ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.03. 2023. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

*****************

 

 Општина Нови Град

 ул. Петра Кочића бр. 2,

79220 Нови Град

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Општине Нови Град

 

IРасписује се конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској управи Општине Нови Град, на неодређено вријеме и то за радна мјеста:

 1.  Стручни сарадник – матичар
 2.  Виши стручни сарадник за бирачки списак – Секретар Општинске изборне комисије
 3.  Виши стручни сарадник за јавне набавке

 

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члановима 28. и 43. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град .

 

III - Општи и посебни услови

 

 1. Општи услови:
 1. да је држављанин РС, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

 1. Посебни услови:

 

 1. Стручни сарадник – матичар
 • ССС – IV степен, друштвеног смјера;
 • најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен стручни испит за  рад у општинској управи;
 • положен стручни испит за матичара;
 • познавање рада на рачунару.

 

 1. Виши стручни сарадник за бирачки списак – Секретар Општинске изборне комисије
 • ВШС – дипломирани информатичар или први циклус студија са најмање 180 EC­TS бодова;
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен стручни испит за рад у општинској управи;
 • познавање изборног процеса и

-    познавање рада на рачунару.

 

3. Виши стручни сарадник за јавне набавке

 • ВШС – друштвеног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 180 EC­TS  бодова или еквивалент;
 • најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања;
 • положен стручни испит за  рад у општинској управи;
 • познавање рада на рачунару.

 

Изузетно, кандидат који је у другим организацијама и органима радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испиту року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења. Уколико кандидат не положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци, престаје му радни однос.

 

IV - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локлане самоуправе.

 

V - Потребна документација

 1. Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске (Образац бр.1)

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

 1. Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и потписане изјаве:
 1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одобио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;
 2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
 3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса;
 4.  да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

 1. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
 1. дипломе о завршеној стручној спреми;
 2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 68/11, 85/11 и 7/15);
 3. увјерења о положеном стручном испиту за матичара (само за радно мјесто под редним бројем 1.)
 4. исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 5. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

 

VI - Поступак избора кандидата

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1,3. и 4.  Јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће слиједећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

VII - Рок и мјесто подношења пријава

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Општине Нови Град  http://www.opstina-novigrad.com/.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедње објаве.

Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Општине Нови Град".

Особа задужена за давање информација о Јавном конкурсу је Сања Пилиповић, Шеф Одсјека за људске ресурсе, на контакт телефон 052/720-465.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ Ош „Петар Мећава"

 Васе Пелагића 2а

79224 Костајница,

 

К О Н К У Р С

за избор и пријем радника

 

  1. Наставник за наставни предмет Биологија – 16 часова – 1 извршилац на одређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника, а најкасније до 30.06.2023. године,

  2. Наставник за наставни предмет Ликовна култура – 12 часова – 1 извршилац на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом;

 

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у  основној школи .  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове које се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1.да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2.да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

            6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и  5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

        1)овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је навдено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

        2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко–методичку групу предмета,

          3.) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

             4.) увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

          5.) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),

          6.) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

7.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

          8.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

          9.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана  21.03.2023. године (уторак) у просторијама Школе са почетком у 13:00 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Напомена:

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс".                                 

****

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР,

Николе Пашића бр. 2.

79102 Приједор

 

 

К О Н К У Р С

За упражњено радно мјесто

 

1. Професор стручних предмета прехрамбене групе  на одређено вријеме, до повратка радника са боловања а најкасније до 31.8.2023. године, пуна норма, за лице са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању , кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни приложити :

       1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

       2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

     3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може

        бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора

         по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

      4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

      5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

      6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,   злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

       7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

       8.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

      9.Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

        10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу

        11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на   евиденцији незапослених лица;

 • Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о: врсти посла које је радник обављао, степену стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла. (уколико је рдник радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.),

        12. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико

        се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

       13. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату  из категорије борца;

        14. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколикосе ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Увјерења из тач. 4 и 5  Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 24.3.2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ Ош „Козарац"

Маршала Тита бб

79202 Козарац

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

1.Наставник ликовне културе, 1 извршилац, 6 часова редовне наставе,на одређено вријеме, најдуже до 31.08.2023. године.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду-,кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2.да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности(не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјетета,полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5 и 6 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1.овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а за радно мјесто 3 уколико кандидат има увјерења

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју .Интервју  и тестирање ће се одржати дана  22.03.2023.године ( сриједа) у 13.15  сати у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе,најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени Гласник Републике Српске"број 74/18 и 26/19)

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс", доставити лично у школу или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа"Козарац" Улица Маршала Тита бб, 79 202 Козарац                     

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.                                                             

***

ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић", Козарска Дубица

Ђакона Авакума 15

79240 Козарска Дубица,

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са боловања а најдуже до 31.8.2023. године ............................................ 1 извршилац

 

2.Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, приправник ........................................................................... 1 извршилац

 

Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати предвиђени су одредбама Закона о раду  и Закона о основном васпитању и образовању члан 114. и 115., а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у  основној школи .

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  и Правилника о начину организовања проширеног програма прописана је врста стручне спреме и која лица могу да буду ангажована на наведена радна мјеста, односно које услове кандидати треба да испуњавају у погледу стручне спреме.

 

I Општи услови конкурса које кандидати треба да испуњавају:

 

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од 6 мјесеци,

 2.да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

 3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка (тачка 6.) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

 

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назначеном позицијом на коју конкурише) потписану од старне кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а што подразумјева:

 

 1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу( само за кандидате за радно мјесто под бројем 1.),
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 10. увјерење општиног/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању члан 114. став 5.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 125., став (5) и члан 198. Закона о основном васпитању и образовању .

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању .

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак 23.03.2023. године са почетком у 12:30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком „за конкурс". Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

***

ЈУ Основна школа „Јован Цвијић"

Брезичани бб, 79208 Брезичани

 

КОНКУРС
       за попуну упражњених радних мјеста

 1. Наставник  разредне наставе – 1 извршилац  на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.
 2. Педагог школе -  1 извршилац  на  90 % радног времена, са положеним стручним испитом и радним искуством  на одређено вријеме до повратка радника са боловања
 3. Професор ликовне културе – 1 извршилац, на одређено вријеме,  на 6 часова са положеним стручним испитом и радним искуством радним искуством

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ,кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .
Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5.,Закона о основном васпитању и образовању  , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ или РС, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична  дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4 и 5 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и

 

рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:
1.овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета
4. увјерење о положеном стручном испиту
5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца
6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)
7.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије бораца
9.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју.
Интервју  и тестирање ће се одржати дана  23.03.2023. године у 12:30 часова у просторијама школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.
Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу „ Глас Српске".
Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс", доставити путем поште на адресу школе.       
Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана