Бај­ко­ви­ти по­вра­так лут­кар­ству

 Бај­ко­ви­ти по­вра­так лут­кар­ству 21.10.2017 08:05 | Але­ксан­дра Гли­шић

Бањалу­ка - Изво­ђењем пред­ста­ве "Цврчко и Мрав­ко" По­зо­ри­штан­ца "Пуж" из Бео­гра­да и све­ча­ном до­дје­лом на­гра­да спу­ште­на је за­вје­са Ме­ђу­на­ро­дног фес­ти­ва­ла по­зо­ри­шта за дје­цу у Бањалу­ци.

Ма­ли­ша­не су на за­вршној све­ча­нос­ти ра­зве­се­ли­ли глум­ци пре­дво­ђе­ни Бран­ком Ми­ли­ће­ви­ћем Коц­ки­цом, ко­ји су изве­ли поу­чну пред­ста­ву ин­спи­ри­са­ну ба­сном о цврчку и мра­ву. Уз му­зи­ку и кос­ти­ме ве­дрих бо­ја на сце­ни је ис­при­ча­на тра­ди­ци­онал­на при­ча за­чињена де­таљима из са­вре­ме­ног жи­во­та.

Ди­ре­ктор Дје­чи­јег по­зо­ри­шта РС Пре­драг Бје­ло­ше­вић, ко­ји је и ди­ре­ктор фес­ти­ва­ла, оци­је­нио је на за­тва­рању у чет­вртак уве­че да су пред­ста­ве оди­гра­не на нај­бољем ни­воу и при­ми­је­тио да је нај­мла­ђа пу­бли­ка "оти­шла за­до­вољна ку­ћа­ма".

- Би­ли смо у при­ли­ци да ви­ди­мо ра­зли­чи­те прис­ту­пе лут­кар­ског изра­за и по­ка­за­ло се да сва­ки на­род има не­што по­се­бно у сво­јој кул­ту­ри, па та­ко и у лут­кар­ској умје­тнос­ти - ка­же Бје­ло­ше­вић.

Пре­ма њего­вој одлу­ци, Спе­ци­јал­на на­гра­да за очу­вање лут­кар­ске тра­ди­ци­је при­па­ла је Теа­тру "Лал­ка" из Вар­ша­ве за пред­ста­ву "Кре­си­во". Та­ко­ђе, "Кре­си­ву" је до­ди­јељен Гран при за нај­бољу пред­ста­ву у цје­ли­ни.

- Пред­ста­ва "Кре­си­во" су­ге­ри­ше дје­ци да ни­ка­да не одус­та­ну од ма­штања. Ко­рис­ти­ли смо тра­ди­ци­онал­не прис­ту­пе лут­кар­ству. Оду­шевљени смо при­је­мом у Бањалу­ци и на­гра­да­ма ко­је смо до­би­ли. Сјај­но је би­ти дио та­ко ва­жног до­га­ђа­ја ко­ји гра­ди и обнавља лут­кар­ске тра­ди­ци­је у по­зо­ри­шту - ре­као је ди­ре­ктор Теа­тра "Лал­ка" Ја­ро­слав Ки­ри­јан.

За нај­бољу ре­жи­ју на­гра­ђе­на је Ка­та Ча­то за пред­ста­ву "Пал­ко" Лут­кар­ског по­зо­ри­шта из Бја­лис­то­ка. На­гра­да за нај­бољу сце­но­гра­фи­ју до­ди­јељена је Бар­ба­ри Сту­пи­ца за пред­ста­ву "Пи­пи Ду­га Ча­ра­па" Град­ског ка­за­ли­шта лу­та­ка из Ри­је­ке. Глу­ма­чке на­гра­де оти­шле су у Бја­лис­ток, Лу­ле­бур­газ, Бео­град, Јам­бол и Љубљану.

Реа­кци­је ма­ли­ша­на

- Пред­ста­ва "Сти­је­на" при­ча о то­ме да нам се про­бле­ми мо­гу учи­ни­ти не­пре­мос­ти­ви. Ипак, не тре­ба одус­та­ја­ти ола­ко. Ако се до­вољно по­тру­ди­те, ства­ра­те мо­гу­ћност да се сва­ки про­блем ри­је­ши. На фес­ти­ва­лу су нам се по­се­бно до­па­ле реа­кци­је дје­це и апла­уди­ра­ли су у пра­вим тре­ну­ци­ма - ка­же Ме­сут Са­рио­глу, аутор пред­ста­ве "Сти­је­на" По­зо­ри­шта "Свје­тла лу­та­ка" из Лу­ле­бур­га­за, ко­је је на­гра­ђе­но за ко­ле­кти­вну лут­кар­ску ани­ма­ци­ју.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица