ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.05.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.05.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.05. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ЈУ СШЦ "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

Директор Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин" Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

1. Психолог, пуна норма, са радним искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства.                           Број извршилаца 1.

     2.  Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања психолога.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оргинале или овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од шест мјесеци ),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или дипломе којом доказује испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ СШЦ „Михајло Пупин", ул. Светог Саве 1А, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 07.06.2023. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ, ДОБОЈ

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III - Мандат

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

 1. има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 198. став 1). и 2). Закона о основном васпитању и образовању,
 2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1). или испуњава услове из члана 198. став 3).
 3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

 1. диплому о завршеној стручној спреми,
 2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, односно доказ о оствареном радном стажу на пословима директора школе који се урачунава у стаж тражен у тачки 2) посебних услова конкурса
 3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 5. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 6. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 7. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 8. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
 9. извод из матичне књиге рођених,
 10. увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фото-копији.

 

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, 74217 Подновље, Добој, са назнаком: „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења

 

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић" Подновље, Добој у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник/професор основа информатике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 18 часова, на одређено вријеме, а најдуже до 31.08.2023. године.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.1.  Општи  услови:

     Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2.  Посебни услови:  

             Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За наведено радно мјесто под бројем 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 81/22). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико се на конкурс на радно мјесто под бројем 1. не пријави лице са радним искуством и положеним стручним испитом, у обзир ће се узети и пријаве кандидата који имају статус приправника.

 

2.     ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

 • Потписану пријаву на конкурс и кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту (за радно мјесто под бројем 1.),
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за радно мјесто под бројем 1.),
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

 1. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:  ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Теслић, Улица Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку „Пријава на конкурс''.

 

 1. ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 05.06.2023. године у 13:00 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 1. НАПОМЕНА:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

 

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

 

 

 

Због повратка радника са боловања поништава се конкурс број 226/23 од 15.05.2023.године, објављеног у „Гласу Српске", дана 17.08.2023.године, за попуну радног мјеста:

 

-Педагог школе, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана