ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.05.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.05.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.05. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

******

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "МОКРО"

МОКРО

 

На основу члана 125. став (1) и члана 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", бр: 74/18 и 26/19), директор школе расписује

 

К О Н К У Р С
за попуну упражњеног радног мјеста


Педагог, 85 % радне норме, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац, са искуством и положеним сручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

За наведено радно мјесто поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних  чланом 114. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:
-Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,
-Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
-Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
-Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
-Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.


Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.05.2023. године са почетком у 09.00 часова, а интервју истог дана са почетком у 11.00 часова у просторијама школе.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене.
Затворене коверте са пријавама достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ,,Мокро ", Ул. Мокро бб, Мокро 71428, са назнаком „За конкурс".
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "28. ЈУНИ"

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

објављује

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се Конкурс о пријему радника број 01-317/23. у тачки 3. секретар школе, на неодређено вријеме, један извршилац, објављеног 27.3.2023. у дневном листу Политика.

 

 

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ СОКОЛАЦ

 

 

објављује:

 

И С П Р А В К У  Д И Ј Е Л А  К О Н К У Р С А

 

објављеног 10.05.2023.године у дневном листу „Глас Српске" .

 

Умјесто:

Поновљени конкурс

 

Треба да стоји:

Конкурс

 

 

КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

р а с п и с у ј е

Ј А В Н И       К О Н К У Р С

за пријем помоћника директора – постављење на период 5 година

 

 

 1.  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СЛУЖБУ  (ВСС)  - 1

извршилац – постављење на 5 година    

 

 1. Опис послова радног мјеста

                                                                             

 • руководи Службом и одговоран је за организацију у Здравственој служби, као и за вођење бриге о здравственом стању лица која бораве у Установи,
 • врши систематске прегледе лица лишених слободе по њиховом пријему и отпусту.
 • сачињава извјештај о здравственој и радној способности затвореника и малољетника,
 • врши преглед свих лица пријављених на љекарски преглед,
 • врши отварање и затварање боловања, давања поштеда, издавање упутница за болничко лијечење и специјалистичке прегледе ван Установе,
 • води евиденције о боловањима и упутама за лијечење и прегледе ван Установе,
 • стара се о раду амбуланте,
 • учествује у раду тима пријемно-отпусног одјељења за предлагање програма поступања са затвореницима,
 • израђује требовања лијекова, санитетског материјала и других средстава за потребе Здравствене службе,
 • обавља административне послове у вези одобравања екстерног лијечења лица лишених слободе,(прибављање одобрења надлежних органа и институција и сл)
 • на службени захтјев издаје љекарска увјерења,
 • врши надзор над хигијеном просторија у којим бораве и раде лица, а за које је прописана санитарна исправност,
 • организује и стара се о  дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији просторија Установе
 • контролише исправност намирница у кухињи Установе и хигијену просторија,
 • мјесечно подноси извјештај директору о хигијенско-епидемиолошкој ситуацију,
 • интервенише у хитним случајевима и ван радног времена.

 

б)Кандидати који се пријаве на конкурс треба да испуњавају опште услове  и то:

 

1.   Да је држављанин РС – БиХ;

2.   Да је старији од 18 година;

3.   Да има општу здравствену способност;

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање

послова у Казнено-поправном заводу;

 1.  Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било 

којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

 1.  Да се против кандидата не води кривични поступак;
 2.  Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

в) Посебни услови које требају испуњавати кандидати:  

●  медицински факултет, звање доктор медицине,

●  најмање 1 ( једна ) године радног искуства, након стечене ВСС и завршених

интегрисаних студија   са остварених 360 EC­TS бодова

●  положен стручни испит са ВСС из области здравства и стечена лиценца за

обављање здравствене дјелатности,

●  познавање рада на рачунару,

 

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1.  Диплома о стеченој стручној спреми;
 2.  Извод из матичне књиге рођених;
 3.  Увјерење о држављанству;
 4.  Увјерење о невођењу кривичног поступка;
 5.  Љекарско увјерење о здравственој способности;
 6.  Потврду о радном искуству ;
 7.  Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану

и овјерену од надлежног органа);

 1.  Увјерење о положеном стручном испиту.
 2.  Лиценца за обављање љекарске дјелатности.

Увјерење о некажњавању( документ под бројем 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије ступања у радни однос.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

Датум издавања докумената под бројевима 2,3,4,5 и 7 (нумерација из тачке г.) не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 60 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у    Дневном листу „Глас Српске"  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, са назнаком „КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СЛУЖБУ ".

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју, на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи

Општине Калиновик

 

I У Општинску управу Општине Калиновик прима се у радни однос на неодређено вријеме:

         

 1.  Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности, омладину, спорт, физичку културу и туризам .............. 1 (један) извршилац

 

II- Опис послова

Опис послова и радних задатака  службеника  пете категорије - другог звања    утврђени  су   чланом  7. тачке 15)   Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста  Општинске  управе  општине Калиновик  („Службени гласник општине Калиновик", бр. 2/21).

 

III- Општи услови

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне  злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  члан IX  став 1. Устава БиХ,
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи за радно мјесто из тачке 1.

 

IV - Посебни услови

-   ВСС, завршен четворогодишњи студиј  друштвеног или техничког смјера

са остварених најмање  240 EC­TS бодова или еквивалент,

-   двије године радног искуства у траженом степену образовања,

-   положен стручни испит за рад у управи,

-   познавање енглеског језика и

-   познавање рада на рачунару.

V - Потребна документа

Пријава на Јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу  ( Пријава на јавни конкурс), који је доступан на интернет страници  Општине Калиновик, а може се преузети и у шалтер-сали  Општине Калиновик

         

Тачност података наведених у образцу пријаве кандидат потврђује својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене а посебо рубрике  чији се садржај не доказује посебним документима, а односи се на испуњавање дијела опших услова Јавног конкурса.  

Уз пријаву на Конкурс кандидати  су  дужни  доставити  доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то:

Као доказе о испуњавању општих услова кандидати прилажу  фото - копију  увјерења о држављанству РС, односно БиХ  и изјаве  кандидата које су саставни дио Пријаве на јавни конкурс о испуњавању Општих услова из т. 4, 5, 6. и 7. Јавног конкурса.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат:

Као доказе о испуњавању посебних услова кандидати прилажу фото-копије:

1) дипломе о завршеној стручној спреми;.

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи,  односно изјаву којом се кандидат, уколико буде примљен у радни однос, обавезује да ће у року од  шест мјесеци од дана запослења положити стручни испит или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи,  у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник РС", бр.68/11,85/11 и 7/15);

3) доказе о радном искуству у струци ( потврда, увјерење  или други акт из кога се види на којим пословима  је, са којом стручном спремом и у ком периоду је  стечено радно искуство);

4) исправе о познавању рада на рачунару службеник  ( увјерење школе или друге институције  која се бави обучавањем рада на рачунару, положен испит из информатике или другу исправу факултета, фото-копија индекса, диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је  непосредно у вези са радом на рачунару  и положеном предмету из информатике;

5) исправе о знању страног језика – енглески језик.

Кандидат који је  стекао високо образвање по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у  складу са одредбама прописа из високог образовања.

Релеватност доказа цијениће се у  складу са члановима од 16. до 20. Правилника о јединственим процедурама  за попуњавање  упржњених радних мјеста у градској, односно општинској  управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 42/17).


VI - Усмени интервју и избор кандидата

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју. Интервју подразумјева појединачни разговор са кандидатима на основу кога се утврђује способност кандидата да ради на радном мјесту за које је конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Кандидати који не приступе заказаном интервјуу и који свој изостанак не оправдају сматраће се да  су одустали од пријаве на Конкурс.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам  дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото - копији, увјерење о општој  здравственој способности и овјерене изјаве о испуњавању  Општих услова из тачке  4,5,6. и 7.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидати не испуњавају  опште и посебне услове, позват ће следећег  кандидата  по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII- Рок, начин и мјесто за подношење пријава и  објављивање Конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања  Конкурса, ако конкурс не буде објављен истовремено.

Јавни конкурс  ће бити објављен у дневном листу ,,Глас Српске''  и  „Службеном гласнику Републике Српске".

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично на пријемном шалтеру или поштом на адресу: Општина Калиновик, Карађорђева бр. 37. са назнаком  Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи  Калиновик.

Непотпуне, недопуштене, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса Комисија ће одбацити Закључком.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу  је Милинко Лаловић, тел. 057/623-131.

***

На основу члана 62. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 79/15, 63/20 и 64/22), члана 3. Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи („Службени гласник Републике Српске", број 9/21)  и члана 50. Статута,  директор Јавне предшколске установе Дјечији вртић  „Бамби" Рогатица,  расписује:

Ј  А  В  Н  И       К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну  упражњених радних мјеста

у ЈПУ Дјечији вртић „ Бамби" Рогатица

 

I  – Директор ЈПУ Дјечији вртић „ Бамби" Рогатица расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста  у ЈПУ Дјечији вртић „ Бамби" Рогатица, и то радна мјеста:

 1. Васпитач ............................. 1 извршилац,  на одређено вријеме, (приправник)             

 

II Општи услови:

Општи услови за све кандидате су:

 1. да су држављани Републике Српске односно БиХ,
 2. да су старији од 18 године,
 3. да  су радно способан,
 4. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију, производњу и приказивање дјеције порнографије, одузимање малољетног лица, запуштање и злостављње малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела
 5. да се не воде у посебном Регистру лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавањем  дјеце,
 6. да против њих није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, икоришћавање дјеце и ,алољетних лица за порнографију, производњу и приказивање дјечије порнграфије,одузимања малољетног лица, запуштње и злоставање малољетног лица и насиље у породици или породичној  заједници и друга кривична дјела

Увјерење из тачке  4. и 5. за изабране кандидате Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

III-    Посебни услови:

          -ВСС- Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача.

 

IV – Потребна документа:

     Уз потписану пријаву за учешће на Јавном конкурсу која садржи и кратку биографију, кандидати су дужни приложити доказе  о испуњености општих и посебних услова из конкурса,као и доказе односно документација на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи како слиједи:

 1. увјерење о држављанству),
 2. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,
 3. љекарско увјерење увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
 4. увјерење да није осуђиван/а,
 5. увјерење да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 7. овјерену фотокопију дипломе или увјерења о дипломирању о завршеном првом циклусу студијског програма,
 8. увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовне раднике у предшколској установи
 9. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,
 10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 
 11. овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодвца
 12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о        утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике      Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

      14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се            ради о кандидату из категорије борца.

Увјерења из тачке 4. и 5.Установа ће прибавити службеним путем.

 Кандидати достављају овјерене копије свих докумената  и те копије се неће враћати кандидатима.

 

V - Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске" и огласној табли ЈПУ Дјечији вртић „Бамби Рогатица.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу ЈПУ Дјечији вртић „Бамби" Рогатица, Трг ослободилаца 14,73 220 Рогатица, са назнаком „Пријава на конкурс".

Дана,   31.05.2023. године, (сриједа) у 12 часова у просторијама ЈПУ Дјечији вртић „Бамби" Рогатица, Трг ослободилаца 14,  обавиће се интервју са каднидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен и поставиће се на огласној табли установе.  Кандидати се  неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 

Број: 02-0318-5/23                                                                                                                Директор:

Датум:  15.05.2023.год.                                                                                                   Наташа Дувњак

 

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана