ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

НИКОЛЕ ПАШИЋА 2

ТЕЛ. 052/211-209

 

 

К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

 1. Професор физичког васпитања, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства а најкасније до 31.8.2024. године, 20 часова седмично, за приправника,
 2. Професор етике, на одређено вријеме, до 31.8.2024. године, 1 час седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом и
 3. Професор стручних предмета прехрмбене групе на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства одсуства, а најкасније до 31.8.2024. године, 11 часова седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду („Сл.гласник РС" број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука УС и 119/21)  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС" број: 41/18, 35/20 , 92/20 и 55/23, у даљем тексту: Закон), кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама („Сл.гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15, у даљем тексту: Правилник).

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи „Сл. гласник РС" број: 24/19, кандидати су обавезни приложити :

 1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;
 2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;
 3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);
 4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,
 7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 9. Увјерење о положеном стручном испиту (за радна мјеста под рб.: 2 и 3),
 10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, (за радна мјеста под рб.: 2 и 3),
 11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о: врсти посла које је радник обављао, степену стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла. Уколико је радник радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме (за радна мјеста под рб.: 2 и 3),
 14. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 15. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;
 16. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерења из тач. 4 и 5  Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у четвртак, 28.9.2023. године са почетком у:

 • 9,30 часова за радно мјесто под редним бројем 1,
 • 10,00 за радно мјесто под редним бројем 2. и
 • 11,00 за радно мјесто под редним бројем 3.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

НИКОЛЕ ПАШИЋА 4

ТЕЛ. 052/242-871

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1.Професор физичког васпитања - 12 часова, лице без радног искуства –приправник, на неодређено вријеме ………………………………….……………....……………..……..……………………..…. 1 извршилац.

 

         Поред општих услова, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука УС и 119/21)  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23, у даљем тексту: Закон), кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама („Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15, у даљем тексту: Правилник).

          Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РСе", број: 24/19) кандидати су обавезни приложити овјерене фотокопије (овјера  не смије бити старија од шест мјесеци):

 1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;
 2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;
 3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);
 4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,
 7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 10. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 12. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Увјерење из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу  „Глас Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у  разматрање, Комисија ће их евидентирати уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се 29.09.2023. године са почетком у 09,00 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу:

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР,  ул. Николе Пашића, бр. 4., са назнаком „ЗА КОНКУРС", обавезно навести радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНАР ПРИЈЕДОР

НИКОЛЕ ПАШИЋА 4

ТЕЛ. 052/211-262

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос

 1. Професор њемачког језика – 4 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

На основу члана 5. Правилника о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. Гласник РС" број: 24/19) општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,
 3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Да није осуђиван  правоснажном  пресудом  за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење  о подацима из посебног регистра за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. Гласник РС" број: 24/19), а она подразумјева:

 1. Овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту.
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. Додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење  високошколске  установе  о просјеку оцјена током студирања

уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 1. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 
 2. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
 3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,
 4. Увјерење општинског/градског  органа надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног  инвалида,
 5. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

 

Увјерење под редним бројем 2. и 4. из посебних услова  треба да доставе кандидати за радно мјесто које захтјева положен стручни испит за рад у образовању.

За радна мјеста гдје се траже лица са положеним стручним испитом право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању(„Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20,92/20 и 55/23),.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању(„Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште  препоручено на сљедећу  адресу: ЈУ „Средњошколски центар Приједор" у Приједору, Николе Пашића број 2, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање  Републике Српске .

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 28.09.2023. године (ЧЕТВРТАК) у 10,00 часова у просторијама ЈУ „Средњошколски центар Приједор'' у  Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије  свих докумената  и те копије неће бити враћене  кандидатима .

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 97/16), члана 6., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник РС", број 42/17) и члана 66. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град", број 2/17), начелник општине Нови Град   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Општине Нови Град

 

I – Расписује се конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској управи Општине Нови Град, на неодређено вријеме и то за радна мјеста:

 1. Шеф Одсјека за људске ресурсе, 1 извршилац
 2. Стручни сарадник за административно-техничке послове, 1 извршилац

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члановима 28. и 45. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град", број: 9/18, 12/18, 3/19, 8/19, 9/19, 1/20, 2/20, 7/20, 9/20, 1/21, 5/21, 6/21, 8/21, 11/21, 2/22, 5/22, 1/23 и 4/23).

III - Општи и посебни услови

 1. Општи услови:
 1. да је држављанин РС, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.
 7. Посебни услови:
 8. Шеф Одсјека за људске ресурсе:
 • ВСС - дипл. правник или први циклус студија-дипл. правник са најмање 240 ECTS бодова;
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен стручни испит за рад у општинској управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Стручни сарадник за административно-техничке послове:
 • ССС - IV степен друштвеног смјера;
 • најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен стручни испит за рад у општинској управи и
 • познавање рада на рачунару.

Изузетно, кандидат који је у другим организацијама и органима радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испиту року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења. Уколико кандидат не положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци, престаје му радни однос.

IV - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локлане самоуправе.

V - Потребна документација

 1. Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске (Образац бр.1)

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 1. Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и потписане изјаве:
 1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одобио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;
 2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
 3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса;
 4. да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 1. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
 1. дипломе о завршеној стручној спреми;
 2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник РС", број: 68/11, 85/11 и 7/15);
 3. исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 4. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

VI - Поступак избора кандидата

 1. Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.
 2. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.
 3. Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1,3. и 4.  Јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.
 4. Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће слиједећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

VII - Рок и мјесто подношења пријава

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику РС", дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Општине Нови Град  www.opstina-novigrad.com.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедње објаве.

Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Општине Нови Град".

Све информације везане за Јавни конкурс можете добити на контакт телефон 052/720-465.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Број: 01-120-7/23

08.09.2023. године

Нови Град

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ГРАДУ                                  

Број предмета: 076-0-СУ-23-000689                                           

Дана, 08.09.2023. године

 

На основу члана 48. став 2. и члана 77. Закона о судовима РС („Сл. гласник РС" број 37/12, 44/15 и 100/17), члана 111. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС" број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Сл. гласник РС" број 38/12 и 20/15) члана 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Основног суда у Новом Граду од 24.06.2014. године, Основни суд у Новом Граду дана 08.09.2023. године објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

          СТРУЧНИ САРАДНИК

- 1 (један) извршилац на неодређено вријеме (уз обавезан пробни рад у трајању од 3 мјесеца).

Општи услови:

 • да је држављанин БиХ,
 • да има општу здравствену способност,
 • да је пунољетан,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послове у суду,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

 • ВСС дипломирани правник,
 • најмање 2 године радног искуства у струци,
 • положен правосудни испит,
 • познавање рада на рачунару.

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву доставити доказе у виду увјерења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење, увјерење да се против њега не води кривични поступак, диплому о завршеном правном факултету, увјерење о положеном правосудном испиту, увјерење о стеченом радном искуству у струци, с тим да докази не могу бити старији од шест мјесеци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које не испуњавају опште и посебне услове биће одбачене.

Са кандидатима који испуњавају прописане услове Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће интервју.

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак  кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова ради коначног одлучивања, а након проведеног поступка коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда или поштом на адресу Основни суд у Новом Граду, улица Надежде Петровић број 13, Нови Град.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ГРАДУ                                  

Број предмета: 076-0-СУ-23-000690                                              

Дана, 08.09.2023. године

 

На основу члана 48. став 2. и члана 77. Закона о судовима РС („Сл. гласник РС" број 37/12, 44/15 и 100/17), члана 111. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС" број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Сл. гласник РС" број 38/12 и 20/15) и члана 1. и члана 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Основног суда у Новом Граду од 24.06.2014. године, Основни суд у Новом Градудана 08.09.2023. године објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста         

          ДАКТИЛОГРАФ

- 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Опис послова: врши дактилографске послове по диктату, врши све послове прописане Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у судовима (CMS) за дактилографа, учествује као записничар на претресима, расправама и рочиштима, поступа по наредбама у списима, сређује и пописује списе и стара се о уредности списа, пописује списе, сравњава пошту и отклања евентуалне грешке, благовремено врши требовање канцеларијског материјала и обавља друге послове по наредби предсједника суда.

Општи услови:

 • да је држављанин БиХ,
 • да има општу здравствену способност,
 • да је пунољетан,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послове у суду,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

 • IV степен стручне спреме гимназија, управна или друга одговарајућа средња школа и звање дактилографа прве „А" или „Б" класе са положеним стручним испитом,
 • познавање рада на рачунару,
 • радно искуство 3 године на истим или сличним пословима.

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву доставити доказе у виду увјерења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење, увјерење да се против њега не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству, с тим да докази не могу бити старији од шест мјесеци.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које не испуњавају опште и посебне услове биће одбачене.

Са кандидатима који испуњавају прописане услове Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће тестирање у складу са Правилником суда и улазни интервју са кандидатима који на тестирању испуне услове.

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак  кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова ради коначног одлучивања, а након проведеног поступка коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда или поштом на адресу Основни суд у Новом Граду, улица Надежде Петровић број 13, Нови Град.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

***

Основни суд у Приједору

 ул. Академика Јована Рашковића број 6, Приједор.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме 

I Назив и опис радног мјеста:

-Дактилограф,1 (један) извршилац   на неодређено вријеме

 

II Општи услови су:

-да је држављанин БиХ

-да је старији  од 18.година

-да има општу здравствену способност

-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

III  Посебни услови - Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, завршена управна, економска школа или гимназија, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

IV Потребна документа:

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије сљедећих докумената:

-увјерење о држављанству,

-извод из матичне књиге рођених,

-диплому о завршеној стручној спреми,

-увјерење или потврду  о радном искуству,

-личну карту или пасош,

Изабрани кандидат доставља у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда оригинале или овјерене фото-копије      докумената којима се доказује испуњеност општих и посебних услова конкурса и  увјерење о општој здравственој способности, док ће се увјерење о неосуђиваности прибавити службеним путем.

Рок за подношење пријава је  15  дана од  дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове биће позвани на улазни интервју и тест познавања рада на рачунару  о чему ће бити обавјештени писаним путем.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком „за конкурс" или лично на адресу: Основни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића број 6, Приједор.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана