Изнуa­тр СДС-а рас­кол, споља је­дин­ство

Изнуa­тр СДС-а рас­кол, споља је­дин­ство 18.10.2018 14:06 | Дар­ко Мо­мић

Бањалу­ка - Пред­сје­дниш­тво Српске де­мо­крат­ске стран­ке по­ди­јељено је на два су­прот­стављена та­бо­ра ко­ји су ју­че жес­то­ко, али за са­да са­мо вер­бал­но, укрсти­ли копља на сје­дни­ци одржа­ној у Бањалу­ци.

Иако је пред­сје­дник СДС-а Ву­ко­та Го­ве­да­ри­ца то по­ку­шао да при­кри­је по­сли­је сје­дни­це, извор "Гла­са Српске" из врха СДС-а ко­ји је при­сус­тво­вао сје­дни­ци ка­же да је Пред­сје­дниш­тво по­тпу­но по­ди­јељено, али да ни­је би­ло те­шких ри­је­чи ме­ђу њего­вим чла­но­ви­ма. Наш са­го­вор­ник ка­же да је на сје­дни­ци, ко­ја је тра­ја­ла ско­ро пет ча­со­ва, вла­да­ла ја­ко му­чна атмо­сфе­ра, али да је пос­ти­гну­то је­дин­ство о то­ме да се и даље ин­сис­ти­ра на ут­врђи­вању ко­на­чних ре­зул­та­та, док су о пи­тању са­радње са СНСД-ом ста­во­ви жес­то­ко су­прот­стављени.

- Од по­чет­ка је би­ло ја­сно да пос­то­је два по­тпу­но су­про­тна ста­ва ка­да је ри­јеч о бу­ду­ћнос­ти стран­ке, одно­сно о мо­гу­ћој са­радњи са СНСД-ом. Сје­дни­ца је про­те­кла у ја­ко те­шкој атмо­сфе­ри и чи­ни­ло се као да сви је­два че­ка­ју да се за­врши. На сре­ћу, ни­је би­ло сва­ђе у сми­слу да је не­ко не­ко­га уври­је­дио или по­ди­зао тон, али је сва­ко изно­сио сво­је ста­во­ве и ви­дје­ло се да је Пред­сје­дниш­тво озбиљно по­ди­јељено - ка­же наш са­го­вор­ник.

Он до­да­је да ни­је би­ло ни­ка­квог гла­сања, јер је одлу­че­но да бу­де са­зва­на сје­дни­ца Гла­вног одбо­ра и да ГО до­не­се одлу­ку, али тек на­кон што бу­ду објављени ко­на­чни ре­зул­та­ти.

- На је­дној стра­ни су пред­сје­дник стран­ке Ву­ко­та Го­ве­да­ри­ца и пот­пред­сје­дни­ци Не­дељко Гла­мо­чак, Не­мања Ва­сић, Дра­ган Ћу­зу­лан и На­де Пла­нин­че­вић, као и пред­сје­дни­ца Акти­ва же­на Але­ксан­дра Пан­ду­ре­вић и они су жес­то­ки про­ти­вни­ци са­радње са СНСД-ом, а на дру­гој су они ко­ји су већ у ја­вност изни­је­ли да су за ко­али­ци­ју са До­ди­ком, да­кле, ка­дро­ви Обре­на Пе­тро­ви­ћа, одно­сно чла­но­ви Пред­сје­дниш­тва из До­бо­ја Не­бој­ша Ма­рић и Ни­на Бу­кеј­ло­вић, за­тим Кос­та­дин Ва­сић, Ми­ло­ван Циц­ко Бје­ли­ца и Ми­ћо Ми­ћић. Пот­пред­сје­дник из избор­не је­ди­ни­це је­дан Дра­го Бун­да­ло и пред­сје­дник Гла­вног одбо­ра Ми­лан Ми­ли­че­вић ос­та­ли су не­до­ре­че­ни и из оно­га што су ре­кли ни­је се мо­гло закључи­ти да ли су за или про­тив са­радње са СНСД-ом - објашњава наш са­го­вор­ник.

Он до­да­је да је Мир­ко Ша­ро­вић као и уви­јек изнио нео­дре­ђен став, па се не зна да ли је за или про­тив, док је бив­ши пред­сје­дник СДС-а Мла­ден Бо­сић го­во­рио да стран­ка ни­је би­ла у те­жој си­ту­аци­ји од 2006. го­ди­не, али ни он ни­је изнио ни­ка­кав при­је­длог у ве­зи са са­радњом са СНСД-ом.

Пред­сје­дник СДС-а Ву­ко­та Го­ве­да­ри­ца по­сли­је сје­дни­це је ре­као да у овој стран­ци "не­ма стру­ја", а да ће СДС мо­гу­ћност улас­ка у ко­али­ци­ју са СНСД-ом ра­зма­тра­ти на сје­дни­ци Гла­вног одбо­ра. Он је ис­та­као и да на сје­дни­ци ни­је рас­прављано о њего­вој смје­ни.

- При­је шест мје­се­ци сам обе­ћао да, уко­ли­ко бу­дем иза­бран за пред­сје­дни­ка РС, не­ћу даље во­ди­ти СДС, а да ћу у слу­ча­ју по­ра­за по­ну­ди­ти ос­тав­ку Скуп­шти­ни СДС-а. Тог обе­ћања се држим - ка­зао је Го­ве­да­ри­ца.

Он је ре­као да је на сје­дни­ци да­та по­дршка да бу­де ут­врђе­на пра­ва ис­ти­на о то­ме шта се де­си­ло на избо­ри­ма.

- Са­че­ка­ће­мо пре­ли­ми­нар­не ре­зул­та­те и уло­жи­ти за­кон­ске при­го­во­ре и жал­бе. Тра­жи­мо пре­бро­ја­вање гла­со­ва са по­се­бним ос­вртом на ут­врђи­вање не­ва­же­ћих, као и ори­ги­нал­них лис­ти­ћа - по­ру­чио је пред­сје­дник СДС-а.

Изостали

Кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре по­сли­је сје­дни­це Пред­сје­дниш­тва СДС-а ни­су при­сус­тво­ва­ли Мир­ко Ша­ро­вић, Ми­ло­ван Бје­ли­ца и Ми­ћо Ми­ћић ко­ји су про­те­клих да­на да­ва­ли изја­ве у при­лог са­радњи СДС-а и СНСД-а.

По­се­бно ин­те­ре­сан­тно је да су баш у тре­нут­ку ка­да су но­ви­на­ри пос­та­ви­ли пи­тање о тим изја­ва­ма, кон­фе­рен­ци­ју за но­ви­на­ре на­пус­ти­ли чла­но­ви пред­сје­дниш­тва из До­бо­ја Ни­на Бу­кеј­ло­вић и Не­бој­ша Ма­рић.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица