Mi­lo­rad Do­dik: Iz Ru­si­je sti­že 70 mi­li­ona evra

Ve­dra­na Ku­la­ga
Mi­lo­rad Do­dik: Iz Ru­si­je sti­že 70 mi­li­ona evra
Mi­lo­rad Do­dik: Iz Ru­si­je sti­že 70 mi­li­ona evra

Banjaluka - Pred­sje­dnik Re­pu­bli­ke Srpske Mi­lo­rad Do­dik re­kao je ju­če da su raz­go­vo­ri u ve­zi sa rus­kim kre­di­tom za Srpsku za­vrše­ni i da us­ko­ro sti­že prva tran­ša od 70 mi­li­ona evra.

- Do­da­tnih 200 mi­li­ona evra bi­će obez­bje­đi­va­no u kon­ti­nu­ite­tu u to­ku ove go­di­ne. Rus­ki kre­dit ni­je no­vo po­ve­ćanje za­du­ži­vanja, već je ri­ječ o vrsti res­tru­ktu­ri­sanja du­ga - re­kao je Do­dik na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Banjalu­ci.

Oci­je­nio je da je MMF bio po­tpu­no ne­ko­re­ktan i ten­den­ci­ozan ka­da je pri­je pet go­di­na in­sis­ti­rao na pla­sma­nu svo­jih sred­sta­va u BiH, a vra­ćanje kre­di­ta ogra­ni­čio na pet go­di­na u go­to­vo ne­mo­gu­ćim uslo­vi­ma. Klju­čna po­li­ti­ka za idu­ći pe­ri­od će, ka­že Do­dik, bi­ti da se RS "ri­je­ši" MMF-a, jer on ni­je sa­mo fi­nan­sij­ska ne­go i po­li­ti­čka or­ga­ni­za­ci­ja.

- U ovoj go­di­ni do­spi­je­va oko 500 mi­li­ona KM ra­znih oba­ve­za te je u tom po­gle­du ovo naj­te­ža go­di­na, ali već idu­će go­di­ne oba­ve­ze pa­da­ju na 300 mi­li­ona. MMF ni­je­dnog tre­nut­ka ni­je htio da raz­go­va­ra da bu­de ola­kša­na si­tu­aci­ja ne­go ju je još vi­še usložnjavao - re­kao je Do­dik.

Ne­ma "Dej­to­na dva"

Go­vo­re­ći o odno­si­ma unu­tar BiH, Do­dik je po­ru­čio da je BiH u dra­ma­ti­čnom zas­to­ju, po­tpu­no neo­drži­va i da ne fun­kci­oni­še, izme­đu os­ta­log, zbog me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce. Na­gla­sio je da RS os­ta­je pri­vrže­na izvor­nom Dej­ton­skom spo­ra­zu­mu i da odba­cu­je sve na­me­tnu­te odlu­ke vi­so­kih pred­sta­vni­ka.

- RS da­nas ima ve­li­ku šte­tu od to­ga što se na­la­zi u BiH i za­us­tavljena je u rje­ša­vanju ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, kao što je "Ju­žni tok", zbog ne­fun­kci­oni­sanja or­ga­na i ne­mo­gu­ćnos­ti do­go­vo­ra u BiH - re­kao je Do­dik.

Odba­cio je mo­gu­ćnost za "Dej­ton dva" i bi­lo ka­kvu me­đu­na­ro­dnu kon­fe­ren­ci­ju o BiH.

- Pre­dla­že­mo da se unu­tar BiH oba­vi di­ja­log o ure­đenju BiH kao kon­fe­de­ral­ne zemlje či­ji će di­je­lo­vi ima­ti ve­će na­dle­žnos­ti ne­go kon­fe­de­ra­ci­ja ko­ja bi ima­la sa­mo dvi­je ili tri na­dle­žnos­ti. Ako se ne bu­de­mo mo­gli kre­ta­ti na taj na­čin, Re­pu­bli­ka Srpska za­drža­va pra­vo da je­dnog oda­bra­nog tre­nut­ka iza­đe na re­fe­ren­dum o svom sta­tu­su - re­kao je Do­dik. Is­ta­kao je da "Dej­ton dva", ni po na­zi­vu ni po su­šti­ni, ni­je mo­guć.

- U BiH je je­di­no mo­gu­će da se unu­tar ovih stru­ktu­ra ko­je pos­to­je, RS i FBiH, na­pra­vi odre­đe­ni do­go­vor za fun­kci­onal­nost u BiH, a ako tog do­go­vo­ra ne­ma, Srpska ne­će i ne mo­že pri­hva­ti­ti ni­je­dnu me­đu­na­ro­dnu kon­fe­ren­ci­ju na tu te­mu i ni­smo spre­mni da u to­me učes­tvu­je­mo, bez ob­zi­ra na to ko bi bio sa­zi­vač i ini­ci­ja­tor - re­kao je Do­dik.

Po­no­vio je da Srpska ni­je kri­vac za zas­toj BiH na evrop­skom pu­tu i na­gla­sio da RS ni­je spre­mna da u po­li­ti­čkim pro­ce­si­ma trpi tor­tu­ru me­đu­na­ro­dnih fa­kto­ra, oci­je­niv­ši da se Kan­ce­la­ri­ja vi­so­kog pred­sta­vni­ka (OHR) još petlja u sve i sva­šta u po­ku­ša­ju da vra­ti sna­gu. Po­ru­čio je da je za RS osno­va di­ja­log.

- U tom di­ja­lo­gu ne­mo­gu­će je do­da­tno uru­ša­va­ti na­dle­žnos­ti Re­pu­bli­ke Srpske. Na­ša auto­no­mi­ja mo­ra bi­ti oja­ča­na i to je le­gi­ti­man po­li­ti­čki zah­tjev. Naš cilj je da for­mi­ra­mo što je mo­gu­će ve­ći ste­pen sa­mos­tal­nos­ti u okvi­ru kon­fe­de­ral­ne BiH, a ako ne­ko is­tra­ja­va na uni­tar­noj BiH, kao je­di­noj os­tva­ri­voj ide­ji, na­ša po­ru­ka je da od te ide­je ne­ma ni­šta - is­ta­kao je pred­sje­dnik RS.

Opo­zi­ci­ja

Do­dik, ko­ji je i li­der SNSD-a, oci­je­nio je da su po­li­ti­čki ne­zre­la i neo­zbiljna nas­to­janja opo­zi­ci­je da se obra­ču­na sa ide­jom re­fe­ren­du­ma te da zah­tje­vi, ko­je mu je opo­zi­ci­ja u tom smi­slu upu­ti­la, ni­su u skla­du sa pro­pi­si­ma. Na­gla­sio je da pi­tanje re­fe­ren­du­ma o sa­mos­tal­nos­ti Srpske ni­je te­ma ko­jom se mo­že igra­ti u dne­vno­po­li­ti­čke svrhe ne­go ba­zi­čno pra­vo RS ko­je će bi­ti upo­tri­jebljeno ka­da se za to ste­knu uslo­vi.

- Uvje­ren sam da će se ti uslo­vi ste­ći i da će Srpska je­dnom ne­mi­no­vno ući u re­fe­ren­dum o svom sta­tu­su, ko­ji će, i po­red ospo­ra­vanja, ko­ja se oče­ku­ju i ta­da, bi­ti ne­sumnjivo odraz volje na­ro­da i Re­pu­bli­ke - re­kao je Do­dik i pod­sje­tio da Srpska ima svoj Za­kon o re­fe­ren­du­mu u ko­jem je sve ja­sno pro­pi­sa­no.

SDS je po­zvao da upu­ti ini­ci­ja­ti­vu za održa­vanje re­fe­ren­du­ma, ko­ju će po­sla­ni­ci SNSD-a u Na­ro­dnoj skup­šti­ni RS po­drža­ti.

- Mo­ra­mo da vi­di­mo da oni ko­ji mi­sle da je tre­nu­tak za ta­ko ne­što to i pre­dlo­že, a ne da kao ku­ka­vi­ce po­ku­ša­va­ju da se skri­va­ju iza ne­kog dru­gog po­li­ti­čkog auto­ri­te­ta - re­kao je Do­dik.

Pre­ma njego­vim ri­je­či­ma, SDS je ne­kom­pe­ten­tna, neo­bra­zo­va­na po­li­ti­čka stru­ktu­ra, ima­ju­ći u vi­du da pro­pu­šta sve za­ko­nom pre­dvi­đe­ne pro­ce­du­re za re­fe­ren­dum. Po­ru­čio je da su sta­vo­vi li­de­ra SDS-a Mla­de­na Bo­si­ća pro­bo­san­skog ka­ra­kte­ra i go­to­vo iden­ti­čni sta­vo­vi­ma stra­nih am­ba­sa­do­ra.

- Bo­sić je po­ka­zao da je ne­kom­pe­ten­tan po­li­ti­čar, me­kan, da je do­dvo­ra­čki ra­spo­lo­žen pre­ma Bošnjaci­ma i me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci i sva­ko obje­kti­van to mo­že da vi­di - re­kao je Do­dik.

Na­gla­sio je da je RS u pro­šloj go­di­ni ima­la rast bru­to do­ma­ćeg proi­zvo­da, što je sa­mo je­dan od po­ka­za­telja da ni­je u pa­du, ka­ko to, pre­ma njego­vim ri­je­či­ma, že­li pri­ka­za­ti "fa­bri­ka la­ži" iz Bi­jeljine.

Bošnja­čke stran­ke

Ko­men­ta­ri­šu­ći uje­dinjenje bošnja­čkih stra­na­ka u RS za nas­tup na idu­ćim izbo­ri­ma, Mi­lo­rad Do­dik je po­ru­čio da je to njiho­vo pra­vo i po­ru­čio da će Srpska usvo­ji­ti Za­kon o pre­bi­va­li­štu.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana