ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.08.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.08,02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

***********

 

ЈУ ПОЛИТЕХЕХНИЧКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА

НИКОЛЕ ПАШИЋА 11А

 

На основу члана 132. Закона о средњем образовању и васпитању , директор школе доноси:

О Д Л У К У

о исправци конкурса

 

 1. Исправља се Конкурс број:  638-1/23  од  14.08.2023. године, објављен у Гласу Срске дана 16.08.2023. године .

Под тачком 7. конкурса умјесто:

„ Професор стручно – теоријске наставе – за занимање Техничар информационих технологија и Техничар мултимедија -1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом , на неодређено вријеме  пуна норма 20 часова.

треба да стоји

„ Професор информатике  и стручно – теоријске наставе – за занимање Техничар информационих технологија и Техничар мултимедија -1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом , на неодређено вријеме  пуна норма 20 часова.

 1. Одлука о исправци конкурса објавиће се у дневним новинама „ Глас Српске".
 2. Одлука ступа на снаг даном доношења.

***

ЈУ Економска школа Бања Лука

Краља Алфонса XIII/34, Бања Лука

 

расписује:

К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто професора

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

 1. ПРОФЕСОР ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТАна одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, 1 извршилац са искуством – пуна норма.

Услови: дипломирани економиста.

 1. ПРОФЕСОР ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТАна одређено вријеме до повратка раднице именоване за директора школе, а најдуже до 31.8.2024. године, 1 извршилац са искуством – пуна норма.

Услови: дипломирани економиста.

 1. ПРОФЕСОР ДЕМОКРАТИЈЕ И ЉУДСКИХ ПРАВА – на неодређено вријеме, 1 извршилац са искуством - 16 часова.

Услови: професор филозофије, професор социологије, дипломирани социолог, професор филозофије и социологије и дипломирани политиколог.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања крутеријума за пријем.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

 • Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.
 • Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;
 • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству;
 • Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора, а прије заснивања радног односа;
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупоребе и искориштавања дјеце, школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 • Увјерење да није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена  против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога;
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 • Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

      2)  степен стручне спреме;

            3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 • Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона;
 • Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  14.9.2023. године у  10:00 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бања Лука, Краља Алфонса XIII/34, Бања Лука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ" БАЊА ЛУКА

Амелице 24, Бањалука

 

Расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник музичке културе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања.

У радни однос прима  се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о начину организовања проширеног програма и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:
–да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;
–да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
–да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа;

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем-што доказује кандидат увјерењем

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава -(за изабраног кандидата,школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
(за изабраног кандидата,школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (са  потписом и контакт телефоном ) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127.Закона о основном васпитању и образовању и члана 6.Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:        
1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању  као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити  овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса,обавиће се према сљедећем распореду:

 • уторак, 12.09.2023.године са почетком у 12,00часова

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Триве Амелице 24, Бањалука са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛУШАЊА И ГОВОРА" БАЊАЛУКА

Ресурсни центар за инклузивно васпитање и образовање

Ул. Јована Рашковића 28,

тел.: 051 214 491, 051 356 360

е-mail: [email protected] 

 

Расписује:

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну слободног радног мјеста

 

 1. Наставник у основној школи – дипл. дефектолог или проф. специјалне едукације и рехабилитације – на неодређено вријеме,  пуна норма 2 извршиоца  - лица ца радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног

односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 1. дана 14. 9. 2023. године у 11.00  часова у просторијама Центра обавиће се тестирање и интервју.

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа „Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора" Бањалука, ул. Јована Рашковића бр. 28, 78 000 Бањалука,  са назнаком "за конкурс".

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ ,,МАЛЕНАЦ@
Меше Селимовића 55 Бања Лука
Контакт телефон: 065.200.106

Маил адреса: [email protected]

 

Оглас за пријем у радни однос на позицију:

 

ХИГИЈЕНИЧАР .....................................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Број извршилаца :1
Врста запослења : На неодређено вријеме

Мјесто рада:Бања Лука

 

Рок за пријављивање на оглас 25.09.2023.године
Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу или за детаљне информације позвати на контакт телефон послодавца.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „МАШТА"

Милана Стевиловића 44 а, Бања Лука

Телефон : 066-877-575

 

Расписује оглас за рад на одређено вријеме

ВАспитач предшколске установе  ................................. 2 извршиоца

Дипломирани педагог  ............................................................ 2 извршиоца

 

Посебни услови:

-небитно радно искуство

-основно познавање рада на рачунару.

Оглас је отворен до 14.09.2023. године.

Кандидати могу да се пријаве на оглас  на контакт  телефон: 066-877-575 или на е-mail адресу [email protected].

***

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Бања Лука

Мирка Ковачевића 27

 

 директор школе доноси:

 

О Д Л У К У

О  поништењу конкурса

 

 Ад 1.

Поништава се Конурс објављен 16.08.2023. године у дневним новинама „Глас Српске" за сљедећа радна мјеста:

 

 1. Проф/наст.  српског језика – непуна норма – 13 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године.
 2. Проф/наст.  енглеског језика – непуна норма – 14 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године.
 3. Проф/наст.  географије – непуна норма – 4 часа редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године.
 4. Проф/наст.  физичког и здравственог васпитања– непуна норма – 5 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године.

 

Ад 2.

Конкурс се поништва из техничких разлога.

***

ЈУ ОШ „ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" БАЊА ЛУКА

Марка Липовца 1

Тел. 051/345-150

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну упражњеног   радног  мјеста

 

 1. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  пуна норма, 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ,испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан , а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)увјерење о подацима из посебног Регистра правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6)увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,  а прије заснивања радног односа.

Уз  пријаву  потписану  од  стране кандидата  (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  :

 • овјерену  фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,
 • увјерење о држављанству,
 • извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи  врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се  обавити   дана  15.9.2023.године ( петак) са почетком у  11:30 часова.

Након тестирања обавиће се интервју у просторијама школе  са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „ Иван Горан Ковачић" Бања Лука, Марка Липовца 1, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

„ГРАДСКО ГРОБЉЕ"ЈК а.д. БАЊА ЛУКА

Раде Радића бб

 

ОГЛАС

 

Потребан један извршилац мушког пола за обављање послова радног мјеста:

 

ВОЗАЧ СПЕЦИЈАЛНОГ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА на одређено радно вријеме до два мјесеца– пробни рад, уз могућност пријема у стални радни однос.

 

Услови за обављање посла: ВКВ, КВ степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 6 мјесеци.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Све информације се могу добити на број телефона 051/216-412.

***

ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука

 В.Степе Степановића 44

Расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста

 

1. НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ -  8 часова, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, 1 извршилац – лице без радног искуства – приправник.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем не старије од 6 мјесеци,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 11.09.2023. године у 10,00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бања Лука, В.Степе Степановића 44, Бања Лука са назнаком „Пријава на конкурс за радно мјесто".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука

Видовданска 43, 78 000 Бања Лука

Тел/факс: 051/218-322

 

К О Н К У Р С

 

За пријем у радни однос:

 

 1. Хемијски техничар, лабораторијски техничар, лабораторијско-санитарни техничар, санитарни техничар или микробиолошки техничар (ССС), 1 извршилац.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 • Да је држављанин РС, БиХ,
 • Да има општу здравствену способност,
 • Да није кажњаван.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • ССС, хемијски техничар, лабораторијски техничар, лабораторијско-санитарни техничар,

санитарни техничар или микробиолошки техничар,

 • положен возачки испит Б категорије,
 • радно искуство није неопходно.

Потребни документи:

       Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова и то:

 • увјерење о држављанству,
 • родни лист,
 • свједочанство,
 • возачка дозвола и
 • биографија.

Увјерење издато од Основног суда и љекарско увјерење се достављају након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол или путем поште на адресу ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Видовданска 43, 78000 Бања Лука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс".

Рок за подношење пријава је 06.09.2023. године.

***

ЈУ ОШ „ Бранко Ћопић" Бања Лука

 Мише Ступара 24, 78000 Бања  Лука

 

Расписује:

 

К О Н К У Р С

 за попуну  радних мјеста

 

 1. Секретар Школе – дипломирани правник, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за секретара у основној школи – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 142 став 2 Закона о основном васпитању и образовању. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 198 став 4, као и лица из члана 125 став 5 Закона о основном васпитању и образовању , која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назнаком на које радно мјесто се пријављује), потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 142 и 198 став 4 Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

• Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеном стручном испиту за секретара у основној школи;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита за секретара основне школе или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем се наводи врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе у сриједу 13.09.2023. године у 12,45 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове Школа ће поставити на огласну  таблу  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу Школе: Јавна установа Основна школа „ Бранко Ћопић" Бања Лука, Мише Ступара 24, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС-За секретара".

***

ЈУ ОШ „ Вук Стефановић Караџић" Бања Лука

Саве Ковачевића бб

78000 Бања  Лука

Расписује:                                              

 

К О Н К У Р С

за попуну  радних мјеста

1. Наставник/професор њемачког језика – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 8 часова редовне наставе, 1 извршилац;

2. Наставник/професор биологије – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 8 часова редовне наставе, 1 извршилац;

3. Наставник/професор географије – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024 .године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац;

4. Наставник/професор математике – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024 .године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац;

5. Наставник/професор физике – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац;

6. Наставник/професор техничког образовања – на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 5 часова редовне наставе, 1 извршилац;

7.  Наставник/професор основа информатике – на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 14 часова редовне наставе, 1 извршилац;

8. Наставник/професор физичког и здравственог васпитања – на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 10 часова редовне наставе, 1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи . Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .
Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.
Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од шест мјесеци;
2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, да није старије од шест мјесеци;
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:
• Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у трајању од четири године и оставрених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или завршен први циклус студијског програма у трајању од три године и остварених најамње 180 ECTS бодова уз завршен други циклус истог студија са укупно 300 ECTS бодова;
• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
• Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити 13.09.2023. године са почетком  у 12.00 часова у просторијама школе.
Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „ Вук Стефановић Караџић" Бања Лука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ  ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА

Пиланска бб   Бања Лука

 

расписује:

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор  стручно-теоретске наставе за занимање ( Лик. техничар ,Техничар дизајна ентеријера и инд.производа  ) –   1  извршилац    20  часова  - на неодређено вријеме – лице са радним искуством.

2. Професор  стручно-теоретске наставе за занимање ( Лик. техничар , Техничар дизајна ентеријера и инд.производа  ) –   1  извршилац    16  часова  - на неодређено вријеме - приправник  .

3. Професор  стручно-теоретске наставе за занимање ( Лик. техничар , Техничар дизајна ентеријера и инд.производа  ) –   1  извршилац    20  часова  - на  одређено вријеме до завршетка  првог полугодишта, лице са радним искуством  .

4. . Професор  стручно-теоретске наставе за занимање ( Лик. техничар , Техничар дизајна ентеријера и инд.производа  ) –   1  извршилац   12  часова  - на  одређено вријеме до  повратка радника са боловања  - приправник .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за  пријем  .  Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних  Законом о раду , треба да испуњавају и посебне услове прописане   Законом  о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 
 -Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области,илиеквивалент ,
-Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, доставља кандидат  који у току студија није положио наведену групу предмета;
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу  или  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стучног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита. (  Не достављају – приправници који конкуришу по  тачкама 2 и 4 конкурса )

 -Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству

-Увјерење од надлежног суда да против кандидата није покренут  поступак за кривична дјела учињена противдостојанства личности,морала, службене дужности,  полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (које није старије од 6 мјесеци),
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми која се тражи конкурсом ,а која траже запослење за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен ;

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  за  кандидате  за које  се конкурсом тражи радно искуство (достављају лица са радним искуством). Увјерење треба да садржи сљедеће податке:
1) врста посла;
2)  степен стручне спреме;
3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –

инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истакнути на огласну таблу школе у року утврђеном Правилником.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 7 Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање.

Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се  дана 06.09.2023.године са почетком у 10 :00,  часова у просторијама школе.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити  љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да ли је лице осуђивано  правоснажном пресудом за криивична дјела учињена против службене дужности, трговине људима, полног интегритета,секскуалног злостављања и искориштавања дјетета,  као и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве на конкурс  са потребном документацијом слати у запечаћеној коверти на адресу ЈУ Технолошка школа Бања Лука,  Пиланска бб   Бања Лука или у

Секретаријат школе – лично. Потребно је назначити за које се радно мјесто конкурише.  Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама " Глас Српске"

По завршеном избору сви кандидати ће бити писмено обавијештени о резултатима конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ Гимназија Градишка

Ул. Петра Мисимовића 3А

78 400 Градишка 

К О Н К У Р С

за избор директора ЈУ Гимназија, Градишка

 I  Мандат:

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

II Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

 • да је лице старије од 18 година,
 • да је држављанин РС, односно БиХ,
 • да је радно способан, да има општу здравствену психофизичку способност за рад.

Посебни услови:

 • да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године  и остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент,
 • да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1,
 • да није правоснажном пресудом осуђивано, нити је против њега покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и да се не води у Регистру лица превоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.
 • да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,
 • испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

III Потребна документа:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, која је потписана од стране кандидата, приложити сљедећу документацију:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 • љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије увјерење од 6 мјесеци),
 • диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са најмање оставрених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно - образовног рада,
 • увјерење да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога (не старије од 3 мјесеца),
 • увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против  службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога (не старије од 3 мјесеца),
 • Увјерење да се не води у Регистру лица превоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (не старије од 3 мјесеца),
 • увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи којим доказује да има најмање пет година радног искуства као наставник или стручни сарадник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,
 • кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
 • приједлог програма рада директора за четворогодишњи период – мандат,
 • друге доказе о потврђивању знања и способности за организовање васпитно образовног рада школе, уколико их кандидат посједује.

Наведена документа је потребно доставити у оригиналу или овјереној копији, а достављена документација се неће враћати кандидатима.

IV Рок за учешће на конкурсу:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће Министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Пријаве (потписане од стране кандидата) са основним контакт подацима и потребном документацијом, кандидати могу доставити лично или поштом на адресу: ЈУ Гимназија, ул. Петра Мисимовића 3А, Градишка, са назнаком „За конкурс за избор директора школе".

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од 8 дана од дана достављања одлуке школи.  

***

ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић" Турјак

Турјак бб

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник физике - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, 6 часова седмично;

Посебни услови радног мјеста

•   ОПШТИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од шест мјесеци) и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

•   ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву су:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Ујерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскз заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме. Уколико се не пријави кандидат са положеним стручним испитом, биће разматране пријаве кандидата који немају положен стручни испит, односно приправник.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Тестирање и интервју за кандидате који буду доставили потпуне и благовремене пријаве на јавни конкурс обавиће се у просторијама централне школе у Турјаку, у петак 08.09.2023. године од 10:00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније 3 (три) дана прије дана тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на конкурс кадидати треба да наведу адресу становања и контакт телефон.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од објављивања.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић", Турјак бб, 78 404 Турјак, са назнаком -ЗА КОНКУРС.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" Челинац

Улица Видовданска бр. 5

78 240 Челинац

Тел.051/551-044, 551-015 Факс: 051/555-260,

Е-mail: [email protected]

 

О  Г  Л   А   С

за пријем радника

 

 1. Медицинска сестра–техничар у Служби хитне медицинске помоћи,  1.............. извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања

                         

ОПШТИ УСЛОВИ:

                  -    Да је држављанин РС, БиХ,

 • Да је здравствено способан,
 • Да није осуђиван за кривична дјела и
 • Да је пунољетан.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

             - Завршена ССС – Медицинска школа,

             -  Положен стручни испит и

             - Едукација- базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне  реанимације (базична реанимација).     

Уз пријаву на Оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) следеће документе:            

                  -  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

                  -  Извод из матичне књиге рођених,

                  -  Увјерење о некажњавању,

                  -  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

                  -  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа, 

                  -  Увјерење о положеном стручном испиту,

                  -  Љекарско увјерење о здравственој способности,

                  -  Увјерење о завршеној едукацију- базични тренинг из прве помоћи и кардиопулмоналне реанимације (базична реанимација) .

            Оригинална документа и то, Извод из матичне књиге рођених, Увјерење о не кажњаваљу, Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела и Љекарско  увјерењене смију  бити старије од 6 (шест) мјесеци.-2-

        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.                                   

        Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за   пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања  огласа.

        Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас  Српске " и на Бироу рада Челинац.          

        Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити  путем поште на адресу: ЈЗУ Дом здравља "Свети Врачеви"  Челинац, 78 240,  Видовднска бр. 5.

***

ЈУ ОШ „Милош Дујић" Челинац

Војводе Мишића 57

тел.: 051/551-009; 051/555-285

е-mail: [email protected]

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Професор/настав.разредне наставе, водитељ продуженог боравка лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено

вријеме до краја наст. процеса, а најдуже до   30.06.2024. године.                                                                                                                                          ...........................................................................................         3 извршиоца

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним провфилима и звањима настанвика, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 114.  и чланом 198. Закона о основном васпитању и образовању, истручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

- да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

- да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лисем, злоупотребе опојних средстава ( За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.( За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)

- Увјерење да против њега није  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или „малољетним лицем".

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

- Овјерену фитокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалет,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незаполсених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа.

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Милош Дујић"Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс".

Рок за достављње пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се

обавити  дана 14.09.2023. год.  у  13,00 часова у просторијама  школе.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Разбој Лијевче 

Разбој Лијевче  78429

 

 

расписује:

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 

 1. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК  МАТЕМАТИКЕ
 • 1 извршилац на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године, 16 часова, положен стручни испит
 1. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • 1 извршилац на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године, 5 часова, положен стручни испит
 1. ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК  СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • 1 извршилац на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године, 4 часа, положен стручни испит

 

                    Општи и посебни услови за пријем у радни однос

                      Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

                                                   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
           Уз пријаву,потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:
                         1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),
                         2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,
                         3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
                         4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

                         5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

                       6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

               Увјерење под тачкама 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

               Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

                         1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.                        

                         2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

                           3. Увјерење о положеном стручном испиту, (ако се тражи кандидат са стручним испитом) или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.
                           4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
                           5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
                           6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
                           7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
                           8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
                          9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

              Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

             Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

               Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 11.09.2023. године у 12,30 часова у просторијама школе.

               Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

               Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
               Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
               Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.
               Пријаве са документацијом и назнаком ''За конкурс'' доставити на сљедећу адресу:
               ЈУ ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Разбој Лијевче бб, 78429.
               Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу ''Глас Српске''.

***

ЈУ ОШ ''Никола Тесла'' Прњавор

Цара Лазара 26

Прњавор 78430

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Професор разредне наставе за водитеља у продуженом боравку -4 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом – до 31.08.2024. године.
 2. Професор разредне наставе -2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом – до повратка радника са боловања.

3.  Наставник техничког образовања - 1 извршилац- приправник– 7 часова – до 31.08.2024. године.

4.  Наставник физике - 1 извршилац- 4 часа – до 31.08.2024. године.

          За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду , Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршитиу складу са Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидатау основној школи  и то:

1.увјерење о држављанству,

2.извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

             3.љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

              4.овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након извршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

              5.увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

             6. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

             7.увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испитау школи,

             8.додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

             9.увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

             10.увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

              11.увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

             12.увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

              13. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

             14.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породица погинулог борца,

              15. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војно инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

             16. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервију. Ако се не појаве на тестирању или интервију, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се тестирање и интервију  у уторак,  05.09.2023. године са почетком у 08.00 часова у просторијама ЈУ ОШ ''Никола Тесла'' Прњавор.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу Школе (Цара Лазара 26, 78430 Прњавор), у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" ПОТОЧАНИ

78435 Поточани

 расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ   РАДНОГ  МЈЕСТА

 

 1. НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, непуна норма, извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,одређено радно вријеме, до 30.06.2024 године – 2 часа,Подручна школа  Кокори,
 2. НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ, непуна норма,1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 30.06.2024. године- 4 часа, Подручна школа Кокори,
 3. НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, пуна норма,1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 24.01.2024. године,  до повратка радника са боловања,  Подручна школа Кокори,

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контакт телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, о датуму и мјесту спровођења  интервјуа и тестирања.

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)
 2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),
 3.  Љекарско увјерење да је радно способан, које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела која га чине  недостојим за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности којег за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа
 5.  Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се  доказује увјерењем о подацима  из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, којег за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем а прије зансивања радног односа
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службаене дужности, злоупотребе опојних средтава, полног интегритета, злоставаљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред  документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних  Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критерујумима из  члана 114 Закона о основном образовању и васпитању, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области , односно  диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
6.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
7.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образован рад

9.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописима којима се уређује област полагања стручног испита уосновној школи

10. Увјерење о радном стажу издато  од претходног послодавца

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 125. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању  имају лица која су по парописима важећим до дана ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом  доставити на адресу школе: 

ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана 14.09.2023  године   (четвртак)  у просторијама ЈУ Основна школа "Милош Црњански" Поточани, са почетком у 13.30 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе дана  12.09.2023.године.
Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ Мркоњић Град

Симе Шолаје 91, Мркоњић Град

Телефон: 050/212-976

Конкурс

за пријем у радни однос

 

- Професор биологије/екологије и заштите животне средине – 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до повратка радника, непуна норма 2 часа;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;
 2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;
 3. Увјерење о држављанству;
 4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 5. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 6. Увјерење о положеном стручном испиту;
 7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 8. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током  студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 12. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Кандидати који буду изабрани дужни су прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве за наведена радна мјестоа обавиће се дана 11.09.2023. године, уторак, са почетком у 13.00 часова у просторијама Школе.                

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Школу или препорученом поштом на адресу:
ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град
Улица Симе Шолаје број 91
70260 Мркоњић Град

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ" МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 89

Тел. 050/214-098

е.mail[email protected]

 

доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

 

- Поништава се Конкурс за секретара школе број 282-1/23 од 11.8.2023.године, објављен у дневним новинама ,,Глас Српске" 16.8.2023. године.

Конкурс се поништава због техничке грешке.

Одлука о поништењу конкурса објавиће се у дневним новинама ,,Глас Српске" и огласној табли Школе.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ" МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 89

Тел. 050/214-098

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 • Секретар школе- дипломирани правник, 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и  услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на јавни конкурс су:

1. да је  држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању, члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

 

 1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова, или еквивалент, дипломирани правник
 2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или увјерење  о положеном правосудном испиту
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
 6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 14.9.2023. године са почетком у 9,30 часова у просторијама  централне школе у улици Симе Шолаје 89.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају.

      Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве слати на адресу школе ЈУ Основна школа „Петар Кочић", Симе Шолаје број 89, 70 260 Мркоњић Град.
 Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

***

Општина Мркоњић Град

Трг Краља Петра I Карађорђевића, Мркоњић Град

Контак телефон: 050/220-948

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста службеника

у Општинској управи општине Мркоњић Град

 

У Општинску управу Општине Мркоњић Град прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

- Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво, управно рјешавање и нормативно-правне послове  ........................................................  1 извршилац.

I - СТАТУС И КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА

Радно мјесто - општински службеник пете категорије, трећег звања.

III - ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Општи услови које треба да испуњава кандидат су:

 

1) да је држављанин БиХ и РС,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став (1) Устава БиХ,

7) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, у општинској управи јединице локалне самоуправе, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Поред општих услова, потребно је да кандидат испуњава и сљедеће посебне услове:

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто - Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво, управно рјешавање и нормативно-правне послове су:

- ВСС, правни факултет или први циклус истог студија са најмање 240 ECTS бодова,

- положен стручни испит за рад у управи,

- најмање једна (1) година радног искуства у струци. 

Лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испит у року од шест (6) мјесеци од дана запослења.

Уколико лице из претходног става не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

IV - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (образац број 1), који је доступан на сајту Општинске управе општине Мркоњић Град и на сајту Министарства управе и локалне самоуправе РС, а може се преузети и у Општинској управи општине Мркоњић Град, шалтер број 2. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

Као доказе о испуњавању општих услова конкурса, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ и изјаве да кандидат: 

- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан ИЏ став (1) Устава Босне и Херцеговине и

- није у сукобу интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

 

Као доказе о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

- Дипломе о завршеној стручној спреми,

- увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен,

- исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из одјељка ИВ став (2) тачка 2. 3. и 4., као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из претходног става у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да поступи у складу са претходним ставом.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

V - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Пријаве на Јавни конкурс се могу поднијети директно или путем поште на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 1, са назнаком «Комисији за спровођење Јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи општине Мркоњић Град».

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јавни конкурс се објављује у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».

Уколико Јавни конкурс не буде истовремено објављен, рок за пријаву се рачуна од дана посљедњег објављивања.

За сва додатна обавјештења о Јавном конкурсу можете се обратити на контакт телефон 050/220-948.

***

ЈУ СШЦ „ЈОВАН ДУЧИЋ" КНЕЖЕВО

Ул. Дујка Комљеновића бб

Тел:051-591-433

 

       расписује:

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

 1. Шумарски инжењер...9 часова, 1 извршилац са или без радног искуства са или без положеног стручног испита на  одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 2. Професор за економску групу предмета ............... 4 часа, 1 извршилац са или без радног искуства са или без положеног стручног испита на  одређено вријеме до 31.08.2024. године,
 3. Професор математике ........... 3 часа, 1 извршилац са или без радног искуства са или без положеног стручног испита на одређено вријеме до 31.08.2024.године,
 4. Професор математике и физике .............. 2 часа, 1 извршилац са или без радног искуства са или без положеног стручног испита на одређено вријеме до 31.08.2024. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос.

За наведена радна мјеста, поред  општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1 и  2 . и члана 111 став 1. Закона о средњем образовању и  васпитању чланом 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

          Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 1. Увјерење о држављанству РС или БиХ,
 2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту,
 4. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидатичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита
 6. Увјерење о подацима из посебног Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 7. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 8. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здраствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење из члана 5. став 1. т.(5) Правилника,  за изабране кандидате школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Напомена: у складу са чл. 104. Став 7. И 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје је расписан конкурс са положеним стручним испитом, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услови у погледу профила и звања наставника.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју дана 11.09.2023. године у просторији Школе са почетком у 10,оо часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или препорученом  поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић" 78230 Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб са назнаком „Пријава на конкурс".

***

ЈУ ОШ „Дринић", Дринић Петровац

Центар бр.13, Дринић

79 290 Петровац

 тел/факс: 050465020,

е-mail: [email protected]

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста

 

Расписује се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста :

 1. Наставник физичког и здравственог васпитања , 9 часова редовне наставе   седмично ...................................... 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства , приправник . 
 2. Наставник математике, 16 часова седмично ............................... 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године,
 3. Наставник физике, 6 часова седмично  ........................................ 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме,
 4. Наставник техничког образовања , 4 часа седмично  ............. 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено до краја школске 2023/2024 године.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104,105 и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача.Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1.Да је држављанин РС или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.Да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.Да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,и

4.Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјеце ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава,

5.Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиљанад дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1.тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа,потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115.Закона о основном васпитању и образовању и члана 9  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.Посебни услови су:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту ,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током стидирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категоријератног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе : ЈУ ОШ „Дринић",Дринић,Центар бр.13 ,79 290 Петровац, са назнаком „за конкурс".Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе,а по могућности и на интернет страницу.Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у петак  08.09.2023. године у 11 : 30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандитат не појави на тестирању или интервју  ,сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања („Глас Српске").Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке                                                                                                          

***

ЈУ ОШ „РАДЕ МАРИЈАНАЦ" СТРОЈИЦЕ

70273 Стројице

тел: 050/480 -720

е-mail: [email protected]

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Водитељ продуженог боравка, један извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године, са радним искуством и пол,оженим стручним  испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.
Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:
–да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;
–да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;
–да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем;
-да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.

 Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане   Законом  о основном васпитању и образовању.

.Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурси и списак документације која се доставља, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по  члану 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:
1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење о положеном стручном испиту.
5. Увјерење од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца, које садржи врсту посла, степен стручне спреме по систематизацији, и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања  радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;
Са кандидатима  који испуњавају услове конкурса и који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе дана  08.09.2023. године (петак) са почетком у  9 часова.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Раде Маријанац" Стројице, Стројице бб, 70273 Стројице, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ „Вук Караџић" Језеро

Вука Караџића бб, Језеро

тел: 050/291-010,

е-mail: [email protected]

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

Текст Конкурса објављен у сриједу, 23. августа 2023. године, у дневним новинама ,,Глас Српске" под тачком 2, мијења се и гласи:

 • Наставник техничког образовања, на одређено вријеме, до краја школске 2023/24. године, 3 часа – 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

***

ЈУ ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ" ЈЕЗЕРО

Вука Караџића бб,

70 206 Језеро

тел; 050/290-010

е-mail: [email protected]

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 • Педагог – 82,5 % норме, 1 извршилац - радник са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са функције,
 • Библиотекар – 60 % норме, 1 извршилац - радник са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до краја школске 2023/24. године.

 Општи услови за пријем кандидата:

      -  да је држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству),

-  да је пунољетан (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте),

          - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава ( увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доставља кандидат).

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 1. Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на

основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:         

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје такви подаци,       

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење надлежног органа о статусу члана породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење надлежног органа о статусу РВИ, ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније 3 (три) дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса ће бити интервјуисани и тестирани дана 18.09.2023. године са почетком у 10:00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве на интервју и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Пријаве слати на адресу ЈУ Основна школа ,,Вук Караџић" Језеро, улица Вука Караџића бб, 70206 општина Језеро, у року 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком „За конкурс". Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ,,Глас Српске"___

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана