Од­го­ђе­но отва­рање врти­ћа на Стар­че­ви­ци

Од­го­ђе­но отва­рање врти­ћа на Стар­че­ви­ци 18.10.2018 16:53 | Ве­сна По­по­вић

Бањалука - По­че­так ре­кон­стру­кци­је прос­то­ра у на­сељу Стар­че­ви­ца за по­тре­бе но­вог врти­ћа је про­лон­ги­ран нај­мање мје­сец јер је по­ни­штен тен­дер за избор фир­ме ко­ја би би­ла за­ду­же­на за тај по­сао.

Ри­јеч је о по­сло­вном прос­то­ру у вла­сниш­тву гра­да у ули­ци Прве кра­ји­шке бри­га­де на­ро­дне од­бра­не број 1. ко­ји је до­не­да­вно ко­рис­ти­ла Град­ска ра­звој­на аген­ци­ја (ЦИ­ДЕА), а ко­ји је на­кон исељења аген­ци­је тре­ба­ло да бу­де обновљен и при­ла­го­ђен по­тре­ба­ма бо­рав­ка око 60 ма­ли­ша­на.

На­чел­ник Одјељења за ко­му­нал­не по­сло­ве Пе­тар Бил­чар је пот­врдио да је тен­дер по­ни­штен из фор­мал­них ра­зло­га.

- Сти­гла је је­дна по­ну­да фир­ме ко­ја је испуњава­ла усло­ве тен­де­ра, али то­ком пре­гле­да до­ку­мен­та­ци­је је ус­та­новљено да су на­пра­ви­ли гре­шку при­ли­ком по­пуњавања при­ја­ве и због то­га смо га мо­ра­ли по­ни­шти­ти. Ра­злог је не­оби­чан, али мо­ра­мо се при­држа­ва­ти одре­ђе­них про­пи­са ка­да су у пи­тању ја­вне на­бав­ке - ка­зао је Бил­чар.

До­дао је да је та гре­шка до­ве­ла до то­га да ци­је­ла про­це­ду­ра бу­де вра­ће­на на по­че­так.

- По­че­так ре­кон­стру­кци­је прос­то­ра ће би­ти про­лон­ги­ран нај­мање мје­сец. Да ни­је по­ни­штен тен­дер, већ би­смо мо­гли по­че­ти са обно­вом прос­то­ра, али са­да мо­ра­мо ићи са но­вим тен­де­ром, избо­ром изво­ђа­ча, па жал­бе­ним ро­ком. И по­ред кашњења, на­дам се да ће­мо тај про­је­кат ус­пје­ти да за­врши­мо до кра­ја го­ди­не, јер су ра­до­ви пла­ни­ра­ни у за­тво­ре­ном прос­то­ру - на­вео је Бил­чар. 

Ка­зао је да је буџетом гра­да за обно­ву овог врти­ћа на­ми­јењено 150.000 КМ, те да би у том но­вом врти­ћу тре­ба­ло да бу­де мјес­та за дви­је гру­пе са по 30 ма­ли­ша­на.

На лис­ти че­кања за упис у град­ске врти­ће на­ла­зи се око 2.000 ма­ли­ша­на. Пре­ма ин­фор­ма­ци­ја­ма из Цен­тра за пред­школ­ско ва­спи­тање и обра­зо­вање ко­ји су на­ве­де­ни у Из­вје­шта­ју о ра­ду ове ус­та­но­ве за 2017/2018. го­ди­ну, а ко­ји ће би­ти на дне­вном ре­ду за­сје­дања Скуп­шти­не гра­да 24. окто­бра, у 22 врти­ћа је у том пе­ри­оду би­ло смје­ште­но 2.114 дје­це.

- У одно­су на прет­хо­дни пе­ри­од, у 2018/2019. го­ди­ни у упо­тре­би су 24 врти­ћа, што је за два ви­ше не­го ра­ни­је. У њима је пла­ни­ран бо­ра­вак 2.023 дје­це - на­ве­де­но је у Пла­ну ра­да ове ус­та­но­ве за 2018/2019. го­ди­ну, до­ку­мен­ту ко­ји ће та­ко­ђе ра­зма­тра­ти одбор­ни­ци град­ског пар­ла­мен­та.

У том пла­ну је на­ве­де­но да је у де­сет врти­ћа по­тре­бно са­ни­ра­ти кро­во­ве и сто­ла­ри­ју.

- Мо­кри чво­ро­ви би тре­ба­ло да бу­ду обновљени у 13 обје­ка­та, а у де­сет је по­тре­бно про­ми­је­ни­ти опре­му и на­мје­штај - на­ве­де­но је у пла­ну ра­да.

Пре­ци­зи­ра­но је да је, с циљем по­ве­ћања обу­хва­та дје­це ко­ја бо­ра­ве у врти­ћу, по­тре­бно у на­ре­дном пе­ри­оду из­гра­ди­ти вртић у мје­сној за­је­дни­ци Пе­три­ће­вац, до­гра­ди­ти вртић "Ко­ли­бри" у Ла­за­ре­ву, те умјес­то врти­ћа "На­та­ша" у Бо­ри­ку из­гра­ди­ти но­ви и ве­ћи.

Ла­за­ре­во

Пе­тар Бил­чар је ре­као да за на­ре­дну го­ди­ну ра­зма­тра­ју мо­гу­ћност до­градње врти­ћа "Ко­ли­бри" у Ла­за­ре­ву.

- Уку­пна про­ци­јењена ври­је­дност те ин­вес­ти­ци­је је око 1,4 ми­ли­она КМ. Же­ли­мо да ту на­до­градњу ура­ди­мо у 2019. го­ди­ни и за то би би­ло не­оп­хо­дно 500.000 КМ, а да се ос­та­так ура­ди у 2020. го­ди­ни и усе­ле ма­ли­ша­ни - на­вео је Бил­чар.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица