JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

T  R  E  B  I Nj E

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Nastavnik razredne nastave, na neodređeno vrijeme, ..... 2 izvršioca

2.       Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2019. .............

                                                                                                                            1 izvršilac,

3.       Nastavnik matematike za rad u područnom odjeljenju Lastva, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine sa normom od 8 časova sedmično ..................................................................................................

1 izvršilac,

4.       Specijalni  edukator-rehabilitator, smjer logopedija, na određeno  vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim vremenom od 4 sata dnevno,

.................................................................................................................1 izvršilac

5.       Nastavnik informatike, na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 1.3.2019. godine, sa normom od 16 časova sedmično .............................................................................. 1 izvršilac

6.       Pedagog, voditelj u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine   ................................................................................. 1 izvršilac

7.       Psiholog, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim vremenom od 4 sata dnevno ............................................................... 1 izvršilac

                                                                 

■ Na sva  radna  mjesta  primaju se  kandidati sa položenim stručnim ispitom  i radnim iskustvom od godinu dana na poslovima radnog mjesta za koje podnose prijavu.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi - član  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu

 izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu  izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

▪ Test i intervju  samo za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, sa potpunom  dokumentacijom i blagovremenom prijavom obaviće se u prostorijama škole kako slijedi:

■ Utorak, 14.8.2018. godine:

    ● za radno mjesto nastavnika informatike:

     U 8 časova  - test,

     U 14 časova - intervju

    ● za radna mjesta nastavnika  razredne nastave:

     U 9 časova  - test,

     U 10 časova - intervju

Napomena: Prva dva kandidata sa rang liste kandidata, biće primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme

   ● za radno mjesto specijalni edukator i rehabilitator – logoped:

   U 12 časova - test

   U 13 časova - intervju

■ Srijeda, 15.8.2018. godine:

  ● za radno mjesto pedagoga-voditelja u produženom boravku:    

   U 8 časova - test

   U 9 časova - intervju

●za radno mjesto nastavnika matematike:

  U 10 - test

  U 11 - intervju

●za radno mjesto psihologa:

  U 12 - test

  U 13 - intervju

■ Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati  na test i intervju,  a ako se ne pojave na  testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br. 1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*********************

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ”  TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1.       Profesor matematike  – 4 časa – na određeno vrijeme,                                    najduže do 31.8.2019. godine.

2.       Profesor demokratije i ljudskih prava – 2 časa – na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. godine.

- Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 102. Stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Testiranje i intervju  sa kandidatima obaviće se u srijedu, 15.8.2018. godine, sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU Gimnazija “Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi

i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1.       Profesor biologije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8 nastavnih časova nedeljno, do povratka radnice sa bolovanja.

2.       Diplomirani inženjer poljoprivrede, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova praktične nastave nedeljno za zanimanje pekar  i 6 nastavnih časova  praktične nastave nedeljno za zanimanje agroturistički tehničar, do kraja školske godine, 31.08.2019.

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1.       Uvjerenje o državljanstvu;

2.       Izvod iz matične knjige rođenih;

3.       Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g.).

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2.       Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje,  ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;

3.       Ovjerena fotokopija radne knjižice;

4.       Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5.       Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6.       Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom “Prijava na konkurs za zapošljavanje”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem prof. biologije biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 16.8.2018. u 8 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem dipl. inženjera poljoprivrede biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 17.8.2018. u 8 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se i prijave kandidata bez iskustva.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***************

REPUBLIKA SRPSKA   

JU OŠ “RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik ruskog jezika - 20 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 6.11.2018. godine................                      1 izvršilac

2.       Nastavnik ruskog jezika - 16 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na neodređeno vrijeme............ 1 izvršilac

3.       Nastavnik francuskog jezika - 10 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019. godine................                        1 izvršilac

4.       Nastavnik geografije - 18 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019. godine

5.       Nastavnik razredne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, do povratka radnica sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 1.4.2019. godine ................                                   2 izvršioca

6.       Nastavnik razredne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.8.2019. godine................                          1 izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18) - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačeni adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vide vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 14.8.2018. godine u 9 i 10 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, ul. Obrena Ivkovića b.b., 88280 Nevesinje, sa naznakom ZA KONKURS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA” BILEĆA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       nastavnik razredne nastave - 3 izvršioca, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.8.2019. godine,

2.       nastavnik razredne nastave - voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

3.       pedagog - voditelj u produženom boravku, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2018/19. godine,  i

4.       nastavnik muzičke kulture - 1 izvršilac na 18 časova redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:                                                               

1)      uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,

2)      izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

4)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za  nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica),

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od vaspitno-obrazovne ustanove/poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu, a koje se traži ovim konkursom na koji se kandidat prijavljuje, 

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vide vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje  ne starije od šest mjeseci od  nadležne  zdravstvene ustanove  o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 14.8.2018. godine, testiranje u 9 časova, a intervju u 10 časova.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika b.b.

                                                                                                                                                            

      *********************

JU OŠ “SVETI SAVA” LjUBINjE

KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Za školsku 2018/19. godinu

 

1. Nastavnik  matematike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 4 časa

2. Nastavnik fizike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 10 časova

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 8 časova

4. Nastavnik razredne nastave - 4  izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine                                                                                                

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16 ) .                                                    

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18). 

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačeni adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:  

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,            

 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                   

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992. godine moraju biti nostrifikovane),                                                                      

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica s iskustvom),                                                     

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                      

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                              - na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                             - na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                         

 - na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                   

Iz uvjerenja treba jasno da se vide vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                  

Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i  intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 14.8.2018. godine u 9 časova (testiranje) i 10 časova (intervju), u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                    

- U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:                                                                                              

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Ljubinje

Ulica Svetosavska broj 23       88380 Ljubinje                                                                                                    

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.     

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI VASILIJE OSTROŠKI”

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik matematike - 12 časova u nastavi na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik muzičke kulture - 10 časova u nastavi na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3. Nastavnik fizike - 14 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Nastavnik njemačkog jezika - 20 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

5. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6. Nastavnik fizičkog vaspitanja - 8 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

7. Voditelj produženog boravka - 2 nastavnika razredne nastave na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Voditelj produženog boravka - nastavnik srpskog jezika na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Test za voditelje produženog boravka će se obaviti u utorak, 14.8.2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole, a intervju u 10 časova, test za sve ostale nastavnike je u srijedu, 15.8.2018. godine u 12 časova, a intervju u 13 časova.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Sveti Vasilije Ostroški”, Gorička br. 19, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

******************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik matematike - 16 časova - na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 16 časova - na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

- Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se u srijedu, 15.8.2018. godine sa početkom: testiranje u 8 časova, a intervju u 9 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

****************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik razredne nastave - 6 (šest) izvršilaca:

3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme,

3 (tri) izvršioca na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Prva tri kandidata sa rang liste biće primljena na neodređeno vrijeme, a sljedeća tri na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

- Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidati koji budu izabrani,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se u utorak, 14.8.2018. godine, sa početkom: testiranje u 9 časova, a intervju u 10 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4, Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

**************

             

JU  OŠ “SVETI SAVA” GACKO

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku 2018/19 godinu

1. Nastavnik ili prof. razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice  sa trudničkog bolovanja,

2. Nastavnik ili prof. razredne nastave - 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2019. god.

3. Nastavnik ili prof. razredne nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme.

4. Nastavnik ili profesor matematike - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na - 8 časova sedmično na neodređeno radno vrijeme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 45/16).                                              

            Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31 /18).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                          

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:     

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,                

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilože samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosudnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola  će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992. godine moraju biti nostrifikovane),

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za  rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),                                                 

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                     

4. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje kandidata  će se obaviti u utorak, 14.8.2018. g. sa početkom u 9 sati, a intervju će se obaviti istoga dana sa početkom u 10 sati. (odnosi se na kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  u prostorijama škole).

- Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na   testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                        

 U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom (za radna mjesta sa iskustvom), razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Gacko

Ulica Vidovdanska 29,

89 240  Gacko

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

********************

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

KALINOVIK

KONKURS

1. Nastavnik hemije 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019.

U radni odnos se primaju lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br.44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  RS” br.77/09, 86/10 i 25/14). Za radna mjesta potreban je odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema.

1.  Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove) ,

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Potvrdu  o položenom stručnom ispitu

• Potvrdu o radnom iskustvu kod ranijeg poslodavca.

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju i test koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16)

Testiranje će biti obavljeno 14.8.2018. godine sa početkom u 10  časova u prostorijama škole

Intervju će biti obavljen: 14.8.2018. godine sa početkom u 11  časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati poštom preporučeno na adresu:

JU Osnovna škola “Ljutica Bogdan”, Srpskih dobrovoljaca broj 5,  

71230 Kalinovik.       

***************                                 

JU  MUZIČKA ŠKOLA “TREBINjE”

 TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2018/19. godinu

1. Profesor gitare – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;

2. Profesor harmonike – 1 izvršilac – 11 časova– na određeno vrijeme;

3. Profesor violine – 1 izvršilac – 12 časova – na određeno vrijeme;

4. Profesor violončela – 1 izvršilac – puna norma – na određeno vrijeme;

5. Profesor klavira - 3 izvršioca - 2 izvršioca puna norma i 1 izvršilac pola norme -  na određeno vrijeme;

6. Profesor teoretskih predmeta - 1 izvršilac - puna norma - određeno vrijeme (do povratka radnice sa bolovanja);

7. Profesor solo pjevanja – 1 izvršilac – pola norme - određeno vrijeme;

      I    Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

      II    Posebni uslovi:

 Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove i to kandidat pod rednim brojem:

      1.   diplomirani muzičar - gitarista

      2.   diplomirani muzičar - akordeonista

      3.   diplomirani muzičar – violinista

      4.   diplomirani  muzičar –violončelista

      5.   diplomirani muzičar – pijanista

      6.   diplomirani muzički pedagog

      7.   diplomirani muzičar – solo pjevač

        

Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi osim za  kandidata pod rednim brojem 5. - diplomirani muzičar pijanista. Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustava i položenog stručnog ispita za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz  prijavu  na konkurs, kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebni uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. ovjerenu kopiju diplome;

7. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko prosjek ocjena nije naveden u diplomi;

8. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

9.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

               

10. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 13.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola “Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje - sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

                                                                                                                                                                         

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana