Prošle godine izvezeno 17 odsto više robe nego 2016.

Prošle godine izvezeno 17 odsto više robe nego 2016. 18.07.2018 22:55 | Srna

Sarajevo - BiH je u prošloj godini izvezla robu u vrijednosti 11 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 17,4 odsto u odnosu na 2016. godinu, a pokrivenost uvoza izvozom poboljšana je za tri odsto i na kraju godine je iznosila 61 odsto.

U dokumentu “Ekonomski trendovi-godišnji izvještaj-2017. godina”, koji je danas usvojio Savjet ministara BiH, navodi se da je izvoz roba na tržište zemalja EU u prošloj godini iznosio 7,8 milijardi KM, što predstavlja 71 odsto ukupnog izvoza BiH i povećanje za 16,8 odsto.


Izvoz na tržište zemalja CEFTA-e iznosio je 1,8 milijardi KM, što je 16,3 odsto ukupnog robnog izvoza BiH i uvećan je za oko 28,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Vrijednost uvezene robe u BiH u prošloj godini iznosila je 18,1 milijardu KM, što predstavlja nominalno povećanje od 12,2 odsto.

Osim električne energije i kamenog uglja, značajan doprinos uvozu registrovan je u okviru nafte i naftnih derivata, sirovog aluminijuma i motornih vozila.

U BiH su povećana strana direktna ulaganja za 57,3 odsto, što je rezultat vrijedan pažnje, jer su globalna direktna ulaganja manja za 16,3 odsto u odnosu na prošlu godinu i pored zabilježenog ekonomskog rasta.

Povećanje ulaganja od 2,4 odsto bilježe samo zemlje u razvoju, dok zemlje u tranziciji bilježe pad ulaganja od 17,9 odsto.

Prosječan broj registrovanih nezaposlenih lica u BiH u 2017. godini iznosio je 489,4 hiljade, što je manje za 6,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

U dokumentu se navodi da je spoljni sektor obilježio 2017. godinu kada su u pitanju pozitivna ekonomska kretanja u BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva odbrane o statusu partnerske saradnje BiH i NATO u okviru Programa planiranja i revizije, u kojem BiH učestvuje od 2007. godine.

Dokument “PARP/PGs Procjena BiH za 2018”, koji je Sjevernoatlantski savjet usvojio polovinom juna, obuhvata pregled planiranih ciljeva za saradnju NATO - BiH do 2024. godine i razvoj kapaciteta i interoperabilnosti snaga deklarisanih za PFP aktvnosti.

To uključuje obuku i vježbe, kao i NATO vođene operacije, realizovanje ciljeva Individualnog partnerskog akcionog plana NATO - BiH, kao i provedene aktivnosti reforme odbrane.

On daje pregled usvojenih ključnih dokumenata u sistemu odbrane, kao i realizovanje dosadašnjih aktivnosti u vezi sa aktiviranjem Akcionog plana za članstvo u NATO.

Savjet ministara BiH upoznat je sa Informacijom o potrebi provođenja procesa fiskalizacije na području Brčko distrikta BiH koju je pripremio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/.

Upravni odbor UIO BiH obratiće se organima vlasti Brčko Distrikta BiH uključujući i njihovog predstavnika kao posmatrača u ovom odboru, sa zahtjevom za hitno provođenje procesa fiskalizacije na području Distrikta.

Uvođenje fiskalnih kasa u Brčko distriktu očekuje se 1. januara 2019. godine.

Savjet ministara BiH donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijumima za hranu sa oznakom EI kao potvrdom usklađenosti sa legislativom EU u ovoj oblasti.

Izmjenama i dopunama smanjuju se administrativna opterećenja za subjekte u poslovanju sa hranom, što domaćim proizvođačima obezbjeđuje ravnopravan tretman i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu, te omogućava poslovanje u skladu sa propisima usklađenim međunarodnim standardima.

Ministarstva BiH, institucije i tijela Savjeta ministara BiH realizovali su 170 od 213 zaključaka, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH donesenih od 1. januara do 31. marta, koji je razmotren na sjednici.

Pregledom su obuhvaćene 24 institucije.

Od 43 nerealizovana zaključka, za 35 je navedeno da je realizacija u toku, uz dostavljeni vremenski okvir očekivanog provođenja.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizovale zaključke Savjeta ministara da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka koji zahtijevaju duži period ili saradnju sa drugim institucijama.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Savjeta ministara BiH treba da bude prioritet svih ministarstava i drugih institucija, čime se doprinosi efikasnost rada Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH donio je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plate te o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za sledeću godinu.

Visina osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za sledeću godinu od 475,69 KM i regres koji iznosi 300 KM zadržani su na ovogodišnjem nivou u skladu sa politikom Savjeta ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH iz 2016. godine.

Savjet ministara BiH je donio i Odluku o usvajanju politike plata i naknada u institucijama BiH za period 2019-2022. godine.

Politika plata i naknada u institucijama BiH prevashodno će biti vezana za fiskalnu strategiju koja obuhvata i svođenje javnih rashoda u realne okvire i smanjenje učešća ukupnih javnih izdataka u BDP-u.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica