ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

ЈУ ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

О Г Л А С

за попуну радног мјеста

 

 

 1. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац на пуно радно вријеме са положеним стручним испитом , на одређено вријеме до 31.08.2024. године
 2. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац на 50% радног времена са положеним стручним испитом , на одређено вријеме до 31.08.2024. године

 

У складу са чланом 113,114 и 116 Закона о основном васпитању и образовању (Сл.Гласник РС број 81/22) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе следећу документацију:

 

 1. Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Увјерење о држављанству
 4. Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка
 5. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)
 6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)
 7. Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања
 8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у вспитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)
 9. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије бораца
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

 1. Тест и интервју са кандидатима ће се одржати дана 18.09.2023.године.Тест са почетком у 09:00 часова а интервју са почетком у 11:00 часова.
 2. Контакт телефон кандидата
 3. Документе слати на адресу ЈУ ОШ,,Радоје Домановић,, Осјечани Горњи ; 74225 Осјечани

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

 

Копије докумената морају бити овјерене.

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са и правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (Сл.гласник РС број 74/23).

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

Одлука

о поништењу дијела конкурса број 955/23, објављеног 30.8.2023. године

 

I ПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС објављен у дневном листу „Глас Српске" дана 30.08.2023. године, који се односи на пријем у радни однос:

Професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

II Конкурс се поништава због гашења подручног одјељења Горњи Вишњик.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

О Г Л А С

за попуну радног мјеста

                                 

 1. Водитељ продуженог боравка – 1 радник на пуно радно вријеме  радник на пола радног времена са радним искуством и полиоженим стручним испитом  до 31.08.2024. године.

 

У складу са чланом 113,114 и 116 Закона о основном васпитању и образовању (Сл.Гласник РС број 81/22) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе следећу документацију:

 

 1. Диплому или увјерење о завршеном факултету одговарајућег смјера или овјерене фотокопије,
 2. Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјене остварене током студирања или додатак дипломи који садржи податке о положеним испитима и просјеку оцјене током студирања или овјерену фотокопију,
 3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију,
 4. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци или овјерену фотокопију,
 5. Увјерење издато од стране надлежног суда о невођењу кривичног поступка не старије од 3 мјесеца или овјерену фотокопију,
 6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно - образовном процесу
 7. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (доставља изабрани кандидат прије закључења уговора ),
 8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (Потврда Завода за запошљавање
 9. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности ( прибавља се службеним путем ,прије заснивања радног односа).
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије бораца,
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 13. Увјерење о радном стажу.

 

Тест са кандидатима ће се одржати дана 19.9.2023. године (Уторак ) са почетком у 9:00 часова, а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

Документе слати на адресу ЈУ ОШ ,,Петар Кочић" Сјенина Ријека бб, 74212 Сјенина, са назнаком „За конкурс па навести назив радног мјеста за које кандидат подноси пријаву"

Запримљена документација се неће враћати пријављеним кандидатима, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју, а уколико се не појаве на дан тестирања сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Копије докумената морају бити овјерене

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

***

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ" ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

 

 1. Водитељ продуженог боравка-1 извршилац, на одређено вријеме, за шк. 2023/24 .годину са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) ,   Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15)и члана 6.Правилника о начину организовања проширеног програма (Службени глансик РС,број:37/19,13,20).

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114.став 5. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске,број:81/22) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  овог Закона  испуњавали услове који се односе на степен и врсте стручне спреме.

 

 1. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
  1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
  2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,
  3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,издатим од стране цертификоване здравствене установе,које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,
  4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,те за кривична дјела учињена против:службене дужности,злоупотребе опојних средстава,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а што се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
  5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,која за изабараног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
  6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
  Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву и документацију из члана 1.овог правилника потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата по критеријумима прописаним овим правилником:
1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад,

4)увјерење да се кандиат ослобађа обавезе  полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица ,а  након стицања одговарајуће стручне спреме, 
7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

3)У изузетним случајевима,уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из става 2.тачка 5. овог члана,просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

4)Изузетно од става 2. тачка 7. овог члана,уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,доставља копију радне књижице.

5)Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се нече враћати.


Тестирање и интревју  кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у  сриједу  20.09.2023. године: тест у 9:00 часова, а интервју у 10:00 часова.
Листу кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу шќоле три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа „Алекса Шантић" Вукосавље, улица Омладинска 3., 74 470 Вукосавље.

***

ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ" ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ЂУЛИЋИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

 

 1. Наставник музичке културе, 13 часова седмично на неодређено вријеме, 1 извршилац, положен стручни испит, (уколико не буде кандидата са положеним стручним испитом разматраће се пријаве приправника).

 

 1. Наставник српског језика, пуна норма, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, приправник.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

1.1.  Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

 

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити  прије заснивања радног односа.

 

  1. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању ( ''Службени гласник Републике Српске''), број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата, доставити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације ,
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

 • љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстав личности, морала, сужбене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 1. Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас  Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.
 2. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа ''Иво Андрић'' Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију секретара школе у затвореној коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс''.

5.  ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 18.09.2023. године (понедјељак) са почетком у 9,00 часова.

Кандидати који  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

НАПОМЕНА:

 1. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР

 

 1. Наставник/професор физике, 16 часова, на одређено, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу до 31.08.2024. године – 1 извршилац

 

УСЛОВИ:

 1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске, број 1/2016, 66/2018 и 91/2021 - одлука Уставног суда Републике Српске број У-66/20 од 29.09.2021г. и 119/2021") кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).
 2. Право учешћа на конкурс на основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. Гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи. Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 1.  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 2. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 3. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 4. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 5. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 6. Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла.
 7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 19.09.2023. године (уторак). Тестирање кандидата почиње у 07.00 часова а интервју у 09.00 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли Школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" бр. 74/23).

 

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2, за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

ОДЛУКА

          Овом одлуком се поништава дио конкурса број 477/2023 од 14.08.2022. године, који је објављен 16.08.2023. године у дневним новинама „Глас Српске".

          Због потребе расписивања конкурса за радно мјесто наставник музичке културе на више часова редовне наставе, поништава се тачка 3. која гласи:

Наставник музичке културе -7 часова, на одређено радно вријеме, до окончања судског процеса против запосленог радника, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

За наведено радно мјесто ЈУ Основна школа „Лијешће" ће расписати нови конкурс са измијењеним бројем часова.

 

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник музичке културе – 14 часова на одређено радно вријеме, до окончања судског процеса против запосленог радника, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.
 2. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку – 2 радника на пуно радно вријеме  до 31.08.2024. године, лица са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.
 3. Наставник разредне наставе за рад у боравку – 2 радника на 50% радног времена до 30.06.2024. године, лица са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.
 4. Наставник српског језика – 5 часова на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурсу:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/20 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/23).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, односно увјерење о најмање три године играчког стажа за лица из става 2. тачка 2) овог члана,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из. тачке 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

- Изузетно од тачке 7), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријем у радни одно сизвршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основно јшколи ("Службенигласник РС" број 74/23).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под 2.и 3. тестирање и интервјуће се обавити 21.09.2023. године, са почетком у 11.00 сати у просторијама Јавне установе Основне школе „Лијешће" а за радна мјеста под 1. и 4. дана 21.09.2023. године са почетком у 9.00 сати. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ" Бања Лука .

 

Пријаве слати на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИЈЕШЋЕ"

Лијешће бб,

74450 БРОД

 

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

за радно мјесто (навести)

 

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се јавни конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1) Водитељ продуженог боравка 2 извршиоца:

- 1 извршиоц на неодређено вријеме

- 1 извршиоц на одређено вријеме до 31.8.2024. године, пуно радно вријеме, лица са радним искуством и  положеним стручним испитом.

2) Наставник разредне наставе – лице са радним искуством и положеним стручним испитом, радни однос на одређено вријеме до 31.8.2024. године, мјесто рада ПО Кртова.

II

1.Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник  РС број 1/16 и 66/18 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 114 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС број 81/22 ), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл. гласник РС број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и члана 6 Правилника о начину организовања проширеног програма  („Службени гласник РС број 37/19, 13/20 и 72/21).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5 Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности , издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи  те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опјних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

IV

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

 1. овјерена фото - копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. увјерење о положеној педагошко - психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко - психолошку и дидактичко - методичку групу предмета;
 3. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно - образовни рад;
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавез полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописима којима се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 7. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца;
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ,уколико се ради о кандидату из категорије борца;
 11. кратку биографију.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ о просјеку оцјена, исти се може може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих копија и те копије им се неће враћати.

V

Јавни конкурс је отворен осам ( 8 ) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", посредством Завода за запошљавање.

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ "Вук Караџић" Петрово, Озренских одреда 74, 74317 Петрово, са назнаком „Јавни конкурс за пријем у радни однос". У пријави је потребно назначити, на које радно мјесто од три наведена у конкурсу се кандидат пријављује.

VII

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса , обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Петрову дана 22.9.2023.године (петак) у сљедећим терминима:

 

-Тестирање са почетком у 12,00 часова

- Интервју са почетком у 13,00 часова.

 

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или инервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

 1. Професор математике - 9 часова, на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац;
 2. Професор процеса развоја софтвера - 2 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 3. Професор информатичке обуке - 4 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 4. Професор пословне комуникације – 2 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 5. Професор културе религије – 2 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 6. Професор анатомије и физиономије 2 часа, на одређено вријеме, приправник, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 7. Професор дерматологије – 2 часа, на одређено вријеме, приправник, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 8. Професор екологије и заштите животне средине – 2 часа, на одређено вријеме, приправник, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 9. Професор географије – 2 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 10. Професор православне вјеронауке – 11 часова на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 11. Преофесор естетике струке, 2 часа, (професор ликовне умјетности; професор примјењене умјетности или академски сликар), - на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 12. Професор Њемачког језика  -  8 часова, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 13. Професор Руског језика – 8 часова, на одређено вријеме, са радним искуством, до 31.08.2024. године ……. 1 извршилац; 
 14. Професор етике -2 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до повратка радника са породиљског одсуства ……. 1 извршилац; 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС     

 

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем  о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Осим општих услова предвиђених Законом о раду ( „Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда РС и 119/21 ), кандидати треба да испуњаваху и  посебне  услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) , и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске" број 29/12), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-маил адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-медодичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета;
 4. Увјерење о положеном стручном испиту; (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем  1,2,3,4,5,9,10,11 и 12);
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школеу трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.
Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да може да прими радника без радног искуства.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу, маил адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана  19.09.2023. године (уторак) у просторијама школе са почетком у 12.30 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу  „Глас Српске".  

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс -  и за коју позицију кандидат конкурише".

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

1) Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

 1. Наставник математике, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, приправник – 1 извршилац
 2. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством – 1 извршилац
 3. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством – 1 извршилац
 4. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством – 1 извршилац
 5. Водитељ продуженог боравка, 30% радног времена на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства и 70% радног времена на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством – 1 извршилац
 6. Наставник разредне наставе на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством – 2 извршиоца
 7. Наставник разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма, са радним искуством – 1 извршилац
 8. Наставник разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма, приправник – 1 извршилац
 9. Наставник географије, 4 часа редовне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, приправник – 1 извршилац
 10. Наставник енглеског језика, 18 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, са радним искуством – 1 извршилац

II                                                         

1) Послове наставника у разредној и предметној настави, послове водитеља у продуженом

боравку, као и послове педагога школе обављају лица која, поред испуњених услова утврђених законом којим се уређују радни односи, испуњавају услове одређене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

2) У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању.

3) Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

1) Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

2) Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 5. да се  не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 2. подтачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

3) Документација на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, подразумијева сљедеће:

 1. диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно – образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 7. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

4) У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити

документ из тачке 3. подтачка 5. овог члана, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

5) Изузетно од тачке 3. подтачка 7. овог члана, уколико кандидат не може доставити

увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

6) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

IV

1) Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 19.9.2023. године са почетком у 18.00 часова.

2) Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

3) Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и  интервју, и сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс уколико се не појави на тестирању или интервјуисању.

V

1) Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

2) Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VI

1) Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

2) Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

3) На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.    

 

VII

1) Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

2) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII

Школа обавјештава све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 1. Наставник здравствене његе и практичне наставе, дипомирана медицинска сестра, пуна норма, 22 часа, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством .................................................... 1 извршилац;
 2. наставник њемачког језика, непуна норма, 2 часа, на одређено вријема, до 31.8.2024. године  ......................................................................................... 1 извршилац,
 3. наставника енглеског језика, непуна норма, 4 часа, на одређено вријема, до 31.8.2024. године ............................................................. 1 извршилац.

   Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве приправника.

  

   Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени Гласник Републике Срспке" број 1/18 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени  гласник  Републике Срспке" број 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Сви документи се достављају лично или путем поште као овјерене копије на адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс" и за које радно мјесто наставник конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на сајт школе и на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом одржаће се у просторијама школе, 19.9.2023. године у 10.00 часова.

Након тестирања обавиће се интервју.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Професор математике, 7 часова, до 31.8.2024. 1 извршилац,
 2. Професор математике- 9 часова, до повратка раднице с боловања, а најдуже до 31.8.2024, 1 извршилац

 

1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени Гласник РС број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник РС, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем(„Службени гласник" РС бр 24/2019). На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :
1. Увјерење о држављанству,
2. Извод из матичне књиге рођених ,
3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци)

5. Овјерену фото- копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,
8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,       9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ,
11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,
12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана 18.9.2023. године у 11,00 часова у просторији бр. 6.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С

за упражњена радна  мјеста

 

 1. Наставник историје на 4 часа редовне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно- образовни рад ;
 2. Водитељ продуженог боравка на пуно радно вријеме – 2 извршиоца на одређено вријеме,  до 31.8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно- образовни рад;
 3. Водитељ продуженог боравка на 60% радног времена – 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно- образовни рад и
 4. Водитељ боравка на пуно (двократно) радно вријеме – 2 извршиоца на одређено вријеме,  до завршетка наставне године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно- образовни рад.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатог од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности  које  за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  кривична дјела учињена против  службене дужности,  злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),  услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/23).

Право учешћа на конкурсу имају и лица обухваћена чланом 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова  потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/23):

 1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групи предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 7. увјерење о радном стажу  издато од  претходног послодавца, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос  лица са радним искуством
 8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављена на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе
најкасније три дана прије заказаног тестирања и инервјуа. Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање  и интервју и сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс уколико се не појави на тестирању или интервјуисању.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

 

Дана 21.9.2023. у 11,00 часова  у просторијама ЈУ Основне школе „Свети Сава" Брод, обавиће се тестирање, а у 12,00 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/23).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ Бања Лука.

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу:                                                                                                             

ЈУ Основна школа «Свети Сава»                                                                                             

Ул. Вука Караџића бб                                                                                           

74450 Брод

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С  ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Професор услуживања – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја наставне 2023/24. године, за 2 часова редовне наставе седмично.
 2. Професор основа туризма у угоститељству – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја наставне 2023/24. године, за 2 часова редовне наставе седмично.
 3. Професор француског језика у кулинарству– 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја наставне 2023/24. године, за 2 часова редовне наставе седмично.
 4. Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја школске 2023/24. године, за 20 часова редовне наставе седмично.
 5. Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја наставне 2023/24. године, за 4 часа редовне наставе седмично.
 6. Професор музичке културе– 1 извршилац приправник, уговор о раду на одређено вријеме, до краја школске 2023/24.године, за 2 часа редовне наставе седмично.

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови за пријем у радни однос су:
1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду («Сл.гласник Републике Српске», број: 01/16, 66/18, 119/21- одлука Уставног суда и 32/22), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама („Сл. гласник РС" број 29/12 и 80/14 и 83/15), Правилником  о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС" број 20/12) и Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи („Сл.гласник Републике Српске", број: 26/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( „Службени гласник Републике Српске" бр. 24/19) .

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-маил адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,
 7. Увјерење о држављанству,
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
 10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника. Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбиједности затражити увјерење о неосуђиваности и увјерење да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Пријаве са потребним документима доставити на адресу школе ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла" Брод, ул. Краља Петра Првог ослободиоца бр.7, 74450 Брод, у затвореној коверти са назнаком пријава на конкурс и на које радно мјесто се конкурише.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 19.09.2023. године у 08,00 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста за школску 2022/2023. годину

 

 

I        На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до повратка раднице са боловања, а најдуже до краја школске 2023/2024. године - 31.8.2024. године, за наставни предмет:

   1. Физика, 18 часова и 2 часа механике, један извршилац

II       На неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

   1. Професор математике и информатике, пуна седмична норма, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:1/16, 66/18, 91/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20 и 55/23) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Репбулике Српске", број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20), и то:

 1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број:41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немајау положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању.

У случају да се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, као ни кандидати без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства – приправника-

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолопкој и дидактичко-методичкој групи предмета,  које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:
  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насињља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци).

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања  радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 22. 9.2023. године у 13,00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 18.9.2023. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

***

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

 1. ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника - волонтера

најдуже на период до 2 године - 3 извршиоца

 

 

1. Кандидат треба да испуњава опште услове:

-да је држављанин БиХ,

-да је пунољетан,

-да има општу здравствену способност,

-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од  најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

 

2. Кандидат треба да испуњава посебне услове и то :

   -завршен Правни факултет,

Сви кандидати за судијског приправника - волонтера који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на разговор.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Основни суд у Добоју Улица Светог Саве 22, Добој.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена и др).

Изабрани кандидати достављају након спроведеног јавног огласа, а прије ступања на приправничку праксу увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда њњњ.оссуд-добој.правосудје.ба а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Географија – 2 часа, на одређено радно вријеме, с радним искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2024.
 2. Водитељ продуженог боравка – пуна норма, на одређено радно вријеме, с радним искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2024.
 3. Музичка култура – 5 часова, на одређено вријеме, с радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника с породиљског боловања, а најдаље до 31.8.2024.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

У радни однос за наведена радна мјеста примају се лица са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, а у случају да се на конкурс не пријави лице са искуством разматраће се пријаве приправника.

 

 1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:
  - да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
  - да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
  - да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
  - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа
  -да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу с прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа
  -Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава,

  2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:
  -Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
  -Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
  -Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
  -Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
  - Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
  - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
  -Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
  - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
  - Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
  - Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број:81/22). Уколико се не пријави кандидат са положеним стручним испитом, биће разматране пријаве кандидата који немају положен стручни испит односно приправник.
  Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
  Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.
  Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
  Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.
  Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.
  Тест и интервју је заказан за уторак, 19.9.2023. године са почетком у 14:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош" Бољанић, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.
  Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
  Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Петровић Његош" Бољанић 74322 Бољанић уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС"-навести на које радно мјесто се кандидат пријављује, у противном пријава ће се одбацити као непотпуна и неће се разматрати.
  Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", бр.74/23).

***

ЈУ ОШ "ОБУДОВАЦ" ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

О  Д  Л  У  К  А

о поништавању дијела конкурса

 

Поништава се дио конкурса број: 477/23 од 14.08.2023. године а који је објављен у ''Гласу Српске'' 16.08.2023. године.

У горе наведеном конкурсу се поништава тачка број два која гласи ''наставник хемије 10 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на неодређено вријеме'' .

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Због процента норме наставника хемије у нашој школи који износи 41,70% морамо поништити конкурс у тачки 2. ''наставник хемије 10 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на неодређено вријеме'' те се расписује нови конкурс за ''наставника хемије 10 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом на одређено вријеме.

 

Сходно законским прописима школе не могу примити у радни однос на неодређено вријеме наставника испод 50% норме.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ "ОБУДОВАЦ" ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник хемије – 1 извршилац, 10 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године.
 1. Наставник ликовне културе – 1 извршилац, 11 часова непосредног рада са ученицима, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду („Сл.гласник РС", број:1/06 и 66/18), услове прописане чланом 114 и 116 Закона о основном васпитању и образовању („Сл.гласник РС" број: 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл.гласник РС" број: 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

 

 1. Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује - Увјерење о држављанству
 2. Да је пунољетан, а то се доказује - Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
 3. Да је радно способан, а то се доказује – Љекарским увјерењем о психофизичкој способости,које не смије бити старије од 6 мјесеци, издатим од стране цертификоване здравствене установ, а које прилаже само изабрани кандидат након извршрног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице - то доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа шрибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце - то се доказује увјерењем о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом (навести у пријави тачну адресу становања и број телефона)  кандидат је дужан да достави поред доказа о испуњености општих услова претходно наведених потребно је доставити и документацију на основу које се доказује и испуњеност општих услова као и документацију на основу које се врши бодовање покритеријумима прописаним овим правилником а то су сљедећи документи:

 

 1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме
 7. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ под редним бројем 11 просјечна оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

          У изузетним случајевима уколико кандидат не може доставити увјерење под редним бројем 13 може доставити овјерену копију радничке књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, с тим да датум издавања докумената не смије бити старије од 6 мјесеци и исти се неће враћати кандидатима.     

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе ''Обудовац'' у Обудовцу дана 22.09.2023. године у 09 сати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Листа кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације биће постављен на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина „Глас Српске" .

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа „Обудовац" 76235 Обудовац.

 

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

***

ЈУ ОШ "19.АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњена радна мјеста

 

 1. Професор разредне наставе, пуна норма, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања- 1 извршилац
 2. Професор разредне наставе , приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања- 1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 1/16,66/18,91/21 ) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник  РС „ број 74/23), те посебне услове прописане чланом  114. Закона о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана  6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник  РС „ број 74/23).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса ,  уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22 ) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23).

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко -психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко -психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
−Увјерење о држављанству, 
−Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
−Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
−Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање  кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 19.9.2023. године, са почетком у 09,00 часова, а интервју истог дана , са почетком у 10,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа „ 19.април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана