Ve­li­mir Som­bo­lac: Re­pre­zen­ta­ci­ja ni­je ni­šta no­vo

Du­brav­ko Curać
Ve­li­mir Som­bo­lac: Re­pre­zen­ta­ci­ja ni­je ni­šta no­vo

BANjA LU­KA - Re­pre­zen­ta­ci­ja Re­pu­bli­ke Srpske i meč sa mla­dom se­le­kci­jom Srbi­je 19. no­vem­bra u posljednje vri­je­me na­la­zi se u cen­tru pažnje ja­vnos­ti. Me­đu­tim, ni­ka­ko ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti pret­ho­dne me­če­ve se­le­kci­je ko­ju je sa klu­pe pre­dvo­dio Ve­li­mir Som­bo­lac.

- Re­pre­zen­ta­ci­ja Re­pu­bli­ke Srpske pos­to­ji od osni­vanja na­šeg Fu­dbal­skog sa­ve­za i ne vi­dim ra­zlog za­što po­je­di­ni ljudi po­ku­ša­va­ju sa­da da od to­ga pra­ve sen­za­ci­ju bi­lo ko­je vrste. Igra­li smo mno­go re­vi­jal­nih su­sre­ta, a po­se­bno bi is­ta­kao gos­to­vanje u Njema­čkoj gdje smo nas­tu­pa­li u dre­so­vi­ma na­še Re­pu­bli­ke i bi­li njeni pred­sta­vni­ci pro­tiv ama­te­ra Ba­jer­na ko­je je sa klu­pe pre­dvo­dio le­gen­dar­ni Gerd Mi­ler. I pri­je smo po­ku­ša­va­li da nas­tu­pa­mo ši­rom Evro­pe, ali je­dnos­ta­vno ni­smo ima­li pra­vu po­dršku i sve se za­vrša­va­lo na pra­znim pri­ča­ma - re­kao je Som­bo­lac.

Pre­ma njego­vim ri­je­či­ma, dok je ra­dio ka se­le­ktor njego­ve ide­je ni­su na­ila­zi­le na ra­zu­mi­je­vanje:

- Si­gur­no da je do­bro da se re­pre­zen­ta­ci­ja što vi­še sas­ta­je i da igra uta­kmi­ce. Dok sam bio u bh. sa­ve­zu mo­ja ide­ja da Fe­de­ra­ci­ja ima svo­ju se­le­kci­ju a mi svo­ju i da me­đu­so­bno od­mje­ra­va­mo sna­ge, ni­ka­da ni­je pro­šla. Ljudi iz dru­gog en­ti­te­ta na če­lu sa Ahme­tom Pa­ša­li­ćem o to­me ni­su željeli ni da ču­ju, iako je je­di­ni cilj to­ga bi­lo stva­ranje kva­li­te­tne za­je­dni­čke se­le­kci­je.

Da je ko­jim slu­ča­jem sa­da se­le­ktor Som­bo­lac bi u dre­su Srpske že­lio vi­dje­ti i igra­če ko­ji nas­tu­pa­ju u inos­tran­stvu:

- Za­is­ta ima ve­li­ki broj fu­dba­le­ra ko­je bih sa­da po­zvao. Pri­je svih, to su Sa­vo Mi­lo­še­vić, Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, Ognjen Ko­ro­man, Mar­ko Ma­rin... Si­gur­no da bi to bi­la re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja bi se mo­gla no­si­ti ne sa­mo sa Srbi­jom već i sa se­le­kci­ja­ma ko­je se na­la­ze u vrhu evrop­skog fu­dba­la.

Što se ti­če bh. re­pre­zen­ta­ci­je, on ni­je si­gu­ran da će Mi­ro­slav Bla­že­vić us­pje­ti os­tva­ri­ti svo­je za­mi­sli.

- Ći­ro jes­te ve­li­ki stručnjak ali sumnjam da će us­pje­ti ne­što na­pra­vi­ti sa re­pre­zen­ta­ci­jom. Li­čno mi­sli­ma da će na­ići na des­tru­kci­je iz FS BiH. Svi ta­mo ko­ji se na­la­ze je­dno pri­ča­ju ka­da su za­je­dno, dru­go pre­no­se ja­vnos­ti i to će Bla­že­vi­ću bi­ti naj­ve­ći pro­blem - zaključio je Ve­li­mir Som­bo­lac. 

Ve­li­mir Stoj­nić

Prvi sa­ra­dnik Som­bol­ca na klu­pi se­le­kci­je Re­pu­bli­ke Srpske bio je Ve­li­mir Stoj­nić.

- Za­is­ta smo Stoj­nić i ja sjaj­no sa­ra­đi­va­li. Dra­go mi je što on i dalje svoj po­sao obavlja us­pje­šno i to se ra­di o je­dnom od naj­boljih fu­dbal­skih stručnjaka na ovim pros­to­ri­ma - re­kao je Som­bo­lac. 

Borac protiv Bese
Borac protiv Bese
© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana