Vla­di­mir Raj­čić: Srbija mora da se oduži Nikoli Tesli

Sandra Kljajić
Vla­di­mir Raj­čić: Srbija mora da se oduži Nikoli Tesli
Vla­di­mir Raj­čić: Srbija mora da se oduži Nikoli Tesli

Ni­ko­la Te­sla za­slu­žu­je naj­bolje i film "Te­sla, vla­dar sve­ta" će se ra­di­ti ta­ko. Pre­ma budžetu ko­ji je pre­dvi­đen, kao i pre­ma glum­ci­ma i ve­li­kim ho­li­vud­skim stu­di­ji­ma ko­ji su uključe­ni, ovaj fil­mski pro­je­kat će sta­ti ra­me uz ra­me sa ogro­mnim svet­skim spe­kta­kli­ma.

Ka­že to u in­ter­vjuu za "Glas Srpske" glu­mac i pro­du­cent Vla­di­mir Raj­čić, či­ja pro­du­cen­tska ku­ća "V.P.R.Studios" sto­ji iza fil­ma "Te­sla, vla­dar sve­ta", a či­je se sni­manje s nes­trpljenjem oče­ku­je.

- Sni­manje je tre­ba­lo da po­čne pre par me­se­ci, me­đu­tim na svu mo­ju ini­ci­ja­ti­vu, zbog ve­li­kog tru­da ko­ji sam ulo­žio da ube­dim sve oko se­be da bi se sni­ma­lo baš u Srbi­ji, po­če­tak sni­manja je po­me­ren za par me­se­ci. U ovom tre­nut­ku se če­ka na fi­nal­ni do­go­vor sa Vla­dom Srbi­je, a na­dam se da će sve ve­oma brzo bi­ti re­še­no - ka­že Raj­čić.

Ame­ri­čka glu­mi­ca Lo­li­ta Da­vi­do­vič glu­mi­će maj­ku Ni­ko­le Te­sle, dok je go­to­vo sa­svim si­gur­no da će film re­ži­ra­ti Maj­kl Njuel, re­di­telj fil­mo­va o Ha­ri­ju Po­te­ru. Ko će igra­ti gla­vnu ulo­gu, za sa­da je i dalje taj­na, ko­ju Raj­čić još ne ot­kri­va.

- Ja li­čno, kao Ni­ko­lu Te­slu vi­dim Da­ni­je­la Dej Lu­isa i Kris­ti­ja­na Bej­la, ali opet će­mo da os­ta­vi­mo to kao ma­lu mis­te­ri­ju - na­gla­ša­va Raj­čić.

* GLAS: Ka­da mo­že­mo da oče­ku­je­mo po­če­tak sni­manja fil­ma o Ni­ko­li Te­sli?

RAJ­ČIĆ: Sni­manje je tre­ba­lo da po­čne pre par me­se­ci, me­đu­tim, na svu mo­ju ini­ci­ja­ti­vu, zbog ve­li­kog tru­da ko­ji sam ulo­žio da ube­dim sve oko se­be da bi se sni­ma­lo baš u Srbi­ji, po­če­tak sni­manja je po­me­ren za par me­se­ci. E sad tu do­la­zi ono što je ma­lo kom­pli­ko­va­no, za­to što se u ovom tre­nut­ku sve os­ta­le zemlje u okru­ženju u ko­ji­ma se sni­ma­ju ve­li­ki fil­mo­vi kao što će bi­ti ovaj, nu­de da, ako Srbi­ja ne učes­tvu­je u pro­je­ktu, film sni­ma kod njih. U ovom tre­nut­ku se če­ka na fi­nal­ni do­go­vor sa Vla­dom Srbi­je, a da bu­dem is­kren ne znam ko­li­ko ću du­go mo­ći da sve držim pod kon­tro­lom, jer us­ko­ro mo­ra­ju da se do­ne­su ko­na­čne odlu­ke po­što je ve­li­ki po­sao pred na­ma. Vi ste si­gur­no ču­li, a i či­ta­li o to­me šta ovaj pro­je­kat zna­či za Srbi­ju. U ovom tre­nut­ku svi svo­ja­ta­ju Te­slu i ho­će da se ovaj pro­je­kat ra­di kod njih, odno­sno da se ne sni­ma u Srbi­ji. Do sa­da smo dos­ta to­ga ura­di­li i sti­glo se ve­oma da­le­ko sa pro­je­ktom, ali je os­ta­lo još dos­ta to­ga da se ura­di. Stal­no po­navljam da je film bolje ne ra­di­ti ako se ne ra­di do sa­vršen­stva.

* GLAS: Ka­že­te da film o Te­sli ima smi­sla sa­mo ako se sni­mi u Srbi­ji?

RAJ­ČIĆ: Uvek izjavljujem da stvar­no ne­ma smi­sla ako se ovo ne ra­di u Srbi­ji, Te­sli se ba­rem to­li­ko du­gu­je. Ipak, ako se de­si ne­što što je van mo­je mo­ći, že­lim da svi zna­ju da ni­je bi­lo do me­ne i da sam ja sve ura­dio da se ovo ra­di baš u Srbi­ji... Ipak, na­dam se da do to­ga ne­će do­ći, ma­da mo­ram da ka­žem da sni­manje u Srbi­ji ni­je za­vrše­na stvar, ali na­dam se da će bi­ti za­vrše­na ve­oma brzo i da će se ko­na­čne odlu­ke ve­oma brzo do­ne­ti. Uz sve to ta­da će­mo zna­ti i fi­nal­ne lo­ka­ci­je sni­manja.

* GLAS: Me­di­ji su ot­ka­ko je na­javljeno sni­manje fil­ma spe­ku­li­sa­li sa ne­ko­li­ko ime­na ka­da je ri­ječ o ulo­ga­ma. Vi ste pot­vrdi­li da će u fil­mu si­gur­no glu­mi­ti Lo­li­ta Da­vi­do­vič. Da li je de­fi­ni­ti­vno odre­đe­no ko će ima­ti gla­vne ulo­ge u fil­mu?

RAJ­ČIĆ: Lo­li­ta će de­fi­ni­ti­vno glu­mi­ti u fil­mu. Ona igra maj­ku Ni­ko­le Te­sle. Ima tu još par ulo­ga ko­je su već po­deljene, ali zbog ugo­vo­ra ne smem mno­go o to­me da pri­čam, a i ne bih vo­leo da se me­šam re­ži­se­ru u njego­vo po­sao jer će baš on bi­ti taj ko­ji će do­ne­ti fi­nal­ne odlu­ke. Ja li­čno, kao Ni­ko­lu Te­slu vi­dim Da­ni­je­la Dej Lu­isa, ko­ji je upra­vo do­bio "Os­ka­ra" za ulo­gu Lin­kol­na, is­to ta­ko i Kris­ti­ja­na Bej­la, ali opet će­mo da os­ta­vi­mo to kao ma­lu mis­te­ri­ju. Bolje je ka­da se pri­ča o to­me i svi ne­što na­ga­đa­ju i izno­se svo­ja mišljenja pa na kra­ju bu­de izne­na­đenje.

* GLAS: Ko je sve po­držao film?

RAJ­ČIĆ: Lis­ta us­ta­no­va, in­sti­tu­ci­ja, po­je­di­na­ca i svih os­ta­lih je ogro­mna, tu se čak na­la­ze i ve­li­ke kom­pa­ni­je ko­je je Te­sla za­du­žio. Moj do­bar pri­ja­telj, gra­do­na­čel­nik Či­ka­ga Ram Ema­nu­el dao je pu­nu po­dršku pro­je­ktu, pred­sje­dnik Oba­ma se li­čno ra­spi­ti­vao za pro­je­kat, na­ša crkva je da­la bla­go­slov pro­je­ktu, ge­ne­ral­ni se­kre­tar UN Ban Ki Mun je dao po­dršku. Lis­ta onih ko­ji su sta­li iza sni­manja fil­ma je ogro­mna. Ipak, ve­oma je va­žno da je Srbi­ja, pa čak i Re­pu­bli­ka Srpska bu­du uključe­ne u ova­kvo ne­što i bu­du deo ova­ko ve­li­kog i zna­čaj­nog pro­je­kta. Ovaj pro­je­kat je ako ni­šta dru­go pe­čat ko­ji će os­ta­ti za­uvek tu.

* GLAS: Na­javljeno je da će film bi­ti vi­so­ko­budže­tni i re­ali­zo­van u 3D te­hni­ci, i da će obu­hva­ti­ti sko­ro ci­je­li Te­slin ži­vot?

RAJ­ČIĆ: Čis­to kao pri­kaz ve­li­či­ne pro­je­kta, na­vo­dim sa­mo ne­ke re­ži­se­re i glum­ce ko­ji su ap­so­lu­tno ra­spo­lo­že­ni da učes­tvu­ju u pro­je­ktu, a ko­ji su uje­dno i mo­ji do­bri pri­ja­telji: pro­du­cent i re­ži­ser Pi­ter Berg, Kris­ti­jan Bejl, Te­ri Gi­li­jam, Do­mi­nik Se­na, Ni­ko­las Kejdž, Mar­tin Šin, Me­gan Foks, Džesi­ka Al­ba, Džesi­ka Bil, Lo­li­ta Da­vi­do­vič, Sta­na Ka­tić i još mno­gi dru­gi. Od na­ših glu­ma­ca tu je Ra­de Šer­bedžija ko­ji će igra­ti oca Ni­ko­le Te­sle. Že­lim da uključim što vi­še na­ših ljudi u ovaj pro­je­kat. Ovo što sam re­kao do­voljno go­vo­ri da se ra­di o ve­li­kim svet­skim ime­ni­ma i zvez­da­ma. Ni­ko­la Te­sla za­slu­žu­je naj­bolje i ovaj film će se ra­di­ti ta­ko. Stra­ni me­di­ji su pi­sa­li o to­me ov­de u SAD, kao i naj­po­zna­ti­ji fil­mski ma­ga­zin "Holldžnjood Re­por­ter," ko­ji je na na­slo­vnoj stra­ni obja­vio da Srbi­ja sni­ma film o sla­vnom nau­čni­ku. I Bi-Bi-Si i Si-En-En su izve­šta­va­li o to­me. Pre­ma budžetu ko­ji je pre­dvi­đen, kao i pre­ma glum­ci­ma i ve­li­kim ho­li­vud­skim stu­di­ji­ma, ovaj fil­mski pro­je­kat će sta­ti ra­me uz ra­me sa ogro­mnim svet­skim spe­kta­kli­ma ko­ji za­slu­že­no do­bi­ja­ju na­gra­de "Os­kar" i "Zla­tni glo­bus". Na­ime, ovo je pro­je­kat u ko­jem se kao u ret­ko kom ogro­mnom ho­li­vud­skom pro­je­ktu su­sre­ću is­to­ri­ja, nau­čna sa­znanja, atra­kti­vnost epo­he i go­to­vo vol­še­bna mo­gu­ćnost pre­ta­kanja sve­ga na­ve­de­nog u naj­sa­vre­me­ni­ji spe­ktakl u ko­ji je uključe­na naj­sa­vre­me­ni­ja CGI te­hno­lo­gi­ja, te ukus fil­ma ko­ji iako za­činjen 19. ve­kom, pra­kti­čno po­me­ra gra­ni­ce ume­tnos­ti ka 22. ve­ku, baš kao što je i Ni­ko­la Te­sla svo­jom ge­ni­jal­noš­ću po­me­rio čo­ve­čan­stvo ne­ko­li­ko ve­ko­va una­pred.

* GLAS: Ka­ko ste do­šli na ide­ju da sni­ma­te film o Te­sli? Ka­ko Vi do­življava­te Te­slu?

RAJ­ČIĆ: Kao što u ce­lom sve­tu svi po­štu­ju i ve­li­ča­ju svo­je ve­li­ka­ne ko­ji su pe­čat je­dne na­ci­je, sma­tram da je naj­lo­gi­čni­je, naj­pri­ro­dni­je, a u sa­dašnjem is­to­rij­skom tre­nut­ku i naj­po­tre­bni­je da na­ša drža­va prva lan­si­ra ta­kav gran­dio­zni pro­je­kat i u bu­du­ćem pe­ri­odu u sve­tu os­ta­ne upa­mće­na upra­vo po to­me, na­ro­či­to što ima­mo sa­znanja da go­to­vo sve drža­ve u ko­ji­ma je Te­sla bo­ra­vio ima­ju sli­čne ide­je i že­le da pri­svo­je "na­šeg" Ni­ko­lu Te­slu. U sa­vre­me­nom sve­tu go­to­vo da ne pos­to­ji bolji mar­ke­ting za drža­vu i njen na­rod. Sma­tram da je sa­svim nor­mal­no i pri­ro­dno da i na­ša drža­va tre­ba da se odu­ži je­dnom ve­li­ka­nu, a na ovaj na­čin gra­di svoj imidž i os­ta­vi svo­jim po­ko­lenjima je­dan svet­ski spe­ktakl, ve­li­ko de­lo ko­jim će se po­no­si­ti i pre­no­si­ti ga iz ge­ne­ra­ci­je u ge­ne­ra­ci­ju. Ide­ja mo­je pro­du­kcij­ske ku­će je da upra­vo u čast Ni­ko­le Te­sle odre­đe­ni pro­ce­nat od pri­ho­da fil­ma u ce­lom sve­tu upra­vo či­ni za­če­tak fon­da "Ni­ko­la Te­sla" ko­ji će se ba­vi­ti po­ma­ganjem ugro­že­nim ljudi­ma. S ob­zi­rom na pri­ro­du Te­sli­nog ži­vo­ta i ra­da, ko­ji ni­je bio obe­le­žen ma­te­ri­jal­nim bo­gat­stvom, ovo je pri­li­ka da njego­vu bes­mrtnost pri­ka­že­mo i kroz naš za­je­dni­čki hu­ma­ni­tar­ni rad.

* GLAS: Šta Vam je još u pla­nu po­red fil­ma o Te­sli?

RAJ­ČIĆ: Sle­de­ći pro­je­kat o ko­jem već du­go vre­me­na ra­zmišljam i pra­vim pla­no­ve jes­te film o Bo­ju na Ko­so­vu, jer ja do­la­zim iz Pe­ći, sa Ko­so­va i Me­to­hi­je, i taj pro­je­kat će mi mno­go zna­či­ti čak i mi­slim da ga na­zo­vem "1389". Ali o to­me će­mo po­sle Te­sle da pri­ča­mo. U sva­kom slu­ča­ju, to će bi­ti ta­ko­đe ve­li­ki pro­je­kat.

* GLAS:Igra­li ste po­red glu­ma­ca kao što su Val Kil­mer, Ro­bert Da­uni Džuni­or, Bert Rej­nol­ds, Klint Is­tvud...Ko je na Vas os­ta­vio po­se­ban uti­sak i za­što?

RAJ­ČIĆ: Sa ne­kim od ve­li­kih ho­li­vud­skih ime­na pos­tao sam i pri­ja­telj, a svi su oni ve­oma va­žni za me­ne jer sam od sva­kog na­učio po­ne­što. Ipak, naj­ja­či uti­sak su na me­ne os­ta­vi­li Klint Is­tvud i Ro­bert Da­uni Džuni­or jer se obo­ji­ci di­vim zbog na­či­na ra­da, a od njih sam do­bio ve­oma do­bre sa­ve­te ko­ji su ve­oma va­žni u sve­tu fil­ma.

Bio­gra­fi­ja

Vla­di­mir Raj­čić ro­đen je 1973. go­di­ne u Pe­ći. Po­sli­je za­vrše­ne gi­mna­zi­je, upi­sao je stu­di­je po­li­ti­čkih na­uka i fi­nan­si­ja, ali ga je put odveo u Ame­ri­ku, a 1995. go­di­ne, de­fi­ni­ti­vno se se­li u Či­ka­go. Ta­mo upi­su­je i za­vrša­va ško­lu glu­me.

Glu­mio je u fil­mo­vi­ma "Dje­voj­ka od mi­li­on do­la­ra", "Mis taj­ni agent 2", se­ri­ja­ma "Mjes­to zlo­či­na - Ma­ja­mi", "Očaj­ne do­ma­ći­ce", "Di­vi­zi­ja", "Monk"…

S bra­tom Pre­dra­gom Raj­či­ćem osno­vao je pro­du­cen­tsku ku­ću "V.P.R.Studios", a pro­du­cent je i sce­na­ris­ta fil­ma "Srpski ožiljci".

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana