Dodik prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH

Dodik prvi predsjedavajući Predsjedništva BiH

SARAJEVO - Prvi predsjedavajući u Presjedništvu Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude Milorad Dodik s obzirom na to da je red na srpskog člana Predsjedništva u rotirajućem sistemu.

18.10.2018 16:09 Srna

Pavić: Smjene kadrova obavljene bez našeg znanja

Pavić: Smjene kadrova obavljene bez našeg znanja

Banjaluka - Marko Pavić, lider DNS-a, nakon sjednice Predsjedništva ove stranke, rekao je da su smjene nekih kadrova obavljene mimo njihovog znanja.

18.10.2018 16:05 nezavisne.com

Pri­va­tni­ci­ma va­žna ulo­ga u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je

Pri­va­tni­ci­ma va­žna ulo­ga u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je

Is­to­čno Sa­ra­je­vo - Pri­va­tni se­ktor u BiH tre­nu­tno je na mar­gi­na­ma bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, a ako bi ini­ci­ja­ti­ve ko­je idu u prav­cu ja­čanja njego­ve ulo­ge na tom polju do­bi­le ze­le­no svje­tlo, da­le bi do­da­tni vje­tar u le­đa ...

18.10.2018 15:51 Ve­dra­na Ku­la­ga

Iznua­tr SDS-a ras­kol, spolja je­din­stvo

Iznua­tr SDS-a ras­kol, spolja je­din­stvo

Banjalu­ka - Pred­sje­dniš­tvo Srpske de­mo­krat­ske stran­ke po­di­jeljeno je na dva su­prot­stavljena ta­bo­ra ko­ji su ju­če žes­to­ko, ali za sa­da sa­mo ver­bal­no, ukrsti­li koplja na sje­dni­ci održa­noj u Banjalu­ci.

18.10.2018 14:06 Dar­ko Mo­mić

Bo­ži­dar De­lić, ge­ne­ral Voj­ske Srbi­je u pen­zi­ji: Srpska ima mo­ćnog sa­ve­zni­ka u Ru­si­ji

Bo­ži­dar De­lić, ge­ne­ral Voj­ske Srbi­je u pen­zi­ji: Srpska ima mo­ćnog sa­ve­zni­ka u Ru­si­ji

Re­pu­bli­ka Srpska se opre­de­li­la za pra­vu stra­nu. Okre­nu­la se Ru­si­ji kao ve­oma mo­ćnom sa­ve­zni­ku, tvrdi ge­ne­ral Bo­ži­dar De­lić, biv­ši na­čel­nik šta­ba Beo­grad­skog kor­pu­sa i za­mje­nik na­čel­ni­ka ope­ra­ti­vne upra­ve ...

18.10.2018 12:29 Veljko Zeljko­vić

Za zlo­čin u Ku­ka­vi­ca­ma osu­đe­ni na 33 go­di­ne za­tvo­ra

Za zlo­čin u Ku­ka­vi­ca­ma osu­đe­ni na 33 go­di­ne za­tvo­ra

Sa­ra­je­vo - Ape­la­ci­ono vi­je­će Su­da BiH pro­gla­si­lo je ju­če kri­vim i osu­di­lo na uku­pno 33 go­di­ne za­tvo­ra pri­pa­dni­ke ta­ko­zva­ne Ar­mi­je RBiH Mu­ha­me­da i Ta­ri­ka Ši­ši­ća, te Azi­za Šu­šu i Emi­ra Dra­kov­ca zbog na­pa­da na ...

18.10.2018 11:00 Željka Do­ma­zet

Hrvati ne dolaze na sjednicu Savjeta ministara?

Hrvati ne dolaze na sjednicu Savjeta ministara?

Sarajevo - Ni današnja sjednica Savjeta ministara neće biti održana "zbog višemjesečnih prevara, manipulacija i otvorenog kršenja dogovora SDA prema hrvatskim kolegama", piše zagrebački "Večernji list" u izdanju za BiH.

18.10.2018 10:56 Srna

Nove smjene: Panić ostaje bez fotelje u PZ Banjaluka

 Nove smjene: Panić ostaje bez fotelje u PZ Banjaluka

Banjaluka - Saša Panić, direktor Poslovne zone "Banjaluka", koji je kadar DNS-a, biće do kraja sedmice smijenjen s te funkcije, saznaju "Nezavisne" od izvora bliskog DNS-u.

18.10.2018 10:45 nezavisne.com

Pali bastioni opozicije

 Pali bastioni opozicije

Banjaluka - Pojedine stranke na proteklim izborima su napravile katastrofalan rezultat u svojim tradicionalnim uporištima.

18.10.2018 09:00 Darko Momić

Iz BiH otišlo 1,3 miliona stanovnika

 Iz BiH otišlo 1,3 miliona stanovnika

Sarajevo - Prema novoj karti Evrope, koju je izradio kartograf, češki lingvista i matematičar Jakub Marian, iz BiH je od 1991. godine emigriralo 1,3 miliona stanovnika, iz Srbije 900.000, dok se podaci za Hrvatsku još ažuriraju, jer je u toku ogroman talas novih odlazaka.

17.10.2018 22:38 Veljko Zeljković
1                        

© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica