ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

 

Окружни привредни суд у Приједору

Ул. Занатска бр. 20

79 102 Приједор

 

Јавни конкурс за попуну радног мјеста у Окружном привредном суду у Приједору

 

1. Опис радног мјеста

1. Дактилограф/судски асистент - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

2.1. Општи услови које кандидати морају испуњавати:

            - да је држављанин Босне и Херцеговине,

            - да је старији од 18 година,

            - да има општу здравствену способност,

            - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

            - да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

2.2. Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

            За радно мјесто под редним бројем 1.:           

            - IV степен стручне спреме, управна, економска школа или гимназија, познавање рада на рачунару, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос, и то оригинал или фото-копије сљедећих докумената:

            - личне карте или пасоша,

            - дипломе о завршеној стручној спреми,

            - увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у конкурсу, кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

Изабрани кандидат дужан је да, у року од 7 дана од објављивања резултата конкурса на огласној табли суда, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о траженој стручној спреми, увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

За изабраног кандидата, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђиваности.

4. Пријава на конкурс

Пријаву на конкурс кандидати могу преузети лично на писарници Окружног привредног суда у Приједору или на интернет страници Окружног привредног суда у Приједору https://okprivrednisud-prijedor.pravosudje.ba/.

5. Рок и начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком „ЗА КОНКУРС" се могу доставити лично на писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу Окружног привредног суда у Приједору

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „Глас Српске".

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из конкурса, одбациће се.

Кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса биће позвани писаним путем на улазни интервју и тестирање. Комисија за спровођење поступка јавног конкурса ће обавити разговор са сваким кандидатом, те ће извршити тестирање на рачунару прекуцавањем заданог текста, након чега ће сачинити листу успјешних кандидата, те исту доставити предсједнику суда на одлучивање, у складу са Уредбом о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника. Резултати јавног конкурса биће објављени на огласној табли суда.

***

ЈУ Центар „Сунце" Приједор

 Краља Александра бр. 6

 79101 Приједор

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Секретар школе у својству приправника на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања и породиљског одсуства, најкасније до 06.12.2024. године ........................................................ 1 извршилац.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и услове прописане  чланом 142. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању .

Општи услови за пријем радника у радни однос :

-           да је држављанин РС или БиХ,

-           да је пунољетан,

-           да је радно способан ( увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

-           да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-              да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања деце ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-               да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

-              да има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова, завршен правни факултет,

Пријем радника ће се вршити у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и у складу са Правилником о поступку пријема у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем , а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилницима.

Критеријуми за бодовање кандидата:

-              просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

-             дужина радног стажа,

-              вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

-              резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

-              увјерење о држављанству,

-              извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-              љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа),

-             увјерење да се не води кривични поступак.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

-              овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено  стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-              додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-              увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-              увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-              увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-              увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар „Сунце" Приједор, 20.09.2023. године са почетком у 9:00 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар „Сунце" Приједор.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана