ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ОСНОВНИ СУД У ФОЧИ

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

        

 1. СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ/ВОЗАЧ- један извршилац на неодређено вријеме.

 

Општи услови:

 • да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • да има општу здравствену способност,
 • да је пунољетан,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

Опис послова: проводи извршење судских одлука за подручје суда, врши послове у вези са новчаним наплатама, пљенидбом, одузимањем покретних ствари и врши њихову јавну продају, редовно и благовремено сачињава извјештаје по обављеној или необављеној извршној радњи, води дневник рада према предметима у којима поступа, обавјештава судију о броју предмета који се за тај дан требају да изврше, њиховој врсти и релацији кретања, одговара за законито, благовремено и ефикасно обављање повјерених послова и задатака, обавља послове возача службених возила суда и одговоран је за превоз особља према путном налогу, одржава возила суда и одговоран је за њихову исправност, благовремену регистрацију и правда утрошак горива и мазива, одржава редовну чистоћу возила,  обавља ситне поправке у суду,  обавља и друге послове по наредби предсједника суда и руководиоца судске писарнице.

Посебни услови:  ССС - средња стручна спрема друштвеног смјера  IV степен, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или слицним пословима у траженом степену образовања, положен стручни испит, положен возацки испит «Б» категорије, познавање рада на рачунару.

Право пријаве на оглас имају све особе које испуњавају наведене опште  и посебне услове за обављање послова наведене у овом огласу.

Уз пријаву на јавни оглас потребно је приложити сљедећу документацију (оригинал или овјерену копију): доказ о стручној спреми, увјерење о радном стажу у траженом степену стручне спреме, увјерење о положеном стручном испиту, увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) или овјерену копију ЦИПС-ове личне карте, овјерену фотокопију возачке дозволе, увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца), овјерена изјава кандидата да у посљедње три године од дана објављивања овог јавног огласа није отпуштен из органа  државне службе као резултат дисциплинске казне на било којем нивоу власти у  Републици Српској односно Босни и Херцеговини и овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ 1. Устава Босне и Херцеговине.

Након пријема у радни однос, изабрани кандидат ће бити дужан доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које је примљен.

Све тражене документе треба доставити у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа. Документација се доставља у затвореној коверти непосредном предајом на писарници Основног суда у Фочи или путем поште на адресу:  Основни суд у Фочи, ул. Његошева с назнаком: „Комисији за провођење јавног огласа за радно мјесто-судски извршитељ/возач"

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

***

 ЈУ СШЦ „Голуб Куреш"

Билећа

 

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста:

 • Наставник музичке културе, 2 часа редовне наставе, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на одређено вријеме до 31.08.2024.године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21 Одлука Уставног суда и 119/21) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС", број: 120/20).

Уз потписану пријаву  од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци доставља кандидат након што буде одабран на Конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа,
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа),
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992.год.),
 8. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета које доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 9. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,
 10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 11. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
 13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидтат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.
 14. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 15. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 16. Увјерење општинског / градског органа управе надлажног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријаву на Конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести радно мјесто за које конкурше)."

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове прописане овим конкурсом поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се 20.09.2023.године у 13.15 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар „Голуб Куреш" у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, уколико испуњавају остале услове прописане законом. Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством  у настави, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

***

ЈУ  ОШ  „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША" 

ФОЧА

 

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и Министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године .

III – Статус

Директор школе заснива радни однос  и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основне школе „Веселин Маслеша" Фоча  те Правилником о раду.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 1. Општи услови

 - да је држављанин Републике Српске/ Босне и Херцеговине

 - да је пунољетан

 - да је здравствено способан.

 1. Посебни услови:
 • да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник Републике Српске",  број 81/22),
 • да има најмање пет година радног стажа  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,
 • да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на Конкурс достављају и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству,
 • љекарско увјерење о психифизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе,које не може бити старије од шест мјесеци  и прилаже само изабрани кандидат, а прије ступања на дужност,
 • диплома о завршеном првом циклусу или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми,
 • потврда којом доказује да има најмање  пет година радног стажа   као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,
 • увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (Школа ће службеним путем прибавити за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),
 • увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 
 • потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 • препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 • кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у  раду.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања  на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинали  или овјерене фотокопије.

Достављена документација се не враћа кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ  Основна школа „Веселин Маслеша" Фоча  ће, након  разматрања приспјелих  пријава  кандидата,  доставити Министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове Конкурса за избор  директора Школе.

Све  учеснике конкурса Школски одбор ће писаним путем обавијестити о одлуци Владе о именовању  директора Школе, а у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу Јавна установа Основна школа „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША" ФОЧА , 73 3300 Фоча, Карађорђева 68а,   са назнаком  ,,Пријава за избор директора школе."

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана