ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.08,02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „ДВОРОВИ"ДВОРОВИ

Бијељина, Карађорђева број 111, Дворови

тел: 055 422 224,

е-mail: о[email protected]

Број: 1195 /23

 

       На основу члана 152. Закона о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 21/22) директор школе, дана 24.08.2023. године г д о н о с и:

 

ИСПРАВКА  

јавног конкурса за пријем радника


I

У Конкурсу за избор наставника за попуну упражњених радних мјеста бр.1171/23. од 21.8.2023. објављеног у Дневном листу „Глас Српске" дана 23.8.2023.г. и  на огласној табли Завода за запошљавање у Бијељини:


-    у члану (2). тачка 6) умјесто  ријечи  „6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла" уписује се текст:

„ 6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о: врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем  у радни однос лица са радним искуством" због техничке грешке начињене приликом расписивања конкурса.

 II

Одлука ступа на снагу даном доношења. и  објављена у дневном листу ''Глас Српске'' путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Бијељина.

III

 Остале тачке конкурса остају непромијењене

***

 Република Српска

ЈУ ОШ"Ћирило и Методије"- Главичице, Бијељина

Број:  474 /23

На основу члана 125. и члана 152. Закона о основном васпитању и образовању РС (  „Службени Гласник Републике Српске", број 81/22), Правлника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/2009; 86/2010; 25/2014 и 76/2017) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 74/2018 и 26/2019),  директор ЈУ ОШ „Ћирило и Методије" Главичице расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

 1. наставник историје, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме, 1 извршилац,
 2. наставник енглеског  језика, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, 1 извршилац,

Поред општих услова прописаних Законом о раду („ Службени гласник Републике Српске"  број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („ Сл.гласник РС" бр. 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл.гласник РС „бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број 81/22).

У складу са чланом 114. Став 5. Закона о основном васпитању и образовању РС, право учешћа на Конкурсу за радна мјеста за која је потребно радно искуство имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

(„ Службени гласник РС „ број  81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник Републике Српске"  бр. 81/22)  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. наведеног Закона.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата потребно је да кандидати наведу адресу и контакт телефон, да доставе биографију и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају и о истом доставе доказ приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.


Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује и испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању („ Сл.гласник РС."бр. 81/22 ) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи („ Службени гласник Републике Српске"  број: 74/18 и 26/19) и то:

 1. потписану пријаву ( са  биографијом, адресом и контакт телефоном), 
 2. овјерену  фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,
 5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу 
 6. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи
 7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју  ће се обавити у уторак 12.9.2023. године и то:

- за радно мјесто под редним бројем 1-историја у  10:00  часова

- за радно мјесто под редним бројем  2-енглески језик  у   9:00   часова

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Потписане пријаве (од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе- ЈУ Основна школа"Ћирило и Методије" – Главичице 76318, у затвореној коверти са напоменом: „Комисији за избор радника".

 

Напомена: непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација, неће се разматрати.

За све додатне информације обратити се на телефон школе: 055/551-102 или лично у времену од 9.00 до 12.00 часова.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЈУ ОШ"ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ" ПРИБОЈ

П Р И Б О Ј

Број:  651/23

             На основу члана 125. став (1) и члана 152.став (3) тачка 16. Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22), директор ЈУ Основна школа" Вељко Чубриловић" Прибој,   р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног радног мјеста

у школској 2023/24

 

1. Рачуновођа школе – на неодређено вријеме (75% норме)  лице  са радним искуством  и лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводсва,   1 извршилац.

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 142. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22 ), односно, да имају завршен први циклус студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и који имају одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

  У складу са чланом 125. тачка 5. Закона о основном васпитању и образовању. (''Службени гласник Републике Српске'' број: (81/22),  право учешћа на конкурсу имају и лица која су по важећим прописима до ступања на снагу овог закона,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/22.) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/18. и 26/19.).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјетето, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 125. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22) и  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број:74/18. и 26/19.) и то:

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских струдија у одређеној области;

б) лиценцу у складу са законом којим се урађује област рачуноводсва,
 

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

д) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; 
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 13.09.2023. године  у  9:00 часова у просторијама ЈУ Основне школе ''Вељко Чубриловић'' у Прибоју, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Вељко Чубриловић'', Прибој 75 249, Друге Мајевичке бригаде 15.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије", Бијељина 76300

Незнаних јунака 46, тел.: +387 55 242 162,

е-mail: о[email protected]

Број: 1916/23

 

На основу члана 152. став (3) тачка 16) Закона о васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр.81/22) директор ЈУ Основне школе: „Кнез Иво од Семберије" Бијељина, доноси

 

О Д Л У К У

О поништењу дијела конкурса

 

Поништава се Конкурс за упражњена радна мјеста број: 1725/23 од 14.8.2023. године, објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана, 16.8.2023. године, у дијелу тачка 1. Наставник разредне наставе, пуна норма на неодређено вријеме, лице са радним искуством, 4 извршиоца и тачка 2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, лице са радним искуством, 2 извршиоца.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Конкурс за упражњена радна мјеста број: 1725/23 од 14.8.2023. године, објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана, 16.8.2023. године, поништава се у дијелу тачка 1. Наставник разредне наставе, пуна норма на неодређено вријеме, лице са радним искуством, 4 извршиоца и тачка 2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, лице са радним искуством, 2 извршиоца, из процедуралних разлога.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ", БИЈЕЉИНА

Адреса:Војводе Степе 4, Бијељина,

телефон:055/209650,

е-mail: о[email protected]

ШКОЛСКИ ОДБОР

Број: 2137/23.

         

На основу члана 149. став (1) тачка 6) и 150. Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број 81/22) и члана 2. и 3. Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе («Службени гласник РС», број 70/23), Школски одбор Јавне установе Основне школе «Вук Караџић» Бијељина  р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за избор директора Јавне установе Основне школе«Вук Караџић» Бијељина

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе «Вук Караџић» Бијељина расписује конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе «Вук Караџић» Бијељина.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

 

III – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

За директора школе може да буде изабран наставник или  стручни сарадник који поред општих услова прописаних Законом о раду («Службени гласник РС», број 1/16 и 66/18), испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(«Службени гласник РС», број 81/22)  и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе («Службени гласник РС», број 70/23):

1.има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2.има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавју у основној школи након стицања дипломе из тачке 1);

3.није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица  из члана 198. став  (2) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број  81/22).

Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз  пријаву на конкурс у којој, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже,  дужан је приложити   сљедећа докумената:

1) извод из Матичне књиге рођених,

2) увјерење да је држављанин БиХ и РС,

3) диплому  о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о зсвршеној стручној спреми, ,

4) потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5) љекарско увјерење о психофизичкој способности , издато од стране цертификоване здраствене установе, које  не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 6 мјесеци),

8) потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9) препоруку   ранијег послодавца или  наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10) кратку  биографију  са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11) овјерену  изјаву  кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената  и иста  документа неће бити  враћена кандидатима.

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања у  дневном листу «Глас Српске».  

Пријаве  на конкурс  кандидати за директора могу  доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: Школском одбору ЈУ Основне школе»Вук Караџић», улица Војводе Степе број 4, 76300 Бијељина,  са назнаком «Пријава на конкурс за избор директора».

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од  осам  дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о Одлуци Владе Републике Српске  о именовању директора школе у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.

Напомена: Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

Одлука ступа на снагу одмах

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина

Карађорђева 5,

тел.: 055/206-382,

е-mail: [email protected]

Број : 1110/23

 

На основу члана 106, став 1 и 132, став 3 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број : 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), директор  школе  р а с п и с у ј е :

 

К О Н К У Р С
     за
пријем радника у радни однос

 • Наставник физичког васпитања ( средња музичка школа ) ................................... 4 часа, на одређено вријеме до 31.08.2024.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 • Наставник православне вјеронауке ( средња музичка школа ) .......  4 часа, на одређено до 31.08.2024.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 • Наставник исламске вјеронауке ( средња музичка школа ) ...............................   2 часа, на одређено вријеме до 31.08.2024.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 • Наставник физике ( средња музичка школа ) .................................................. 2 часа, на одређено вријеме до 31.08.2024.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 • Наставник аудиовизуелне технике ( средња музичка школа )  .....................   1 час, на одређено вријеме до 31.08.2024.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број : 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15), испуњава и услове прописане у члану 104 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број : 41/18, 35/20, 92/20 и  55/23).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:
1)  овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
2)  увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу /  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита
4)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
6)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:
1.    врста посла,
2.    степен стручне спреме и
3.    дужина радног стажа по врстама посла.
7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени  гласник  Републике Српске", број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Карађорђева 5, 76 300 Бијељина, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Музичке школе "Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, дана 14.09.2023.године, /ЧЕТВРТАК/, са почетком у :

10,00 часова за наставника физичког васпитања;
 10,30 часова за наставника физике;

10,30 часова за наставника аудиовизуелне технике;
 11,00 часова за наставника православне вјеронауке;

11,00 часова за наставника исламске вјеронауке;

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.
Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ" БИЈЕЉИНА, Карађорђева 5, 76300 Бијељина, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – ……." ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЈЕСТО СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ.

***

ДОО " ТЕРМАЛ ИНТ " ЛОПАРЕ

 

Расписује

О Г Л А С

За попуну радног мјеста

                            
Термал ИНТ д.о.о. Лопаре, у свом производном програму, производи котлове-пећи који користе пелет и чврсто гориво, панелне радијаторе и резервоаре за складиштење разних текућина намјењених углавном за страно тржиште. Развојни тим, који је покретачка снага ове фабрике, свакодневно ради на усвајању најновијих производних технологија, а поред тога на унапређењу производа за најзахтевнија тржишта западне Европе.

 На основу проширења пословних активности и повећаног обима производње и продаје Термал Инт д.о.о. расписује сљедећи конкурс.

 1. Возач камиона штицара...... 1 извршилац

 

УСЛОВИ

- КВ/ССС

- Радно искуство од минимално шест мјесеци на сличним или истим пословима

-Пожељно посједовање сертификата/лиценце о управљању камионом штицаром

-Посједовање возачке дозволе за управљање камионом

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРИЈАВУ:

Радну биографију и пропратно писмо послати на сљедеће е- адресе:

      Контакт информације:

 • 055/420-423
 • 061/598-975

Рок пријаве: до попуне радног мјеста

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Петар Кочић"

Бродац, 76313

тел.:  055/321-066,

е-mail: о[email protected]

Број: 593/23

На основу члана 125.став (1) и члана 152.став (3), тачка 16)  Закона о основном васпитању и  образовању  („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) директор  ЈУ Основна школа  "Петар Кочић" Бродац, расписује:

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник њемачког језика  - пуна норма, на одређено вријеме  до повратка радника са боловања, лице са радним искуством -   1 извршилац,

 

Посебни услови радног мјеста

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених  Законом  којим се уређују радни односи и посебних  услова прописаних у члану 114. став (1) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене   Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник Републике Српске" број 81/22), испуњавали  услове у погледу степена и врсте  стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 114.став (5) Закона о основном васпитању и образовању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127.став(5)и став(6) Закона о основном васпитању и образовању(„Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се  доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се  доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5)да није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава,службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) увјерење о подацима из посебног Регистра лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

Увјерење из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидати су дужни да доставе документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. став (6) Закона о основном васпитању и образовању(„Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74//23)  и то:

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студјиског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области,односно диплому стечену након завшених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, ако  у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерење о радном стажу издато од претходног  послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;                                       
 4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко–методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није  положио педагошко–психолошку и дидактичко– методичку групу предмета:
 6. Увјерење о положеном стручном испиту за  самосталан васпитно – образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;
 7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је  положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи.

Уколико се ради о кандидатима из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида  и борца  Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан  доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

в)увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана 13.09.2023.године са почетком у 9:00,  часова у просторијама ЈУ Основне школе „Петар Кочић"  Бродац,  обавиће се  тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају  услове конкурса. 

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три  дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Петар Кочић"Бродац 76313.

Конкурс остаје  отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа „Глас Српске".

***

ЈАВНА УСТАНОВА

ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

Број: 1703/23

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и члана 2. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (,,Службени гласник Републике Српске" број 24/19), директор школе  р а с п и с у ј е 

 

К О Н К У Р С

За попуну радних мјеста

 

 1. НАСТАВНИК ФИЗИКЕ, 1 извршилац, непуна норма од 18 часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.
 2. НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ, 1 извршилац, непуна норма од 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, лице са искуством у струци и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (,,Службени гласник  Републике Српске" број 1/16, 66/18 и 91/21 – одлука Уставног суда Републике Српске број: У-66/20 од 29. септембра 2021 године и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (,,Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (,,Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и
 6. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ,,ЕСТЅ" бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.  

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве,                 односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе – Семберских ратара 1, Бијељина, дана 14.9.2023. године у 10,00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на                тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком ''за конкурс"на протокол школе или путем поште на адресу Јавна установа Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара 1

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана