Za pre­voz i po­dršku oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom 65.000 ma­ra­ka

Za pre­voz i po­dršku oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom 65.000 ma­ra­ka 01.02.2018 13:31 | M. V.

Banjaluka - Za po­dršku pre­vo­zu li­ca sa in­va­li­di­te­tom i dne­vnom cen­tru "Daj­te nam šan­su - Zvjez­di­ce" iz grad­ske ka­se bi­će iz­dvo­je­no 65.000 ma­ra­ka.

Ka­ko su na­ve­li u Odjeljenju za kul­tu­ru, tu­ri­zam i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, za rad Cen­tra za po­dršku po­ro­di­ca­ma dje­ce i oso­ba sa po­te­ško­ća­ma "Daj­te nam šan­su - Zvjez­di­ce" pre­dvi­đe­no je 20.000 KM. Pre­os­ta­li dio nov­ca, ko­ji je ne­op­ho­dan za fun­kci­oni­sanje ovog ser­vis cen­tra u te­ku­ćoj go­di­ni, obe­zbi­je­di­će do­na­ta­ri USA­ID-a.

- Uku­pno 15.000 KM pla­ni­ra­no je za su­fi­nan­si­ranje pro­je­kta "Pri­la­go­đen pre­voz li­ca sa in­va­li­di­te­tom", ko­ji Udru­ženje dis­tro­fi­ča­ra re­gi­je Banjalu­ka spro­vo­di od 2005. go­di­ne - ka­za­la je na­čel­ni­ca ovog odjeljenja Na­ta­li­ja Tri­vić.

Od no­vem­bra 2016. go­di­ne na području gra­da u fun­kci­ji je i uslu­ga "In ta­ksi", a ko­ju ta­ko­đe su­fi­nan­si­ra grad pu­tem Odjeljenja za sao­bra­ćaj i pu­te­ve. Ove go­di­ne za po­dršku toj uslu­zi pre­dvi­đe­no je 30.000 KM.

Pri­je uvo­đenja "In ta­ksi­ja" uslu­gu pre­vo­za je obavljalo Udru­ženje dis­tro­fi­ča­ra re­gi­je Banjalu­ka.

- Ovo udru­ženje je nas­ta­vi­lo svo­je akti­vnos­ti kroz ugo­vo­re­ne vožnje za dje­cu sa in­va­li­di­te­tom u srednje ško­le, pre­voz ko­ri­sni­ka u dne­vne cen­tre i po po­tre­bi vrši pre­voz sta­na­ra Cen­tra za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­pošljavanje in­va­li­da Banjalu­ka - re­kla je Tri­vi­će­va.

Ona je do­da­la da grad pu­tem re­sor­nih odjeljenja re­ali­zu­je sa­mo dio po­drške ser­vi­si­ma na­mi­jenjenim za li­ca sa in­va­li­di­te­tom, a da se zna­ča­jan dio os­tva­ru­je pu­tem Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica