Za­vi­čaj vra­ća dug Bran­ku Ču­čku

Aleksandra Rajković, Foto: A. Čavić
Za­vi­čaj vra­ća dug Bran­ku Ču­čku

Banjalu­ka - Knjiga dje­la Bran­ka Ču­čka - prvi tom “Po­ezi­ja” u iz­danju Na­ro­dne bi­bli­ote­ke “Bran­ko Ču­čak” iz Han Pi­jes­ka pro­mo­vi­sa­na je u ho­lu Na­ro­dne i uni­ver­zi­tet­ske bi­bli­ote­ke Re­pu­bli­ke Srpske.

Na knjiže­vnoj ve­če­ri, održa­noj u čet­vrtak uve­če, knjiže­vni­ci ko­ji su ga li­čno po­zna­va­li oku­pi­li su se da ču­ju lir­ske za­pi­se i po­ezi­ju Bran­ka Ču­čka.

Iza Ču­čka, ko­ji je umro u de­cem­bru 2008. go­di­ne, os­ta­la je po­ezi­ja ko­ja je uvršte­na u vi­še an­to­lo­gi­ja, ali i pre­vo­đe­na na mno­ge je­zi­ke.

- Bran­ko Ču­čak je dje­tinjstvo i mla­dost pro­veo u Han Pi­jes­ku, a ta­mo je i sa­hranjen. Bi­bli­ote­ku smo na­zva­li po ovom ma­gi­čnom pje­sni­ku i to je za­vi­čaj­ni dug ko­ji je bi­bli­ote­ka vra­ti­la Ču­čku.

Or­ga­ni­zu­je­mo i “Ču­čko­ve knjiže­vne su­sre­te” i do­djeljuje­mo na­gra­du “Ču­čko­va knjiga”. Objavljivanjem njego­vih dje­la Bran­kov za­vi­čaj vra­ća dug pje­sni­ku - re­kla je di­re­ktor Na­ro­dne bi­bli­ote­ke “Bran­ko Ču­čak” iz Han Pi­jes­ka Ozren­ka Đu­rić-Ra­du­lo­vić i do­da­la da bi u idu­ćih pet go­di­na tre­ba­lo da bu­de objavljeno još pet to­mo­va Ču­čko­vih dje­la.

Pri­re­đi­vač “Po­ezi­je” Bran­ka Ču­čka je dr Bran­ko Brđa­nin Ba­jo­vić.

- Sva­ka od bilježa­ka Bran­ka Ču­čka je li­te­ra­tu­ra, kao i njego­ve pje­sme. U je­dnoj od bilježa­ka na­pi­sao je da u Banjalu­ci ži­vi iz bez­bje­dno­snih ra­zlo­ga, a u dru­goj da se u Banjalu­ci iz ho­bi­ja ba­vi pu­bli­cis­ti­kom. Njegov ro­man “Ni­je­dna se vi­še ne­će zva­ti Len­če” nes­tao je u Sa­ra­je­vu i ni­ka­da mu ni­je vra­ćen - ka­že Bran­ko Brđa­nin Ba­jo­vić.

Glu­mac Na­ro­dnog po­zo­ri­šta Re­pu­bli­ke Srpske Đor­đe Mar­ko­vić či­tao je po­ezi­ju Bran­ka Ču­čka i bilje­ške ko­je je za­pi­si­vao o se­bi.

Kroz du­ho­vi­te do­sjet­ke i za­pi­se Bran­ka Ču­čka na knjiže­vnoj ve­če­ri pred­stavljen je sa­mo dio njego­vog bo­ga­tog opu­sa ko­ji je ispunjen op­ti­mi­zmom, baš ka­kav je, po ri­je­či­ma njego­vih pri­ja­telja, bio i on sam.

Knjige

Bran­ko Ču­čak je ro­đen 1. ju­la ili 1. av­gus­ta 1948. go­di­ne u Sa­ra­je­vu. (Ni­ka­da ni­je ut­vrđe­no da li je ro­đen u ju­lu ili av­gus­tu, jer u ro­dnom lis­tu pi­še 1. 7. av­gus­ta). Obja­vio je knjige po­ezi­je “O ni­šta i os­ta­lom”, “Žes­to­ka mar­me­la­da”, “Vo u ku­pu­su”, “Umi­je­će gu­tanja kne­dle”, “Pi­sa­na ma­lim slo­vi­ma”... Autor je ro­ma­na “Mi se zna­mo od posljednjeg da­na” i “Ljuta bit­ka za so­bu 'Šar­lot'“.

Bran­ko Ču­čak bio je je­dno vri­je­me i ko­lu­mnis­ta “Gla­sa Srpske”.

 

 

 

 

 

 

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana