JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***********************

 

KOMPANIJA “BOKSIT” AD

 MILIĆI

                  

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, zbog ukazane potrebe, raspisuje: 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos  27 izvršilaca:

 

1. Moler, SSS/KV moler, 4 - izvršioca,

2. Tesar, SSS/KV tesar, 5 - izvršilaca,

3. Zidar, SSS/KV zidar, 5 - izvršilaca,

4. Keramičar, SSS/KV keramičar, 3 - izvršioca,

5. Armirač,  SSS/KV armirač, 5 - izvršilaca,

6. Pomoćni poslovi, NK/KV, 5 - izvršilaca.

 

Plata po dogovoru.     

 

Oglas ostaje otvoren  30  dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu:

Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara  br. 1

75446  Milići, ili putem imejla: boksit@ad-boksit.com .

          ******************

 

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BRATUNAC

           raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac

 

I – Predmet

          Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i čije su prijave stigle pravovremeno, u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- Da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi

- Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi

-  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, t.j. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V -  Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

-  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

-   Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o državljanstvu Bih i RS,

-   Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-   Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet  godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

-  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

-  Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-   Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-  Druge dokaze o utvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Petra Kočića bb, 75420 Bratunac, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bratunac u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

 

****************

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave u PO Sase, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom, jedan izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16 i 66/18), i posebnih uslova propisanih članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje pribavlja škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 5. i 6., za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit;

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža za radno mjesto za koje se traži iskustvo;

9. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 30.4.2019. godine, u 10 časova u prostorijama JU “Prva osnovna škola” Srebrenica obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole:  JU “Prva osnovna škola”, Ul. Milivoja Mićića bb                                                                                    

75430 Srebrenica. Kontakt tel: 056/440-216

 

                                                                                     

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana