ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

 

"Routing" д.о.о. Бања Лука,

 Ул. I Крајишког корпуса 16,

 78 000 Бања Лука,

 info@routingbl.com

расписује

О Г Л А С

Дипломирани инжињер архитектуре (М/Ж) - 1 извршилац   

Рад на: неодређено вријеме

Кандидат треба да испуњава сљедеће услове:

- стручна спрема ВСС, завршен факултет

- минимално 8 година радног искуства у струци

- положен стручни испит

- пожељно посједовање Лиценци за израду и ревизију техничке документације

- познавање рада на рачунару

- познавање енглеског језика

- возачка дозвола Б категорије

Уз пријаву треба приложити:

-ЦВ

Пријаве се могу доставити лично, путем поште или електронским путем на наведене адресе са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

Оглас остаје отворен: до 30.09.2023. године или до попуне радног мјеста

***

ПУ ЦАРСТВО МАШТЕ

Ул.Рамићи 201 А

78000 Бања Лука

Расписује:

О Г Л А С

ВАСПИТАЧ ....................... .....................................  1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови :

-васпитач или педагог

-положен стручни испит

Мјесто рада:Бања Лука

Рад на неодређено вријеме

Заинтресовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/793-420

Оглас отворен до 30.09.2023. године

***

ПУ Клуб за дјецу Звјездица

Јована Дучића 51

БАЊА ЛУКА

         Расписује

 О Г Л А С

Васпитач ....................................................................   2 извршиоца

Проф.њемачког језика ..........................................    1 извршилац

Логопед ....................................................................    1 извршилац

Услови рада:

Кандидати не морају имати положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати се могу јавити лично на адресу послодавца или на контакт телефон 065/347-888

Конкурс  отворен од  29.9.2023.год.

***

НЕСТРО ПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА

Ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.83А

78000 Бања Лука

Расписује

  О Г Л А С

Главни специјалиста за робне категорије ...........................  1 извршилац

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 

-        VII степен стручне спреме - дипломирани економиста;

-        Радни стаж у струци од најмање 2 године;

-        Познавање рада на рачунару (Word, Excel) ;

-        Познавање рада са великом бројем артикала;

-        Искуство у раду са добављачима;

-        Искуство у раду са рачуноводственим програмима је предност;

-        Висок  степен самосталности и одговорности;

-        Вјештина тимског рада;      

-        Додатно образовање представља предност.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

-        Биографија (ЦВ)

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Мјесто рада -  Бања Лука

Трајање огласа 14 дана

Пријавом на оглас дајете сагласност да се ваши лични подаци, као и сви подаци које ће компанија  „ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука, прикупити за вријеме трајања селекцијског поступка, могу обрађивати, користити и размјењивати унутар компанија „ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука и „НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука.

Уколико испуњавате услове конкурса Главни специјалиста за робне категорије молимо Вас да своју биографију пошаљете путем поште, лично на адресу: "ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а, 78000 Бања Лука , путем опције "Пријавите се" или да свој ЦВ  пошаљете на е-mail: [email protected], контакт  телефон + 387 51/242-826.

***

"НИКОЛАС" СП

Ул. Карађорђева број 79, 78000 Бања Лука

Телефон: 065-530-087

 

расписује 

 

 ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

ФРИЗЕР ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ .............................. 1 ИЗВРШИЛАЦ

Рок за пријављивање на оглас је 10.09.2023. године.

 Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу или за детаљне информације позвати на контакт телефон послодавца 065- 530-087.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи Града Бања Лука

I

           У Градску управу Града Бања Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

             у Одјељењу за просторно уређење:

 1. Самостални стручни сарадник за инфраструктурне објекте ...... 1 извршилац

          У Одјељењу за комуналне послове:

2. Самостални стручни сарадник за аналитику и односе са јавношћу .......................................................... 1 извршилац

             у Одјељењу за друштвене дјелатности:

3 .Самостални стручни сарадник за сарадњу са спортским организацијама ...................................................................... 1 извршилац

у Службу за заједничке послове:

4. Стручни сарадник - економ .......................................... 1 извршилац

   у Кабинет градоначелника:

    5. Стручни сарадник за административно-техничке         послове ............................................................................. 1 извршилац

   У Градску управу Града Бања Лука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

 

     у Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију:

      6.Самостални референт за РОФ .............................................. 1 извршилац

      у Кабинет градоначелника:

     7.Референт за послове протокола градоначелника .......................... 1 извршилац

      у Одсјек за обезбјеђење:

      8. Радник обезбјеђења ................................................................. 4 извршиоца

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

II  - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

 1. да је држављанин РС, односно БиХ;
 2. да је старији од 18 година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе

 III - Посебни услови  

             Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за инфраструктурне објекте, су:

 • ВСС –дипл. инжењер архитектуре или дипл. инжењер грађевинарства (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • познавање рада на рачунару;
 • три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме.

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за аналитику и односе са јавношћу, су:

 • ВСС – инжењерство, технологија или друштвене науке (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије,
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме.

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални стручни сарадник за сарадњу са спортским организацијама, су:

 • ВСС – факултет физичког васпитања и спорта, друштвеног или хуманистичког смјера (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • положен стручни испит за рад у управи;
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије,
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме.

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник - економ, су:

 • ССС – економска школа (ИВ);
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање на рачунару;
 • положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови који мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни сарадник за административно-техничке послове, су:

 • ССС – економска школа (IV);
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;
 • познавање на рачунару;
 • положен стручни испит за рад у управи.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Самостални референт за РОФ, су:

 • ВСС – факултет друштвеног, природног или техничког смјера (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);
 • познавање рада на рачунару;
 • положен возачки испит „Б" категорије,
 • једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Референт за послове протокола градоначелника, су:

         - ССС - средња школа (IV);

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Радник обезбјеђења, су:

 • ССС – средња школа (IV/V);
 • познавање рада на рачунару;
 • посебна психофизичка способност;
 • положен стручни испит за обављање послова физичког обезбјеђења;
 • шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме.

         Кандидати који конкуришу на радна мјеста за која се тражи положен стручни испит за рад у управи, а који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

 IV - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном образцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Града Бања Лука, а може се преузети и у Градској управи Града Бања Лука.

Тачност података наведених у образцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом, како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 • Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
 1. диплома о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима  1, 2, 3 и 6);
 2. свједочанство о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројевима 4, 5, 7 и 8);
 3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаву којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС  (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5);
 4. исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) (за сва радна мјеста);
 5. исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за сва радна мјеста);
 6. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Б" категорије (за радна мјеста под редним бројевима 2, 3 и 6);
 7. увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова физичког обезбјеђења (за радно мјесто под редним бројем 8).

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

-потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

-увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

-писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

    Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.   

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

 V

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

-да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, у циљу оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 VI

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа Града Бања Лука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Наташа Димитријевић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-563.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС . Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. 

  VII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу „Глас Српске". Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници Града Бања Лука.

***

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

Ул.Ненада Костића бр.7

78000 Бања Лука

Одлуку:

 

ОДЛУКУ

О  ИЗМЈЕНИ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Мијења се тачка 2. Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 886/23 од 18.8.2023. године, а који је објављен у дневним новинама „Глас Српске", дана 23.8.2023. године, тако да сада гласи: „професор/наставник историје, на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа редовне норме у ПО Куљани - 1 извршилац".
 2. Конкурс за тачку 2. остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, а  кандидати који су доставили прјаве исте су важеће и нису у обавези достављати нове. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Злужанима дана 20.9.2023. године у 11:00 часова. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије одржавања тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс
 3. Преостали дио Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 886/23 од 18.8.2023. године за радна мјеста под тачкама 1., 3., 4. и 5. остаје неизмијењен, односно на снази.
 4. Са кандидатима за радна мјеста под тачкама: 1., 3., 4. и 5. који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у складу са Јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ ОШ „Јован Дучић" Залужани под бројем: 886/23 од 18.8.2023. године.
 5. Остали дио текста Јавног конкурса под бројем: 886/23 од 18.8.2023. године остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ "Новак Пивашевић" Челинац

78243 Стара Дубрава

 

 

КОНКУРС

  за пријем радника у радни однос и то:

 

 • Професор/наставник њемачког језика - 1 извршилац на одређено вријеме, 8 часова редовне наставе, до повратка раднице са породиљског одсуства;
 • Професор/наставник физике -  1 извршилац на одређено вријеме, 2 часа редовне наставе, са радним искуством  ;
 • Професор/наставник хемије -  1 извршилац на одређено вријеме, 4 часа редовне наставе, са радним искуством  ;
 • Професор/наставник физичког и здравственог васпитања -  1 извршилац на одређено вријеме, 9 часова редовне наставе, са радним искуством  ;
 • Професор/наставник разредне наставе – 1 извршилац на одређено вријеме, пуна норма, до повратка раднице са боловања.        

За наведена радна мјеста потребно је имати радно искуство и положен стручни испит.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114., 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5.  Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фото-копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 4. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем – што доказује увјерењем,
 5. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

          Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Кандидати су дужни доставити овјерене фото-копије свих докумената и те фото-копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

Тестирање и интервју ће се обавити са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, 18.9.2023. године у 12.00 часова у просторијама  централне школе у Старој Дубрави.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће позивати посебно на тестирање и интервју, те ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова  се примају у року од 8 дана од објавњивања у „ Гласу српске" , а шаљу се на адресу ЈУ ОШ „Новак Пивашевић"  Стара Дубрава, 78 243 Стара Дубрава, са назнаком „ За конкурс".

***

ЈУ СШЦ ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 36

78240 Челинац

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радна мјеста

 

 1. Дипломирани економиста, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма, са радним искуством                                                  - 1 извршилац;
 2.  Професор математике, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, пуна норма, са радним искуством                               - 1 извршилац;                  
 3. Професор српског језика и књижевности, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, непуна норма – 6 часова наставе, са радним искуством                                                                    – 1 извршилац;
 4. Професор демократије и људских права, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                          - 1 извршилац;
 5. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, непуна норма – 2 часа наставе, са радним искуством                                     - 1 извршилац;
 6. Професор хемије, на одређено вријеме до 31.08.2024. године, непуна норма – 6 часова наставе са радним искуством                                                      - 1 извршилац;
 7. Доктор медицине на одређено вријеме до 31.08.2024. године, непуна норма – 10 часова наставе, са радним искуством                                                   - 1 извршилац

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

 (1)Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са неведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11) За радно мјесто под тачком 5.  потребно је да кандидати доставе сагласност надлежне вјерске заједнице.

У складу са чланом 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, школа може, изузетно од услова из става 2) тачка 4) овог конкурса, на упражњено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане наведеним законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 21.09.2023. године (четвртак) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.           

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ „Милош Дујић" Челинац

Војводе Мишића 57

78240 Челинац

 

ПОНИШТАВАЊЕ   ДИЈЕЛА  КОНКУРСА

објављеног дана 23.08.2023. године

 

Конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске" за упражњено радно мјесто под тачком број 1. и то: Професор/настав. Српској језика 1 извршилац, непуна норма- 16 часова редовне наставе,  на неодређено вријеме, поништава се због техничких пропуста.

***

Основни суд у Прњавору

Београдска број 6

78430 Прњавор

расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1. Предсједник Основног суда у Прњавору расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Конкурс) у Основном суду у Прњавору, на неодређено вријеме, и то:

-  РУКОВОДИЛАЦ ОДЈЕЉЕЊА ЗА КООРДИНАЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ.……… 1 извршилац

3. Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

- да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

4. Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

- дипломирани правник (VII степен стручне спреме),

- положен стручни испит,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од најмање 1 (једне) године на истим или сличним пословима.

 

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

5.1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фото-копију увјерења о држављанству РС односно БиХ,

- фото-копију личне карте или пасоша,

- фото-копију извода из матичне књиге рођених,

- фото-копију увјерења да се не води кривични поступак,

- овјерене изјаве да кандидат:

    а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

 б) да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

5.2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

- фото-копију дипломе о стеченом звању дипломирани правник,

- фото-копију увјерења о положеном стручном испиту,

- фото-копију доказа о познавању рада на рачунару,

- фото-копију увјерења или потврде о радном искуству.

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати.

6. Усмени интервју и писмено тестирање

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Комисија) обавиће усмени интервју и писмено тестирање.

О мјесту и времену одржавања интервјуа-усменог и писменог кандидати ће бити благовремено обавијештени појединачно, писменим путем.

7. Избор кандидата

Изабрани кандидат након спроведеног конкурса, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса у оригиналу или овјереној фото-копији као и доказ о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

8. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса, одбациће се закључком.

Пријаве се могу доставити лично у пријемну канцеларију Основног суда у Прњавору или путем поште на адресу: Основни суд у Прњавору, ул. Београдска број 6, 78430 Прњавор, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске".

 

***

 ЈУ ОШ „Никола Тесла" Прњавор

Цара Лазара 26

Прњавор 78430

 

 Исправка дијела текста Конкурса, објављеног  у дневном листу „Глас Српске" од 30.08.2023. године.

Текст конкурса који се исправља:

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА"

У Конкурсу ЈУ Основна школа ''Никола Тесла'' Прњавор, ул. Цара Лазара 26, објављеном у дневном листу „Глас Српске'' од 30.08.2023. године, исправља се дио текста конкурса:

„Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се тестирање и интервију у понедељак, 18.09.2023. године умјесто 05.09.2023. године са почетком у 08.00 часова у просторијама ЈУ ОШ ''Никола Тесла'' Прњавор-мијења се датум "

Остали дио текста Конкурса остаје неизмијењен.

Кандидати који су се на Конкурс пријавили прије објављивања ове исправке нису се дужни поново пријављивати на Конкурс и достављати нову документацију.

***

ЈУ ЦСШ „Иво Андрић" Прњавор

Раде Врањешевић бр.1, тел.: +387 51 640 471,

е-mail: ss27@skolers.org

р а с п и с у ј е:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

 

-професор физике – 2 часа на одређено вријеме, до положеним стручним испитом за рад у настави.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.став 1.тачке 1, 2. и 3.Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 5.Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника .

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о држављанству РС-БиХ

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

-увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

-увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање испита.

- увјерење о издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 -увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла.

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана  19.09.2023.године у 13.00 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавиће се на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, саматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном  листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић"Прњавор, Ул.Раде Врањешевић бр.1. Прњавор.

***

ЈУ ОШ ''БРАНКО ЋОПИЋ''

П Р Њ А В О Р

о  б  ј  а  в  љ  у  ј е:

 

 

П О Н И Ш Т Е Њ Е   Д И Ј Е Л А   Ј А В Н О Г   К О Н К У Р С А

ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

У јавном конкурсу за попуну радних мјеста на неодређено вријеме, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу , објављеног на сајту Завода за запошљавање Републике Српске и у дневном листу ''Глас Српске'' 16.08.2023. године ( у даљем тексту: јавни конкурс), објављује се поништење дијела јавног конкурса за попуну радног мјеста на неодређено вријеме, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  (радно мјесто под редним бројем. 2.)  који је гласио:

'' 2. ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА (неодређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, у складу са чланом 54. Закона о основном васпитању и образовању , централна школа) – 1 извршилац''

Поништење  дијела јавног конкурса (радно мјесто под редним бројем: 2.) се врши због инструкције Министарства просвјете и културе, односно због смањења броја одјељења у шк 2023/2024. години, што  би у наредном периоду могло да доведе до појаве технолошког вишка наставника разредне наставе,  а школа жели да избјегне такве ситуације.

Остали дио текста конкурса, остаје непромијењен.

Кандидати који су се на јавни конкурс пријавили прије објављивања поништења дијела Јавног конкурса (радно мјесто под редним бројем: 2.) биће обавијештени о поништењу  дијела конкурса.

Школа ће поново расписати јавни конкурс за наведено радно мјесто, али на одређено вријеме.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ " БРАНКО ЋОПИЋ" П Р Њ А В О Р

Раде Врањешевић бр.1А

78 430 Прњавор

р а с п и с у ј е:

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 • ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА (одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, у складу са чланом 54. Закона о основном васпитању и образовању, до завршетка наставног процеса у шк. 2023/2024. години, централна школа ) – 1 извршилац

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 114.,115, и 116. Закона о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача,  а пријем (бодовање) кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених ( или овјерена копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала цертификована здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела које га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против:  службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета,злостављање дјетета,

полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. Увјерење да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област  вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критерујумима прописаним Правилником и то:

7. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

10. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

11. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

12.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица , након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.Увјерење о радном стажу издато од претходног  послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

14. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

16.Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити у просторијама школе, дана            19.09.2023.  године у  11,30 сати.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе и интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ Основна школа " Бранко Ћопић" Прњавор, улица Раде Врањешевић бр.1А, 78 430 Прњавор, у времену од 7 – 15,00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ „Вук Караџић" Бараћи

Бараћи бб, Мркоњић Град

тел.: 050/231-027,

е-mail: [email protected]

 

На основу члана 152. став 3. тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) директор школе доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

         Дјелимично се поништава јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста број 253/23 од 21.08.2023.године и то за следећа радна мјеста:

Наставник математике, 12 часова редовне наставе, на неодређено радно вријеме - 1 извршилац

 1. Наставник математике, 20 часова редовне наставе, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања - 1 извршилац

Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске" дана 23.08.2023. године.

Одлука о дјелимичном поништењу конкурса објавиће се у дневним новинама ,,Глас Српске" и огласној табли Школе.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

          Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста поништава се јер исти није расписан у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Сл. гл. РС" бр.81/22 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „Сл. гл. РС" бр. 74/18 и 26/19).

У складу са горе наведеним директор је одлучио као у диспозитиву.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ СШЦ „Петар  Кочић" Шипово

Николе Тесле број: 34

70 270  Шипово                      

расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни одноц

 

 1. Рачуновођа -  (дипл.Економиста 240 ECTS) пуна норма, на неодређено вријеме, радник са искуством;
 2. Професор Њемачког језика -  6 часова, на одређено вријеме вријеме, до краја школске 2023/2024 године а најдуже до 31.8.2024. године, радник са искуством и положеним стручним испитом;
 3. Професор Економске групе предмета (дипл. Економиста 240 ECTS) – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, радник са искуством.

        (1) Општи услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

                1) да је држављанин РС  и БиХ - доказ увјерење о држављанству,

                2) да је пунољетан  што се доказује изводом  из матичне књиге  рођених  или овјерена копија  личне карте,

       3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извшеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

               4) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над  дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

               5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

                6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстваличности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјететаполног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

               Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) Конкурса за изабраног кандидата  школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.               

            Уз потписану пријаву и документацију, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује и испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописани Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи начину бодовања и критеријума за пријем и то:

            1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом  циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS  бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

            2. Додатак дипломи, који садржи  податке о просјеку  оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

            3.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

           4.  Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца;

           5.  Увјерење о положеном стручном испиту (важи само за кандидате са положеним стручним испитом који се траже у конкурсу);

           6. Увјерење  општинског /градског/ органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС  уколико  се ради о кандидату  из категорије породице погинулих бораца,

           7. Увјерење општинског /градског/ органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату  из категорије бораца,

           7. Увјерење општинског ( градског) органа управе надлежног за борачко- инвалидску  заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС  ако се ради о кандидату  из категорије инвалида;

      Кандидати достављају  овјерене копије свих докумената и овјерене копије неће бити враћене кандидатима.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији

       Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа и то 15.9.2023. године (петак).

      Интервју и тестирање за кандидате који испуњавају услове конкурса ће се обавити   18.9.2023. године (понедељак) у 09,50 часова.

            Уколико се кандидат  не појави  на тестирању и интрвјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

      Конкурс  остаје отворен (8) осам дана од дана објављивања.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

      Пријаву са  потребном документацијом послати на адресу:

      ЈУ Средњошколски  центар "Петар Кочић",   улица Николе Тесле број: 34,

      70 270  Шипово.

        Комисији за пријем радника

       Контакт  телефон: 050-360-390

***

ОПШТИНА РИБНИК

Начелник општине

Трг 9. Јануар бб, 79288 Рибник

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у

Општинској  управи Општине Рибник

 

          I  Предмет конкурса

          У Општинску управу Општине Рибник прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

У  Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности:

          1. Стручни сарадник - матичар у мјесној канцеларији  .................... 1 (један) извршилац.

У Одјељењу за финансије:

           2. Самостални стручни сарадник за буџет и финансије ....................1 (један) извршилац.

          II Опис послова и статус

           Опис послова и радних задатака утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Рибник.          

       Статус и категорија радног мјеста под бројем 1 - службеник VII категорије,стручни сарадник другог звања.

       Статус и категорија радног мјеста под бројем 2 - службеник V категорије, самостални стручни сарадник трећег звања.

          III  Општи услови

          1. да је држављанин РС, односно  БиХ,

          2. да је старији од 18 година,

          3. да има општу здравствену способност,

          4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

          5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

          6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).

          7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи. 

          IV  Посебни услови

1. Стручни сарадник - матичар у мјесној канцеларији

   • ССС (IV степен) – гимназија, управна или економска школа,
   • најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања,
   • положен стручни испит за рад у  управи,
   • положен испит за матичара,
   • познавање рада на рачунару.

2. Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

   • ВСС (VII степен) Економски факултет или завршен први циклус студија економског смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
   • најмање 1 година радног искуства у траженом степену образовања,
   • положен стручни испит за рад у  управи,
   • познавање рада на рачунару.

      Изузетно, лице које је у другим органима и организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може се примити на рад ако се обавеже да положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења (односи се на радно мјесто под бројем 2).

     Уколико лице из претходног става не положи стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци, престаје му радни однос.

          V  Потребна документа

          Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном  образцу - Пријава на јавни конкурс који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе и на интернет страници Општине Рибник, а може преузети и у Општинској управи Општине Рибник.

          Тачност података наведених у образцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

          Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис, којим се потврђују наводи из изјава  чији садржај се доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова конкурса.

          Уз попуњен пријавни образац кандидат је дужан приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова.  

          Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже (овјерену) фото-копију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

  • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио  наредбу да се повинује пред Трибуналом – (члан IX став 1. Устава БиХ).
  • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи
  • није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и
  • да не постоји неспојивност у складу са чл. 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

Напомена : Наведене изјаве саставни су дио Пријаве на  јавни конкурс – пријавног образца.

          Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат доставља овјерене фото -копије:

            а) свједочанства о завршеној средњој стручној спреми (за радно мјесто под бројем 1),

          б) дипломе о завршеној стручној спреми ( за радно мјесто под бројем 2),

          в) увјерења о  положеном стручном испиту за рад у  управи,

            г) увјерења о  положеном стручном испиту за матичара (за радно мјесто под бројем 1),  

          д) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт  из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем је периоду стечено радно искуство),

          ђ) исправе којом се доказује познавање рада на рачунару.

Напомена: Достављени докази цјениће се као релевантни у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи.

          VI Поступак избора кандидата

          Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

          Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкрусна комисија обавиће усмени интервју са циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата  и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве о испуњености услова из тачке V Конкурса и  увјерење о општој здравственој способности.

          Ако прворангирани кандидат не достави наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште или посебне услове,  позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг листе успјешних кандидата да достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

          VII  Рок за подношење пријава

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног  конкурса.

Јавни конкурс биће објављен  у  "Службеном гласнику Републике Српске " и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Пријаве  на јавни конкурс достављају се  лично  или путем поште на адресу: Општина Рибник, Трг 9. јануар бб са назнаком: Комисији за споровођење поступка за пријем службеника.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Бранкица Делић, службеник општинске управе, контакт тел. 050/430-070.                                          

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана