JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*************

ARCELORMITTAL PRIJEDOR DOO PRIJEDOR

A. J. Raškovića br.1

79101 Prijedor

OGLAS

za prijem radnika na određeno vrijeme

1. Električar                                 1 izvršilac

2. Bravar - zavarivač            2 izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

1. Završena škola:

- Elektrotehnička škola - energetski smjer, III ili IV stepen

2. Završena škola:

- Mašinska škola (zanimanje bravar, bravar - zavarivač ili zavarivač)

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu:

ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor, A. J. Raškovića br. 1 Prijedor, ili donijeti lično u zgradu Direkcija Rudnika radnim danom od 12 do 14 časova.

Oglas ostaje otvoren do 3.8.2018. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izbor kandidata će se izvršiti na osnovu testiranja (provjere znanja) u skladu sa procedurama ArcelorMittal Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se ne vraćaju.

*****

JU MUZIČKA ŠKOLA “SAVO BALABAN”

Branislava Nušića br. 9

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor klavira – diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva 

2. Profesor violine – diplomirani muzičar - violinista VII stepen stručne spreme - puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.1.2019. godine do povratka radnice sa neplaćenog odsustva 

3. Profesor harmonike – diplomirani muzičar - akordeonista VII stepen stručne spreme – puna norma sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -  na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora        

Opšti uslovi:

1)      a) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                                                                          

uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

   (2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

   (3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti   dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

      (4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

      (5) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 7.8.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

      (6) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

      Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

********

         

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” 

Ive Andrića bb

79220 NOVI GRAD

                                                         

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet biologija - 8 časova do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže 1 godinu sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik razredne nastave do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju u obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana, 6.8.2018. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Ive Andrića bb, Novi Grad.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                                          

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI”.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.  

      *********

       

JP “BANIJAPROMET” KOSTAJNICA,

Svetosavska 8, Kostajnica

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora JP “Banijapromet” Kostajnica

I – Upražnjena mjesta

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Banijapromet” Kostajnica.

II – Opis poslova

Direktor javnog preduzeća obavlja poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima preduzeća.

III - Mandat

Mandat direktora javnog preduzeća traje 4 godine.

IV – Opšti uslovi za kandidate

Da su državljani RS ili BiH;

Da su stariji od 18 godina;

Da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (Bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u RS u period od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

Da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

Da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora ili za kažnjiva djela koje ih čine nepodobnim za obavljanje funkcije direktora;

Da se protiv njih ne vodi krivični postupak

V – Posebni uslovi za kandidate

     A) VSS - diplomirani ekonomista

     B) radno iskustvo: pet (5) godina radnog iskustva u struci

VI – Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS. Kandidat ne može biti lice koje je na funkciji u političkoj stranci, odnosno kandidat koji je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovan (kandidat koji se ne kvalifikuje) – čl. 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

VII – Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

Biografiju o podacima o kretanju na poslovima;

Uvjerenje o državljanstvu;

Izvod iz matične knjige rođenih;

Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz podtački 3. i 4. tačke IV;

Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela i da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

Ovjerenu kopiju diplome;

Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci;

Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV (sukob interesa)

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja iz tačke IX ovog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za provođenje konkursa obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Imajući u vidu ovlaštenja Ombudsmana koja proističu iz čl.16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS, dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti putem Prijemne kancelarije JP “Banijapromet” Kostajnica ili putem pošte na adresu: JP “Banijapromet” Kostajnica, sa naznakom “KOMISIJA ZA IZBOR DIREKTORA – NE OTVARATI”.

IX – Objavljivanje javnog konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.

*****************

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U PRIJEDORU

Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6

79 102 Prijedor

KONKURS

1. Opis radnog mjesta

1.1. Referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT) - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje IKT opreme (hardvera), sistemskih i aplikacijskih programa (softvera) u sudu u skladu sa važećim standardima; rješava probleme sa lokalnom računarskom mrežom u sudu; stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi iz njegove nadležnosti; organizuje i planira aktivnosti na proširivanju mrežnih kapaciteta suda; obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u sudu; formira korisničke naloge za zaposlenike u sudu; administrira podatke pohranjene na serverima datoteka; obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka smještenih na serverima datoteka u sudu; ažurira veb stranicu suda uz konsultaciju sa predsjednikom suda; održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda; vrši edukaciju svih korisnika CMS-a u sudu u saradnji sa IKT odjelom VSTS-a; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

          - da je državljanin RS ili BiH,

          - da je stariji od 18 godina,

          - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,

         

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

                   - VII stepen stručne spreme, informatičkog smjera, poznavanje rada na sistemima Microsoft Windows Server NT/2008/2012 operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft Exchange i Microsoft Office paketa, poznavanje koncepta mreža LAN/WAN, TCP/IP mrežnog protokola, radno iskustvo od najmanje 1 (jedna) godina na poslovima informacione - tehnologije.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos i to fotokopije sljedećih dokumenata:

          - lične karte ili pasoša,

          - diplome o završenoj stručnoj spremi i

          - uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u konkursu.

Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Rok i način podnošenja prijave na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom “ZA KONKURS” se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu suda.

Obrazac prijave na konkurs se nalazi u prilogu konkursa na veb-sajtu Zavoda: www.zzzrs.net.

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonom.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana