ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.08,02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***********

ЈКП "КОМВОД" А.Д. БРОД

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 22

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у 

ЈКП „Комвод" а.д. Брод

 

I Управа ЈКП „Комвод" а.д. Брод расписује Јавни конкурс за попуну радних мјеста у ЈКП „Комвод" а.д. Брод  и то:

 

 1. Руководилац радне јединице одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже, погона за производњу воде и грађевинске оперативе ............ 1 извршилац
 2. Возач ......................................................................... 5 извршиоца
 3. Руковалац радним машинама ......................................... 1 извршилац
 4. Радник на одржавању воодводних и канализационих линија ............ 2 извршиоца
 5. Радник на одржавању зелених површина ..................................... 3 извршиоца
 6. Радник на пословима одржавања гробља и сахранама .................. 2 извршиоца

II 1) Радник се прима у радни однос на одређено вријеме, на период до 31.12.2023. године и то:
- „Руководилац радне јединице одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже, погона за производњу воде и грађевинске оперативе", 1 извршилац;
- „Возач", 4 извршиоца;
- „Руковалац радним машинама", 1 извршилац;
- „Радник на одржавању зелених површина", 3 извршиоца;

 1. Радник се прима на неодређено вријеме и то:
  - „Возач", 1 извршилац;

   3)Радник се прима до повратка радника са боловања и то:
- Радник на одржавању водоводних и канализационих линија", 2 извршиоца;
- Радник на пословима одржавања гробља и сахранама, 2 извршиоца;

III Општи услови за пријем у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није кажњаван и да се против њега не води кривични поступак.

IV Посебни услови за пријем у радни однос:

 1. Руководилац радне јединице одржавања и изградње водоводне и канализационе мреже, погона за производњу воде и грађевинске оперативе
 •  ВСС/ВШС/ВКВ (технички смјер)  – 3 године радног искуства
 1. Возач
 • ВКВ – 1 година радног искуства
 1. Руковалац радним машинама
 • ВКВ – 1 година радног искуства;
 1. Радник на одржавању водоводних и канализациоинх линија
 • КВ – 6 мјесеци радног искуства
 1. Радник на одржавању зелених површина
 • ПКбез радног искуства
 1. Радник на пословима одржавања гробља и сахранама
 • КВ – без радног искуства

V Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова (потребна документација) и то:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о некажњавању (оригинал),
 4. Увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (оригинал),
 5. Овјерена фотокопија дипломе,
 6. Доказ о радном искуству,
 7. Увјерење о завршеном оспособљавању за послове руковаоца грађевинским машина ( за радно мјесто „Руковалац радним машинама")
 8. Картица возача (за радно мјесто „Возач")
 9. Љекарско увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати, прије заснивања радног односа.

VI Објављивање конкурса и подношење пријаве:

Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли ЈКП „Комвод" а.д. Брод, на огласној табли Завода за запошљавање РС – Филијала Добој – Биро Брод и у дневном листу „Глас Српске".                  

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана посљедњег објављивања.

Рок за подношење пријава за радно мјесто „Возач", 1 извршилац, који се прима на неодређено вријеме је 15 (петнаест) дана од дана последњег објављивања.

Пријаве се могу достави лично у просторије ЈКП „Комвод" а.д. Брод или путем поште на адресу: ЈКП „Комвод" а.д. Брод, Ул. Николе Тесле, бр. 22, 74 450 Брод, са назнаком „Комисији за пријем радника у ЈКП „Комвод" а.д. Брод, те навести за које радно мјесто се подноси пријава

VIII Интервју:

Поступак избора кандидата спроводи Комисија за пријем радника у ЈКП „Комвод" а.д. Брод. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за пријем радника обавиће разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "СТЕВАН ДУШАНИЋ" ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

На основу члана 152. став (16) Закона о основном образовању и васпитању („ Службени гласник Републике Српске број 82/22") директор ЈУ ОШ „ Стеван Душанић" Прибинић доноси одлуку број 252/23 дана 17.08. 2023. године којом се

ПОНИШТАВА  КОНКУРС

 

Број 242/23 од дана 14.08.2023. године

Поништава се конкурс број 242/23 од дана 14.08.2023. године објављен дана 16.08.2023. године у „ Гласу Српске" због промјене у броју извршилачких мјеста.

***

ЈУ ОШ "СТЕВАН ДУШАНИЋ" ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мијеста

 

1. Наставник њемачког језика, 1 извршилац, 2. часа на одређено вријеме до 31.08.2024, са положеним стручним испитом,

2. Наставник физике, 1 извршилац, 6 часова до повратка радника са породиљског боловања а најдуже до 31.08.2024.г, са положеним стручним испитом,

3. Наставник биологије, 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.08.2024.г. , са положеним стручним испитом,

4. Наставник информатике, 1 извршилац, 2 часа на одређено вријеме до 31.08.2024.г. , са положеним стручним испитом

5. Професор разредне наставе, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.08.2024.г.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС", број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда и 119/21), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114, 115, 116 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10 ,25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/18 и 26/19), а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,осим за професора разредне наставе.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 12.09.2023 године . Тестирање са почетком у 11.00 часова, док интервју у 12.00 часова у просторијама школе у Прибинићу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа „"Стеван Душанић" Прибинић, бр.152 Прибинић, 74276. Прибинић, са назнаком „ЗА КОНКУРС"- назначити радно мјесто за које се кандидат пријављује.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ЈАВНИ К О Н К У Р С

за попуну упражњених радих мјеста

 

I На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до краја школске 2023/2024.године (најдуже до 31.8.2024.године) потребни наставници за сљедеће наставне предмете:

 

 1. МАТЕМАТИКА ............................................... 5 часова седмично, 1 извршилац
 2. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК ........................................... 4  часа седмично, 1 извршилац
 3. ФИЗИКА ........................................................... 4 часа седмично, 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:01/16, 66/18, 91/21 и 119/21) и Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19), које кандидати треба да испуњавају су:

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа).
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа).
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18,35/20, 92/20 и 55/23) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и то:

 1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области ,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18,35/20, 92/20 и 55/23) испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника  (члан 106.став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104.став 7. и 8 Закона о средњем образовању и васпитању).

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, уколико је расписан конкурс за пријем лица са радним искуством и положеним стручним испитом.
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета.
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током  студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица.
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла.
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одрбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске(уколико се ради о кандидату из категорије породице погунулог борца).
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци).

 

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс кандидати су обавезни навести све документе које достављају уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 15.9.2023.године, у 12 часова у просторијама школе. Списак  кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуну документацију школа ће објавити на огласној табли школе 12.9.2023.године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА" , Ул. Омладинска бб, 74470 ВУКОСАВЉЕ, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ДУЧИЋ" ДОБОЈ

ХИЛЕНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Професор физичког васпитања, 6 часова , са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме а најдуже до 31.08.2024. године

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник РС 1/16), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене чланом 104 .став1 тачка1,2 и 3 Законом о средњем образовању и васпитању ( Службени гласник РС 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ,као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује извод из матичне књиге рођених или фото копијом личне карте

3. да је радно способан ,а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат,након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа

4.да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава , а доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6.увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

1.Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2.Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања,ако у дипломи не постоје подаци опросјеку оцјена

3. увјерење о положеној педагошко- психолошкоји дидактичкој- медодичкој групи предмета,који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерењеда се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испитау складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом,издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца  Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школеу трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да прими радника без радног искуства.

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен дана 11.09.2023 године (понедељак) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе ,најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати ,а ако се не појаве на тестирању или интервјуу,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Гимназија „Јован Дучић" Добој, Хилендарска 2, са назнаком „Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

 

 1. Наставник/професор енглеског језика и књижевности-1 извршилац,12 часова, на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2024.године-са радним искуством
 2. Наставник/професор физике- 1 извршилац,6 часова, на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2024.године-са радним искуством
 3. Наставник/професор музичке културе -1 извршилац—6 часова седмично,на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2024.године-са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114.став 5. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске,број:81/22) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона  испуњавали услове који се односе на степен и врсте стручне спреме.

1.Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,издатим од стране цертификоване здравствене установе,које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,те за кривична дјела учињена против:службене дужности,злоупотребе опојних средстава,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а што се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
5)
да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,која за изабараног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву и документацију из члана 1.овог правилника потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаним овим правилником:
1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3)  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад,

4)увјерење да се кандиат ослобађа обавезе  полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица ,а  након стицања одговарајуће стручне спреме, 
7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

3)У изузетним случајевима,уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из става 2.тачка 5. овог члана,просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

4)Изузетно од става 2. тачка 7. овог члана,уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,доставља копију радне књижице.

5)Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се нече враћати.

Тестирање и интревју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу 13.09.2023. године: тест у 9:00 часова, а интервју у 10:00 часова. 

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу шќоле три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Алекса Шантић" Вукосавље, улица Омладинска 3.,74470 Вукосавље.

***

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ
 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем радника у радни однос

 

У Конкурсу за пријем радника у радни однос, који је објављен од стране ЈУ Медицинска школа Добој, у  дневном листу „Глас Српске" од 9. 8. 2023. године, врши се исправка у дијелу Конкурса који се односи на број часова, за радно мјесто наставника основа предузетништва.

 

Умјесто:

наставник основа предузетништва, 10 часова, на одређено вријеме, до 31. 8. 2024. године, са радним искуством .................................................. 1 извршилац,

треба да стоји:

наставник основа предузетништва, 8 часова, на одређено вријеме, до 31. 8. 2024. године, са радним искуством .................................................................. 1 извршилац.

Остали дио текста Конкурса остаје неизмјењен.

***

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Професор машинске групе предмета, 7 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2024. године;
 1. Професор грађевинске групе предмета,, 10 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2024. године;
 2. Професор физике, 6 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

 

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени Гласник РС број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник РС, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем(„Службени гласник"  РС бр 24/2019 ) .       На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :
1. Увјерење о држављанству,
2. Извод из матичне књиге рођених ,
3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци)

5. Овјерену фото- копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,
8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,
11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,
12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана 11.9.2023. године у 11,00 часова у просторији бр. 6.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА

 

1. професор-наставник српског језика, 1 извршилац; 13 часова на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. професор-наставник математике 1 извршилац; 20 часова на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

3. професор-наставник физике 1 извршилац; 6 часова на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

4. професор-наставник ликовне културе 1 извршилац; 4 часова на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

5. професор-наставник музичке културе 1 извршилац; 13 часова на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

6. водитељ продуженог боравка 1 извршилац; на одређено радно вријеме најдуже до 31.08.2024 године са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

7. професор-наставник разредне наставње 1 извршилац; на одређено радно вријеме најдуже до повратка радника са породиљског боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

УСЛОВИ:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" бр.1/16, 66/18 и 119/21.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

Право учешћа на конкурс имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број, 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица по основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. Гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и одредбама Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недиостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотрбе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је утврђена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије засницвања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава,полног инегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове који кандидат треба да испуњава потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодавање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основој школи (''Службени гласник РС'' број,74/23),која подразумијева:

1.Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области , односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Прописима којим се утврђује област полагања стручног испита у основној школи,

5.Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у, а након  стицања одговарајуће стручне спреме,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од предходног послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибави докумантацију из тачке 5. просјечна оцјена се може се може доказати и овјереном копијеом индекса,

Уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од предходног послодавца,доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

 - Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у Гласу Српске.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана ,12.09.2023. године,

- српски језик - тест у 8,00 часова, интервју у 9.00 часова.

- математика и физика - тест у 9,00 часова, интервју у 10.00 часова.

- ликовна култура и музичка култура - тест у 10,00 часова, интервју у 11.00 часова.

-водитељ продуженог боравка и разредна настава тест у 11,00 часова, интервју у 12.00 часова

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве школа ће поставити на огласној табли Школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Блатница,74275, ул.Блатница бр. 361, за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

На одређено вријеме, до краја школске 2023/2024. године ( до 31.8.2024. године), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, потребан је наставник за наставни предмет:

 1. Исламска вјеронаука, 3 часа седмично, 1 извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21)) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20, 92/20) и 55/23 и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Репбулике Српске", број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20), и то:

 1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених  најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит  за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број:41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника ( члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немајау положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

У случају да се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, као ни кандидати без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства – приправника.

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је распшисан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолопкој и дидактичко-методичкој групи предмета,  које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла ( осим за радно мјесто које је  расписано за приправника);
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насињља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број:24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 14.9.2023. године (четвртак) у 10.00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 11.9.2023. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

 1. Водитељ продуженог боравка, 2 извршиоца, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу
 2. Наставник историје , 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдаље до 31.08.2024.године, непуна норма (10 наставних часова), приправник
 3. Наставник географије, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдаље до 31.08.2024.године, непуна норма (2 наставна часа), приправник

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

I Општи услови:

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сардника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

За радно мјесто под тачком 1 потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (,,Службени гласник Реублике Српске" број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе „Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком  „ЗА КОНКУРС  за радно мјесто под тачком _  „

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 15.09.2023. године у 10,00 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервијуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

 

 1. Професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник  РС„ број 74/23), те посебне услове прописане чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС" број 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник  РС„ број 74/23).

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању  („Службени Гласник РС" број 81/22), односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС" број 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте  стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању („Службени Гласник РС" број 81/22) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник  РС„ број 74/23).

Потребна документа:
Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:


1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о држављанству, 
5. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

7. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 11.9.2023. године, са почетком у 09,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „ Никола Тесла" Дервента

Ул. Трг ослобођења бр. 6, 74400 Дервента

са назнаком – „Пријава на конкурс".

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Наставник математике (професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар, професор математике и физике) – 1 извршилац, 3 часа, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник физике (професор физике, професор математике и физике, професор физике и информатике, дипломирани физичар) – 1 извршилац, 17 часова, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 3. Наставник математике (професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар, професор математике и физике) – 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 11. 9. 2023. године са почетком у 13.00 часова.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Наставник православне вјеронауке - 1 извршилац, 6 часова до 31.8.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 2. Наставник физике – 1 извршилац, пуна норма до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 3. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци електротехника – 1 извршилац, 8 часова до 31.8.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 4. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала - 1 извршилац, 12 часова до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16, 119/21), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом (ако се тражи конкурсом),
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:
  врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа „Никола Тесла" Теслић у Теслићу, Карађорђева 10 А,  74 270 Теслић, са назнаком пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 12. 9. 2023. године у 11.00 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОМШ "МАРКОС ПОРТУГАЛ" ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ
74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЈЕСТА

Кућни мајстор - домар – (1) извршилац

        (1) извршилац – на неодређено радно вријеме

Услови:

 1. Основна школа или ССС /трећи степен/ техничког смјера
 2. Курс  противпожарне заштите
 3. Најмање година радног искуства

Општи услови, потребна документа:

 1. Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације,
 2. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;
 4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад  – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);
 5. Увјерење о некажњавању
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак
 7. Овјерена фото-копија дипломе
 8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 11.09.2023. године у 10:00 часова у просторијама школе.

Ако се кандидат не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа „Маркос Португал" Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ" ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 5115

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник њемачког језика, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, 4 часа седмично, 1 извршилац, положен стручни испит.
 2. Наставник енглеског језика, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, 4 часа седмично, 1 извршилац, положен стручни испит.
 3. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац на одређно вријеме до 31.8.2024. године, положен стручни испит.
 4. Наставник историје, 4 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2024. године, 1 извршилац, положен стручни испит,
 5. Наставник биологије, 2 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2024. године, 1 извршилац, положен стручни испит,
 6. Наставник информатике, 2 часа седмично на одређено вријеме до 31.8.2024.године, 1 извршилац, положен стручни испит.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

1.1.  Општи услови:

     Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан

г)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити  прије заснивања радног односа.

  1. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању ( ''Службени гласник Републике Српске''), број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата, доставити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације ,
 •  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

 • љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстав личности, морала, сужбене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 1. Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу ''Глас  Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.
 2. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:  ЈУ  Основна школа ''Иво Андрић'' Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију секретара школе у затвореној коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс''.

 1. ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 4.09.2023. године (понедјељак) са почетком у 9,00 часова.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА:

 1. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

Поништење дијела Конкурса објављеног дана 16.8.2023. године

По основу измјене сагласности за расписивање Конкурса предсједника Актива директора основних школа Регије Добој, поништава се дио Конкурса објављен у дневном листу Глас Српске дана 16.8.2023. године и то у тачки И, подтачке: 9. и 10. а који текст по тачкама Конкурса гласи:

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством – 1 извршилац
 2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством – 1 извршилац

Остали текст конкурса остаје непромијењен.

Поништавање дијела Конкурса, објавиће се у дневном листу Глас Српске посредством Завода за запошљавање.

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана