ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.09.2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Власеница,               

расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник историје, 8 часова .................................................. 1 извршилац на одређено вријеме до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник енглеског језика, 8 часова .................................. 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са функције а најдаље до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 3. Наставник српског језика, 12 часова ............................................. 1 извршилац на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. Наставник разредне наставе ПО Цикотска Ријека, пуна норма ........1 извршилац на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.
 5. Наставник разредне наставе ПО Церска, пуна норма ......................... 1 извршилац на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом и
 6. Наставник информатике, 20 часова ....................................................... 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања а најдаље до 31.12.2023. године, приправник.

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 74/23) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22).

 1. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије засни-вања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 (2) Уз потписану пријаву и наведену документацију  потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних правилником.

ж Документација из става (2) подразумијева:

1)диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ ''Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена'',  просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

 Уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.09.2023. године (четвртак) у 8,00 часова, а интервју ће се обавити дана 21.09.2023. године (четвртак) у 9,30 часова у просторијама школе.

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако  се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отврен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Власеница, Светосавска 30, 75440 Власеница.                

***

ЈУ Технички школски центар, Зворник

расписује :

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 1. Наставник математике, 1 извршилац, приправник, 4 часа редовне наставе, до 31.08.2024. године,
 2. Наставник физике, 1 извршилац, приправник, 6 часова редовне наставе, до 31.08.2024. године,
 3. Наставник исламске вјеронауке, 1 извршилац, приправник, 4 часа редовне наставе, до 31.08.2024. године,
 4. Наставник стручно-теоретских предмета и практичне наставе у струци саобраћај, 2 извршиоца, приправник, пуна норма, до повратка радника са неплаћеног одсуства;
 5. Наставник енглеског језика, 1 извршилац, положен стручни испит, пуна норма, до повратка раднице са боловања;
 6. Наставник српског језика, 1 извршилац, положен стручни испит, 17 часова редовне наставе, до повратка раднице са боловања.

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 • Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.
 • Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.
 • Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.
 • Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе и сљедећа документа:

 • Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, а у складу са   Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС", бр. 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15)
 • Додатак дипломи, који садржи податке о просеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просеку оцјена.
 • Уверење о положеном стручном испиту (за радна места под редним бројем 5 и 6)
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.
 • Уверење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за радна места под редним бројем 5 и 6)
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 20.09.2023. године, са почетком у 08.00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављени на огласној табли школе.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Потписану пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом „за конкурс" или доставити лично у канцеларији секретара школе.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

  ЈУОШ „Вук Караџић" Роћевић,

 

 расписује:

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник ликовне културе – 3 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, са радом у ЦШ Роћевић и ПО Брањево, 1 извршилац;

2. Наставник математике – 4 часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, са радом у ЦШ Роћевић, 1 извршилац;

3. Наставник разредне наставе – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, приправник, са радом у ПО Брањево, 1 извршилац.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени Гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени

Гласник Републике Српске", број: 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са важећим равилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора

по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над

дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног

Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву (са назначеном адресом и контакт телефоном) и претходно наведену документацију, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по

критеријумима Правилника о процедури пријема у радни однос, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којем је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно образовни рад, за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи (за радна мјеста са радним искуством);

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, за радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (увјерење треба да садржи следеће податке о: опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста,

степену стручне спреме и звању, и дужини оствареног радног стажа по врстама посла);

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

За радна мјеста за која је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, право учешћа имају и лица из члана 114. став 5) важећег Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на конкурс, комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 19.09.2023. године (уторак) са почетком у 9.00 часова, у просторијама школе у Роћевићу.

Школа ће, листу кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске и у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве доставити путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Роћевић, број: 64, 75413 Козлук, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана