор исламске вјеронауке

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник" РС бр 102/2014 и 42 / 2016 ).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Овјерену фотокопију диплому о стеченој стручној спреми,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца ,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће примљени кандидат прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу, под редним бројем 2, имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој (може и лично у секретаријат) и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се: 19.11.2018. године у 11 часова у просторији бр. 110.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од објављивања, у дневном листу "Глас Српске".

*********

"ХА-ТРАНС" ДОО

МОДРИЧКИ ЛУГ ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ОГЛАС ЗА ПОСАО

"ХА-ТРАНС" д.о.о. Оџак, компанија која је већ 20 година присутна како на домаћем, тако и на међународном тржишту. Компанија коју красе квалитет услуге и добар однос са купцима. 2012 године компанија је покренула властити сервис, који осим одржавања и поправки властитих возних јединица, нуди и одржавање других путничких и теретних возила правних и физичких лица. Усљед развоја компаније и због повећања обима посла, "ХА-ТРАНС" д.о.о. планира ангажовати најбоље кандидате на позицији:

- Аутомеханичар/сервисер.

Услови:

- 2 године радног искуства на теретном и путничком програму,

- познавање страног језика (основни ниво),

- познавање рада на рачунару,

- познавање рада на дијагностици,

- спремност за напредовање,

- комуникативност.

Нудимо:

- стимулативно радно окружење,

- радни однос у складу са законским регулативама,

- континуирано професионално усавршавање,

- награде за постигнуте резултате.

Пријаве слати на е-mail: info@ha-trans.com или доставити лично у ХА-ТРАНС д.о.о. у Модричком Лугу. За све додатне информације контакт број 053/709-161.

*****************

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник информатике - 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС" број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС" број: 102/14 и 42/16).

У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

          Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

          Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

          Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедељак, 19.11.2018. године, у 13 часова у просторијама школе.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана