ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.03. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

Врховни суд Републике Српске

Алеја Светог Саве бб

78000 Бања Лука

 

р а с п и с у ј е:

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

1) Виши стручни сарадник на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца  ......................................................................................................  1 извршилац.

2) Судијски асистент-дактилограф на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца  ……………………………………………………………   1 извршилац.

3) Курир на неодређено вријеме уз пробни рад од 3 мјесеца  .......................  1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови: да је држављанин РС или БиХ, да је старији од осамнаест година, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови:

За радно мјесто под тачком 1) Правни факултет, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, 5 година радног искуства у струци.

 

За радно мјесто под тачком 2) Средња економска школа (економског или правног смјера) или друга средња школа, IV степен, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (програми Windows, Word, Excel, Outlook и Интернет еџплорер), 1 година радног искуства у струци.

За радно мјесто под тачком 3) Завршена економска школа (економског или правног смјера), гимназија или друга средња стручна спрема, IV степен, 1 година радног искуства у струци.

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидати уз пријаву треба да приложе: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, увјерење да нису осуђивани, односно да се не води кривични поступак, диплому о завршеној школи, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима управе.

Увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и увјерење да се не води кривични поступак не смију бити старији од 6 мјесеци.

Пријаву на оглас са овјереном копијом тражених докумената, којима се доказује испуњеност општих и посебних услова, доставити непосредно или путем поште Врховном суду Републике Српске на адресу: Алеја Светог Саве бб, Бања Лука.

Рок за подношење пријава кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. Препоручује се кандидатима да у пријави на оглас поред адресе наведу и број телефона ради контакта.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос извршиће се интервју и тестирање са пријављеним кандидатима.

***

ЈУ Медицинска школа Бања Лука

Цетињска број 1

78000 Бања Лука

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Педагог школе  - радни однос на неодређено вријеме, пуна норма. 

 

У радни однос се примају лица са радним искуством у трајању од минимум 1 (једне) године и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (оригинале или овјерене фотокопије):

-диплому о одговарајућој високој стручној спреми – завршен први циклус студијског програма „педагогија” у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у наведеној области (или еквивалент),

-додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанста личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање једне (1) године дана рада у струци, уколико имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана 04.04.2023.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 05.04.2023. године, у 10.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о избору кандидата у року од 8 (осам) дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, а које није старије од шест (6) мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске”.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком „За Комисију за пријем радника”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „Петар Кочић''

Кола бб

78 207 Кола, Бања Лука

 

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

 1. Професор/наставник биологије- 8 часова редовне наставе,  на одређено радно вријеме до 31.08.2023. године, ПО Стричићи, лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу-1 извршилац.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115. Закона о основном васпитању и образовању ,  услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

           Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ,  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  06.04.2023. године (четвртак) у 12:00 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом слати на адресу школе са назнаком “За конкурс”.                             

***

„MILTEX” доо  Бања Лука                                 

Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321

Е-mail: [email protected]

 

Расписује конкурс за радно мјесто

 1. Складиштар (М) .......................…………… 1 извршилац

 

 1. Кројач (М)  ………................……............................… 1 извршилац

 

Опис посла за радно мјесто под 1: 

 • Рад у складишту
 • Обавља и друге послове у производњи по потреби
 • Пожељно искуство у раду у складишту

Опис посла за радно мјесто под 2: 

 • Кројење радне одјеће
 • Пожељно искуство у раду на пословима кројења
 • Возачка дозвола Б категорије

Услови:

 • Радно вријеме од 7,00-15,00 часова
 • Пријатно радно окружење и добра атмосфера
 • Могућност учења и усавршавања
 • Сигурна и редовна примања
 • Препознавање и награђивање Вашег труда

Пријаву са радном биографијом можете слати на доле наведене адресе или директно контактирати на доле наведене телефоне.

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

 

„MILTEX” доо  Бања Лука                                               

Књаза Милоша бб

Тел: 051/300-328; 051/306-321

***

“ОПТИМА Група” д.о.о. Бања Лука

 ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а, 78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

За пријем радника на радно мјесто

 

 

Руководилац сектора за селекцију кадрова (ж/м) извршилаца ........... 1

 

„ОПТИМА Група” д.о.о. је компанија која константно напредује, број наших вјерних клијената из дана у дан расте, а обим посла је све већи. Позивамо младе и амбициозне људе, који своју каријеру граде на резултатима и усавршавању да нам се придруже.

 

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

-        VII степен стручне спреме – друштвеног смјера

-        Радни стаж најмање 2 године;

-        Иницијативност и истрајност, организацијске способности, флексибилност и самосталност у раду;

-        Одговорна особа, спремна на рад у динамичном окружењу;

-        Добре лидерске, преговарачке и комуникационе способности;

-        Одлично познавање рада на рачунару (MS office  – посебно знање Wordа и Excelа;

-        Предност познавање руског језика;

-        Додатно образовање и сертификати у оквиру струке представљају предност.

 

ОПИС ПОСЛА:

-        Проводи активности везано за пријем радника у радни однос у Друштвима „Рафинерије нафте Брод” а.д., „Рафинерије уља Модрича” а.д. „НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. и „ОПТИМА Група”д.о.о.;

-        Врши процедуру селекције и регрутације кадрова; - процедуру пријема радника у радни однос;

-        Организује процедуру адаптације кадрова;

-       Израђује профиле радних мјеста;

-       Сачињава описе послова за све запослене у Друштву и повезаним друштвима;

-       Упознаје се са кандидатима, са њиховом радном биографијом, одржава састанке, интервјуе са кандидатима;

-    Оцјењује резултате интервјуа и тестирања кандидата, селектује их, руководећи се захтјевима послодавца;

-        Израђује индивидуални план активности за увођење у рад новог запосленог;

-        Обавља активности за увођење запосленог у организацију;

-        Израђује процедуру за адаптацију запослених;

-        Обавља послове на распоређивању кадрова/интерне ротације на основу њихових квалификација, личних и пословних квалитета;

-        Врши ажурирање креирање и одржавања базе података о слободним радним позицијама и радним биографијама;

-        Успоставља директне везе са образовним институцијама и службама за запошљавање.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву, кандидат треба да приложи сљедеће документе:

-        детаљну биографија (ЦВ)

-        копију дипломе

НАПОМЕНА

Радник се прима по основу угвора о дјелу на период од 6 мјесеци до пензионисања радника, након чега се са кандидатом заснива радни однос.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања огласа.

Уколико испуњавате услове конкурса Руководилац сектора за селекцију кадрова молимо Вас да своју биографију пошаљете путем поште, лично на адресу: “ОПТИМА Група” д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а, 78000 Бања Лука , путем опције “Пријавите се” или да свој ЦВ пошаљете на е-mail: [email protected]  контакт  телефон + 387 51/242-826.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Пореска управа Републике Српске

На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима, Пореска управа Републике Српске објављује:

 

И С П Р А В К У

Ј а в н о г  к о н к у р с а

 

објављеног дана 01.03.2023. године у дневном листу „Глас Српске” и на интернет страници Пореске управе Републике Српске:

          у дијелу који се односи на датум одржавања интервјуа, тако да умјесто датума: „14.04.2023. године” треба да стоји датум „18.04.2023. године”

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Приликом писања Јавног конкурса за пријем приправника, који је објављен дана 01.03.2023. године (сриједа) у дневном листу „Глас Српске” и на интернет страници Пореске управе Републике Српске, начињена је техничка грешка.

Орган је за одржавање интервјуа грешком одредио датум 14.04.2023. године, превидјевши да је то дан у који државни орган не ради. Из тог разлога датум за одржавање интервјуа се мијења на први наредни радни дан, односно на 18.04.2023. године (уторак).

Сви кандидати који испуњавају услове из конкурса биће појединачно писмено обавјештени путем позива на интервју који ће им бити достављен поштом на кућну адресу.

Остали услови јавног конкурса остају непромијењени.

Исправка јавног конкурса ће се објавити у дневном листу „Глас Српске” и на интернет страници Пореске управе Републике Српске.

***        

Предшколска установа Маслачак 

Мајевичка 24 

Бања Лука

Конкурс за пријем васпитача предшколске дјеце у радни однос

 ( са или без радног искуства)

 

Опис послова: вођење педагошке документације, Е-тњиннинг пројекти, Ерасмус+ пројекти, сарадња са друштвеном заједницом, сарадња са породицом, зелена педагогија, васпитно - образовни рад са дјецом предшколског узраста у склопу Еко вртића Маслачак, размјена позитивних примјера праксе са предшколским установама из региона / европских земаља ( пројекат Предшколско пријатељство - Најмлађи амбасадори), драмска секција, ликовни конкурси, едукације.

 

Биографије заинтересованих кандидата доставити електронски на слиједећу адресу

[email protected] до 31.3.2023.године.

***

Харвест д.о.о. Бања Лука

Краља Петра I Карађорђевића 83а

78000 Бања Лука
 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА ПОЗИЦИЈИ

 

Стручни референт за техничко-оперативне послове – 1 извршилац

Потребна знања и вјештине:
-минимално средња стручна спрема или завршена висока Пословна школа 
-познавање рада са рачунаром (Word, Excel, PowerPoint, Е-mail, Интернет)
-властити превоз

-пожељне су двије године радног искуства на административним пословима

Опис рада:
Бројни разноврсни послови у фирми, самосталност код рада, рад са људима, пословна коресподенција. Задаци ће бити детаљније представљени на личном разговору.
Шта нудимо:
Стално школовање, лични раст и напредовање у високо мотивираној околини. Запослење на одређено вријеме, годину дана, са могућношћу продужења.

О нама:
Успјешно смо, креативно, амбициозно, динамично и брзо растуће међународно предузеће, које се бави посредовањем у осигурању. Више информација о нама можете добити на нашој веб страници: www.harvest.ba и на фејсбуку https://www.facebook.com/bihharvest.

Наша очекивања:
Искуства на подручју самосталног рада, флексибилност, способност комуникације, пословност, лична уређеност, одговорност, поузданост, способност тимског рада, прецизност, позитивна усмјереност.

Мјесто рада: Харвест д.о.о. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 83а, 78000 Бања Лука

Радно вријеме: понедјељак-петак од 08:00ч до 16:00ч

Плата: стимулативна – према договору

Рок пријаве: 30.04.2023.
Начин пријаве: Пошањите вашу пријаву и ЦВ, са описом знања и вјештина писмено на електронску пошту: [email protected].

Контакт телефон: 051/215-720

***

ОСНОВНИ СУД У ГРАДИШЦИ

Видовданска 15

78400 Градишка        

             

         

расписује и оглашава:

 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у

Основном суду у Градишци

 

I – Конкурс се расписује за попуну упражењних радних мјеста радника суда у Основном суду у Градишци, на неодређено вријеме и то на радна мјеста:

 1. судски асистент (1 извршилац) и
 2. референт за управљање предметима (1 извршилац).

II   -   Опис послова и радних задатака

Чл. 18. тч. (15) и тч. (17) Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Градишци број: 072-0-Су-18-001048 и број: 072-0-Су-22-000500 одређен је опис послова и задаци за радна мјеста оглашена по тч. 1. и 2 конкурса.

 

1. СУДСКИ АСИСТЕНТ: води дактилографске и записничарске послове код судија према распореду, врши препис свих одлука и материјала, сређује предмете који се додијеле у рад, попуњава позиве и доставнице за предмете у раду и опомене за плаћање таксе, осигурава да су предмети спремни за рочишта према распореду, обавља дактилографске послове преписа свих одлука и материјала и врши сравњење преписаног текста, врши техничке послове комплетирања и спајања материјала, обавља све послове куцања и умножавања материјала и докумената у оквиру одјељења, уношење података и рад на компјутеру, креирање судских писмена по наредби судије, формирање доставница за писмена која се достављају ван суда, преузимање и враћање списа у спремиште за предмете по унапријед припремљеним листама за сваког судију, регистровање свих поднесака примљених у току рочишта, регистровање свих радњи по наредби судије, обавља и друге послове које одреди предсједник суда и одговора за законито, благовремено и ефикасно обављање послова и задатака.

 

 1. РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТИМА: пријем, завођење, развођење, распоређивање и архивирање предмета уз вођење одговарајућих евиденција, увођење предмета у уписнике, помоћне књиге и евиденције, формирање предмета и руковање са истима до одлагања у архиву, припрема и израда одговарајућих статистичких извјештаја и вођење евиденције о подацима у тим извјештајима, давање информација странкама, пуномоћницима и заступницима о стању предмета у којима је поступак у току, контрола предмета по наредбама и обављеним радњама, издавање клаузуле правоснажности одлука, одлагање и чување тестамената, контрола свакодневне ажурности уписника, књига и других евиденција у писарници, издавање одговарајућих увјерења, разврстава све приспјеле доставнице и улаже у одговарајуће предмете, издаје предмете или исправе из архиве на захтјев државних органа уз реверс и води књигу реверса, стара се о чувању архивских предмета и аката и другог регистратурског материјала од уништења, врши текуће одабирање и издвајање безвриједног регистратурског материјала и архивских предмета за уништење на основу утврђених рокова, стара се о чувању архивских предмета и другог регистратурског материјала према одговарајућим прописима, води архивску књигу као општи инвентарски преглед цјелокупног архивског материјала из ранијих година, учествује у комисији за састављање пописа одобрених архивских предмета и издвојеног безвриједног регистратурског материјала за уништење, стара се о чувању и руковању физичким омотима списа и  конзистентношћу његовог садржаја, припрема предмете за дневно преузимање од стране дактилографа, преузима предмете приликом враћања од стране дактилографа, улаже поднесаке и доставнице, даје списе предмета на увид странкама или другим лицима, обавља и друге послове које одреди предсједник суда и одговоран је за законито, благовремено и ефикасно обављање повјерених послова и задатака.

 

IIIОпшти и посебни услови које кандидат треба да испуњава:

 

 1. Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе или суду,

5. да није отпуштен из суда или органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу радника суда.

 

2) Посебни услови:

 

2.1. За радно мјесто ,,Судски асистент”:

1. ССС - IV степен, правног или економског смјера или Гимназија,

2.  познавање рада на рачунару и

3. најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

2.2. За радно мјесто ,,референт за управљање предметима”:

1. ССС - IV степен, правног или економског смјера или гимназија,

2. положен стручни испит за рад у органима управе,

3. познавање рада на рачунару и

4. најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

IV Неспојивост и сукоб интереса

Лице које се бави самосталном дјелатношћу не може засновати радни однос у Основном суду у Градишци.

Радник суда не смије обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса са службеним дужностима, а нарочито:

 • бити оснивач или члан органа политичке странке у току трајања својства радника суда,
 • бити члан управног одбора, надзорног одбора или другог органа управљања правног лица, изузев ако га именује Влада или други републички орган управе или Народна скупштина према посебном пропису. 

V -  Потребна документација

1) Кандидати су дужни доставити пријаву на конкурс у којој се мора навести тачан назив радног/их мјеста на које кандидат конкурише као и датум и начин објављивања конкурса на основу ког се конкурише. Пријава на конкурс такође треба да садржи: личне податке (име и презиме), контакт податке кандидата, (адреса, број телефона, мејл адреса), податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији и кратку радну биографију. Тачност података наведених у пријави на јавни конкурс кандидати потврђују потписом.

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса.

2) Као доказе о испуњавању општих услова под бројем 1. и 2. кандидат је дужан доставити у виду оригиналних докумената или овјерене фотокопије:

1.  увјерења о држављанству РС или БиХ и

2. извод из матичне књиге рођених,

а као доказ за испуњавање општих услове од броја 4. до 6. кандидат је дужан доставити овјерене изјаве:

1. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова радника суда,

2. да није отпуштен из суда или органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

3. да није у сукобу интереса, односно да не обавља послове који су неспојиви са дужностима радника суда.

Изјаве морају бити овјерене од стране надлежног органа управе или нотара.

3) Као доказе о испуњавању посебних услова кандидат је дужан доставити у виду оригиналних докумената или овјерене фотокопије:

1. диплому или свједочанство о завршеном образовању,

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе - (само за радно мјесто референт за управљање прдеметима),

3. доказ о радном  искуству које се конкурсом тражи, и

4. доказ о познавању рада на рачунару.

 

4) Као доказ о радном искуству (у траженом степену стручне спреме, струци, звању, релевантном радном искуству) кандидат може да достави:

1. потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на  којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима, или

2. увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо, више или средње образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

3. писмо препоруке или другу сличну исправу, уколико садржи све елементе потврде или увјерења из подтачке 1) ове тачке.

 

5) Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат доставља увјерење школе или друге ииституције која се бави обучавањем рада на рачунару или увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, или диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике, или потврду бишег послодавца да се кандидат на радном мјесту код истог успјешно користио рачунарима у обављању послова, или изјава кандидата којом изјављује да познаје рад на рачунарима и да ће се истим знати служити приликом обављања послова на радном мјесту за које конкурише.

6) Кандидат који буде изабран након проведене конкурсне процедуре, приликом заснивања радног односа приложиће љекарско увјерење као доказ о општој здравственој способности.

VI – Поступак избора кандидата

 1. Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Комисија за избор ће обавити изборни поступак уз предходну провјеру знања и способности на основу које се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

          За кандидате који конкуришу на радно мјесто ,,судски асистент”, извршиће се и провјера брзине и тачности куцања текста, 

          Разговор са сваким кандидатом који испуњава опште и посебе услове је обавезан дио предходне провјере знања и способности, односно изборног поступка.

 

 1. Провјера брзине и тачности куцања текста врши се практичном провјером на рачунару у виду диктата и преписа у трајању од по 5 (пет) минута. Препис и диктат се обављају појединачно или по групама, у идентичном тексту за све кандидате.

3.       О мјесту и времену провођења изборног поступка и одржавања практичне провјере способности и знања и обављању разговора кандидати ће бити благовремено обавјештени што ће такође бити објављено и на интернет страници Основног суда Градишка ,, оссуд-градиска.правосудје.ба “. 

4.       Изабрани кандидат дужан је да у року од 7 (седам) дана од пријема обавјештења Комисије достави у оригиналу или овјереној фотокопији:

1. увјерење о општој здравственој споспбности 

2. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова радника суда.

 1. Ако изабрани кандидат не достави доказе из става 4) ове тачке у прописаном року изабраће се слиједећи кандидат са ранг листе коју утврди Комисија за избор кандидата у складу са горњим ставом. 

 

VII – Рок и мјесто подношења пријава

          Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу ,,Глас Српске” и на интернет страници Основног суда Градишка ,,оссуд-градиска.правосудје.ба”. 

          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу ,,Глас Српске”.

          Пријаве се достављају лично у суд на протокол  или поштом, на адресу Основни суд у Градишци, ул. Видовданска бр. 15, 78400 Градишка са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

Терме Лакташи д.о.о. Лакташи

Карађорђева 44

Лакташи

 

Због указане потребе, директор привредног друштва Терме Лакташи д.о.о. Лакташи објављује

О Г Л А С

За заснивање радног односа на одређено вријеме:

1. КОНОБАР .................................. 1 извршиоц

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин РС/БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

 1. ССС- КВ
 2. општа култура понашања и комуникације,
 3. радно искуство у струци-пожељно,
 4. склоност тимском раду.

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- специјалиста физикалне медицине и           рехабилитације .........................................................  1 извршиоц

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

 1. ВСС, специјализација из физикалне медицине и рехабилитације
 2. општа култура понашања и комуникације,
 3. радно искуство у струци-пожељно,
 4. склоност тимском раду.

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију Хотела Сан у Лакташима, Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа [email protected].

***

ИСКРА Тела Л д.о.о.

Омладинска бб

065/805-208

КОНКУРС

 

Запослите се у растућој компанији која ће Вам обезбедити сталан посао, редовна примања и могућност напредовања.

 За потребе проширења производње у ИСКРА Тела Л д.о.о. у Лакташима тражимо раднике на позицијама:

 

1. Радници у производњи индустријске електронике – већи број извршилаца

Услови

- ССС

- Здравствени капацитет

- Брзина и агилност

- Рад у сменама

 

Погодности

- Редовна и стимулативна примања

- Накнада трошкова превоза

- Обезбеђен је топли оброк

- Могућност напредовања и усавршавања

- Безбедно и стабилно радно окружење

- Рад на савременим машинама

 

Од Бас очекујемо:

- Одговорност и посвећеност послу

 

2. Алатничар м/ж – 2 извршиоца

 

Основне дужности и одговорности:

- Одржавање и поправка алата

- Решавање функционалних проблема сложеним алатима

- Монтажа алата према техничкој документацији

 

Услови:

- ССС

- Пожељно радно искуство

 

Нудимо Вам:

- Могућност личног и професионалног развоја у земљи и иностранству (Словенија)

- Могућност развоја каријере у међународним оквирима

- Динамично радно окружење

- Подстицајна зарада

 

3. Електричар (м/ж) – 2 извршиоца

 

Основне дужности и одговорности:

 

 1. Отклања све блокаде и недостатке на машинама и производним линијама.
 2. Монтажа и постављање нових уређаја према плановима
 3. Он је одговоран за исправност опреме у погону као и њену свакодневну контролу и поправке.
 4. Ради на обуци свих врста кварова на погонској и другој опреми.
 5. Превентивно свакодневно врши прегледе и поправке машина и опреме неопходних за процесе производње.
 6. Рад у сменама
 7.  

Услови:

 

 1. КВ/ВКВ
 2. Пожељно радно искуство на одржавању електроенергетске опреме
 3. Добре организационе способности

 

4. Техничар мехатронике (м/ж)- 2 извршиоца

 

Основне дужности и одговорности:

- Сервис, уградња и одржавање механике, електронике и пнеуматике на машинама из нашег производног програма

- Монтажа машина по одговарајућим програмима и њихово пуштање у рад

- Процес дијагностике и отклањања кварова на машинама

 

Услови:

- Минимум IV степен стручне спреме (техничар мехатронике)

- Пожељно радно искуство

 

За све додатне информације контактирајте нас на телефоне :

061 731 133

066 805 208

***

ЈУ ОШ „Меша Селимовић”

78434 Насеобина Лишња

 

 

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ” НАСЕОБИНА ЛИШЊА

 

Ⅰ – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ „Меша Селимовић” Насеобина Лишња расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ „Меша Селимовић” Насеобина Лишња.

 

Ⅱ – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

Ⅲ – Мандат

Директор ЈУ ОШ „Меша Селимовић” Насеобина Лишња именује се на период од четири године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом.

 

Ⅳ – услови за учешће на конкурсу

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За директора ЈУ ОШ „Меша Селимовић” Насеобина Лишња, може бити изабрано лице које испуњава опште услове прописане Законом о раду, и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе.

Потребна  документација коју кандидат прилаже:

1) Извод из матичне књиге рођених;

2) Увјерење о држављанству РС односно БиХ;
3) Диплому о завршеној стручној спреми;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за  рад у настави односно за обављање васпитно-образовног рада;

5) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност;

7) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

8) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

9) Приједлог програма рада директора и наредном четворогодишњем мандату;

10) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

11) Пријаву са кратком биографијом са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, могу равноправно конкурисати за директора школе.

 

Увјерење из става 7) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Документи којима се доказује испуњеност општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији и не смију бити старији од шест мјесеци. Достављена документација неће бити враћена кандидатима.

 

Ⅴ – рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити лично или препорученом поштом на адресу школе: ЈУ ОШ „Меша Селимовић” 78434 Насеобина Лишња, са назнаком за „Јавни конкурс за избор директора школе”.

Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Ⅵ – начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке Владе.

***

ЈУ ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ” ПОТОЧАНИ

Поточани 78435

 

 

расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ   РАДНОГ  МЈЕСТА

НАСТАВНИК/ ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА, на одређено вријеме, ( централна школа Поточани, Подручна школа Хрваћани и Подручна школа Кокори), до повратка радника са боловања, најдуже до 30.06.2023. године, 1 извршилац, приправник

НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ,одређено вријеме, до 30.06.2023 године – 2 часа;

 

ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ, на одређено вријеме, непуно радно вријеме (централна школа Поточани, Подручна школа Хрваћани и Подручна школа Кокори),18 часова, 1 извршилац, до повратка радника са боловања- приправник

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а пријем кандидата ће бити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом ( адресом и  контак телефоном), на којој треба написати и е-mail адресу, како би комисија доставила Обавјештење за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања (члан 8. Правилника о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи) доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оргинал или овјерена фотокопија).

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. Увјерење о држављанству (да је држављанин БиХ, РС)
 2. Извод из матичне књиге рођених  или копија личне карте ( да је пунољетан),
 3. Љекарско увјерење да је радно способан, које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( школа ће за изабраног кандидата тражити службенм путем прије заснивања радног односа)
 5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије зансивања радног односа)
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности,полног интегритета, злоставаљања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Поред  документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа прописаних  Законом о раду, потребно је доставити и сљедећу  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критерујумима из  члана 115. Закона о основном образовању и васпитању и важећег Правилника о процедури пријема, критеријумима  за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко- методичку групу предмета

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6. Увјерење о радном стажу  издато од послодавца код кога је стекао радни стаж, за радно мјесто под тачком 2.

7. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
8.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
9.Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за  наведена радна мјеста за радно мјесто под тачком 2.

Право учешћа на конкурсу на основу  члана 125. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању  имају лица која су по парописима важећим до дана ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на пријави тачно наведу документа која достављају уз пријаву.

Пријаве са потпуном документацијом  доставити на адресу школе: 

ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, Поточани 78435 .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, као и документа која нису овјерена , комисија неће  разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и  интервју дана      06.04.2023  године   ( четвртак)  у просторијама ЈУ Основна школа “Милош Црњански” Поточани, са почетком у 13.30 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће поставити на огласну таблу школе  03.04.2023.године.
Уколико се  кандидат не  појави  на тестирању и интервју сматраће се да је кандидат одустао  од пријаве на конкурс.
Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ ,,БРАНКО ЋОПИЋ”БЈЕЛАЈЦЕ

 

Бјелајце бб

70260 Мркоњић Град

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

- водитељ продуженог боравка , на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најдаље до 20.07.2023. године..... 1 извршилац, положен стручни испит

I. Општи услови за пријем :

          -Да су држављани РС и БиХ (Увјерење о држављанству)

          -да су старији од 18 година (Извод из Матичне књиге рођених или копија личне карте)

                   -да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, те злоупотребе опојних средстава.

          Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да су радно способани, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

II. Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном образовању и васпитању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

         

          - овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

          - увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

          -  додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје такви подаци.

          -  увјерење о положеном стручном испиту .

          - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

          - увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

          - увјерење надлежног органа о статусу породице погинулог борца, односно увјерење о статусу борца, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

          - увјерење надлежног органа о статусу РВИ ,ако се ради о кандидату из категорије РВИ.

    Кандидати су дужни доставити оригиналне документе или овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

   Списак кандидата који испуњавају услове конкурса ће бити постављен на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса за водитељ продуженог боравка ће бити  интервјуисани и тестирани дана 05.04.2023. године у 09:00 часова.

          Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест , а уколико се не појаве на интервуу и тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу школе Бјелајце бб, 70260 Мркоњић Град. Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати. Оглас је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу,,Глас Српске”.

***

ЈУ Гимназија Мркоњић Град                                           

Улица Симе Шолаје број 91

70260 Мркоњић Град
 

расписује:


К О Н К У Р С
   за пријем радника у радни однос

 1. Библиотекар, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом.
   

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

     Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији.           
Чланом 5. став 4. тачка 1) и 2) Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији прописано је да послове библиотекара у гимназији може изводити лице које има сљедећу врсту стручне спреме: професор српског језика и књижевности са положеним стручним испитом за библиотекара, дипломирани компаративиста и библиотекар.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:
-Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте
-Увјерење о држављанству
-Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кадидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци
-Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент
-Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
-Увјерење о радном стажу издато од ранијих послодаваца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа
-Увјерење о положеном стручном испиту
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
-Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника. 
Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 04.04.2023. године (уторак) у 10:00 часова у просторијама ЈУ Гимназија Мркоњић Град, улица Симе Шолаје број 91.

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу:
ЈУ Гимназија Мркоњић Град                                               
Улица Симе Шолаје број 91
70260 Мркоњић Град
Република Српска       

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана