ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. - 09.05 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. - 09.05 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 05. - 09.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

I

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

у Стручној служби Скупштине града - Кабинет предсједника Скупштине града:

1.       Стручни савјетник - шеф Кабинета предсједника Скупштине града.....................................................................................................1 извршилац

2.       Виши стручни сарадник за послове потпредсједника Скупштине града и административно-техничке послове .............................................1 извршилац

У Градској управи града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

у Стручној служби Скупштине града - Кабинет предсједника Скупштине града:

3. Возач ...................................................................................................1 извршилац

II – Опис послова

Опис послова које обавља стручни савјетник - шеф Кабинета предсједника Скупштине града

Обавља сљедеће послове:     

- непосредно припрема, организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада Кабинета предсједника Скупштине;        

- усклађује рад Кабинета са другим надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлашћења;

- израђује планове, програме рада и извјештаје о раду Кабинета;

- подноси и овјерава захтјеве за изузимање документације из архиве Градске управе;

- контролише рад радника у Кабинету, и о томе извјештава предсједника Скупштине и секретара Скупштине града;

- одговоран је за законитост рада Кабинета, прикупљање и намјенско трошење буџетских средстава, из надлежности Кабинета;

- одговоран је за планирање јавних набавки из дјелокруга Кабинета;

- одговоран је кривично, материјално и дисциплински за законитост приједлога за покретање поступка јавне набавке, садржаја приједлога уговора и реализацију уговора закљученог на основу проведеног поступка јавне набавке;

- одговоран је да, на захтјев шефа Кабинета градоначелника доставља благовремено све податке и информације за потребе Кабинета градоначелника;

- прима странке - које траже пријем код предсједника Скупштине и замјеника предсједника Скупштине, обезбјеђује њихов пријем, или их упућује надлежним органима у Градској управи града;

- обавезан је приликом сваке промјене која се односи на располагање, управљање или коришћење непокретности у власништву града достави податке тиму за евиденцију непокретне имовине града, ради евидентирања, а прије свега податке о: продаји, давању у закуп, оптерећењу правом грађења или заложним правом, привременом заузимању, прибављању, изградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији, текућем одржавању одређених непокретности, имовинско-правним промјенама, финансијским и просторно планским аспектима непокретности и другим промјенама које се тичу непокретности у власништву града;

- обавезан је на тражење тима за евиденцију непокретне имовине града доставити податке о непокретностима са којима располаже та организациона јединица, а прије свега податке о пословним просторима, становима, гаражама, објектима комуналне инфраструктуре и другим непокретностима у власништву града, као и податке о свим аспектима који се тичу непокретности у власништву града, који су релевантни за формирање базе података и њено ажурно вођење,

- припрема и организује радне састанке за потребе предсједника Скупштине и секретара Скупштине града;

- организује и припрема протоколарне пријеме;                

- организује службена путовања предсједника Скупштине и замјеника предсједника Скупштине;

- води календар обавеза предсједника Скупштине;

- подноси извјештаје предсједнику Скупштине - о сарадњи са установама, институцијама, невладиним, међународним и другим организацијама и асоцијацијама, чија је дјелатност у вези са дјелокругом рада Кабинета;

- одговоран је за чување и правилно коришћење средстава рада и других средстава у Кабинету, и потписује инвентурну листу;        

- одобрава требовање потрошног материјала за Кабинет, које одобрава секретар Скупштине града;

- одговоран је за провођење мјера заштите на раду и заштите од пожара, и мјера у вези са коришћењем и чувањем имовине у Кабинету;

- одговоран је за унапређење система квалитетом ISO 9001, из дјелокруга рада Кабинета;

-        одговоран је за допуну новим, и ажурирање постојећег садржаја WEB-странице града Бањалука, из дјелокруга рада Кабинета;

- предлаже полугодишњу и годишњу оцјену рада запослених у Кабинету, у складу са Правилником;

- непосредно учествује у извршавању послова Кабинета;

- обавља и друге послове - по налогу предсједника Скупштине града и секретара Скупштине града.       

Статус и категорија радног мјеста: службеник треће категорије.

Опис послова које обавља виши стручни сарадник за послове потпредсједника Скупштине града и административно-техничке послове

Обавља сљедеће послове:

- сређује и чува документацију са сједница Колегијума Скупштине града и радних тијела Скупштине града, и израђује скраћени записник са сједница Колегијума;

- израђује резиме са састанака предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине града;

- води евиденцију и административно-техничку обраду предмета - по ИСО стандарду;

- врши стручно-техничку обраду евиденција које се односе на утврђивање накнаде одборницима и члановима радних тијела Скупштине;

- обавља позиве, и прима поруке за потпредсједника Скупштине града;

- врши пријем и упућивање странака;

- обавља административно-техничке послове за потребе потпредсједника Скупштине града;

- обавља оператерске послове - по налогу потпредсједника Скупштине града;

- одговоран је за исправност и одржавање средстава рада;

- обавља и друге послове - по налогу самосталног стручног сарадника - шефа Кабинета предсједника Скупштине и секретара Скупштине града;

- за свој рад, одговоран је самосталном стручном сараднику - шефу Кабинета, потпредсједнику Скупштине и секретару Скупштине града.

Статус и категорија радног мјеста: службеник шесте категорије, трећег звања.

Опис послова које обавља возач

Обавља сљедеће послове:

- обезбјеђује превоз за све потребе Стручне службе Скупштине града;

- води бригу и одговоран је за сигурност и исправност возила;

- врши благовремено снабдијевање возила горивом и мазивима и о томе води уредну евиденцију;

- врши контролу прије и послије употребе моторног возила, и води потребну документацију;

- одговоран је за уредност и хигијену моторног возила;

- обавља и друге послове - по налогу секретара Скупштине града и предсједника Скупштине града.

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

III - Општи услови

          Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ;

7.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто Стручни савјетник - шеф Кабинета предсједника Скупштине града, су:

- ВСС – факултет друштвеног или техничког смјера - VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS;

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- познавање страног језика.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто виши стручни сарадник за послове потпредсједника Скупштине града и административно-техничке послове, су:

- ВСС - факултет друштвеног смјера - први циклус високог образовања са 180 ECTS;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару.

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто возач, су:

- ВКВ возач - V степен;

- шест (6) мјесеци радног искуства;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- посебна психофизичка способност

 Кандидати за радна мјеста под редним бројевима 1. и 2. који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

 V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1) дипломе о завршеном факултету (ВСС - факултет друштвеног или техничког смјера, VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS - за радно мјесто под редним бројем 1);

2)      дипломе о завршеном факултету (ВСС - друштвеног смјера, први циклус високог образовања са 180 ECTS за радно мјесто под редним бројем 2);

3)      диплому о завршеној средњој стручној спреми (В степен - за радно мјесто под редним бројем 3);

4)      увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске - за радна мјеста под редним бројевима 1 и 2.;

5) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) – за радна мјеста 1, 2 и 3;

6) исправе или изјаве да познаје рад на рачунару - за радна мјеста под редним бројевима 1 и 2;

7)      изјаву о положеном возачком испиту - за радна мјеста под редним бројевима 1 и 3;

8)      исправу да познаје страни језик – за радно мјесто под редним бројем 1.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.      

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 Као доказ о познавању страног језика кандидат може да достави:

- увјерење школе или других институција које се баве преношењем знања страних језика, без обзира да ли се налазе у Републици Српској или изван ње,

- увјерење факултета (о провјери знања језика, положеном испиту страног језика током школовања), те друга исправа факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање језика, односно да су положени испити страних језика,

- свједочанство о завршеном разреду средње школе (о провјери знања језика, односно да је положен предмет страног језика),

- диплому или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са знањем страног језика (нпр. проф. језика, преводиоца и сл.) и

- диплому завршеног факултета или стеченог научног звања, односно исправа о завршеној средњој стручној спреми на основу које се недвосмислено може утврдити да је школовање у цијелости или у претежном дијелу завршено на страном језику.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

VI

 Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, односно увјерење о посебној психофизичкој способности (за радно мјесто возач) као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

 VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

          **************

TRGOPROMEX ДОО

расписује

КОНКУРС

за позицију

 

1. Помоћни радник у производњи

регија Бањалука

20 извршилаца

Потребне квалификације

а)       најмање ССС

б)      спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

2. Помоћни радник на монтажи

регија Бањалука

20 извршилаца

Потребне квалификације

       најмање ССС

       возачка дозвола Б категорије

       спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41 , Бањалука

Е-mail: [email protected]

Тел: 065 221 222 ПРЕДРАГ

Конкурс остаје отворен 60 дана

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

ЧЕЛИНАЦ

Ул. Видовданска број 5.

објављује

ОГЛАС

за пријем радника на одређено вријеме

 

1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи ..........1 извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са плаћеног одсуства ради полагања специјалистичког испита.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС/БиХ,

2. Да је пунољетан,

3. Да је здравствено способан,

4. Да нису кажњавани, односно осуђивани за кривична дјела и

да се против њих не води кривични поступак

Посебни услови:

 Доктор медицине или доктор специјалиста

Услови: ВСС, медицински факултет, специјалиста породичне медицине

или специјалиста других грана медицине са доедукацијом из породичне медицине или доктор медицине са доедукацијом из породичне медицине.

- Положен стручни испит или доктор са специјалистичким испитом,

 или са доедукацијом из породичне медицине.

 - Едукација – базични тренинг за хитну помоћ.

 Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу (оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то сљедећа документа:

  - Увјерење о држављанству РС/БиХ,

  - Извод из матичне књиге рођених,

  - Увјерење о некажњавању,

  - Увјерење да нису осуђивани за кривична дјела,

  - Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

  - Диплому о завршеном факултету, специјализацији или доедукација из

 породичне медицине.

  - Увјерење о едукацији из базичне кардиопулминалне реанимације

 Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у “Гласу Српске” и на  Бироу рада Челинац.

 Пријаве са доказима слати на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља

 “Свети Врачеви” Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији за

 пријем радника.

 Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

************

Република Српска

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ПРЊАВОР

ШКОЛСКИ ОДБОР

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Никола Тесла” Прњавор

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Никола Тесла” из Прњавора расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Никола Тесла” из Прњавора.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ “Никола Тесла” из Прњавора се бира на период од 4 (четири) године и може бити још једном поново изабран у истој школи.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Никола Тесла” из Прњавора може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 5. Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V – Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Никола Тесла” из Прњавора не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС, нити могу бити на функцији у политичкој странци - члан 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС.

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада за мандатни период,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла” из Прњавора, ул. Цара Лазара, 78430 Прњавор, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VIII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору и именовању директора ЈУ Основне школе “Никола Тесла” из Прњавора, у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РИБНИК

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38, 79 288 Рибник

 расписује

КОНКУРС

за ваннаставни кадар у школској 2017/2018. години

1. Рачуновођа школе ..................................................... један извршилац на одређено радно вријеме, до повратка раднице са Јавне функције - Приправник, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент.

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству

- Извод из МКР или копија личне карте

- Доказ о посједовању одговарајућег нивоа и врсте образовања (одговарајућа висока школска спрема) у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи. - Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад (љекарско увјерење се доставља након пријема по конкурсу), не старије од 6 мјесеци.

- Увјерење да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (ово увјерење послодавац добија на службени захтјев од Центра јавне безбједности након пријема кандидата по конкурсу, а према мјесту рођења).

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи

потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Интервју ће се обавити 22.5.2018. са почетком у 9 часова.

********

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ

“ЕЛМОРАД” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Ивана Фрање Јукића БР. 11

ОТВАРА

конкурс за пријам радника у стални радни однос за рад на неодређено вријеме у пословној јединици Бањалука

1. КВ електроинсталатер 3 извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер 3 извршиоца

 Услови:

- Возачка дозвола Б категорије,

- За радно мјесто под ред.бр.1, мин. 1 год. искуства

- За радно мјесто под ред.бр.2, мин. 3 год. искуства

- Спремност за рад на терену

Пријаве са CV-ом, слати на горе наведену адресу, или на е-mail: [email protected]

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

**************

______________

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБАЦ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац:

1. Дипломирани правник - 1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Србац.

III - Општи услови:

1. да је старији од 18 година,

2. да има одговарајућу, односно општу здравствену способност,

IV - Посебни услови

1. дипломирани правник - први циклус студија у трајању од најмање три, а највише четири године који су вредновани са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно четворогодишњи студиј, правни факултет,

- положен стручни испит за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите

- најмање једна година радног искуства у струци,

- познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. доказ о стеченом образовању,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или положен стручни испит за рад у области социјалне заштите.

4. доказ о радном искуству у струци,

          Најбоље рангирани кандидат, за пријем у радни однос, биће обавезан прибавити увјерење о радној способности.

Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац обавиће интервју са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове и извршити провјеру стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата.

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о терминима интервјуа.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу “Пријава на јавни конкурс”, који се може преузети у пријемној канцеларији ЈУ Центар за социјални рад Србац, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или путем поште, на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Србац, Конкурсна комисија за пријем радника у ЈУ Центар за социјални рад Србац, Моме Видовића бр. 21, 78420 Србац.

***************

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ” БАЊАЛУКА

Ул. Мањачких устаника 32, 78000 Бањалука

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука

I – Предмет

          Школски одбор ЈУ ОШ “Бранислав Нушић” Бањалука расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука

II - Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

III - Мандат

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Мандат директора траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

IV – Услов за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Бранислав Нушић” Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду , Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статута Јавне установе Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука број:172/18, и то:

1.       Општи услови

1)      Да има општу здравствену способност за рад,

2)      Да је држављанин БиХ/РС

3)      Да је старији од 18 година.

2.       Посебни услови

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању

2) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1)

3) Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославији и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву на конкурс

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом се доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе

- Препоруку раније послодаваца односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од шест мјесеци)

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног законика РС школа ће службеним путем затражити о надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Кандидати су дужни доставити документе у оригиналу или овјереној копији.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично у школу или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука, улица Мањачких устаника 32, 78000 Бањалука.

Са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ)

Рок за подношења пријава је 15 дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће бити узете у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора Јавне установе Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

************

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РС

 Алеја светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука

- Преводилац за њемачки језик – извршилац 1

Пожељно је посједовање лиценце за судског тумача или

спремност за стицање услова за полагање испита

Опис радног мјеста:

- вршење писаног превођења, по потреби усмено превођење.

Услови:

- завршен филолошки факултет - Одсјек њемачки језик и књижевност,

- познавање још једног страног језика, најмање на нивоу Б2,

- радно искуство на пословима превођења најмање 1 година,

- посједовање возачке дозволе Б категорије,

- одлично познавање рада на рачунару (Офис пакет)

- спремност за тимски рад.

Радно мјесто:

- Бањалука

Радно вријеме:

- понедјељак - петак од 8 до 16 часова

Молбе слати искључиво путем поште на адресу:

Удружење судских тумача РС, Алеја светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука

Уз молбу приложити доказе о испуњавању услова, као и краћу биографију.

Оглас остаје отворен до 22. 05. 2018. године. Достављена документације се не враћа.

- Преводилац за њемачки језик - приправник – извршилац 1

Опис радног мјеста:

- вршење писаног превођења, по потреби усмено превођење.

Услови:

- завршен филолошки факултет - Одсјек њемачки језик и књижевност,

- познавање још једног страног језика, најмање на нивоу Б2,

- без радног искуства, спремност за полагање стручног испита по

 испуњавању услова

- посједовање возачке дозволе Б категорије,

- одлично познавање рада на рачунару (Офис пакет)

- спремност за тимски рад.

Радно мјесто:

- Бањалука.

Радно вријеме:

- понедјељак - петак од 8 до 16 часова

Молбе слати искључиво путем поште на адресу:

Удружење судских тумача РС, Алеја светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука

Уз молбу приложити доказе о испуњавању услова, као и краћу биографију.

Оглас остаје отворен до 22.5.2018. године. Достављена документације се не враћа.

***********

ДОС ЕЛЕКТРО ДОО БАЊАЛУКА

Пиланска бб

78000 Бањалука

Фирма ДОС ЕЛЕКТРО д.о.о послује од 1998. Дјелатност фирме је извођење електроинсталација, велепродаја електроматеријала опреме и постројења, услуге монтаже и сервисирања електроагрегата и УПС уређаја, производња разводних ормара. Ради унапређења пословања желимо да запослимо квалификоване, способне особе које ће нас на тржишту БиХ квалитетно презентовати. њњњ.доселектро.цом

КОНКУРС

 Опис радног мјеста

 а) Електричар-монтер ………………..5 извршилаца

 Очекујемо:

 за радно мјесто позиција под а):

• ССС електротехничког смјера

• 1 година радног искуства

• возачка дозвола Б категорије

 Нудимо:

• уговор о раду на одређено вријеме са могућношћу сталног запослења

• пријатну и здраву атмосферу радног окружења, сусретљивост уиграног радног тима

• редовна примања, стална и стимулативна у складу са радним резултатима

• могућност напредовања

 Моле се кандидати да своје биографије са контакт телефонима пошаљу:

Путем е-mail: [email protected] поштом или лично на адресу: ДОС ЕЛЕКТРО д.о.о. Бањалука

Пиланска бб, 78000 Бањалука.

***********

         

ТО “СПОРТЕК” ДОО

Производња обуће

Котор Варош, Ул. Милоша Обилића бб

КОНКУРС

за пријаву на радно мјесто производни радник

 

Радно мјесто: у процесу производње

Радно искуство: са и без радног искуства

Нудимо: обуку за кандидате без радног искуства

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве уз краћу биографију могу слати на е-mail: [email protected] или се пријавити у просторијама творнице понедјељком од 8 до 11 часова.

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

Локација: Котор Варош, Милоша Обилића бб

********

“АМАДЕУС” СП

БУЛЕВАР СРПСКЕ ВОЈСКЕ 14, БАЊАЛУКА

Телефон: 065/514-944

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

Конобар ..............................................................................2 извршиоца

Пожељно радно искуство.

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте.

Оглас је отворен до 15.5.2018.

          ***********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

          У конкурсу Универзитета у Бањалуци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу “Глас Српске” од 25.4.2018. године, поништава се дио текста конкурса:

          “под римским бројем И ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА за ужу научну и умјетничку област под редним бројем 10. Умјетничко теоријске дисциплине (наставни предмети: Методика општег музичког образовања 1-4; Методика општег музичког образовања I - II; Тематски семинар 1-4) – 1 извршилац.

Остали дио текста конкурса остаје неизмијењен.

***********

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника на Универзитету у Бањалуци

1.       Виши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима – 1 извршилац

 Радни однос се заснива на одређено вријеме, са могућношћу продужења.

          I Опис послова:

- заступа Универзитет, организационе јединице у поступку пред судовима, државним органима управе и другим институцијама у предметима у којима је Универзитет или организациона јединица странка у спору,

- прати, проучава и примјењује законске прописе из дјелокруга рада Универзитета и организационих јединица,

- саставља поднеске (тужбе, жалбе, представке и друго), те подноси исте надлежним тијелима и институцијама,

- врши административно-правне послове у вези са уписом у судски регистар Универзитета и организационих јединица, те свих промјена у судском регистру,

- израђује одлуке и рјешења ректора и Управног одбора Универзитета којима се одлучује о појединачним правима запослених у складу са општим актима Универзитета,

- даје упутства и пружа стручну помоћ у изради одлука, рјешења, уговора и других аката из области рада Службе за правне, кадровске и административне послове,

- обавља и све друге послове по налогу генералног секретара и руководиоца службе.

          II Мјесто рада:

          Универзитет у Бањалуци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бањалука.

          III Општи услови:

       да је држављанин РС или БиХ;

       да је старији од осамнаест (18) година;

       да има општу здравствену способност;

       да се против кандидата не води кривични поступак.

IV Посебни услови:

- Завршен правни факултет, положен правосудни испит, три године радног искуства и обученост за рад на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Увјерење о држављанству;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;

- Диплому/увјерење о стручној спреми;

- Увјерење о положеном правосудном испиту,

- Увјерење о радном искуству,

- Доказ о општој здравственој способности (доставља само кандидат који је изабран).

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са наведеним документима и доказима уз назнаку Пријава на конкурс, доставити на сљедећу адресу:

-        Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

************

“НМС МАЛА СКАДАРЛИЈА” СП

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

СТЕПАНОВИЋА 7, БАЊАЛУКА

Телефон: 051/462-450; 065/970-333

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

1. Конобар ..............................................................................1 извршилац

2. Кувар.....................................................................................1 извршилац

Пожељно радно искуство.

Мјесто рада: Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведене контакте или путем е-mailа: [email protected]

Оглас је отворен до 20.5.2018. године.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана