ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

*****

*****

*****

ЈПУ "ТРОЛ" ДЕРВЕНТА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 11

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за радно мјесто

 

На неодређено вријеме:

1.       Дипломирани психолог ___________________________ 1 извршилац

 

Општи услови:

-        Да је држављанин РС, односно БиХ

-        Да је старији од 18 година,

-        Да има општу здравствену способност,

-        Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи (Увјерење о некажњавању – СУП)

Посебни услови:

-        ВСС – дипломирани психолог

-        доказ о искуству у раду са дјецом

-        доказ о времену проведеном на БИРО-у

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе доказ о испуњавању општих и посебних услова:

-        Краћа биографија

-        Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија)

-        Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија)

-        Љекарско увјерење

-        Овјерена фотокопија дипломе

-        Овјерена фотокопија личне карте

-        Увјерење о некажњавању (СУП)

-        Потврда са БИРО-а о времену проведеном на истом

-        Потврда из установе или друге организације у којој је реализован рад са дјецом

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата на конкурсу ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Пријаве доставити у административну службу ЈПУ „Трол" Дервента или путем поште на адресу: ЈПУ „Трол", М.Стојановића 11, 74400 Дервента.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 1. Једног професора њемачког језика за 4 часа наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду, и то до повратка раднице са функције директора, али најкасније до 31.08.2024. године;
 2. Једног професора математике за 10 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2024. године;
 3. Једног професора ликовне културе за 2 часа наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2024. године;
 4. Једног професора медицинске групе предмета (доктор медицине) за пуно радно вријеме, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2024. године;
 5. Једног професора медицинске групе предмета (доктор медицине) за 14 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2024. године;
 6. Једног професора православне вјеронауке за 19 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на неодређено вријеме.
 7. Једног библиотекара на пуно радно вријеме, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са боловања, односно породиљско боловања.
 8. Једног професора медицинске групе предмета (Дипл. фармацеута),  са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2024. године;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:
- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених
- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:
- Увјерење о држављансту,
- Извод из матичне књиге рођених ,
- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

-увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;
- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу. (Не треба за приправника)

-увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита.
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104.став 1.тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању, право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе дана: 26.09.2023. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 29.09.2023. године у 09,00 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писаним путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ "САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

О ПРИЈЕМУ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

Одређено радно веријеме, до повратка радника са боловања

 

 1. Професор енглеског језика, са радним искуством ……………… 6 часова

I        Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 

II       У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школкама („Сл.гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

* Кандидати треба да доставе сљедећа документа:

 1. Пријаву на конкурс
 2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),
 3. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,
 4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,
 5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања ,
 6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види :
  -   врста посла,
  -   степен стручне спреме и
  -   дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
  Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.
 8. Увјерење од  Суда да није осуђиван правоснажном пресудом (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава - не могу обављати рад у школи),
 9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,
 10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,
 11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

******

 • Увјерење о некажњавању, из посебног регистра, (које се вади у МУП-у) школа ће накнадно прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран, односно примљен у радни однос.
 • Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос (не смије бити старије од 6 мјесеци).

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен од 13.09.2023. године до 21.09.2023. године, а објавњен је у дневном листу " Глас Српске".

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе : 22.09.2023.године, (од стране комисије).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се  25.09.2023. године у 9,00 часова у просторији бр. 10.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Изабрани кандидат почиње са радом послије истека жалбеног рока.

***

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјесто

 

 1. Радник на одржавању чистоће  -1 извршилац-70% норме , у подручном одјељењу Гајеви, на неодређено вријеме.

 

Услови: Најмање завршена основна школа

Уз потписану пријаву са обавезним навођењем броја телефона кандидат је дужан да достави:

 1. Извод из матичне књиге рођених илиовјерену копију личне карте
 2. Увјерење о држављанству
 3. Диплому о завршеној  школи
 4. Љекарско увјерење, (доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа)
 5. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела каја га чине недосотјним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злостављања дјетета, полног интегритета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 6.  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.
 7. податке из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије и исте се неће враћати кандидатима.

Оглас остаје отворе осам (8) дана од дана објављивања на сајту Завода за запошљавање РС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Интервју са пријављеним кандидатима ће се обавити дана 26. 09. 2023. Године са почетком у 09:30 часова у просторијама школе.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Горња Слатина" 76238- ГОРЊА СЛАТИНА.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Наставник естетике струке (професор ликовних умјетности, професор примјењених умјетности, академски сликар) – 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом и
 2. Наставник фармацеутске групе предмета: аналитичка хемија (дипломирани хемичар, професор хемије, дипломирани фармацеут) - 1 извршилац,  2 часа, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у понедјељак, 25.9.2023. године са почетком у 13.00 часова

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

НА ОДРЕЂЕНО  ВРИЈЕМЕ – до 31.08.2024. године

 

 1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ….............1 извршилац

Услови конкурса

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16,66/18, 91/21 и 119/21), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске бр.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Кандидати достављају следеће документе:

 

 1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 4. љекарско увјерење о психо-физичкој способности за рад;
  (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
  Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.
 5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,те за кривична дјела учињена против:службене дужности,злоупотребе опојних средстава,полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а што се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. увјерење да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,која за изабараног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 8. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 9. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета
 10. увјерење о положеном стручном испиту (само за радна мјеста са радним искуством и положеним стручним испитом);
 11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи ;
 12. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 13. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 14. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за радна мјеста са радним искуством и положеним стручним испитом);
 15.  увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 16. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 17. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

У изузетним случајевима,уколико кандидат не може због оправданих разлога прибавити документ из тачке 12, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.
У изузетним случајевима, уколико кандидат не може због оправданих разлога прибавити документ из тачке 14, односно не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,доставља копију радне књижице.

Дана, 27.09.2023. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Тестирање кандидата у 9 часова.

Интервју са кандидатима у 10 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

 

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Васо Пелагић" Пелагићево, Вука Караџића 76, Пелагићево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број:81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23).

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КАКМУЖ

БАРЕ И БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

Расписује се јавни  конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста :

 1. Професор/наставник српског језика и књижевности- 17 часова,1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до краја шк.2023/2024 године,
 2. Професор/наставник техничког образовања – 8 часова, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до краја шк.2023/2024 године,
 3. Професор/наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до краја шк.2023/2024 године
 4. Водитељ продуженог боравка, 3 извршиоца са радним искуством, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, пуна норма;

 

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

II

 1. Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 и 81/22) ,Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл. гласник РС број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник РС број 37/19, 13/20 и 72/21).
 2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17 и 31/18,84/19 ,35/20 , 63/20 и 81/22).
 3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 и 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређења област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала, службене дужности,полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

IV

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

 1. овјерена фото - копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,
 5. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца;
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ,уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 9. Кратку биографију.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

V

          Јавни конкурс је отворен осам ( 8 ) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", посредством Завода за запошљавање.

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на следећу адресу:

ЈУ ОШ "Свети Сава" Какмуж,Баре 11, 74317 Петрово, са назнаком „Јавни конкурс за пријем у радни однос".

VII

          Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Какмужу дана 25.09.2023.године ( понедјељак) у сљедећим терминима:

-Тестирање са почетком у 10,00 часова

- Интервју са почетком у 11,00 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 1. Водитељ продуженог боравка…….1 извршилац-100% норме на одређено вријеме-до 31. 08. 2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом
 2. Наставник географије…..1 извршилац за 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом

Уколико се за радно мјесто под тачком 1. не јави лице са положеним стручним испитом, разматрат ће се и пријаве лица без искуства, односно без положеног стручног испита.

Кандидати морају да испуњава следеће услове:

Општи услови:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела каја га чине недосотјним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, , злостављања дјетета, полног интегритета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 5.  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.
 6. податке из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

 1. Завршен први циклус студијског програма у одређеној области ( на основу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача) и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („ Службени гласник РС" број 81/22).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Уз потписану пријаву са обавезним навођењем броја телефона и е-mail адресе и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19), и то:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту
 5. увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто ,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ под тачком 3., просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља овјерену копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се одржати 26.09.2023. године у просторијама школе са почетком у 09:30 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на истом сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске"

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Горња Слатина" 76 238 Горња Слатина.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

 

 1. Наставник/професор ликовне културе -1 извршилац—12 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања-са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114.став 5. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске,број:81/22) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  овог Закона  испуњавали услове који се односе на степен и врсте стручне спреме.

 

1.Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,издатим од стране цертификоване здравствене установе,које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,те за кривична дјела учињена против:службене дужности,злоупотребе опојних средстава,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а што се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
5)да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,која за изабараног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву и документацију из члана 1.овог правилника потребно је доставити  и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаним овим правилником:
1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3)  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4)увјерење да се кандиат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,а након стицања одговарајуће стручне спреме,
7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

3)У изузетним случајевима,уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из става 2.тачка 5. овог члана,просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

4)Изузетно од става 2. тачка 7. овог члана,уколико кандидат не може доставити увјерење  о радном стажу издато од претходног послодавца,доставља копију радне књижице.

5)Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се нече враћати.


Тестирање и интревју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу 27.09.2023. године: тест у 9:00 часова, а интервју у 10:00 часова.
Листу кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу шќоле три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. 
Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Алекса Шантић" Вукосавље, улица Омладинска 3.,74470 Вукосавље.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 1. Библиотекар – 1 радник на пуно радно вријеме до 31.08.2024. године,

лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурсу:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/20 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне  услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/23). 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, односно увјерење о најмање три године играчког стажа за лица из става 2. тачка 2) овог члана,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из. тачке 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

- Изузетно од тачке 7), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који      не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/23).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. тестирање и интервју ће се  обавити 27.09.2023. године, са почетком у 9,30 сати у просторијама Јавне установе Основне школе „Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ" Бања Лука .

 

Пријаве слати на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИЈЕШЋЕ"

Лијешће бб,

74450 БРОД

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

за радно мјесто (навести)

 

 

***

ЈУ ОШ "ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ" ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – пуна норма, на одређено вријеме до краја наставе у школској 2023/2024. години.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23).

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, е-mail адресом, контакт- телефоном и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци;

Увјерење из члана 5. став 1. тачка 4), 5) и 6) Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 26.09.2023. године, са почетком у 10,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић - 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник/професор разредне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 2. Наставник/професор разредне наставе, приправник, пуна норма, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 3. Наставник/професор разредне наставе, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, а најдуже до 31.12.2023. године
 4. Водитељ продуженог боравка, један извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 5. Наставник/професор основа информатике, приправник, 14 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе,
 6. Наставник/професор техничког образовања, приправник, 6 часова, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе,
 7. Наставник/професор техничког образовања, приправник, 8 часова, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 8. Наставник/професор физике, 18 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ,на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања,
 9. Наставник/професор географије, приправник, 8 часова, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 10. Наставник/професор ликовне културе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова, на одређено вријеме до 31.08.2024. године.

 

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2)  да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

   

За наведена радна мјеста под бројевима 1., 4., 8. и 10. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 81/22). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико се на конкурс на радно мјесто под бројевима 1., 4., 8. и 10. не пријави лице са радним искуством и положеним стручним испитом, у обзир ће се узети и пријаве кандидата који имају статус приправника.

Уз пријаву на конкурс (са потписом и контакт телефоном) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:       

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити  овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се према сљедећем распореду:

 • четвртак, 28.09.2023.године са почетком у 13:00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Теслић, Светог Саве 78, 74 270 Теслић, са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ ОШ "19.АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „ 19.април" у Дервенти

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе „ 19.април" у Дервенти расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „ 19.април" Дервента.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговаран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III – Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од  осам дана од дана разматрања пријава.На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

IV- Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и на основу рада остварује у складу са законом, колективним уговором, Статутом школе, те Правилником о раду.

Посебни услови радног мјеста

V - За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште услове прописане Законом о раду („Службени гласник  РС „ број 1/16, 66/18 91/21- одлука УС и 119/21) и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске број 81/22) и Правилником  о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник РС„ број 70/23) и то :

 • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 година,
 • да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 198. став 2.

Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске број 81/22),

 • да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става или да испуњава услове у складу са чланом 198.став 3. Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске број 81/22),
 • да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
 • да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета , злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

VI- Потребна документација

Уз потписану пријаву на Конкурс , кандидати су дужни приложити доказе о испуњености општих и посебних услова и то :

1.Увјерење о држављанству,

2.Извод из матичне књиге рођених,

3.Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе , које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

4.Диплому о стеченој стручној спреми

5.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Потврда/Увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

7.Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

8.Увјерење да лице није осуђено правоснажном пресудом на безусловну казну затвора ( наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност ),

9.Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем( не старије од 3 мјесеца),

10.Препоруку ранијег послодавца односно Препоруку наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11.Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

12.Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбама члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Документа се достављају у оригиналу, или као овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

VII- Објављивање конкурса

Овај конкурс ће бити објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу достављати лично или путем поште, на адресу :

 ЈУ Основна школа „  19.април " Дервента, Светог Саве 4, 74 400 Дервента , са назнаком „ Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора школе".  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и исти неће бити враћени кандидатима.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

IX – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам ( 8 ) дана од дана пријема одлуке.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана