JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.06. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.06. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******************

******************

 

Grad Trebinje  

 

Na osnovu tačke I Odluke o poništenju dijela javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Trebinje (“Službeni glasnik grada Trebinja”, broj 3/19), a u vezi sa tačkom 15. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanja i razrješenja organa u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač grad Trebinje (“Službeni glasnik grada Trebinja”, broj 4/17), objavljuje se

 

 

PONIŠTENjE

dijela javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Trebinje

 

 

Poništava se dio javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Trebinje, broj 09-013-259/18, objavljenog u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 97/18 i 100/18 i dnevnim novinama “Glas Srpske”, od 17.10.2018, 20. i 21.10.2018. i 30.10.2018. godine, u dijelu koji se odnosi na upražnjene pozicije, i to za:

 

1.  Direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece “Naša radost” Trebinje,

2.  Direktora JU “Centar za socijalni rad” Trebinje,

3.  Direktora JU “Dom mladih” Trebinje,

4.  Direktora JZU “Apoteka” Trebinje.

*************

 

JU OSNOVNA  MUZIČKA   ŠKOLA SVETI ROMAN  MELOD”

NEVESINjE

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

 

I - Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Osnovne muzičke škole “Sveti Roman Melod” Nevesinje

II – Opis poslova

Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove.

III – Mandat direktora traje četiri godine.

IV – Opšti uslovi

-  da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja javne funkcije;

-  da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

V – Posebni uslovi

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi

 

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (diploma ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju u BiH),

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke VI podtačka 6. škola će pribaviti po službenoj dužnosti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica obuhvaćena članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova  dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Svi kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu predati neposredno ili putem pošte, na adresu JU Osnovna muzička škola “Sveti Roman Melod” Nevesinje, Trg Blagoja Parovića bb, 88 280 Nevesinje, sa naznakom “Za konkurs”.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana