ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Средња стручна школа, Јања

Карађорђева  250, телеф: 055/543-012,

е-mail: [email protected]

Број: 504/23

 

На основу члана 104 и 106 Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.Гл.РС број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 4 Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (Сл.Гл. РС број: 24/19) (Правилник о поступку), директор школе расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

На одређено вријеме до 30.06.2023.године:

 

1. Наставника/цу  за предмет Основе пекарства, један извршилац, на 2 часа рада седмично, са искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у настави,

2. Наставника/цу  за предмет Практичне наставе  за куваре, један извршилац, на 8 часова наставе седмично, са искуством и положеним стручним испитом за рад у нјастави.

За све кандидате важи, код пријаве на конкурс да, поред општих услова из Закона о раду (Сл.гл.РС број: 1/16,66/18 и 119/21),  испуњавају и посебне услове из Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим  техничким и средњим стручним школама.

Поступак пријема радника извршиће се у складу са Правилником о поступку, на основу уредно, својеручно потписане и уредно достављене пријаве на конкурс уз коју се доставља и кратка биографија са личним подацима и подацима за контакт, са доказима наведених у општим и посебним условима.

Општи услови су:

- да је држављанин/ка  Републике Српске или Босне и Херцеговине, доказује се увјерењем  о држављанству,

- да је пунољетан/а, изводом из Матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан/а, љекарским увјерењем које није стараије од 6 мјесеци  (доставља га само кандидат који буде примљен, а прије закључења уговора о раду),

- да није осуђиван/а и да се не налази у регистру правоснажно осуђених лица за кривична дјела која га чине неподобним за рад у школи и настави,   увјерење ће прибавити школа,

- да против њега/ње  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и другог насиља над дјецом или малољетним лицима,  увјерењем од суда које доставља кандидат уз пријаву.

Посебни услови. Осим горе наведеног кандидати су обавезни да доставе и документацију на основу које се  врши бодовање кандидата и то:

- овјерену копију дипломе о завршеном образовном програму у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова у стручном, траженом занимању, а за педмет Практичне наставе куварства: пети степен кувар-специјалиста или угоститењско-кулинараски техничар специјалиста,

- увјерење о положеној прдагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако их није полагао у току студија,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да је у цијелости или дјелимично ослобођен полагања стручног испита или је положио разлику испита, према Правилнику о полагању стручног испита,

- додатак дипломи о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена, ако у дипломи не постоје подаци  о просјеку оцјена,

- увјерење о времену проведеном у евиденцији Завода за запошљавање, као незапослено лице које тражи запослење,

- увјерење о радном стажу у занимању које се тражи у конкурсу, које треба да садржи податке о времену проведеном на раду, називу радног мјеста и потребној стручној спреми,

- увјерење општинског/градског органа управе о статусу члана породице, ратног војног инвалида, борца или погинулог борца Војске Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, ако је члан такве породице или је сам у статусу борца или инвалида.

Уз пријаву се достављају докази (из општих и посебних услова), као овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су радни стаж, у потребној струци, стекли и ван школе и немају положен стручни испит, ако испуњавају  остале услове конкурса.

Школа ће на огласној табли истаћи имена кандидата који испуњавају услове конкурса.

Тестирање кандидата ће се обавити у петак 22.09.2023.године у 12.00 часова, након чега ће се обавити и интервју са кандидатима, истог дана. У том смислу кандидати се неће посебно позивати. За кандидате, који се у заказано вријеме не одазову на овај позив, сматраће се да су одустали од пријаве.

Ранг листе  са бројем бодова, Комисија за избор ставиће на огласну површину у школи на видном мјесту.

Школа ће писменим путем  кандидатима доставити обавјестиће о извршеном избору кандидата.

Пријаве, са овјереним копијама свих докумената, слати на адресу Јавна установа Средња стручна школа Јања, улица Бијељинска 250, 76316 Јања или лично предати у административној служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће  се разматрати.

Рок за пријаву је осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ « ВУК КАРАЏИЋ « ЛОПАРЕ

Доситеја Обрадовића бб

Телефон: 055/650-184, 055/650-137

Е-mail:   [email protected]

Број:  839/23

 

           На основу члана  106. и 132. став (3) тачка 13) Закона о средњем образовању и васпитању ( « Службени гласник Републике Српске « број:  41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),   Директор Школе расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник српског језика, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, 1 извршилац
 2. Наставник рачунарства и информатике, 8 часова, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, 1 извршилац
 3. Наставник хемије, 8 часова, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, 1 извршилац
 4. Наставник физичког васпитања, 4 часа, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно васпитном процесу, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, 1 извршилац
 5. Наставник електротехничке струке,  6 часова практичне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, 1 извршилац
 6. Наставник музичке културе, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године,  1 извршилац
 7. Наставник ликовне културе, 2 часа, приправник, на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године,  1 извршилац
 8. Педагог, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до

31. 8. 2024. године,  1 извршилац

 

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос

           Поред општих услова, утврђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16, 66/18, 91/21- Одлука  Уставног  суда  Републике  Српске и 119/21), кандидати за наставнике треба да испуњавају и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, а кандидати за стручног сарадника услове из члана 105. Закона о средњем образовању и васпитању   („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске" бр. 120/20) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" бр. 24/19).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" бр. 24/19).

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном и адресом становања, потребно је да кандидат достави документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству
2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета или малољетног лица, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога, достојанства личности, трговине људима. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5) Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета или малољетног лица, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога.

Поред општих услова кандидат је дужан доставити документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно васпитном процесу, за радно мјесто под бр.  4.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела ипита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, за радно мјесто под бројем  4. 

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фото-копијом индекса.
6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  за радно мјесто за која се тражи радно искуство, које садржи податке из којих се јасно види:  врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу за радно мјесто под бројем 4. имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању « Службени гласник Републике Српске « број:  41/18, 35/20, 92/20 и 55/23).

Наведено лице је дужно положити стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у Школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли Школе.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  27. 9. 2023. године од  8,00 сати српски језик, рачунарство и информатика; од 9,00 сати  хемија, физичко васпитање и практична настава електротехничке струке; од 10,00 сати музичка култура и ликовна култура; од 11,00 сати педагог.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ СШЦ «Вук Караџић» Лопаре, Доситеја Обрадовића бб  75240 Лопаре са назнаком  «ПРИЈАВА НА КОНКУРС« (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА УГЉЕВИК

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ''ФИЛИП ВИШЊИЋ''

ДОЊА ТРНОВА

Број: 808/2023.

 

             На основу члана 125. Став (1) и члана 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број: 81/2022.), директор ЈУ Основна школа ''Филип Вишњи'',  Доња Трнова  р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник хемије, са радним искуством,  6 (шест) часова редовне наставе седмично на одређено вријеме, до 31. 08. 2024. године;

 

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/2016, 66/2018. и 119/2021.) и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 81/2022.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу за упражњена радна мјеста имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2023.).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

д) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, , што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/2022.) и  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2023.):

а) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б)) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

е) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

з) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

и) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ под тачком д), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од тачке е), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

 

Дана, 26. 09. 2023. године (уторак) у 10:00 часова обавиће се тестирање, а у 11:00 часова истог дана и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе ''Филип Вишњић'' у Доњој Трнови.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Филип Вишњић'', Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

Босна и Херцеговина                                             

Република Српска                                                                                                

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ                                

Број: 080-0-Су-23-000 733                              

 

Основни суд у Бијељини о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

           За пријем асистента (дактилографа)  за рад на одређено вријеме, најдуже до двије године …………… 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за заснивање радног односа предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 Завршена средња стручна спрема IV степен и најмање II степен курса за компјутере, а изузетно осмогодишња школа са дактилографским курсом.

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

-обавезна провјера знања тестирањем и путем интервјуа, пробни рад у складу са законом

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о одговарајућој школској спреми (оригинал или овјерена копија)

- доказ о завршеном дактилографском курсу (оригинал или овјерена копија)

- сертификат о завршеном II степену курса за компјутере

- доказ о одговарајућем радном искуству

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

Предсједник суда задржава право попуне већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ улица Вука Караџића 3 са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ " ВЕЉКО ЧУБРИЛОВИЋ " ПРИБОЈ

Број: 688/23

 

На основу члана 152. став 3. Закона о основном васпитању и образовању (Сл. гласник РС, бр 81/23) директор ЈУ ОШ Вељко Чубриловић Прибој, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

о поништењу конкурса

 

Поништава се Конкурс за упражњена радна мјеста број: 651/23 од 25.8.2023. године, објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана, 30.8.2023. године, рачуновођа школе, 75% норме,  на неодређено вријеме, лице са радним искуством и лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, 1 извршилац. 

     

О б р а з л о ж е њ е


Конкурс за упражњена радна мјеста број: 651/23 од 25.8.2023. године, објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана, 30.8.2023. године, рачуновођа школе, 75% норме,  на неодређено вријеме, лице са радним искуством и лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, 1 извршилац, гашење ПО Пељаве и промјена норме за упражњено радно мјесто и процедуралне грешке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије", Бијељина 76300

Незнаних јунака 46,

тел.: +387 55 242 162,

 е-mail: [email protected]   

Број: 2098/23

 

На основу члана 125. став 1. и члана 152.став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", бр.81/22), ЈУ Основна школа „Кнез Иво од Семберије" Бијељина  о б ј а в љ у ј е

 

К О Н К У Р С

За упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма на неодређено вријеме, лице са радним искуством, четири извршиоца,
 2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, лице са радним искуством, један извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/23).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности, које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 74/23)  и то:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ под тачком 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од тачке 7), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Дана, 26.9.2023. године у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Кнез Иво од Семберије" Бијељина, обавиће се тестирање, а истог дана у 13 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунка 46, 76300 Бијељина.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини и дневног листа „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 Република Српска

Град Бијељина

ЈУ Основна школа „ Јован Дучић" Бијељина

Број:1002/23

 

На основу члана 125. став 1)  Закона о основном васпитању и образовању ( ,,Сл. гл. РС", бр. 81/22), директор школе расписује

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник њемачког језика, 10 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства – 1 извршилац,
 2. Наставник разредне наставе, пуна норма, приправник, на одређено вријеме до 31.08.2024. године – 1 извршилац,
 3. Наставник ликовног, 4 часа редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31.08.2024. године – 1 извршилац.
 4. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средства, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

д) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

ђ) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „ Службени гласник РС", бр. 74/23), и то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), 

 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 1. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 2. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
 3. увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 4. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-обрзовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,  просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Право учешћа на јавном конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Право учешћа на јавном конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању ( „Службени гласник РС", бр. 81/22).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  28.09.2023. године са почетком у 09,00 часова у просторијама централне школе у Бијељини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Затворене коверте са пријавама достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ,,Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Економска школа, Бијељина

Адреса,  Рачанска 96,

Тел 055/250-439,

е-mail: [email protected]

 На основу члана  106.,  132. став (3) тачка 13), 133. став (10) Закона о средњем образовању и васпитању  („Службени гласник Републике Српске", број  41/18, 35/20, 92/20 и 55/23),  директор Школе расписује:

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста наставника

 

 1. Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, пуна норма часова седмично, на неодређено радно вријеме,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.
 2. Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, пуна норма часова седмично, на одређено радно вријеме до 31.08.2024. године,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос

           Поред општих услова, утврђених  општим прописом о раду и посебних услова прописаних  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем радника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

 Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, контакт телефоном, кратком биографијом и адресом пребивалишта, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1)да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против  службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. (Увјерење из ове тачке за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена  против  службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога.

  Кандидат  доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и

то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи премета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела ипита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документа из ове тачке конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фото-копијом индекса.
6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

    - врста посла,  степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20,  92/20 и 55/23), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Право учешћа на Конкурсу имају лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, (члан 104. став (7)  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

   Школа ће Списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање  и  интервју   за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се:

За кандидате за радно мјесто под редним бројем 1.

        -  дана 28.09.2023. године (четвртак) у 10,00 часова, у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

За кандидате за радно мјесто под редним бројем 2.

 • дана 28.09.2023. године (четвртак) у 12,00 часова, у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини, Рачанска 96.

  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Неблаговремена,  непотпуна и неовјерена документација   неће бити разматрана.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања у «Гласу Српске».

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Економска школа Рачанска 96, Бијељина са назнаком  «ПРИЈАВА НА КОНКУРС«.

 Број: 1252/23

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА                 

ЈУ Основна школа „Свети Сава''            

Бијељина, Црњелово 76328 ,Главна улица 15

тел.: 055/301-278,

е-mail: о[email protected]

Број: 1041/2023

 

            На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени гласник Републике Српске", број 81/2022), на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске",  број 74/18, 26/2019, 74/23) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени Гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) директор/ца  ЈУ Основне школе "Свети Сава" Црњелово доноси одлуку и објављује:

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

1.Наставник Географије- 8 часова редовне наставе, 33,33% радне норме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до 31.8.2024. године  ______________ извршилац 1,

2.Наставник Техничког образовања- 2 часа редовне наставе,  08,33% радне норме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до 31.8.2024. године ____________ извршилац 1,

 

3.Наставник Математике - 20 часова редовне наставе, 83,33% радне норме, са радним искуством, на одређено вријеме, односно до  повратка запослене са породиљског одсуства ___________ извршилац 1,

4.Наставник Основа информатике- 6 часова редовне наставе, 25% радне норме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, односно до 31.8.2024. године ______ извршилац 1.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став 1. и став 2. тачка 5, 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању РС ( "Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени Гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на Конкурсу имају у лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Закона о основном васпитању и образовању РС ("Службени Гласник Републике Српске", број 81/2022) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријума за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени Гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19, 74/23).

Уз пријаву на расписани Конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на Конкурс ,са биографијом потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује Увјерењем о држављанству које не може бити старије од 6 мјесеци,
2) да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом Личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује Љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности,

5) да није уписан у Регистар лица правноснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује Увјерењем из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

6) да против кандидата није покренут кривични впоступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетнимлицем, што се доказује Увјерењем које је кандидат дужан доставити.

 

Кандидати су дужни да доставе и документацијуна основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних чланом 127. став 5 Закона о основном васпитању и образовању РС ("Служени Гласник Републике Српске", број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени Гласник Републике Српске", број 74/18, 26/19, 74/23).

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

Уз потписану пријаву, кандидат је дужан доставити и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. члана 21. члана 22. и члана 23 Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број 102/14, 45/16,74/18, 26/19, 74/23):

Одговарајућа стручна спрема, што се доказује овјереном копијом дипломе:

1) овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагаља стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,


2) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест и интервју одржаће се према слиједећем распореду: 1) за радно мјесто под редним бројем 1. дана, 28.9.2023. године у 10.00 часова, 2) за радно мјесто под редним бројем 2. дана, 27.9.2023. године у 10.00 часова, 3) за радно мјесто под редним бројем 3. дана, 28.9.2023. године, у 12.00 часова и 4) за радно мјесто под редним бројем 4. дана, 27.9.2023. године у 12.00 часова. Тест и интервју са кандидатима за наведена радна мјеста обавиће се  у просторијама централне школе ЈУ Основне школе "Свети Сава"  Црњелово. Наведени тест и интервју ће се обавити само са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове Конкурса.

Комисија ће, након прегледа достављене документације , сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исту објавити на Огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа " Свети Сава", Ул.  Главна улица 15, 76328 Црњелово Горње.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини, односно од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Стеван Немања", Драгаљевац Горњи

Град Бијељина76 323 Драгаљевац,

тел.: 055/373-362,

е-mail: [email protected]

Број:980/23

 

            На основу члана 125. став 1. и члана 152. став 3. Закона о основном васпитању и образовању  ( „Службени Гласник републике Српске", број 81/22), ЈУ Основна школа „Стеван Немања" Драгаљевац Горњи о б ј а в љ у ј е:

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

 1. Педагог, пуна норма, на неодређено вријеме, положен стручни испит ............... један извршилац.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22).

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23) које нису у супротности са  Законом о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и то:

а) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма укојој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

д) Увјерење о положеном стучном испиту за рад у васпитно-образовном процесу 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; 
б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Централне школе у Драгаљевцу Горњем 28.9.2023. године у 10.00 часова, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс, листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнута на огласној табли школе 25.9.2023.год.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Стеван Немања" Драгаљевац Горњи, 129 Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

Број: 193/23-СПУ

 

На основу члана 79. Закона о високом образовању (Службени Гласник Републике Српске бр. 67/20), Слобомир П Универзитет расписује

 

К О Н К У Р С

За пријем у радни однос:

 

 1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област музичка умјетност, предмет " ХАРМОНИКА "  1. извршилац
 2. За избор наставника у звање вандредни професор, за ужу научну област музичка умјетност, предмет " ХАРМОНИКА "  1. извршилац
 3.  За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област економске науке, предмет " МИКРОЕКОНОМИЈА " и " ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ " 1. извршилац

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

 • биографија,
 • библиографија,
 • диплома о стеченом звању,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело и да се против истог не води кривични поступак,
 • доказ о претходном избору у звање  (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ул.Павловића пут бр.76, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне 055/231-180 и 055/231-153, као и на е-mail [email protected]

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Меша Селимовић" Јања

Јања, Бијељинска 250

тел.: 055/542-911,

е-mail: [email protected]

Број: 1334/23

 На основу члана 125. став 1. и члана 152.став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број:81/22), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС" број: 74/23) , директор  ЈУ Основна школа "Меша Селимовић",  Јања  о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

 1. Наставник математике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,16 часова редовне наставе -,  на неодређено вријеме; 1 извршилац
 2. Наставник биологије , лице са радним искуством и положеним стручним испитом,14 часова редовне наставе -,  на неодређено вријеме; 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)и став (3), 115. И 116.  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица 114.став (5) овог Закона.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23).

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

1)да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2)  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  која га чине недостојним за рда у школи те кривична дјела учињена против:, службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритет, злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,  које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритет, злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/23), и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2) увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ( у изузетним случајевима уколико кнадидат из оправданух разлога не може доставити додатак дипломи, просјечна оцјен асе може доказати и овјереном копијом индекса).
4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стивцања одговарају стручне спреме.

5) Увјерење о положеном стручном испиту , уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

6) ) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. ( у изузетним случајевима уколико кандидат не може доставити увјерење издато од предходног послодавца , доставља копију радне књижице) 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:
1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида, 
3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање  ће се обавити 28.09.2023. године у 13:00 часова у просторијама  ЈУ Основне школе „Меша Селимовић" Јања, а истог дана након теста биће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана