ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ОШ “ФИЛИП ВИШЊИЋ”

ДОЊА ТРНОВА

расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник географије – приправник, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме - до 31.8.2019. године;

2. Наставник биологије - лице са радним искуством, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме - до 31.8.2019. године;

3. Наставник физике - лице са радним искуством, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме - до 31.8.2019. године.

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области;

б) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) Увјерење о положеном стручном испиту су дужни доставити кандидати који се пријављују на конкурс за упражњена радна мјеста под редним бројевима 2. и 3;

г) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

ђ) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

д) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца су дужни доставити кандидати који се пријављују на конкурс за упражњена радна мјеста под редним бројевима 2. и 3;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Филип Вишњић”, Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

КОРАЈ - ЛОПАРЕ

расписује:

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Корај, Лопаре расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа”Доситеј Обрадовић”Корај, Лопаре.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Корај, Лопаре може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове у складу са чланом 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18).

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из прве тачке овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, или се није повиновало налогу да се појави пред Судом.

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Корај, Академика Мидхата Бегића 1, 75247 Корај, са назнаком – Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Доситеј Обрадовић” Корај, Лопаре.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Корај, Лопаре у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

*************

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

БИЈЕЉИНА

доноси

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ

дијела јавног конкурса број: 775/18 од 13.8.2018. г. објављеног у “Гласу Српске” дана 15.8.2018. г. и измјени и допуни истог

1. У заглављу наведеног конкурса и даљем тексту гдје год се позива на Закон о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. РС”, 44/17) додаје се и број “Службеног гласника Републике Српске” 31/18).

2. У наведеном конкурсу брише се став који гласи “У складу са чланом 115. Став 10. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр.44/17) кандидат је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице.

3. У наведеном конкурсу пасус који гласи “Дана 28.8.2018. године у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр.104, Бијељина обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.” мијења се и гласи:

     “Дана, 28.8.2018. године, у просторијама ЈУ Основне школе “Јован Дучић”, ул. Српске војске бр.104, Бијељина обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса

4. Пасус под тачком 1. наведеног конкурса која гласи “За сва радна мјеста интервју са кандидатима ће се одржати 28.8.2018. г. у 9 часова” мијења се и гласи:

      “За сва радна мјеста дана, 28.8.2018. г. у 9 часова обавиће се тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, док ће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса бити одржан у 10 часова истог дана.” 

Образложење

1. Приликом објављивања наведеног јавног конкурса грешком се нисмо позвали на измјене и допуне Закона о основном васпитању и образовању које су објављене у “Сл. гл. Републике Српске” број 31/18, те се овом одлуком врши исправка и позива на наведене измјене и допуне Закона.

2. Наведени пасус се брише из јавног конкурса за попуну упражњеног мјеста због техничке грешке,

3. Наведени пасус се мијења у складу са измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању РС (“Сл. гл. РС”, бр. 31/18), којим се одређује да ће се приликом избора кандидата поред интервјуа вршити и тестирање кандидата.

4. Тачка 1. Наведеног пасуса се мијења у складу са измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању РС (“Сл. гл. РС”, бр. 31/18), којим се одређује да ће се приликом избора кандидата поред интервјуа вршити и тестирање кандидата, истом тачком се кандидати обавјештавају о времену и датуму одржавања теста и интервјуа.

У складу са горе наведеним, а на основу члана 113. Став 1) и члана 139. став 3. тачка 15. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. Републике Српске” 44/17 и 31/18) директор је одлучио као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

            *******************                                                                                                           

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

БИЈЕЉИНА

расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник информатике, 8 часова, одређено вријеме до 30.6.2019. године, лице без искуства - приправник, 1 извршилац

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,   

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица дана, 18.9.2018. године (уторак), у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком “конкурс за наставника информатике “ лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб.  

             **************                                                                               

ЈУ ОШ “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА

Ул. Карађорђева број 111

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

1. ЈУ Основна школа “Дворови” Дворови поништава дио јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста, број 653/18 објављеног дана, 22.8.2018. године, посредством Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Гласу Српске”, који се односи на радно мјесто под бројем 1. Наставник српског језика – 8 часова норме седмично, лице са радним искуством на пословима који се траже јавним конкурсом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, извршилац ........................ 1

2. Остали дио конкурса остаје непромијењен.

3. Конкурс се поништава на основу одлуке директора ЈУ Основне школе “Дворови” Дворови, број: 714 /18, од 31.8.2018. године, због рјешавања технолошког вишка унутар Актива.

**************

ЈУ ОШ “ДВОРОВИ” ДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА

Ул. Карађорђева број 111

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Дворови” Дворови - Бијељина  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Дворови” Дворови.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Дворови” Дворови - Бијељина може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18).

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Дворови”, Карађорђева 111, 76311 Дворови, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Дворови” Дворови - Бијељина.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Дворови” Дворови - Бијељина у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*************

                                                                                                                                                                                                      

ЈУ ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”

ЈАЊА                                                               

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник њемачког језика, 14 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 1 извршилац

2. Дефектолог, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена , што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је конкурс расписан за пријем радника у радни однос са искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Меша Селимовић” Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

БИЈЕЉИНА

расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Васпитач - 2 извршиоца - на одређено вријеме, пуно радно вријеме

2. Васпитач - 2 извршиоца - на одређено вријеме, на пола радног времена

      

 Општи услови за пријем у радни однос :

- Да је држављанин Републике Српске односно БиХ

- Да је старији од 18 година

- Да има општу здравствену способност

- Да се против кандидата не води кривични поступак

 Посебни услови за пријем у радни однос:

- Најмање 1 година радног искуства

- Положен стручни испит

  Потребна документа:

Уз пријаву на јавни оглас, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- Овјерену копију дипломе педагошког факултета (180 ECTS) - смјер предшколско васпитање и образовање

- Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Извод из матичне књиге рођених (ако извод није трајни, не може бити старији од 6 мјесеци),

- Увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- Овјерену фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о оствареном радном стажу.

- Доказ о општој здравственој способности достављају кандидати који буду примљени у радни однос.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Са кандидатима, који буду испуњавали услове огласа, обавиће се интервју дана, 14.9.2018. године, са почетком у 10 часова у улици Светог Саве бр.9 у Бијељини.

Пријаве, са потребном документацијом, адресом и контакт телефоном, кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић “Чика Јова Змај”, 76300 Бијељина, Ул, Светог Саве број: 9.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана