ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

Општина Шековићи

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Начелник општине Шековићи расписује Јавни конкурс за пријем намјештеника у радни однос на неодређено вријеме на упражњено радно мјесто:

1. Домар-ложач  – 1 извршилац.

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу у општинској управи.

Посебни услови:

 

1. КВ радник

Уз пријаву кандидат је дужан приложити:

 

  • Кратку биографију,
  • Фото-копију личне карте,
  • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,
  • Фото-копија дипломе о стручној спреми,
  • Доказ о радном искуству,
  • Увјерење о некажњавању које није старије од 6 мјесеци,
  • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци,
  • Личну изјаву овјерену од стране надлежног органа о испуњавању услова из тачке 5.општих послова (да није отпуштен из органа управе...)
  • Личну изјаву овјерену од стране надлежног органа о неспојивости и сукобу интереса (чл.151. и 151.а) Закона о локалној самоуправи.

Све приложене копије потребно је овјерити.

Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште на адресу: Општина Шековићи, ул. Јосипа Ковачевића број 2., са назнаком „Пријава на Јавни Конкурс за пријем намјештеника".

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске" и порталу Завода за запошљавање.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју.

***

ЈУОШ „Вук Караџић" Роћевић,

 

расписује:

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник руског језика – пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радом у ЦШ Роћевић и ПО Брањево, 1 извршилац;

 

2. Наставник математике – пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радом у ЦШ Роћевић, 1 извршилац;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени Гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник Републике Српске", број: 81/22) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14  и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са важећим Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву (са назначеном адресом и контакт телефоном) и претходно наведену документацију, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима Правилника о процедури пријема у радни однос, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

 

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којем је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно образовни рад;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца (увјерење треба да садржи следеће податке о: опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста, степену стручне спреме и звању, и дужини оствареног радног стажа по врстама посла);

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење  општинског /градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

За радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, право учешћа имају и лица из члана 114. став 5) важећег Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на конкурс, комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 26.09.2023. године (уторак) са почетком у 9.00 часова, у просторијама школе у Роћевићу.

Школа ће, листу кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске и у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве доставити путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Роћевић, број: 64, 75413 Козлук, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана