ЕУФОР до­при­но­си без­бје­дни­јем окру­жењу

ЕУФОР до­при­но­си без­бје­дни­јем окру­жењу 21.10.2017 08:38 | С. Ш.

Бањалу­ка - Де­ле­га­ци­ја ЕУФОР Ло­та Бањалу­ка по­сје­ти­ла је у пе­так "Глас Српске", гдје је са ру­ко­вод­ством и уре­дниш­твом но­вин­ске ку­ће раз­го­ва­ра­ла о акту­ел­ном стању у БиХ.

Ру­ко­во­ди­лац ти­ма ЕУФОР-а ка­пе­тан Кла­ри­са Ги­ур­ца ре­кла је да ЕУФОР до­при­но­си без­бје­дни­јем окру­жењу.

- ЕУФОР нас­то­ји да про­мо­ви­ше ам­би­јент у ко­јем ће се ми­ро­вни про­цес кре­та­ти ка то­ме да ви­ше не­ће би­ти по­тре­бе за при­сус­твом ме­ђу­на­ро­дних сна­га у БиХ - ис­та­кла је Ги­ур­ца.

До­да­ла је да ће ЕУФОР би­ти при­су­тан у БиХ све док је то по­тре­бно и да одлу­ку о то­ме до­но­се ЕУ и њени ме­ђу­на­ро­дни пар­тне­ри.

Ди­ре­ктор "Гла­са Српске" Бо­рис Дми­тра­ши­но­вић изра­зио је за­до­вољство до­са­дашњом до­бром са­радњом с ЕУФОР-ом.

- "Глас Српске" је уви­јек отво­рен за са­радњу и про­мо­ви­сање ври­је­днос­ти ко­је до­при­но­се по­бољшању свих облас­ти жи­во­та - ре­као је Дми­тра­ши­но­вић.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица