ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ЈУ ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ" БИСТРИЦА  БАЊА ЛУКА

Бистрица бб

78000 Бања Лука

 

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеих радних мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе на неодређено вријеме, пуна норма, рад у  ПО Перван- 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.
 2. Водитељ продуженог боравка на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, 75% норме, рад у Централној школи, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац;   

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 54. 114. и 198. Закона о основном васпитању и образовању ,услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неусуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат.( да није старије од 6 мјесеци).

          Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише ( кандидат има право конкурса на оба радна мјеста) потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 • Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.
  • Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
  • Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад;
  • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
  • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (У изузетним случејевима, уколико кандидат не може прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
  • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
  • Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца; ( Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
  • Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

                 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, а у складу са чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању . 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању .

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.09.2023. године (сриједа) у 10:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом слати на адресу: Јавна установа Основна школа Мирослав Антић" Бистрица, Бистрица бб, 78000 Бања Лука, са назнаком "За конкурс".                                         

***

ЈУ Медицинска школа Бања Лука

 Цетињска бр. 1

 

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Пријем у радни однос на неодређено вријеме:

 

1. Рачуновођа Школе – дипломирани економиста, 240 ECTS бодова, ВСС са радним искуством, положеним стручним испитом и лиценцом (сертификатом) за обављање послова рачуновође.

 

У радни однос се прима лица са радним искуством, лиценцом (сертификатом) за обављање послова рачуновође и положеним стручним испитом.

 Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- диплому о одговарајућој стручној спреми- завршен најмање први циклус студијског програма  - економија (или еквивалент), у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о стицању лиценце за обављање послова рачуновође

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи (основној или средњој), односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у средњој школи ,

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанста личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије

породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Поред општих услова прописаних Законом о раду, лице треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

 

У складу са ст. 7. чл. 104. Закона о средњем образовању и васпитању РС, а у вези са ст. 1. тачка 3) овог члана, школа може, на упражњено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

У складу са чл. 106. Закона о средњем образовању и васпитању, у имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе дана 22.09.2023. године.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 25.09.2023. године, с почетком у 10.00 часова, у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу или тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. 

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Медицинска школа Бања Лука, Цетињска бр. 1, са назнаком „За Комисију за пријем радника".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани

 Ненада Костића број 7

78214 Залужани

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за попуну следећих упражњених радних мјеста

 

 1. Професор/наставник руског језика, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством, 2 часа редовне норме - 1 извршилац,
 2. Професор/наставник физике, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 8 часова редовне норме - 1 извршилац;
 3. Професор/наставник математике, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна норма - 1 извршилац;
 4. Професор/наставник њемачког језика, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 4 часа редовне норме - 1 извршилац и
 5. Професор/наставник информатике, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа редовне норме - 1 извршилац.

 

     Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

     Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

     Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране МУП-а, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће послодавац прибавља службеним путем за изабраног кандидата и

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на јавни конкурс.

     Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

     Кандидати који буду примљени на упражњена радна мјеста, прије заснивања радног односа, обавезни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци.

     Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Злужанима дана 27.9.2023. године у 11:00 часова.

     Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

     Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Јован Дучић" Залужани, Ненада Костића број 7, 78214 Залужани, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ СУД У БАЊАЛУЦИ                                              

 

објављује :

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуњавање упражњеног радног мјеста

                                                             

- СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - на период до двије године - 1 (један) извршилац

I

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин БиХ, 

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса.

II

Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

 

1.  VII степен стручне спреме, завршен правни факултет или дипломирани правник са 240 ECTS бодова.

III

Кандидати су дужни да као доказе о испуњавању општих услова доставе сљедећа документа и то:

 • за тачку 1. (да је држављанин БиХ) – доказ: фотокопија личне карте или пасоша;
 • за тачку 2. (да је старији од 18 година) – доказ: фотокопија личне карте или пасоша,
 • за тачку 3. (да има општу здравствену способност) – доказ: увјерење о општој здравственој способности, које кандидат доставља након проведене конкурсне процедуре, само уколико буде изабран коначном одлуком предсједнице суда,
 • за тачку 4. (да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду) – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или  за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у суду",
 • за тачку 5. (да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса) – доказ: писмена изјава овјерена од стране надлежног органа, сљедеће садржине: "Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам отпуштан/а из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса".                                                                                       

IV

Кандидати су дужни да као доказ о испуњавању посебних услова доставе сљедећа документа и то:

 

 • да је заврио/ла правни факултет или да је дипломирани правник са најмање 240 ECTS – доказ: фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми.

V

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

VI

Са кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће улазни интервју, а о времену и мјесту одржавања тог интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

VII

Након утврђених коначних резултата јавне конкуренције, Комисија за спровођење Јавног конкурса ће сачинити Листу успјешних кандидата, коју ће са комплетном документацијом доставити предсједници суда, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% највећег могућег броја бодова, на коначно одлучивање.

 

VIII

Након проведеног поступка по овом конкурсу, коначну одлуку о избору најуспјешнијих кандидата доноси предсједница суда.

 

IX

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. увјерења о држављанству Босне и Херцеговине,

2. увјерења о општој здравственој способности,

3. дипломе о одговарајућој стручној спреми,

4. увјерења да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чине неподобним за обављање послова у суду.

X

Радни однос са изабраним кандидатом заснива се на период до двије године.

 

XI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске" и на њеб страници суда оксуд-бањалука.правосудје.ба. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњености општих и посебних услова, могу се доставити лично у пријемну канцеларију суда, затим поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, Улица краља Петра I Карађорђевића број 12, или електронским путем, на адресу [email protected] . Кандидат који пријаву доставља електронским путем, дужан је да у року од седам дана од дана достављања пријаве, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова.

***

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д.

Бања Лука

Браће Подгорника  бр.8

    

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 

 

-ВОЗАЧ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ_____________1 извршилац

Услови:

 • НК радник
 • Са  или без радног искуства

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу Глас Српске, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.co .

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail

***

„ТИМ-ПРОМЕТ" Д.О.О

Санска 6/Б

78000 Бања Лука

 

ОГЛАС

 

ВОЗАЧСКЛАДИШТАР (М) ....................................... 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

Радник потребан за:

 

- рад са купцима, пријем и истовар робе, достава робе.

- Пожељно да кандидат има положену возачку дозволу „Ц"  категорије.

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 065/329-748 или на е-mail адресу [email protected].

Конкурс отворен до  07.10.2023. године.

***

ЈУ ОШ „Ђура Јакшић" Бања Лука

 Суботичка 28

 

Расписује:

 

 К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну упражњеног  радног мјеста за школску 2023/2024. годину

 

 

 1. Наставника/професора ТО - 1 час седмично -1 извршилац на одређено радно вријеме, до 31.08.2024.године  лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу;

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,  и посебне  услове прописане чланом 114. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са са чланом 127. Закона о основном  васпитању и образовању и  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о

    држављанству;

2.  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан,а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности које издаје

    цертификована здравствена установа а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само

    изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,

    морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над

    дјететом или маљолетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне

    злоупотребе и искориштавања дјеце ,
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства

    личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог

     насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

 1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој  ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),
 2. Увјерење о држављанству,
 3. Извод из матичне књиге рођених или  копија личне карте,
 4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,
 9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца која треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању , као и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење о психофизичкој способности да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак 24.09.2023. године у 12,30  часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавјештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа '' Ђура Јакшић " Бања Лука , Суботичка 28, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком ''за конкурс''.

***

 

"HKP CONSULTING" д.о.о. Бањалука

Петра Кочића 5, 78 000 Бања Лука

 

 расписује конкурс за пријем радника у радни однос:

 

1. дипломирани инжењер грађевинарства (нискоградња) - 2 извршиоца

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати посебне услове и то:

 

1. ВСС одговарајућег смјера,

1.1.Минимално 3 (три) године радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама,

2. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, АrmCAD, MS Office),

3. Познавање енглеског језика,

4. Возачка дозвола "В" категорије.

 

1. ВСС одговарајућег смјера,

1.1.Минимално 1 (једна) година радног искуства на пројектовању, надзору и осталим услугама,

2. Познавање рада на рачунару (AutoCAD, АrmCAD, MS Office),

3. Познавање енглеског језика,

4. Возачка дозвола "В" категорије.

 

Документација: Радна биографија (ЦВ) и докази о испуњавању осталих услова (диплома, увјерење о положеном стручном испиту).

 

Заинтересоване особе за радно мјесто могу се јавити сваким радним даном у периоду од 08:16 h, на адреси:

"HKP CONSULTING" д.о.о. Бања Лука

Петра Кочића 5

78 000 Бања Лука

уз претходну најаву на телефон:      Тел:   051/303-620,моб: 065/888-889,Фаџ:   051/263-029

или е-mail адресу: [email protected] , [email protected],                                                                          [email protected]

 

Пријаве на конкурс достављају се у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.

***

ЈУ ОШ „ МИЛАН РАКИЋ" БАЊА ЛУКА

Карановац  бб

Тел. 051/ 427-129

 

расписује:

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 за попуну  радних мјеста

 

 

 1. Професор разредне наставе– пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  на одређено вријеме до 31.08.2024. године – 1 извршилац,
 2. Водитељ продуженог боравка – пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  на одређено вријеме до 30.06.2024. године – 1 извршилац,

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 54. 114. и 198. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неусуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат.( да није старије од 6 мјесеци).

Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише ( кандидат има право конкурса на оба радна мјеста) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

 1.  Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена; (У изузетним случејевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца; (Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
 8.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Кандидати требају у пријави нагласити да ли конкуришу за оба радна мјеста или једно.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју ће се обавити дана 27.09.2023. године (сриједа):

- са почетком у 12:00 часова за кандидате који конкуришу за радно мјесто под бројем 1, и

- са почетком у 11:00 часова за кандидате који конкуришу за радно мјесто под бројем 2.

 у просторијама Централне школе у Карановцу, са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе и на интернет страници школе , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „ Милан Ракић" Карановац, Бања Лука, Карановац  бб, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

Пореска управа Републике Српске

Трг Републике Српске број 8

 78000 Бања Лука

 

објављује:

 

КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

 

1.1. Администратор серверских и комуникационих компоненти - Сједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност; 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ВСС;

Опис послова: пројектује комуникациону структуру, брине о стању веза, те одржава контакте са екстерним добављачима услуга у вези са комуникационом опремом, израђује периодичне извјештаје о стању и развоју мрежно-комуникационе структуре, прати, планира, тестира и примјењује нове технологије у области мрежних комуникација, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.2. Сарадник за административне послове - Подручни центар Требиње, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: води евиденцију о запосленима у ПЦ и припадајућим ПЈ, ажурира и чува персонална досијеа запослених и прати електронску евиденцију запослених о присуству на послу, израђује нацрте увјерења о чињеницама из персоналних евиденција (радном стажу, платама итд.), нацрте рјешења о годишњем одмору и плаћеном одсуству за ПЦ и припадајуће ПЈ, води уписник предмета управних поступака, води евиденцију аката који се достављају извршиоцима путем интерних доставних књига за сва одјељења и одсјеке, води рачуна о роковима у којима су извршиоци обавезни поступити по примљеним поднесцима, као и о роковима извршности управних аката и њиховом достављању на даље поступање, отпрема управна и друга акта ПЦ путем поште и о томе води предвиђене евиденције, обавља и друге послове по налогу непосредних руководилаца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

1.3. Возач – Подручни центар Зворник, Одјељење за правне и опште послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник друге категорије са ССС;

Опис послова: управља службеним возилом ПУРС за потребе помоћника директора, а по налогу помоћника директора вози и друге запослене у ПЦ, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, овјерава техничку исправност возила, обавља послове курира, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: средња стручна спрема - III степен, положен испит за возача моторног возила „Б" категорије, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 1. да је држављанин РС или БиХ,
 2. да је старији од 18 (осамнаест) година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 1. свједочанство или диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске", број 67/2020),
 2. увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

 •   25.10.2023. године (сриједа) у 10:00 сати 

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Интервју ће се одржати у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бања Луци.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 1. дипломе о одговарајућој школској спреми,
 2. родног листа,
 3. увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,
 4. увјерења о држављанству БиХ или РС,
 5. увјерења о општој здравственој способности,
 6. увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске" и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org,.

***

ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Бања Лука

Мирка Ковачевића 27

78000 Бања Лука

 

 

расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за попуну слободног радног мјеста

 

 1. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац – пуна норма  на неодређено вријеме
 2. Водитељ продуженог боравка – 2 извршиоца – пуна норма на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године

3. Проф/наст.  руског језика – непуна норма – 6 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до крај школске 2023/2024. године

4. Проф/наст.  српског језика – непуна норма – 13 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године

5. Проф/наст.  енглеског језика – непуна норма – 14 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године

6. Проф/наст.  географије – непуна норма – 4 часа редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године

7. Проф/наст.  физичког и здравственог васпитања– непуна норма – 5 часова редовне наставе -  на одређено вријеме до краја школске 2023/2024. године

 

За радна мјеста под 1, 2, 3, 4, 5 и 7. тражи се лице са положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу, а за радно мјесто под 6. тражи се приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат  за радна мјестао под 1. и 2. треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 54., 114. ,115. ,и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат  за радна мјестао под 3, 4, 5, 6. и 7. треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. ,115. ,и 116. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног

односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад (осим за кандидате који конкуришу на радно мјесто под редним бројем 6)
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи (осим за кандидате који конкуришу на радно мјесто под редним бројем 6)
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након сти-цања одговарајуће стручне спреме,
 7. увјерење о радном стажу издато од претходног посло давца (осим за кандидате који конкуришу на радно мјесто под редним бројем 6)
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 1. У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5) овог просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.
 2. Изузетно. тачка 7) , уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ,  као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1.   и  3. дана 27.9.2023. године у 11.00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радно мјесто под редним бројем 2. дана 27.9.2023. године у 09.00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 4.   и  7. дана 27.9.2023. године у 12.00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 5. и 6. дана 27.9.2023. године у 14.00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

 

          Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Доситеј Обрадовић" Бања Лука; Мирка Ковачевића 27, 78000 Бања Лука са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ „ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ДРАГОЧАЈ  БАЊА ЛУКА

Тел. 051/392-166

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеих радних мјеста

 

1.Водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до завршетка школске 2023/24.године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац; 

2.Водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 54. 114. и 198. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неусуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат.( да није старије од 6 мјесеци).

          Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише ( кандидат има право конкурса на оба радна мјеста) потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

  • Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
  • Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад;
  • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
  • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (У изузетним случејевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
  • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
  • Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца; (Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
  • Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

                 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, а у складу са чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању . 

                   Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању .

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.9.2023. године (сриједа) у 11:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе и на интернет страници школе , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Десанка Максимовић" Драгочај, Драгочај бб, 78000 Бања Лука, са назнаком "За конкурс".  

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

  у Градској управи Града Бања Лука

I

           У Градску управу Града Бања Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

                                  у Одјељењу за општу управу:

 

 1. Стручни сарадник у мјесној канцеларији   ........................ 1 извршилац
 2. Стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији .............................................................. 2 извршиоца
 3. Стручни сарадник за овјере

потписа, рукописа и преписа ........................................... 1 извршилац

                 у Одјељењу за комуналне послове:

 

 1. Стручни сарадник за техничке послове и документацију ... 1 извршилац

 

   у  Одјељењу  за финансије:

 

 1. Стручни савјетник за финансијске послове у Одјељењу ... 1 извршилац

 

   у Одјељењу за саобраћај и путеве:

 

 1. Стручни сарадник за административно -

 техничке послове .............................................. .1 извршилац

 

                у Одјељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију:

 

 1. Комунални полицајац ..................................... 1 извршилац

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

                                                       II  - Општи услови

 

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

 

 1. да је држављанин РС, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

 

                                                    III - Посебни услови  

                       Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник у мјесној канцеларији, су:

 

 • ССС – економског или правног смјера или гимназија општег смјера (IV);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен посебан стручни испит за матичаре.

 

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији, су:

 

 • ССС - средња школа (IV);
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за овјере потписа, рукописа и преписа су:

         - ССС - средња школа (IV);

-шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен стручни испит за рад у управи.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за техничке послове и документацију, су:

 • ССС - техничког, правног или економског смјера (IV);

-    шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

-    познавање рада на рачунару;

-    положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни савјетник за финансијске послове у Одјељењу, су:

 • ВСС –дипломирани економиста (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за  администартивно – техничке послове, су:

         -  ССС - средња школа (IV;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Комунални полицајац, су:

 • ВСС – други циклус са 240 ECTS или факултет у четворогодишњем трајању;
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије.

         Кандидати који конкуришу на радна мјеста за која се тражи положен стручни испит за рад у управи, а који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

                                                IV - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном образцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Града Бања Лука, а може се преузети и у Градској управи Града Бања Лука.

Тачност података наведених у образцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

 • Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

 

 1. диплома о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима: 5 и 7);
 2. свједочанство о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројевима: 1, 2, 3, 4 и 6);
 3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаву којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;
 4. увјерења о положеном посебном стручном испиту за матичаре (за радно мјесто под редним бројем 1)
 5. исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) (за сва радна мјеста)
 6. исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за сва радна мјеста).
 7. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Б" категорије (за радно мјесто под редним бројем 7).

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

-потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

-увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

-писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

    Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.   

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

V

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

-да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VI

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа Града Бања Лука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Наташа Димитријевић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-563.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 

 

                                                            

VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу „Глас Српске". Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници Града Бања Лука.

***

 ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА" БАЊА ЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 48

 

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

 1. Професор СТН, на одређено вријеме, 1 извршилац, пуна норма, 21 час                                                                                                                                                   Наставни предмети: Практична настава (10 часова), Примјена рачунара са програмирањем (6 часова), Електроника (2 часа), Аутоматика (3 часа), до 31.08.2024. године
 2. Професор СТН, на одређено вријеме, 1 извршилац, непуна норма  2 часа

Наставни предмети:  Наставни предмети:  Базе података (2 часа), до 31.08.2024. године

 1.  Професор СТН, на одређено вријеме 1 извршилац, непуна норма  6 часова, Наставни предмет: Примјена рачунара са програмирањем (6 часова),  до 31.08.2024. године 

                            

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и да имају:

-        Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Кандидат треба да испуњава и друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Кандидати  су дужни   доставити следећу докуметацију:

1.       пријаву  на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата као и која документа уз пријаву прилажу;

2.       диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање;

3.       увјерење да   против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога.

4.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.       увјерење о држављанству РС или БиХ;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

8.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија
није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

10.     увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању-лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању   испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  28.09.2023. (четвртак) у 9  часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе Јеврејска 48, Бањалука, са назнаком  „За Комисију за избор кандидата" уз обавезну назнаку редног броја радног мјеста на које се кандидат пријављује.

***

ЈУ Грађевинска школа Бањалука

Младена Стојановића бр. 7, Бањалука

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник информатике, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, непуна радно вријеме (6 часова)-радник са радним искуством,

2. Наставник стручно теоријске и практичне наставе (дипл.инж.грађевинарства), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2024. године, непуно радно вријеме (8 часова стручно-теоријске наставе и 12 часова практичне наставе)-радник са радним искуством,

3. Наставник стручно теоријске и практичне наставе (дипл.инж.архитектуре), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2024. године, непуно радно вријеме (8 часова стручно-теоријске наставе и 6 часова практичне наставе)-радник са радним искуством,

4. Наставник стручно-теоријске наставе  (дипл.инж.геодезије), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2024. године, пуно радно вријеме- радник са радним искуством и

5. Наставник стручно-теоријске наставе (дипл.инж.геодезије), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2024. године, непуно радно вријеме (8 часова) – радник са радним искуством.

Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и услове прописане Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон, адреса,  кратка биографија  и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

2. диплому о одговарајућој стручној спреми-завршен први циклус студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

7. увјерење о држављанству,

8. увјерење суда да  против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозовољена производња и продаја опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога које није старије од  шест мјесеци,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће  интервју и тестирање дана 28.9.2023. године у 9.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозовољена производња и продаја опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити  запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Грађевинска школа Бањалука, Младена Стојановића бр. 7, Бањалука са назнаком „Пријава на конкурс" и навести редни број радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „ ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" БАЊА ЛУКА

Бранка Загорца бр. 1

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеих радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка на неодређено вријеме , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац; 

2. Наставник физичког васпитања-3 часа на одређено радно вријеме до 31.08.2024.-1 извршилац

3. Наставник српског језика и књижевности- 5 часова на одређено радно вријеме, до 31.08.2024. године,са радним искуством и стручним испитом,  настава се одвија сваки дан по један час – 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 54. 114. и 198. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране сертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о несуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалане злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат.( да није старије од 6 мјесеци).
 7. Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише ( кандидат има право конкурса на оба радна мјеста) потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

  • Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
  • Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад;
  • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
  • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (У изузетним случејевима, уколико кандидат не може прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
  • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
  • Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца; ( Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
  • Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;          

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, а у складу са чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању . 

                   Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању .

      Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.9.2023. године (сриједа) у 10:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

     Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе и интернет,  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

       Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

       Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

      Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Змај Јова Јовановић'', 78000 Бања Лука, ул. Бранка Загорца бр. 1 са назнаком "За конкурс".  

***

                                                                                                                                                                         

ЈУ ОШ „ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" БАЊА ЛУКА

Саве Ковачевића бб

78000 Бања Лука

 

 

 расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеих радних мјеста

 

 

1. Наставник/професор ликовне културе – на одређено вријеме, непуна норма, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 2 часа редовне наставе, 1 извршилац;

2. Водитељ продуженог боравка - на неодређено вријеме, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 2 извршиоца; 

3. Наставник/професор руског језика – на одређено вријеме, непуна норма, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 4 часа редовне наставе, 1 извршилац;

4. Психолог - на неодређено вријеме, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац

5. Наставник/професор српског језика – на одређено вријеме, непуна норма, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 8 часова редовне наставе, 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 54. 114. и 198. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;( да није старије од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неусуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат.( да није старије од 6 мјесеци).

          Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише), потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

  • Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
  • Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад;
  • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
  • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. (У изузетним случејевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
  • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
  • Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца; (Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
  • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
  • Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

                 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, а у складу са чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању . 

                   Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању .

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.9.2023. године (сриједа) у 12:00 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом слати на адресу: Јавна установа Основна школа „Вук Стефановић Караџић" Бања Лука, Саве Ковачевића бб, 78000 Бања Лука, са назнаком "За конкурс".           

***

ЈУ ОШ „ БРАНКО ЋОПИЋ" БАЊА ЛУКА

 

расписује

 

К О Н К У Р С

 за попуну  радних мјеста

 1. Наставник руског језика – непуна норма 2 часова, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, са радним искуством  – 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став 5 Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС (БиХ), а то се доказује увјерењем о држављанству;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назнаком на које радно мјесто се пријављује), потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 • Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 • Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (уколико их кандидат посједује);
 • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи (уколико их кандидат посједује);
 • Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 • Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе у сриједу 27.09.2023. године у 12,45 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове Школа ће поставити на огласну  таблу  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу Школе: Јавна установа Основна школа „ Бранко Ћопић" Бања Лука, Мише Ступара 24, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ ''Милош Црњански'' Бања Лука

Зоре Ковачевић 38а

78000 Бања Лука

                                                                                                                              

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  упражњених радних мјеста

 1. Професор разредне наставе, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац,
 2. Професор разредне наставе, до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац,
 3. Професор разредне наставе у ПО Мотике, до повратка радника са неплаћеног одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац,
 4. Водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац и
 5. Водитељ продуженог боравка у ПО Мотике, пола радног времена, до 31.8.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 54., 114., 115. и 198. Закона о основном васпитању и образовању , услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС илиБиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству које није старије од шест мјесеци;
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
 1. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставља кандидат и које није старије од 6 мјесеци.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) и назнаком за које радно мјесто кандидат конкурише, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 3.  Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;
 4.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
 5.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (у изузетним случејевима, уколико кандидат не може прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса);
 6.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 7.  Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца из којег се јасно види опис радног мјеста, степен стручне спреме и звање, и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (Изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице);
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
 9.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и они који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом, а у складу са чланом  114. Закона о основном васпитању и образовању . 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању .  

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 27.9.2023. године у 12:00 часова (сриједа), у просторијама школе, обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса за наведена радна мјеста, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервјуу, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Милош Црњански'' Бања Лука; Зоре Ковачевић 38а, 78000 Бања Лука са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БАЊА ЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 28

 

расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  радног мјеста

1. Наставник/професор демократије – на одређено вријеме, до 30.06.2024. године,  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна  норма ( 1 час редовне наставе) 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи  .

Право учешћа на Конкурсу под редним бројем  1.   имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурсу су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству ( да није старије од шест мјесеци).

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад  у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;

5. увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотрбе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставња кандидат ( да није старије од шест мјесеци).

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

 • диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно- образовни рад;
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ( у изузетним случајевима , уколико кандидат не може прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,
 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто под редним бројем 1.,  тестирање  ће се обавити 22.09.2023. године са почетком у 12,00 часова, а интервју у 12,30 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „Петар Петровић Његош" Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 28, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић" Турјак

Турјак бб

78 404 Турјак

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.Професор разредне наставе - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са функције

Посебни услови радног мјеста

 • ОПШТИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од шест мјесеци) и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 • ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву су:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Ујерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскз заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Тестирање и интервју за кандидате који буду доставили потпуне и благовремене пријаве на јавни конкурс обавиће се у просторијама централне школе у Турјаку, у петак 22.09.2023. године од 11:00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније 3 (три) дана прије дана тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на конкурс кадидати треба да наведу адресу становања и контакт телефон.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од објављивања.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић", Турјак бб, 78 404 Турјак, са назнаком -ЗА КОНКУРС.

***

ЈУ Средња стручна и техничка школа

Видовданска 58

78 400 Градишка

 

расписује:

 

К  О  Н  К  У  Р  С 

за пријем радника

 

 1. Наставник здравствене његе- 6 часова наставе седмично, 1 извршилац, са радним искуством од најмање годину дана у струци, на одређено вријеме, до 29.12.2023. године.

Потребна врста стручне спреме: дипломирана медицинска сестра

Уз потписану пријаву, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова на основу које се врши бодовање.

 

-Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс:

1)да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству;

2)да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3)да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5)увјерење о подацима из посебног региста лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупоребе и искориштавања дјеце;

*Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6)Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (кандидати увјерење прибављају у суду).

 

-Документација која доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање кандидата:

1)Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2)Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо-школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3)Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4)Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

 • врсти посла
 • степену стручне спреме
 • дужини оствареног радног стажа

 

5)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју утврђен Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, одржаће се у понедјељак, 25.09.2023. године у 11:00 часова  у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, три дана прије заказаног интервјуа са кандидатима. Кандидати који се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – за конкурс, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78 400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

***

ЈУ ОШ „Милош Дујић" Челинац

Војводе Мишића 57

78240 Челинац

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 1. Професор/ настав. српског језика, (16) часова на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.....................1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Законом о основном васпитању и образовању и  услове предвиђене Правилником о  процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним провфилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

 1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),
 3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лисем, злоупотребе опојних средстава ( За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.( За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)
 6. Увјерење да против њега није  покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или „малољетним лицем".

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

 1. Овјерену фитокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалет,
 2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
 3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незаполсених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.
 5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа.
 6.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,
 8. Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Милош Дујић" Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс".

Рок за достављње пријава је осам (8) дана од  дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати, ако се не појаве на тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити  дана 27.09.2023. год.  у  13,00 часова у просторијама  школе.

 Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ "Новак Пивашевић" Челинац

Стара Дубрава

78243 Стара Дубрава

                                                КОНКУРС

                             за пријем радника у радни однос и то:

 

 •  Професор/наставник информатике – 2 часа редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме – 1 извршилац;
 •  Професор/наставник биологије – 8 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.    

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114., 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5.  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

          Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, 25.9.2023. године у 12.00 часова у просторијама  централне школе у Старој Дубрави.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова  се примају у року од 8 дана од објавњивања у „ Гласу српске" , а шаљу се на адресу ЈУ ОШ „Новак Пивашевић"  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком „ За конкурс".

***

ЈУ ОШ „Др Младен Стојановић" Челинац

Јошавка Доња бб

78244 Јошавка

 

К О Н К У Р С

за попуну  радних мјеста

 

1.       Професор разредне наставе- 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовним установама, на неодређено вријеме;

2.       Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, пуна норма на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.    

Поред општих услова прописаних Законом о раду РС и Законом о основном васпитању и образовању Републике Српске, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању РС и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.
           Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.
Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела  учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјеца, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењм о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењм о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем;;


6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала  и службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем  - доставља кандидат.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

 

- Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;


- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
- Увјерење о оствареном радном стажу код ранијег послодавца, издато од стране послодавца

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовним институцијама

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;


- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
- Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.
Тестирање и интервју ће се обавити дана 28.09.2023. године (четвртак) са почетком у 12,30 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.
Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „Др Младен Стојановић" Јошавка, Јошавка Доња бб, 78244 ЈОШАВКА, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".    

***

ЈУ ОШ „Вук Караџић" Ситнеши

Ситнеши бб

78422 Ситнеши

 

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Професор/наставник разредне наставе – 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја школске 2023/2024 године, а најдуже до 31.08.2024. године.
 2. Професор/наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдуже до 31.08.2024. године.
 3. Професор/наставник њемачког језика – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, 10 часова, непуна норма, на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024 године, а најдуже до 31.08.2024. године.
 4. Библиотекар – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, непуна норма (70% радног времена), на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024 године, а најдуже до 31.08.2024. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од шест мјесеци
 2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте
 3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, да није старије од шест мјесеци

Увјерење из тачки 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-псхихолошку и дидактичко-методичку групу предмета
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи
 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити 27.09.2023. године са почетком у 13:00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјују сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отоворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе : Јавна установа Основна школа „Вук Караџић" Ситнеши, Ситнеши бб, 78422 Ситнеши, са назнаком „ЗА КОНКУРС"

***

ЈУ ОШ " Бранко Ћопић" Прњавор

Раде Врањешевић бр.1А

78 430 Прњавор

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

.

 1. НАСТАВНИК / ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до завршетка наставе у шк 2023/2024. години, тј. до 30.06.2024. године, централна школа) – 4 часа

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 114.,115, и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,  а пријем (бодовање) кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или овјерена копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала цертификована здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела које га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против:  службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета,злостављање дјетета,

полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. Увјерење да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област  вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критерујумима прописаним Правилником и то:

7. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,а након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.Увјерење о радном стажу издато од претходног  послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС,'' бр.81/22)  испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана            26.09.2023.   године у  12,30 сати.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа " Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 – 15,00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' Бараћи

Бараћи бб

70 267 Бараћи

Телефон: 050/231-027

 

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних  мјеста

 • Наставник физике  – 12 часова редовне наставе, на неодређено вријеме - 1 извршилац

 

 • Наставник музичке културе  - 4 часа редовне наставе , на одређено вријеме до повратка радника са боловања - 1 извршилац

 

Поред  општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању  и чланом 2.  и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
 5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средсатва, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење  из тачке  4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата и то:

 • овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06. априла 1992. године, морају бити нострификоване);
 • увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 • увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;
 • увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити овај документ, просјечна оцјена се може доказивати и копијом индекса.

 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;
 • увјерење о радном стажу/радном искуству    издато од ранијег послодавца  код којег је кандидат био запоселен:    

 - на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословнима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом;

Из увјерења треба јасно да се види опис радног мјеста или систематизација радног мјеста, степен стручне спреме и звање и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

 • увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 • увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 • увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доствити овјерене  фото-копије (не старије од 6 мјесеци) свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 26.09.2023. године, тестирање у 1000 часова, а интервју у 1100 часова у просторијама школе.

Напомена: Кандидати су дужни у пријави на конкурс навести на које радно мјесто конкуришу.

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће  се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Бараћи, Бараћи бб. 70 267 Бараћи.

***

ЈУ ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' КНЕЖЕВО 

Д.Комљеновића бб Кнежево

телефон: 051/591-670,

факс: 051/591-670,  

е-mail: [email protected]  

 

К О Н К У Р С   

 за слободна радна мјеста

 

-наставник енглеског језика  10(десет) часова редовне наставе.......1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до повратка радника са функције најдуже до 31.8.2024.године,

-наставник музичке културе 10( десет) часова редовне наставе........1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са  боловања  најдуже до 31.8.2024.године,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду,услове прописане чланом 114.  Закона о основном  васпитању и образовању и члана 5. тачка г)Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана  114 став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове  у погледу врсте  и степена  стручне спреме  у складу са чланом 198.закона.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,
3. да је радно способан, доказ  љекарско увјерење о психофизичкој способности не старије од 6 мјесеци доставиће кандидат који буде изабран;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    
Уз пријаву потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних

услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9.  Правилника  и то:

а) овјерену фото-копију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену  након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  ако је расписан конкурс за пријему радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,                  

г)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                     
д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,                                                                                                                                                       

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;                                                                                                                          

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату  из категорије борца;
и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;     

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су   доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се у просторијама школе дана  25.09.2023. године ( понедјељак) у 12:00

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. 
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".                 Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе:                                                   ЈУ- Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' Кнежево Ул.Дујка Комљеновић бб.                                                           

***

ЈУ ОШ „Дринић" Дринић

Центар бр.13

79 290 Петровац

 тел/факс: 050465020,

е-mail: [email protected]

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста

 

Расписује се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста :

   1. Водитељ продуженог боравка, пуно радно вријеме ....................................... 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме до краја школске 2023/2024.године.  

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104,105 и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1.Да је држављанин РС или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.Да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.Да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,и

4.Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјеце ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава,

5.Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиљанад дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1.тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем,а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа,потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115.Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Посебни услови су:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту ,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током стидирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категоријератног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату борца.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе : ЈУ ОШ „Дринић",Дринић,Центар бр.13 ,79 290 Петровац, са назнаком „за конкурс".

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе,а по могућности и на интернет страницу.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у петак   23.09.2023. године у 11 : 30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандитат не појави на тестирању или интервју  ,сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања

(„Глас Српске").Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.                                                                                  

***

ЈУ ОШ „Немања Влатковић" Шипово

Омладинска 1

70270 Шипово

тел.: 050 371 407,

е-mail: о[email protected]

 

расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста 

 

- Наставик разредне наставе у ПО Пљева, на одређено вријеме,  до 31.08.2024. године,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом ......................................................... 2 извршиоца,

- Наставник разредне наставе  у ПО Мујџићи,  на одређено вријеме, до 31.08.2024. године,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом ....................................................... 1 извршилац,

- Наставник математике, 20 часова седмично ( 12 часова  у Централној школи и 8 часова у ПО Пљева),  на одређено вријеме, до повратка наставнице са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом  ......................................................................................... 1 извршилац,

- Наставник математике, 8 часова у ПО Пљева,  на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ......................................................... 1 извршилац,

- Наставник географије, 10 часова ( 2 часа  у Централној школи и 8 часова у ПО Пљева) - на одређено вријеме, до повратка наставника са функције, лице са радним искуством и положеним стручним испитом  ............................................................................................. 1 извршилац,

- Наставник физике, 6 часова  у ПО Пљева, на одређено вријеме, до  31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ................................... 1 извршилац,

- Наставник музичке културе, 2 часа   у ПО Пљева,  на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом .................................................... 1 извршилац,

- Наставник информатике, 4 часа   у ПО Пљева,  на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ................................................... 1 извршилац,

- Наставник техничког образовања, 4 часа   у ПО Пљева,  на одређено вријеме, до 31.08.2024. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом ...................................... 1 извршилац,

- Наставник хемије 18 часова седмично (14 часова  у Централној школи и 4 часа у ПО Пљева) - на одређено вријеме, до повратка наставнице са боловања.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. и 115.  Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и Би Х),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да дооставикандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не моће прибавити документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

6.  Увјерење о положеном стручном испиту  за самосталан васпитно-образовни рад,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ,

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,   

9.  Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста, степен стручнре спреме и звање,  те дужина оствареног  радног стажа по врстама посла. У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може доставити увјерење о радном стажу издато од предходног послодавца, доставља копију радне књижице.       

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном стаатусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Право учешћа на конкурсу  имају лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци  уколико испуњавају услове прописане Законом  о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 198. Закона.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће  поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и инрвјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 29.09.2023. године  са почетком у  12.00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу  ЈУ Основна школа „Немања Влатковић" Шипово, Омладинска 1,  70270 Шипово,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком  "за конкурс".На коверти обавезно назначити за које радно мјесто се доставља пријава.

***

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић" Горњи Рибник

Раде Јованића 38

Горњи Рибник

 

К О Н К У Р С

За  наставни кадар у школској 2023/2024.години

 1. Водитељ продуженог боравка, један извршилац, пуна норма, положен стручни испит, до повратка радника са функције најдаље до 31.8.2024.године;
 2. Професор техничког образовања ..................................... 7 часова, један извршилац, подручна школа Доњи Врбљани и централна школа,приправник ,до краја школске 2023/24. године;
 3. Професор информатике .................................................... 3 часа, један извршилац,подручна школа Доњи Врбљани,радно искуство и положен стручни испит,до краја школске 2023/24. године;
 4. Професор математике ............................... 12 часова, један извршилац,подручна школа Доњи Врбљани, до краја школске 2023/24. године,приправник;
 5. Професор физичког и здравственог васпитања.... 3 часа, један извршилац, положен стручни испит, подручна школа Доњи Врбљани,  до краја школске 2023/24. године;                                                                                          

 

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

-Увјерење о држављанству 

-Извод из МКР или копија личне карте

-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту

-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)      

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи

потребно је приложити :

-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ"Десанка Максимовић" у Горњем Рибнику,  25.септембра  2023.године у 1000 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

***

ОСНОВНИ СУД У КОТОР ВАРОШУ

Цара Душана 87

78220 Котор Варош

 

објављује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За попуну упражњеног радног мјеста у Основном суду у Котор Варошу на неодређено вријеме, са обавезним пробним радом од 3 (три) мјесеца, и то:

 1. Секретар суда – 1 (један) извршилац

Општи услови:

 1. да је држављанин БиХ,
 2. да је старији од 18 година
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да има најмање 5 година радног искуства на истим или сличним пословима,
 5. познавање рада на рачунару,
 6. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова и задатака у суду,
 7. да се не води кривични поступак
 8. да није отпуштен из органа управе као резултат дидциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

 1. ВСС, дипломирани правник,
 2. Познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити оргиналну или овјерену фотокопију, следеће документације:

 1. увјерење о држављанству
 2. доказ о стручној спреми
 3. доказ о положеном стручном испиту за рад у управи Републике Српске или докази из члана 26. Уредбе о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник РС", број: 68/11, 85/11 и 7/15)
 4. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак
 5. доказ о радном искуству
 6. доказ о познавању рада на рачунару
 7. увјерење о здравственој способности
 8. краћа биографија и контакт телефон.

Документи под редним бројем 1. и 4. не смију бити старији од шест мјесеци. Документ под редним бројем 7. ће доставити кандидати који уђу у ужи избор.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове, биће одбачене Закључком од стране Комисије за спровођење јавног конкурса.

Избор кандидата за радно мјесто секретара ће се извршити након обављеног интервјуа са кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске" и на њеб страници суда њњњ.оссуд-которварос.правосудје.ба и отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу Основни суд у Котор Варошу, Улица цара Душана 87, 78220 Котор Варош.

***

ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре

78 223 Масловаре

 

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

 за пријем радника

 

 1. Наставник енглеског језика и књижевности на одређено вријеме, до 31.08.2024. године – 6 часова, 1 извршилац,

 

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Бодовање кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у „ Службеном гласнику РС " број: 18/16.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад ушколи, те за кривична дјела учињена против:  службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,
 5. да се не води у Регистру лицаправоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориставања дјеце и
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

 1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Свједочанства и диплому о завршном раду, који садржи податке о просјеку оцјена током школовања за наставнике у умјетничкој школи – смјер балетско васпитање и образовање, за оне предмете за које је предвиђено најмање средње балетско образовање,
 3. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту,за самосталан васпитно – образовни рад,
 5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 7. Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),
 8. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, односно увјерење о најмање три године играчког стажа. Увјерења треба да садрже податке о: опису радног мјеста или систематизацију радног мјеста; степену стручне спреме и звању; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
 9. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 11. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен тест и интервју у просторијама ЈУ ОШ " Петар Петровић Његош " Масловаре,  у петак, 29.09.2023. године, са почетком у 13,00 часова,. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а онај ко се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске ", а пријаве се могу доставити лично у просторије школе или послати на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „ за конкурс – енглески језик".

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.

***

ЈУ ОШ „Свети Сава" Котор Варош

Светосавска 2

78 220 Котор Варош

 

Расписује:

 

 КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник српског језика, непуна норма (4 часа редовне наставе)  - на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад – један извршилац.

2. Наставник њемачког језика, непуна норма  (4 часа редовне наставе) – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитим за самосталан васпитно-образовни рад – 1 извршилац.

3. Наставник њемачког језика, непуна норма (8 часова редовне наставе) – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним  стрчним испитом за самосталан васпитно-образовни рад – 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 114, 115, 116  Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114 став (5)  Закона о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије занивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица  парвосанажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица парвоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. увјерење да против  њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а она подразумијева: 

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних акадмеских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одређене стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од тачке 7) уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходнох послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса дана 26.9.2023. године у 11.00 часова  у просторијама школе у Котор Варошу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске". Пријаве и документацију доставити поштом на адресу:  ЈУ Основна школа „Свети Сава", Светосавска 2, 78 220 Котор Варош, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана