JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

JU TEHNIČKA ŠKOLA TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik praktične nastave za elektro struku........... 1 izvršilac - 11 časova - određeno (31.8.2019) -  sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu)

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br.41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br. 29/12, 80/14, 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

- Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 6.4.1992. god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju - nostrifikaciji);

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

- Kraću biografiju – prijavu.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi                  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.102/14, 42/16). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

- Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa)

- Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca (vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje

- za nastavnika praktične nastave za elektro struku 11.9.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u JU “Tehnička škola” Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS (nastavnik praktične nastave za elektro struku)”.

 *********

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

KONKURS

1. Diplomirani psiholog, na pola radnog vremena, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2018.

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prava učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. Stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br.44/17 i 33/18).

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  RS” br.77/09, 86/10 i 25/14). Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta :

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove) ,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Potvrda o položenom stručnom ispitu

• Potvrda o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pismenim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola “Ljutica Bogdan”,

Srpskih dobrovoljaca broj 5,       

71230 Kalinovik.                                                 

***************

 JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

PONIŠTENjE  KONKURSA

             

           Poništava se konkurs br: 810/2014 od 14.8.2018. god. objavljen dana  22.8.2018. godine u  “Glasu Srpske” koji se odnosi na

 - Nastavnik matematike ......jedan izvršilac, (18 časova sedmično) - određeno, do 30.6.2019. god.  sa jednim od posebnih uslova - položen stručni ispit za rad u  

   nastavi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana