JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA” SREBRENICA

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

1. Profesor razredne nastave (profesor/nastavnik razredne nastave), puna norme, na određeno vrijeme, u trajanju do 12 mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita, pripravnik, jedan izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dokazuje se uvjerenjem o neosuđivanosti  koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati  treba da prilože sljedeća dokumenta:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Komisija za prijem radnika pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i navedena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će pisanim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole: JU “Prva osnovna škola”, Ul. Milivoja Mićića bb, 75430 Srebrenica                                                                                                           

 Kontakt tel: 056/440-216                                                                                                                                                 

**************

JU NARODNA BIBLIOTEKA MILIĆI

raspisuje

KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika na period od godinu dana, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

1. Profesor srpskog jezika i književnosti, lice bez iskustva - pripravnik, jedan izvršilac, na period od 12 mjeseci.

II

Opis poslova

Pripravnik se prima na određeno vrijeme radi sticanja radnog iskustva i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita.

Osposobljavanje pripravnika vršiće se po programu donesenom od strane direktora JU Narodna biblioteka Milići.

III

Opšti i posebni uslovi konkursa:

- Opšti uslovi za kandidata:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova

- Posebni uslovi:

- visoka stručna sprema, sa 240 ECTS bodova, i stručnim zvanjem: profesor srpskog jezika i književnosti.

- da kandidat nema radnog iskustva nakon stečene visoke stručne spreme, i da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica).

IV

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs na kojoj obavezno upisati broj kontakt telefona, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova

4. kopiju diplome,

5. kopiju radne knjižice.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u  originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

          Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijavu na konkurs dostaviti na adresu JU Narodna biblioteka Milići, Trg rudara 1 75446 Milići, sa naznakom Komisija za izbor.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

**************

                                                                                            

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

KOZLUK

raspisuje:

                                                                                                                       

   KONKURS

 za prijem u radni odnos

1. Nastavnik fizike – 6  časova, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik, mjesto rada Kozluk           

Kandidat treba da pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 2. i stav  3. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17; 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik  RS”, broj:74/18), ispunjava i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, 77/09; 86/10; 25/14 i 76/15).

Kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

- prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koja se dostavljaju

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list ili ovjerenu kopiju lične karte

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava, prije zasnivanja  radnog odnos,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.

Kandidate   koji su dostavili potpune i blagovremene prijave komisija  će pismenim putem obavijestiti  o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Prijave slati na adresu: JU OŠ “Petar Kočić”, ul.  Drinska  70, 75413 Kozluk.

                                                                                    

**********

OPŠTINA VLASENICA

NAČELNIK OPŠTINE VLASENICA

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

I Načelnik opštine Vlasenica  raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana za  jednog izvršioca:

1. Diplomirani inženjer šumarstva - 240 ECTS...........................................................1 izvršilac

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

III  Posebni uslovi:

Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera

IV Uz prijavu na javni konkurs kandidat prilaže sljedeća dokumenata u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,

4. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja konkursa,

6. ovjerenu izjavu  kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

7. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),

8. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja i

9.  diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

V Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene  i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti po Pravilniku o postupku zapošljavanja pripravnika  u Opštinskoj upravi opštine Vlasenica.

VII   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objavljivanja u  dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Vlasenica ili putem pošte, na adresu: Opština Vlasenica, ul. Svetosavska 14, sa naznakom “Prijava na javni konkurs”. Za  dodatna obavještenja o javnom konkursu može se obratiti Bunijevac Pavlu  na telefon 056/490-075.

O rezultatu javnog konkursa svi kandidati biće obaviješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

************

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SREBRENICA

Direktor Turističke organizacije Srebrenica,

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Turističku organizaciju Srebrenica

I - Raspisuje se javni konkurs (u daljem tekstu konkurs) za prijem 2 (dva) pripravnika sa visokom stručnom spremom u Turističku organizaciju Srebrenica:

1. Diplomirani ekonomista, strukovni ekonomista u turizmu.............1 izvršilac

2. Diplomirani informatičar...................................................................1 izvršilac

Pripravnik je lice koji prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II - Opis poslova

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog upravnog ispita.

III - Trajanje ugovora

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

IV - Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

6) da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

V -  Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:

1. stručna sprema:

- kandidat pod rednim brojem I/1, diplomirani ekonomista, strukovni ekonomista u turizmu sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,

- kandidat pod rednim brojem I/2, diplomirani informatičar sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova.

2. da prvi put zasnivaju radni odnos u traženom stepenu obrazovanja,

3. da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kao nezaposleno lice,

4. da nema ostvareni radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. biografiju,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. fotokopiju lične karte,

5. uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci),

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

7. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

8. original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica,

10. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VSS nema ostvareni radni staž u određenom stepenu obrazovanja,

11. ovjerene izjave iz tačke IV pod tačke 5. i 6.

12. ovjerene izjavu o nepostojanju sukoba interesa,

13. ovjerene izjavu da prvi  put zasniva radni odnos u traženom stepenu obrazovanja.

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene fotokopije.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Turistička organizacija Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

************

                                                                                                              

JU KULTURNI CENTAR VLASENICA

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme – pripravnika

I

VD direktora JU Kulturni centar Vlasenica, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i to:

1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom -  diplomirani novinar - 1 (jedan) izvršilac

2. Pripravnik sa visokom stručnom spremom - strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - 1 (jedan) izvršilac

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž, u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

                                                                              II

Opis poslova:

- Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme s ciljem osposobljavanja za samostalni rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganja stručnog ispita.

                                                                                   III

Trajanje ugovora:

- Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

IV

Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2) da je stariji od 18 godina

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto

5) da se protiv njega ne vodi krivični postupak

V

- Posebni uslovi

1. Za pripravnika sa visokom stručnom spremom - diplomirani novinar - da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani novinar ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani novinar i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

2. Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

3. Za pripravnika sa visokom stručnom spremom - strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva  - da ima zvanje  strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

4. Da nema ostvaren radni staž u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

VI

- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan da priloži dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. biografiju

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

3. izvod iz matične knjige rođenih

4. uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

6. original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

7. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih lica

8. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nakon stečene VSS nema ostvaren staž u određenom stepenu obrazovanja

Napomena: Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao original ili ovjerene fotokopije.

                                                                                       VII   

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                  VIII

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Kulturni centar Vlasenica, ul. Svetosavska 99, 75440 Vlasenica, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana