ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.03. 2023. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

*****************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ЉУТИЦА БОГДАН

КАЛИНОВИК

 

расписује

 

КОНКУРС

 

  1.  Професор разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник  Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" бр.74/18 и 26/19) кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр.81/22) и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" бр.77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Потребна документација:

● Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају следећа документа :

● Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

● Увјерење о држављанству;

● Овјерена фото-копија Дипломе о стеченом звању;

● Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе)

● Потврду о радном стажу код ранијег послодавца

● Потврда  о положеном стручном испиту

● Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

● Увјерење општинског/градског органа управе надленог за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

● Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

● Увјерење општинског/градског органа управе надленог за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

● Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

● Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа).Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

● Увјерење о неосуђиваности  и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем Конкурса, а прије заснивања радног односа)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављен тест и интервју  (23.3.2023. у 1145часова тест, у 1245 интервју) који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" бр.74/18 и 26/19)

Списак кандидата  који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа, а за кандидата који се не појави на тестирању или итервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни  доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.
Пријаве са траженом документацијом предати лично или послати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа Љутица Богдан, Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.       

***

"HKP CONSULTING " д.о.о.

Бања Лука

 

расписује

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

 

1. дипломирани инжењер грађевинарства (нискоградња) - 1 извршилац

2. дипломирани инжењер грађевинарства (хидротехника) - 1 извршилац

3. дипломирани инжењер грађевинарства (конструкција) – 1 извршилац

4. дипломирани инжењер саобраћаја - 1 извршилац

5. дипломирани инжењер машинства - 1 извршилац

6. дипломирани инжењер електротехнике - 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 

1.  ВСС одговарајућег смјера,

1.1. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер  грађевинарства, фаза нискоградња),

1.2. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер грађевинарства, фаза хидротехника),

1.3. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер грађевинарства, фаза конструкција),

1.4. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер саобраћаја),

1.5. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер машинства),

1.6. Минимално 2 (двије) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама (дипломирани инжењер електротехнике),

2. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

3. Познавање енглеског језика,

4. Возачка дозвола "В" категорије.

Документација: Радна биографија (ЦВ) и докази о испуњавању осталих услова (диплома).

Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваки радни дан на телефон:   

Тел:   051/303-620

Моб: 065/888-889

Фаџ:   051/263-029

или е-ma­il адресу: [email protected]

                zeljko.momoc @hkpbl.com

                [email protected]

Конкус је за радна мјеста у Источном Сарајеву.

 

Пријаве на конкурс достављају се у року од З0 (тридесет) дана од дана

објављивања  конкурса.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"

ТРНОВО

 

расписује

 

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

  1. наставник српског језика – пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са функције директора, а најдуже до 31.08.2023. године са радним искуством и  положеним стручним испитом ............ 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног Суда РС и 119/21 ) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 114. и 115. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број: 81/22) као и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, потом лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата: 

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)увјерење о положеном стручном испиту;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  22.03.2023. године у 10.00 часова, у просторијама школе. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у  11.00 часова у просторијама школе.

Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом у затвореној коверти на адресу ЈУ ОШ„ Свети Сава"  Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: „Пријава на конкурс".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"

РОГАТИЦА

 

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

  1. Наставник биологије, 1 извршилац за 22  часа седмично, приправник, на одређено вријеме од дана пријема до повратка раднице са породиљског боловања.

  

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и чланом 3. тачка њ)  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
  2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
  3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
  1. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
  1. да по подацима из посебног Регистра није  правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
  2. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности,морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа. 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

  1. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој

групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

   3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

   4)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији  незапослених лица која траже запослење,

  5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

  6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 23.03.2023. године у 9,00 часова у просторијама Школе.

 

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 23.03.2023. године у 10.00 часова у просторијама Школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс" на адресу Јавна установа Основна школа „Свети Сава" Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана