ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

*****

*****

*****

ЈУ Основна музичка школа „Свети Роман Мелод"

Невесиње 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I- Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање  директора ЈУ Основне музичке школе „Свети Роман Мелод" Невесиње

II – Опис послова

Директор организује и руководи процесом рада и пословања установе, представља и заступа установу, одговоран је за законитост рада и обавља друге послове у складу са законом , статутом и другим актима установе. Директор за свој рад одговара школском одбору и министру.

III – Мандат директора траје четири године.

IV Општи услови

 • да је држављанин Републике Српске, односно БиХ
 • да је старији од 18 година
 • да има општу здравствену способност
 • да није отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана обављања јавне функције;
 • да се на њега не односи члан IX Устава Босне и Херцеговине.

V– Посебни услови

1. завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе о високој стручној спреми

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насилља над дјететом или малољетним лицем

4. да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно – образовног процеса у школи

VI Потребна документа

Уз пријаву, кандидати достављају доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству;

3. диплому о завршеној стручној спреми (диплома уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Србије или на територији бивше СФРЈ након 6. априла 1992. године морају бити нострификоване у складу са прописима о високом образовању у БиХ),

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или настваник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе о високој стручној спреми,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насилља над дјететом или малољетним лицем

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду

11. изјаву да није да није отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана обављања јавне функције (овјерена од стране надлежног органа)

12. изјаву да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине (овјерену од стране надлежног органа).

Увјерење из тачке VI подтачка 6. школа ће прибавити по службеној дужности за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

На мјесто директора могу конкурисати лица обухваћена чланом 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању  („Сл. гласник РС" број 81/22)

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова  достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији  и не смију бити старији од шест мјесеци.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавјештени о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од пријема одлуке.

VII – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу предати непосредно или путем поште, на адресу ЈУ Основна музичка школа „Свети Роман Мелод" Невесиње, Трг слободе бб, 88 280 Невесиње, са назнаком „За конкурс".

***

"Љбиље" доо,  Љубиње

 

 

К О Н К У Р С

за пријем на позицију

 ДИРЕКТОР ДРУШТВА

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Поред општих услова прописаних Законом о раду Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 1/16 и 66/2018) потребно је да кандидати испуњавају и сљедеће

 

ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:

 1. Искуство у раду на истим или сличним пословима минимум 3 године;
 2. Високо стручно образовање  (VII степен);
 3. Познавање енглеског језика;
 4. Познавање рада на рачунару;
 5. Посједовање возачке дозволе "Б" категорије – активан возач;
 6. Развијене руководеће и организационе способности и вјештине проналажења рјешења;
 7. Систематичност и аналитичност у раду.

 

ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА:

 • Заступање Друштва и вођење послова Друштва у складу са законом и оснивачким актом Друштва,
 • Утврђивање пословне политике, процедура, циљева и програма развоја Друштва, одређивање мјера за њихово спровођење и испуњење;
 • Организација, надзор и унапређење свих процеса у Друштву;
 • Координација између радних јединица и сектора, дјеловање и допринос правовременом и несметаном обављању свих процеса у Друштву;
 • Предлагање и спровођење рјешења која воде рационалнијем, економичнијем и ефикаснијем пословању;  
 • Уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања, у складу са законом;
 • Закључивање уговора у правном промету са трећим лицима у домаћем и спољнотрговинском промету;
 • Доношење општих и појединачних аката;
 • Одобравање Пословника о квалитету и других документа система менаџмента
 • Одлучивање о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених;
 • Одлучивање о повећању и/или смањену броја запослених;
 • Предлагање запосленима измену уговорених услова рада (анекс уговора о раду);
 • За свој рад одговара Скупштини Друштва;
 • Обавља и друге пословодне функције од значаја за рад и пословање друштва које су у надлежности Директора друштва.

МЈЕСТО РАДА : Љубиње, Билећа, Требиње

Изузетно мотивишући услови се договарају у фирми.

Уз пријаву потребно је послати детаљан ЦВ са фотографијом.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА ЗА РАДНО МЈЕСТО:

 

 • Пријаву са биографијом која садржи основне податке о кандидату послати на mail: [email protected]  
 • Пријаве могу слати сви заинтересовани кандидати са територије БиХ.
 • На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.  
 • Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

***

  ЈУ ОШ ''Петар II  Петровић Његош''

Билећа

КОНКУРС

 

 1. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом  за рад у васпитно-образовном процесу, у складу са чланом 54. Закона о основном образовању и васпитању –   на неодређено вријеме ,
 2. Водитељ продуженог боравка – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, у складу са чланом 54. Закона о основном образовању и васпитању –   на одређено вријеме до 31.08.2024. године.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'': бр. 1/16, 31/18, 91/21 Одлука  уставног суда РС и 119/21) испуњавају и услове прописане чланом 114,115 и 116.  Законом о основном  васпитању и образовању  (''Службени гласник Републике Српске''бр:  81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (''Службени гласник РС'', број:  77/09,  86/10,25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(''Службени гласник РС'',број: 74/23) и члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма ( '' Службени гласник Републике Српске'', број 37/19 и 72/21)

(I) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз  пријаву ( потписану  од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона) кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан што доказује љекарским увјерење о психофизичкој способности, који не може бити старији од шест мјесеции које прилаже само изабрани кандидат након извршеног   избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  које га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности,  злоупотребе опојних средтава, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности  ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малоњетним лицем,

 (II) Уз потписану пријаву  и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начина бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност  посебних услова и документацију на основу којих се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаних  Правилником и то:

7.Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена  након завршених  интегрисаних  академских студија у одређеној области (дипломе  одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Српској или на територији бивше СФРЈ до 06.04.1992.године морају бити нострификоване).

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос  лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

11.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела  испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи.

12.Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење , након стицања одговарајуће стручне спреме,

13.Увјерење о радном стажу издато од претходног  послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног  за борачко инвалидску заштиту о утвђеном статусу  чланац  породице  погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату  из категорије погинулог борца,

15. .Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено  - отаџбинског рата  ако се ради о кандидату из категорије ратног  војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбранжмбено отаџбинског рата  Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. закона о основном васпитању и образовању ( у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном  васпитању и образовању испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

(III) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

(IV)Пријем кандидата у радни однос  извршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник Републике српске'' број : 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник РС'',број: 74/23).

(V)Неблаговремене и непотпуне пријаве  кандидата комисија не разматра, пријаве се одбацују.

(VI) Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се     29.09.2023 године (петак)  у : тестирање у 8,00 часова, интервју у 9,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити  на огласној табли школе  најкасније три дана прије заказаног  тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се  посебно позивати на интервју и тестрање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Школа ће писменим путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа''Петар II Петровић Његош''Билећа, Краља Александра, бр.32. Билећа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.               

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

ГАЦКО

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

    1.Водитеља продуженог боравка, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ........................................................ 4 извршиоца.

     2.Водитеља продуженог боравка, лице  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме од дана пријема до 30.06.2024. год. …………. 1 извршилац ,

     3.Наствник хемије , за 16 часова  редовне наставе – лице  са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме . . …………. 1 извршилац

     4.Професор разредне наставе, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ....................................................... 2 извршиоца

     5.Професор разредне наставе ,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на  одређено вријеме од дана пријема до повратка радника са боловања а најдуже  до  31.08.2024. год. .  ……...................................... 1 извршилац

    6.Професор енглеског језика  , за  8 часова  редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. год  .............................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда РС и 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/23) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене  чланом 114. и 142. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22), чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, те чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.    

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству које није старије од 6 мјесеци

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које изда цертификована здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

Радна мјеста бр. 1 . 2. 3. 4. 5. 6.

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за

- радно мјесто које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

- радно мјесто у школи на другим пословима, а које одговара стручној спреми која се тражи овим Конкурсом

- радно мјесто ван васпитно-образовног рада, а које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

 1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

НАПОМЕНА: Уколико за  радно мјесто  не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним  испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Кандидати који учествују на конкурсу неће бити посебно позивани на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да  је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервуја.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за водитеља продуженог боравка, професора разредне наставе, наставника хемије , наставника енглеског, тестирање ће обавити  29.09.2023. године у  8 сати, а интервју у 9 сати истог дана у просторијама ЈУ ОШ „Свети Сава" Гацко.

Пријаве са потребном документацијом се достављају лично или поштом на адресу:

ЈУ Основна школа „Свети Сава" Гацко, Видовданска 29, 89240 Гацко, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

 ЈУ Основна школа"Свети Сава"

Љубиње

 

К  О  Н  К  У  Р  С

За попуну упражњених радних мјеста

За школску  2023/2024. годину

 1. Наставник историје – 1 извршилац - 6 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године
 2.  Наставник италијанског језика – 1 извршилац - 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године
 3. Наставник основа информатике – 1 извршилац - 8 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године
 4.  Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме
 5. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

 Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (’‘Службени гласник Републике Српске’‘, број 1/16 , 66/18, 91/21 и 119/21) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 81/22 ), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (’‘Службени глсник Републике Српске’‘, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (’‘Службени гласник Републике Српске’‘, број 74/23). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  81/22). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.  

Уз пријаву потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:                                                                           

1.Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,                                                      

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                                                                                               

3.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или маљолетним лицем.                                                                                        

4. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                                                                                                  

 5.. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,                                                                                                                                       

 6. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад ,                                  

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са  прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,                                                                                                                                                                     

 8. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,                                                                                                     
9.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
10.Увјерење о радном стажу издато од  претходног  послодавца код којег је кандидат био запослен:   

- на радном мјесту у васпитно-образовним установама на радним мјестима  која одговарају стручној спреми и звању које се тражи овим конкурсом  

- -на радном мјесту у школи на другим пословима са истим степеном стручне спреме који је потребан за обављање послова радног мјеста  за које је расписан конкурс,                                                                          

-на радном мјесту ван васпитно-образовне установе на радном мјесту за које је потребан исти степен стручне спреме и звање  које се тражи овим конкурсом                                                                                                                                  

  Из увјерења треба јасно да се види опис радног мјеста, степен стручне спреме и звање и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме
11.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
12.Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           13. Увјерење општинског/градског органа  надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

-У изузетним случајевима, уколико кандидат  не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 8. просјечна оцјена се може доказивати и овјереном копијом индекса.

-Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу  издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије  од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

-Увјерење о неосуђиваности, да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела која га чине недостојиним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против:службене дужности,злоупотребе опојних средстава,полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа ће прибавити  службеним за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.   

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за  кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  29.09.2023. године у просторијама школе, и то:

 1. тестирање у 08.00 часова, а интервју у 09.00 часова.

-Школа ће листу  кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
-Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                           

У случају да се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства и положеног стручног испита.                                                                            

Пријаве слати поштом на адресу :                                                                                                                              

Јавна установа  Основна школа  „Свети Сава" Љубиње
Улица Светосавска број 23                                                                                                                                 

88 380 Љубиње                                                                                                                                             

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                              

***

ЈУ Гимназија „Јован Дучић" 

Требиње

 

К О Н К У Р С

за избор стручног сарадника

 

Педагог – на одређено вријеме, до повратка одсутног радника, најдуже до 31.08.2025.

 

-Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

-Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18 и 119/21) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20) и Правилником о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса, контакт телефон и тачан назив дијела конкурса на који се пријављују, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога.

4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- као неверификовани радник на пословима у школи, у  складу са чланом 108. ст. 10. и 11. Закона о средњем образовању и васпитању.

Из свих увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерења из члана 5. ст. 4) и 5) Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19), Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју са свим кандидатима обавиће се у четвртак, 28. 09. 2023. године у 12:30 часова, у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, и то: www.gimnazijaducic.com  , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић", Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

 ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки

Требиње

 

К О Н К У Р С

 

 • водитељ продуженог боравка – 4 извршиоца на неодређено вријеме са радним искуством од најмање годину дана и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 • водитељ продуженог боравка – 1 извршиоц на одређено вријеме до 31.08.2024. године, са радним искуством од најмање годину дана и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу
 • наставник физике – 8 часова у настави на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 19.04.2024. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 • наставник математике – 12 часова у настави на одређено вријеме до истека рјешења, а најдуже до 22.12.2023. године, са најмање годину дана радног искуства  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18, 91/21 - одлука Уставног суда и 119/21) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23 ).

Уз потписну пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5.  Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

12. Љекарско увјерење да је радно способан се доказује увјерењем о психофизичким способностима, издато од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у склау са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које за изабраног кандидата установе прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

15. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 29.09.2023. године ( петак ) по сљедећем распореду: водитељ продуженог боравка у 08:00 (тест) и 09:00 (интервју); физика у 12:00 (тест) и 13:00 (интервју); математика у 10:00 (тест) и 11:00 (интервју) у ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки" Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством за радно мјесто под редним бројем 3 и 4 разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки и Тврдошки", Горичка бр. 19, 89101 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на конкурс комисија не разматра, већ ће се евидентира уз констатацију да пријаве на конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ''Свети Сава''

 Билећа

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних  мјеста

 1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме (Матична школа),
 2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, а најдаље до 30.06.2024. године (ПО Мека Груда),
 3. Наставник основа информатике – 1 извршилац, на 10 часова редовне наставе седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 4. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдаље до 31.08.2024. године,
 5. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора, а најдаље до 31.08.2024. године,
 6. Водитељ боравка – 1 извршилац, на пола радног времена (50%), са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдаље до 31.08.2024. године.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 91/21 – одлука УС, 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22) и чланом 2.  и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'', број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22) која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

      1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

      2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

   3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 1. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
 2. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 3. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење  из тачке  4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата и то:

 • диплому о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06. априла 1992. године, морају бити нострификоване);
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 • увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити овај документ, просјечна оцјена се може доказивати и копијом индекса.

 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 • увјерење о радном стажу/радном искуству    издато од ранијег послодавца  код којег је кандидат био запоселен:    

 - на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословнима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом;

Из увјерења треба јасно да се види опис радног мјеста или систематизација радног мјеста, степен стручне спреме и звање и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 • увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 • увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доствити овјерене  фото-копије (не старије од 6 мјесеци) свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број: 81/22)  и Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 29.09.2023. године, тестирање у 0800 часова, а интервју у 0900 часова у просторијама школе.

Напомена: Кандидати су дужни у пријави на конкурс навести на које радно мјесто конкуришу.

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће  се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Свети Сава'''Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.

***

ЈУ    ЗА  ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕ И  ОБРАЗОВАЊЕ  „БУДУЋНОСТ"

БИЛЕЋА

П О Н О В Н И    Ј А В Н И     К  О  Н  К  У  Р  С                  

I  РАДНО  МЈЕСТО

1.  ВАСПИТАЧ  ПРЕДШКОЛСКЕ  ДЈЕЦЕ  -  1 (један) извршиоц  на одређено  вријеме   на шест мјесеци, најмање година радног искуства,  положен стручни испит  за васпитно-образовни рад ,а у случају да се не пријаве кандидати са траженом стручном спремом, разматраће се пријаве дипломираних педагога.

Право учешћа на конкурсу има кандидат који је стекао радни стаж или искуство у струци у трајању од годину дана, а није положио стручни испит, уколико испуњава остале услове прописане Конкурсом.

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II  ОПШТИ  УСЛОВИ

Кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће опште услова:

 • Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • Да је пунољетан,
 • Да је радно способан,
 • Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала, службене дужности,трговине људима,полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију,производње и приказивања дјечије порнографије,одузимања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела,
 • Да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 • Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета , злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • ВСС- Први циклус студија на студијском програму предшколског васпитања и образовања или  програму за образовање васпитача у трајању од три године и остварених најмање 180 ECTS бодова,
 • Да има најмање једну годину радног искуства са  одговарајућим степеном образовања,
 • Положен стручни испит за васпитно-образовни рад

IV  ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњености општих и посебних услова Конкурса и то:

 1. Диплому- овјерена фотокопија;
 2. Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад-овјерена фотокопија;
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фотокопија индекса;
 4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која  траже запослење,а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 5. Овјерена фото-копија радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 6. Увјерење о држављанству (не  старије од шест мјесеци);
 7. Извод из матичне књиге рођених;
 8. Овјерена фотокопија личне карте;
 9. Увјерење о невођењу кривичног поступка;
 10. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 11. Увјерење општинског  органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 12. Увјерење општинског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци и прилажу  само изабрани  кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

          Увјерење о неосуђиваности и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце  приложиће изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана 25.09.2023. године у 10.00 часова у просторијама Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Будућност"Билећа, ул.Николе Пашића б.б. обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове Конкурса за радно мјесто васпитача.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се  да су одустали од пријаве на Конкурс.

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Будућност" Билећа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу установе, најкасније три дана прије заказаног интрвјуа.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично ковертиране и затворене или на адресу Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Будућност"Билећа, ул.Николе Пашића б.б. – Комисија за пријем радника.

***

 ЈУ ОШ "Ристо Пророковић"

Невесиње 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњених радних мјеста

 1. Водитељ продуженог боравка – на пуно радно вријеме -  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 30.6.2024. године … 1 извршилац;
 2. Водитељ продуженог боравка – на пуно радно вријеме – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка директора са функције, а најдуже до 31.8.2024. године …. 1 извршилац;
 3. Водитељ продуженог боравка – на пуно радно вријеме – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2024. године …. 3 извршиоца;
 4. Водитељ боравка – са непуним радним временом, односно 50% радног времена – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2024. године …. 2 извршиоца и
 5. Дефектолог/специјални едукатор рехабилитатор, за рад у посебном одјељењу – са непуним радним временом, односно 50% радног времена – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2024. године … 1 извршилац.

НАПОМЕНА: Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним  испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске'' број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске'' број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске, број: 74/23).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фото-копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа  прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Уз потписану пријаву и документацију којом кандидат доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23):

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити Додатак дипломи, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца које треба да садржи податке о:

-  опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста,

- степену стручне спреме и звању,

- дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

- Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће поставити на огласној табли Школе, а по могућности  и на интернет страници Школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима, који  доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 29.9.2023. године у просторијама Школе:

-  тестирање са почетком у 08:00 часова,

- интервју са почетком у 09:00 часова.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће обавијестити све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Ристо Пророковић" Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ  „ Јован Јовановић Змај "

Требиње

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С

 

 • Наставник разредне наставе, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 2 извршиоца; (ПО Ластва и ПО Љубомир);
 • Наставник разредне наставе, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка директора са функције, а најдаље до 31.8.2024. године, 1 извршилац; ( ПО Дражин До);
 • Наставник основа информатике, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, 1 извршилац;
 • Водитељ продуженог боравка, пуна норма,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 5 извршилаца;
 • Водитељ продуженог боравка, пуна норма,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, а најдаље до 31.08.2024. године, 2 извршиоца;

На    сва радна  мјеста  примају   се  кандидати са радним искуством од годину дана  и положеним стручним испитом.

■ Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно – образовном процесу.

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 114. став (5) („Службени гласник РС" бр. 81/22).

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18, 91/21- одлука Уставног суда РС и 119/21) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи  („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14,76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број  74/18, 26/19,74/23).

Уз ПОТПИСАНУ ПРИЈАВУ од стране кандидата на којој ће ОБАВЕЗНО  навести на које радно мјесто конкурише,   адресу и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  дипломе, стечене након завршених интегрисаних академских студија  у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

 ■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење о радном искуству  од годину дана на пословима за које подносе пријаву,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10 . Увјерење о радном стажу   издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу   ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

13.Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

▪ Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

ТЕСТИРАЊЕ И ИНТЕРВЈУ кандидатата обавиће се у Петак, 29.9.2023.године, по сљедећем  распореду:

 1. Наставник разредне наставе, (ПО Ластва и ПО Љубомир): Тест у 8  часова, Интервју у 9 часова;
 2. Наставник разредне наставе, (ПО Дражин До): Тест у 8 часова, Интервју у 9 часова;
 3. Наставник основа информатике: Тест у 8 часова. Интервју у 9 часова;
 4. Водитељ продуженог боравка, на неодређено вријеме: Тест у 8 часова, Интервју у  9 часова;
 5. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, Тест у 8 часова, Интервју у  9 часова;

                                                                  

■  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнут на огласној табли Школе.

•  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

•  За кандидате који се не појаве на тестирању  или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „ Јован Јовановић Змај " Требиње, Октобарска бр.1
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.
Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ „Вук Караџић

Требиње

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе:

 -    3 извршиоца на неодређено вријеме;

 -    1 извршилац на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

 -    1 извршилац на одређено вријеме до 31.12.2023. године;

 

 1. Водитељ у продуженом боравку:
 1. 4 извршиоца на неодређено вројеме;
 2. 2 извршиоца на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

 

       3.          Наставник физике – 1 извршилац

 на одређено вријеме – до 31.08.2024. године;

 

       4.      Наставник техничког образовања  - 4 часа

на одређено вријеме – до 31.08.2024. године;

 

-Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

-Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи, Правилником о процедури пријема,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи(„Службени гласник Републике Српске" број 74/23 ).

Уз потписну пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 115.  Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).                    )
-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 29.09.2023. године

са почетком у:   08:00 – тест   и    09:00 – интервју;

 у  ЈУ ОШ „ Вук Караџић „ Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ „Вук Караџић", Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ ''Његош'' 

Берковићи

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

 1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, наставна норма, у  ПО-у Дабрица,  са радним искуством  и положеним стручним испитом , на одређено вријеме, до повратка радника са функицје, а најдаље  до 31.08.2024. године. 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (’‘Службени гласник Републике Српске’‘, број: 1/16, 66/18, 91/21 – одлука УС, 119/21) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број :81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (’‘Службени глсник Републике Српске’‘, број: 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи (’‘Службени гласник Републие Српске’‘број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5.  Закона о основном  васпитању и образовању    ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/2022).

Право учешћа  имају и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу  Закона  о основном  васпитању и  образовању  ("Службени гласник Републике Српске", број :81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

           1.Увјерење да је држављанин Републике Српске  и Босне и Херцеговине,

           2.Извод из матичне књиге рођених , којом се доказује да је кандидат пунољетан,

 1. Овјерена фото- копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6.априла  1992 . године морају бити нострификоване),
 2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу    ( за пријем у радни однос  лица са искуством),
 3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.
 4. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, те увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

Уз горе обавезну документацију потребно је доставити документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником.

 • Додатак дипломи , који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена , 
 • Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
 • Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла ,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
  9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                   

 -Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способноси за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 29.9.2023. године ,  тестирање  у 08:00 часова, а интервју у  09:00 часова у просторијама  ЈУ  Основне школе „Његош" Берковићи.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.
- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на  тестирање и интервју.                         

- Кандидати  ако се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на     конкурс.                                                                                                    

 -У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу : Јавна установа  Основна Школа  „Његош" Берковићи , Берковићи бб,               88363 Берковићи                                                                                                            

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс  остаје  отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                             

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана