JU ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20. 09. 2017. godine

JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NjEGOŠ" BERKOVIĆI

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Njegoš" Berkovići

I

Predmet

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Njegoš" Berkovići.

II

Mandat

Direktor JU Osnovne škole "Njegoš" Berkovići se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje direktora jednog od kandidata sa spiska koji ispunjavaju ovaj konkurs.

III

Uslovi

Uslovi za učešće na konkurs su:

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Njegoš" Berkovići može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

IV

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu na konkurs,

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od šest mjeseci),

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

V

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Njegoš" Berkovići, Berkovići bb, 88363 Berkovići, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Njegoš" Berkovići.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i BiH.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC "ALEKSA ŠANTIĆ"

NEVESINjE

KONKURS

za prijem nastavnika u radni odnos

-        Profesor fizike... 1 izvršilac (6 časova nedjeljno) -

pripravnik - određeno vrijeme do 31.8.2018. god.

-        Profesor francuskog jezika ...1 izvršilac (16 časova nedjeljno) -  pripravnik - određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

- Profesor psihologije ..........1 izvršilac (6 časova nedjeljno) - određeno vrijeme do 31.8.2018. god. (potreban položen stručni ispit i radno iskustvo).

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj 1/16) da je državljanin Republike Srpske i BiH, da je punoljetan, da je radno sposoban, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja nad djetetom ili maloljetnim licem, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS" broj 34/15).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

-        Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-        Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za konkurs koji se odnosi na psihologiju)

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za konkurs koji se odnosi na psihologiju)

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju, kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 5.10.2017. godine u 13.15 časova u prostorijama škole (nova zgrada).

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar "Aleksa Šantić" - Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

******************

JU OŠ "LjUTICA BOGDAN"

KALINOVIK

KONKURS

1.       Profesor razredne nastave....... 2 izvršioca, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

1.       Potrebna dokumentacija:

•        Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

•        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

•        Uvjerenje o državljanstvu;

•        Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

•        Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove),

•        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

•        Potvrda o položenom stručnom ispitu

•        Potvrda o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

•        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

•        Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

•        Uvjerenje o neosuđivanosti (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 102/14 i 45/16)

Intervju će biti obavljen 2.10.2017. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola "Ljutica Bogdan",

Srpskih dobrovoljaca broj 5,       

71230 Kalinovik.                                              

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

TREBINjE

Objavljuje

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se javni konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 9.8.2017. godine u dijelu koji se odnosi na prijem pod brojem:

4. Logoped, radno vrijeme 4 sata dnevno, do 31.8.2018. godine ............. 1 izvršilac

Poništavaju se i sve odluke donesene po ovom konkursu.

Odluku br. 563/17 o poništenju konkursa i odluka po konkursu donio je Školski odbor na sjednici održanoj dana 15.9.2017. godine.

Konkurs i donesene odluke se poništavaju zbog propusta u postupku izbora kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana