ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.05.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.05.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.05. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука

Видовданска 43

78 000 Бања Лука

Тел/факс: 051/218-322

 

К О Н К У Р С

 

За пријем у радни однос:

 1. Хемијски или лабораторијски техничар (ССС), 1 извршилац.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 

 • Да је држављанин РС, БиХ,
 • Да има општу здравствену способност,
 • Да није кажњаван.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • ССС, хемијски или лабораторијски техничар,
 • положен возачки испит Б категорије,
 • радно искуство није неопходно.

 

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова и то:

 • увјерење о држављанству,
 • родни лист,
 • свједочанство,
 • возачка дозвола и
 • биографија.

Увјерење издато од Основног суда и љекарско увјерење се достављају након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

 

Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол или путем поште на адресу ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука, Видовданска 43, 78000 Бања Лука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс".

 

Рок за подношење пријава је 31.05.2023. године.

***

СТУДИО ЗА ЊЕГУ ЛИЦА И ТИЈЕЛА „ ALLUR"

Ул.В Козарске бригаде бр.4Б

78000 Бања Лука

Расписује:

О Г Л А С

     КОЗМЕТИЧАР (Ж) ............................................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Опис посла:

-Маникир и педикир

Радно мјесто:Бања Лука

Рад на неодређено вријеме

Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон: 065/678-682

Оглас отворен до 16.06.2023 године

***

 

"ГРАД ПРОЈЕКТ СТУДИО" д.о.о. из Бањалука

Ул.Исаије Митровића бр.3

78000 Бања Лука

 

Расписује: 

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено вријеме

1.       Архитект - одговорни пројектант за објекте високоградње

2.       Технички секретар / референт продаје

Општи услови:

        да је држављанин БиХ

        да је радно способан

        да није осуђиван

Посебни услови

За радно мјесто под бројем 1:

        ВСС, дипломирани инжењер архитектуре

        Лиценца за израду техничке документације – архитектонска фаза и надзор

        Најмање 2 године искуства на пословима израде идејних и главних пројеката

        Најмање 1 година искуства на пословима надзора или искуство у надзору на најмање 3 објекта високоградње већа од 500 м2 BRGP.

 •         Познавање рада на рачунару (Autocad, Archicad, Windows, MS Office пакет, Google Sketchup);

        возачка дозвола Б категорије,

        активно знање њемачког или енглеског језика

        пожељно елементарно познавање најмање једног програма за архитектонску визуелизацију

Поред општих и посебних услова, потенцијални кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

        Да су креативни, самостални у раду, одговорни и предани послу

        Да имају добре организацијске способности у руковођењу процесом пројектовања

        Да имају развијене комуникацијске и презентацијске вјештине

        Да имају афинитета ка тимском раду, да су добри у комуникацији са људима унутар тима, али и да су способни за рад под притиском И у задатим роковима.

        Да су спремни на брзо уклапање у динамично окружење

        Да имају способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

        Да поседују одговарајућа техничка знања за решавање техничких проблема и имају осећај за односе у простору,

        Да имају добру моћ опажања, да се добро сналазе у простору, да су креативни и са смислом за естетику.

Шта нудимо:

        Уговор о раду на одређено време, уз добра мјесечна примања И адекватне додатне накнаде и бонусе, у зависности од остварених резултата 

        могућност запослења на неодређено вријеме (стални радни однос)

        флексибилно радно вријеме

        Могућност напредовања и стручног усавршавања,

Посебни услови

За радно мјесто под бројем 2:

        ВСС, дипломирани економиста

        Активно познавање рада на рачунару (Windows, MS Office пакет);

        Возачка дозвола Б категорије,

        активно знање њемачког или енглеског језика

        елементарно знање из области маркетинга, рачуноводства И искуство у продаји

Поред општих и посебних услова, потенцијални кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

        Да су креативни, самостални у раду, одговорни и предани послу

        Да имају добре организацијске способности

        Да имају развијене комуникацијске и презентацијске вјештине

        Да имају афинитета ка тимском раду, да су добри у комуникацији са људима унутар тима, али и да су способни за рад под притиском И у задатим роковима.

        Да имају способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

 

Шта нудимо:

        Уговор о раду на одређено време, уз добра мјесечна примања И адекватне додатне накнаде, у зависности од остварених резултата 

        могућност запослења на неодређено вријеме (стални радни однос)

        флексибилно радно вријеме

        Могућност напредовања и стручног усавршавања,

Рок за подношење пријава у форми ЦВ-а је 15 дана од дана објављивања или до попуне радних мјеста.

Пријаве слати електронском поштом на mail: al.lilic@gradprojekt.group или донети лично на адресу:

ГРАД ПРОЈЕКТ СТУДИО д.о.о.

78000 Бањалука, Исаије Митровића 3

Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани одмах по истеку рока за пријаве. а они који не уђу у ужи избор ће бити о томе благовремено обавештени.

 

У ужи избор ће ући само они кандидати који испуњавају услове конкурса.

Радна мјеста ће се попуњавати одмах по пријавама и избору адекватних кандидата.

***

ОПТИМА ГРУПА

Ул.Краља Алфонса XIII бр.37а

78000 Бања Лука

Расписује:

О Г Л А С

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

-дипломирани економиста - VII  степен стручне спреме ...............  1 извршилац

-        Најмање 5 година радног искуства на пословима продаје моторних уља и мазива или другим пословима продаје, чији портфолио није мањи од 5.000.000 еура; 

-       Најмање 3 године радног искуства на руководећим пословима продаје;

-        Искуство у управљању односима са купцима;

-        Одговорна особа, спремна на рад у динамичном окружењу;

-        Одличне лидерске, преговарачке и комуникацијске способности;

-       Одржавање добрих пословних односа;

-        Активно знање енглеског језика у говору и писму;

-        Возачка дозвола Б категорије;

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву, кандидат треба да приложи сљедеће документе:

-        детаљну биографија (ЦВ)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања огласа.

 

Уколико испуњавате услове конкурса за радно мјесто Начелникм управе за трејдинг и испоруку уља молимо Вас да своју биографију пошаљете путем поште, лично на адресу: "ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а, 78000 Бања Лука , путем опције "Пријавите се" или да свој ЦВ пошаљете на е-mail: [email protected], контакт  телефон + 387 51/242-826.

***

„ СУПЕР КОРТ " Бања Лука

 Ул. Новице Церовића бб.

78000 Бања Лука

О г л а с

 

  1.    Пословођа трговинског објекта  ………………………… 1 извршилац

 

Потребна знања и вјештине:

-        Обавезно радно искуство у раду на пословима руководица трговинског објекта,

-        Минимално IV степен стручне спреме,

-        Одлично познавање рада у MS Office пакету,

-        Познавање тржишта, конкуренције и стања робе на тржишту,

-        Изражене организационе и руководне способности,

-        Вјештина кординације великог броја послова,

-        Склоност ка тимском раду,

-        Изражена вјештина продаје,

-        Изражена комуникативност и љубазност

2. Администратор ..............................више извршилаца

-        средња стручна спрема економског смјера

-        основно познавање књиговодственог пословања

-        систематичност и брзина у раду

-        добре математичке и аналитичке способности

-        одлично познавање рада на рачунару

-        пожељно искуство на истим или сличним пословима

 

3. Месар.........................................више извршилаца

-        средња стручна спрема

-        познавање категорија меса

-        љубазност и посвећеност купцу

-        спретност, поузданост и педантност у раду

-        пожељно радно искуство у продаји меса и месних прерађевина

4.Трговац ..................................... више извршилаца

-        средња стручна спрема

-        љубазност и посвећеност купцу

-        добре комуникативне способности

-        спретност, брзина и педантност у раду

-        познавање робе широке потрошње

-        пожељно искуство у трговини и раду на каси

5. Трговац на гастро ођелу ........................................ више извршилаца

-        средња стручна спрема

-        Вођење рачуна о квалитету и роковима робе на линији

-        Правилно складиштење робе и вођење рачуна о залихама намирница

-        Одржавање хигјене радног простора

-        Услуживање купаца

-        Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима;

6. Складиштар ...................... више извршилаца

-        средња стручна спрема

-        познавање рада на рачунару

-        систематичност и ажурност у раду

-        пожељно искуство

-        добра организација пријема и издавања робе

Поред наведених услова кандидати требају да посједују и сљедећа знања и вјештине:

-        Љубазност, комуникативност и прилагодљивост;

-        Уредност, тачност и ажурност;

-        Спремност за тимски рад;

Својим сарадницима нудимо:

-            Конкурентну надокнаду,

-        Редовну уплату зарада, пензионог и социјалног осигурања,

-        Могућност личног и професионалног усавршавања,

-        Могућност напредовања.

Потребна документација:

-        Биографија,

-        Доказ о радном искуству,

-        Љекарско увјерење (накнадно достављају кандидати који буди одабрани за радно мјесто).

Наведену документацију пошаљите на е-mail адресу: [email protected] са обавезном назнаком за које радно мјесто се пријављујете.

Након завршетка конкурса, биће извршена селекција пристиглих пријава. Само кандидати који прођу селекцију, биће позвани на интервју.

Оглас је отворен до попуне радних мјеста

***

ХЕМОФАРМ Д.О.О. БАЊА ЛУКА

Новаковићи бб

78000 Бања Лука

 

 

Одјељењу производње потребни су извршиоци на позицији:

Радник у производњи

    

Мјесто рада:  Бања Лука

 

Услови:

 • III или IV степен стручне спреме без обзира на усмјерење (пожељно техничко усмјерење)
 • Организованост, аналитичност, систематичност, комуникативност, тимска оријентисаност
 • Преузимање иницијативе при рјешавању проблема и у новим радним задацима
 • Одговорност према раду, општа сналажљивост, способност за рад у затвореном простору уз ношење свих прописаних личних заштитних средстава. Обавезна спремност и способност на рад у смјенама и нормиран рад.

Неопходна емоционална стабилност, висок степен адаптивности на нефизиолошки положај тијела и на обављање монотоних послова.

 

Нудимо Вам:

 • Рад у динамичном окружењу са најсавременијом опремом,
 • Континуирану едукацију и усавршавање,
 • Занимљив посао и могућност напредовања.

 

Рок за подношење пријава: до попуњавања радних мјеста.

Вашу радну биографију (ЦВ) пошаљите на мејл адресу: [email protected]

 

За више информација о Хемофарму можете посјетити наш сајт www.hemofarm.com

***

Производња стакала „ЕУРОГЛАС" СП БАЊА ЛУКА

Туњице бб, Бања Лука

РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС ЗА РАД НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 1. ЦНЦ оператер ....................... Један извршилац (м)

 

Услови

 • ССС машинског усмјерења
 • Радно искуство на истим или сличним пословима
 •  
 1. Радник у производњи стакла.............. Два извршиоца (м)

 

Услови

 • Возачка дозвола Б категорије (пожељна је и Ц категорија)
 • Особине које цијенимо: труд, прецизност, спремност на обављање различитих задатака, у зависности од потреба производње
 • Није неопходно радно искуство
 1. Радник у производњи алу столарије........................ Један извршилац (м)

Услови

 • Радно искуство на истим или сличним пословима
 • Возачка дозвола Б категорије
 • Особине које цијенимо: труд, прецизност, спремност на обављање различитих задатака, у зависности од потреба производње
 1. Радник на монтажи.................................. Два извршиоца (м)

Услови

 • Радно искуство на истим или сличним пословима
 • Возачка дозвола Б категорије (пожељна је и Ц категорија)
 • Особине које цијенимо: труд, прецизност, спремност на обављање различитих задатака у зависности од потреба на терену
 1. Помоћни радник на монтажи............................ Један извршилац (м)

 

Услови

 • Возачка дозвола Б категорије (пожељна је и Ц категорија)
 • Радно искуство није неопходно
 • Особине које цијенимо: труд, прецизност, спремност на обављање различитих задатака, у зависности од потреба производње

Како се пријавити

Пошаљите своју биографију или неколико реченица које Вас описују на мејл [email protected], уз навођење за коју позицију се пријављујете.

***

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

Ул.Ненада Костића бр.7

ЗАЛУЖАНИ

 

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за попуну следећег упражњеног радног мјеста

 

 

 1. Дефектолог школе, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, са 50% норме, 1 извршилац.

 

     Поред општих услова који су прописани Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

     Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Закона о основном васпитању и образовању .

      Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

 

     Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране МУП-а, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата;

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на јавни конкурс.

     Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у РС), а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

     Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије заснивања радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

     Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Залужанима дана 6.6.2023. године у 10:00 часова.

     Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

     Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе  са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

FRUCTA TRADE ДОО ДЕРВЕНТА ПЈ БАЊА ЛУКА

Ул.Војводе Момчила бр.20

78000 Бања Лука

 

О Г Л А С

Потребни радници на булевару

1.РАДНИК НА ПЕЧЕЊАРИ ..............................    1 ИЗВРШИЛАЦ

2.РАДНИК НА ГАСТРО ОДЈЕЛУ .......................    1 ИЗВРШИЛАЦ

Мјесто рада: Бања Лука ( Булевар)

Заинтересовани кандидати своју биографију могу послати на мејл адресу: superkortbl@fructatrade.com   или се могу јавити  на контакт телефон 051/323-010

Оглас отворен попуне радног мјеста.

***

Прима ИСГ д.о.о. Градишка

Дејтонска 2В

78400 Градишка.

 

 

ОГЛАС ЗА РАДНО МЈЕСТО – ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР  (м/ж)- 1 извршилац

Мјесто рада: Градишка

 

ЗАДАЦИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 

 • Координира радом сектора у одсутности директора,
 • Доноси процедуре везане за секторе, води пројекте везане за производњу,увођење нових технологија
 • Доноси план рада, прати извршавање планова, анализира одступање и застоје,
 • Упознаје проблеме везане за реализацију плана и одмах интервенише код водитеља Сектора, односно код одговарајуће служба,
 • Судјелује у проналажењу рјешења за повећање продуктивности и квалитете рада.
 • Припрема и имплементира пословне планове како би се олакшало постизање пословних циљева кроз планирање активности усмјерених на развој пословања, развој нових производа и увођење нових материјала
 • Брине се о правилном искориштавању средстава рада и судјелује у приједлогу и набави нових,
 • Одговоран за израду комплетне аналитике и извјештаја директору,
 • Ради поједине статистичке извјештаје везане за праћење цјена, производње,
 • Ради све финансијске извјештаје на дневном, мјесечном и годишњем нивоу,

 

Право учешћа имају сви кандидати који поред општих услова утврђених законом испуњавају и следеће услове:

 • ВСС,
 • Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима,
 • Изврсне комуникацијске и презентацијске вјештине,
 • Способност доношења одлука и вођења тима,
 • Спремност преузимања одговорности,
 • Посједовање организацијске и мотивацијске способности,
 • Познавање енглеског или њемачког језика ,
 • Возачка дозвола Б категорије.

НУДИМО

 • Стабилну и редовну зараду, плата по договору,
 • Плаћене путне трошкове, топли оброк и регрес,
 • Рад у позитивној атмосфери,
 • Професионално усавршавање,
 • Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос.

 

Оглас остаје отворен 15 дана.

Биографију можете нам послати на еmail: [email protected] или лично на адресу Прима ИСГ д.о.о. Градишка, Дејтонска 2В, 78400 Градишка.

***

BB Coffins " д..о.о

Невесињска бр. 11, Трн-Лакташи

Тел: 051/584-153

Е-mail: [email protected]

 

 

ОГЛАС

-за пријем у радни однос-

 

Због повећања обима посла расписује се конкурс.

РАДНО МЈЕСТО –  Радник у производњи погребне опреме и лакирер.

Пријаве лично доставити у сједиште фирме, а све информације можете добити путем броја телефона 065/727-850 .

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ"

ВИДОВДАНСКА 5

78240 ЧЕЛИНАЦ

 

О  Г  Л  А  С

за пријем  радника

 

 1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи .......... 1 извршилац на одређено вријеме због замјене  привремено одсутне докторице, која се налази на специјализацији, уз услов пробног рада 3 мјесеца.

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. Да је држављанин  РС/БиХ,
 2. Да је пунољетан,
 3. Да је здравствено способан,
 4. Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и

да се против њега не води кривични поступак

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

И   - Доктор медицине у СХП (одређено вријеме):

 

Услови:- Медицински факултет или завршена

                специјализација

              - Положен стручни испит или специјалистички испит

              - Едукација – базични тренинг за хитну помоћ

      Уз  пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и      посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од       шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија       не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

                                                        

         - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

         - Извод из матичне књиге рођених,

         - Увјерење о некажњавању,                                         

         - Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

         - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

         - Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији 

         - Увјерење о завршеној едукацији – базични тренинг за хитну помоћ

        

    Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у „Гласу Српске" и на   Бироу рада Челинац.

    Пријаве са доказима слати на адресу: ЈЗУ Дом здравља  „Свети Врачеви" Челинац,   Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за пријем радника.

 

     Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег     објављивања.

 

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

     Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о  чему ће се кандидати писмено обавијестити.

     Оцјена пробног рада врши се на начину и  по поступку утврђеним општим  Актом      Дома здравља и то од стране стручног надзора за праћење његовог рада, с тим да     коначну оцјену резултата пробног рада доноси послодавац- директор.

***

ЈУ ОШ "Новак Пивашевић" Стара Дубрава

78243 Стара Дубрава

Челинац

 

 КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос и то:

 

- Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдаље до 30.6.2023. године.

 

 

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114., 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

          Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, 2.6.2023. године у 12.00 часова у просторијама  централне школе у Старој Дубрави.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова  се примају у року од 8 дана од објавњивања у „ Гласу српске" , а шаљу се на адресу ЈУ ОШ „Новак Пивашевић"  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком „ За конкурс".

 

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

          На основу члана 59.  и 82. став 3.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. и 91. Статута општине Србац („Службени гласник општине Србац", број: 7/14 и 12/16), Начелник општине Србац

 

ПОНИШТАВА ЈАВНИ КОНКУРС

 

          Начелник општине Србац поништава Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме број: 02-022-3/23 објављен у дневном листу „Глас Српске" 18.1.2023. године.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Расписује:

                                              

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме

 

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Србац на неодређено вријеме:

1. Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама – 2 извршиоца.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Србац.

III – Статус: службеник.

-Службеник остварује права из радног односа у складу са законом.

IV – Општи и посебни услови:

Општи услови:

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ и

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи

Посебни услови:

-ССС у четворогодишњем трајању правног или економског смијера или гимназија општег, односно друштвеног смијера, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару

VНеспојивост

Кандидати  не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органиме јединице локалне самоуправе.

 

VI - Потребна документа

Уз Пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фото-копију свједочанства, фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фото-копију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фото-копију увјерења о држављанству, фото-копију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан  IX  став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у  општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије  објављивања конкурса и да се на њега не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из тачке шест конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

Прворангирани  кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фото-копије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију

VIII - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања конкурса.

IX -  Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац број 1.) - Пријава на јавни конкурс, који се може преузети у Шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима,  доставља  се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 224.     

***

ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 32

Мркоњић Град

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 1. Спремачица на одржавању чистоће 1 (један) извршилац.
 2. Радни однос се заснива на одређено вријеме, због замјене привремено одсутне раднице, до њеног повратка.

 

Општи услови које кандидат треба испуњавати:

 1. да је пунољетан,
 2. да је држављанин БиХ,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну од најмање 6 (шест) мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
 5. да се не води кривични поступак.

Посебни услови:

          - завршено основно образовање, нижа стручна спрема - НК радник.

Уз пријаву на јавни оглас кандидат прилаже доказ о испуњавању општих услова: извод из матичне књиге рођених и увјерење о држављанству, те доказ о испуњавању посебног услова: свједочанство о завршеном основном образовању.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, доставља увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерене копије.

Са кандидатима који испуњавају услове огласа, Комисија за пријем обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон,  који су сви кандидати обавезни навести у пријави на оглас.

Пријаву са доказима доставити лично или путем поште на адресу:

 ОСНОВНИ СУД У МРКОЊИЋ ГРАДУ,  ул. Трг краља Петра И Карађорђевића бр. 32, 

са назнаком: „Пријава на оглас" .                                                                                   

                                                  

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се узети у разматрање.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана