Бо­жи­дар Де­лић, ге­не­рал Вој­ске Срби­је у пен­зи­ји: Српска има мо­ћног са­ве­зни­ка у Ру­си­ји

Бо­жи­дар Де­лић, ге­не­рал Вој­ске Срби­је у пен­зи­ји: Српска има мо­ћног са­ве­зни­ка у Ру­си­ји 18.10.2018 12:29 | Вељко Зељко­вић

Ре­пу­бли­ка Српска се опре­де­ли­ла за пра­ву стра­ну. Окре­ну­ла се Ру­си­ји као ве­ома мо­ћном са­ве­зни­ку, тврди ге­не­рал Бо­жи­дар Де­лић, бив­ши на­чел­ник шта­ба Бео­град­ског кор­пу­са и за­мје­ник на­чел­ни­ка опе­ра­ти­вне упра­ве Ге­не­рал­шта­ба вој­ске Ју­го­сла­ви­је.

У ин­тер­вјуу за "Глас Српске", Де­лић ко­ји се од 2005. го­ди­не на­ла­зи у пен­зи­ји, а да­нас је по­сла­ник СРС у На­ро­дној скуп­шти­ни Срби­је, от­кри­ва ка­ква је даљна су­дби­на Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, го­во­ри о уло­зи САД у овим про­це­си­ма, скри­вању из­вје­шта­ја о стра­дању Срба, али и о бу­ду­ћнос­ти Ре­пу­бли­ке Српске у ге­опо­ли­ти­чким игра­ма ко­је во­де ве­ли­ке и мо­ћне за­па­дне си­ле.

Под­сје­ти­мо, за ври­је­ме су­ко­ба на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и НА­ТО бом­бар­до­вања Де­лић је био ко­ман­дант 549. мо­то­ри­зо­ва­не бри­га­де При­штин­ског кор­пу­са ра­спо­ре­ђе­не на гра­ни­ци Срби­је и Ал­ба­ни­је.

ГЛАС Ка­ко гле­да­те на изја­ву аме­ри­чког ам­ба­са­до­ра у Срби­ји Кај­ла Ско­та да је Ко­со­во су­ве­ре­на држа­ва?

ДЕ­ЛИЋ: За ме­не је мно­го ва­жни­је ка­ко се ми у Срби­ји одно­си­мо пре­ма овом про­бле­му. Ово је са­да по­ли­ти­чка бор­ба у ко­јој на дру­гој стра­ни има­мо ја­ке и мо­ћне про­ти­вни­ке. Ми са­мо тре­ба да се држи­мо ме­ђу­на­ро­дног пра­ва и по­веља. Је­ди­но о че­му се мо­же пре­го­ва­ра­ти јес­те о ве­ли­чи­ни њихо­ве ауто­но­ми­је. Ни­ка­ква не­за­ви­сност или по­де­ла ни­је мо­гу­ћа.

ГЛАС: Да ли је Ко­со­во из­губљено?

ДЕ­ЛИЋ: Би­ће из­губљено он­да ка­да га се ми одре­кне­мо. Оно је тре­ну­тно оку­пи­ра­но и не на­ла­зи се под кон­тро­лом влас­ти у Бео­гра­ду. Али, про­ме­ни­ће се то. По­ли­ти­чке окол­нос­ти се у све­ту мењају. САД и Не­ма­чкој је ста­ло да што пре ста­ве та­чку на ову при­чу. И то на ште­ту српских на­ци­онал­них ин­те­ре­са. То се не сми­је до­зво­ли­ти, јер Ко­со­во ни­је са­мо те­ри­то­ри­ја. Оно је ду­ша српског на­ро­да. Уко­ли­ко на том пла­ну по­пус­ти­мо, мо­же­мо оче­ки­ва­ти но­ве удар­це.

ГЛАС: У ге­опо­ли­ти­чким игра­ма ве­ли­ких си­ла да ли је угро­же­на бу­ду­ћност РС?

ДЕ­ЛИЋ: Де­ли­ће­мо су­дби­ну стра­не за ко­ју се опре­де­ли­мо. Пре­ма мом мишљењу, Ре­пу­бли­ка Српска се опре­де­ли­ла за пра­ву стра­ну. Окре­ну­ла се Ру­си­ји као ве­ома мо­ћном са­ве­зни­ку. С дру­ге стра­не Срби­ја игра је­дну са­свим по­гре­шну игру. На две сто­ли­це се не мо­же се­де­ти. По­ли­ти­ка ко­ја се во­ди пре­ма ЕУ и НА­ТО је по­гре­шна, јер не тре­ба пре­го­ва­ра­ти са они­ма ко­ји су те бом­бар­до­ва­ли и ко­ји те сва­ки дан са не­чим уцењују. Мо­рам при­зна­ти да ка­да год пре­ђем Дри­ну и до­ђем ту код вас, да се осе­ћам мно­го сре­ћни­је и "српски­је" не­го у Срби­ји.

ГЛАС: Ка­ко ко­мен­та­ри­ше­те то што је из­вје­штај о стра­дању Срба у Сре­бре­ни­ци тек не­да­вно про­цу­рио у ја­вност, на­кон што је ду­го вре­ме­на био скри­ван у УН?

ДЕ­ЛИЋ: Ан­ти­српски ло­би је го­ди­на­ма при­су­тан у овој ор­га­ни­за­ци­ји. Та­мо су од очи­ју ја­внос­ти склањани мно­ги изве­шта­ји. Не са­мо о Сре­бре­ни­ци, већ и они ве­за­ни за Ко­со­во, о ко­ри­штење не­до­звољеног ору­жја и оси­ро­ма­ше­ног ура­ни­ју­ма... С вре­ме­на на вре­ме не­ки­ма про­ра­ди са­вест и про­го­во­ре о та­квим ства­ри­ма. Али бо­јим се да је ка­сно, јер је већ ство­ре­на по­гре­шна сли­ка о српском на­ро­ду.

ГЛАС: Да ли оче­ку­је­те да но­ве су­ди­је у жал­бе­ним пос­туп­ци­ма ко­ји се во­де про­тив Ра­до­ва­на Ка­раџића и Рат­ка Мла­ди­ћа ре­ал­ни­је са­гле­да­ју ка­ра­ктер ра­та у БиХ?

ДЕ­ЛИЋ: У не­ко­ли­ко на­вра­та сам све­до­чио та­мо и мо­гу сло­бо­дно ре­ћи да у Ха­гу не­ма прав­де. Ни­ти ће је ика­да би­ти. То је био и ос­тао по­ли­ти­чки суд ко­ји је су­дио са­мо Срби­ма. Због то­га ни у овим жал­бе­ним пос­туп­ци­ма не оче­ку­јем да се ишта про­ме­ни у ко­рист Ка­раџића и Мла­ди­ћа.

Фор­ми­рање вој­ске Ко­со­ва

ГЛАС: Ка­ко гле­да­те на на­ја­ве да би до кра­ја но­вем­бра мо­гла би­ти фор­ми­ра­на ко­сов­ска вој­ска?

ДЕ­ЛИЋ: Они то не­ће учи­ни­ти док не до­би­ју зе­ле­но све­тло из Ва­шин­гто­на. Не тре­ба за­бо­ра­ви­ти да сна­ге бе­збе­днос­ти ко­је већ пос­то­је не пред­стављају ни­шта дру­го до озбиљну вој­ну фор­ма­ци­ју, ко­ја се, пре­ма не­ким са­знањима, обу­ча­ва у аме­ри­чкој вој­ној ба­зи Бон­дстил на Ко­со­во. По­ред то­га, ни­је тај­на ни да се на аме­ри­чким вој­ним ака­де­ми­ја­ма Шип­та­ри већ го­ди­на­ма шко­лу­ју и обу­ча­ва­ју. Зна­чи, они не­ће има­ти про­бле­ма да на­пра­ве сво­ју вој­ску. То је са­да по­ли­ти­чко пи­тање, воље и ге­опо­ли­ти­чких ин­те­ре­са за­па­дних си­ла. Ми ту ни­шта не мо­же­мо.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица