ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.03. 2023. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

ЈУ СШЦ  „ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

ГАЦКО 

 

 

К О Н К У Р С

 

 

  1. Наставник ликовне културе (4 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу– на одређено вријеме до повратка одсутног радника;

 

Услови: За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду („Службени гласник РС”, број: 1/16, 66/18, 119/21) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број: 41/18, 35/20, 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС”, број: 120/20).


Уз потписану пријаву  од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:


1. Увјерење о држављанству,


2. Извод из матичне књиге рођених,


3. Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци доставља кандидат након што буде одабран на Конкурсу, а прије заснивања радног односа,


4. Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа,

 

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа),


6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,


7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992.год.),


8. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета које доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,


9. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,


10.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,


11. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,


12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,


13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидтат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.


14. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
15. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,


16. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске”.
Пријаву на Конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Солунских добровољаца бр.24, 89 240 Гацко са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести радно мјесто за које конкурше).”
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове прописане овим конкурсом поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се 04.04.2023.године у 10.45 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар „Перо Слијепчевић” у Гацку.


Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.
Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, уколико испуњавају остале услове прописане законом. Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством  у настави, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.


Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана