JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU MUZIČKA ŠKOLA “SAVO BALABAN”

Branislava Nušića br.

79 101 PRIJEDOR

                

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor istorije umjetnosti – diplomirani grafičar -  VII stepen stručne spreme – 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine do povratka radnice sa bolovanja

2.       Profesor fizike –  diplomirani fizičar – VII stepen stručne spreme - 2 časa sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

3.       Profesor psihologije – diplomirani psiholog - VII stepen stručne spreme - 1 čas sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

Opšti uslovi:

1)      a) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

 v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

 g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

      (2)  Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      (3)  Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

      (4) Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

      (5) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 4.10.2018. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

      (6) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

      Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja..

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu škole.

**************

JU OŠ “DRAGAN VUJANOVIĆ”

SVODNA bb

79229 SVODNA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

                                                                                                                      

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa

porodiljskog bolovanja, rad u PO Sokolište    - 1 izvršilac

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Za radno mjesto pod brojem 1. nastavnik razredne nastave, pravo učešća na konkursu imaju i  lica iz člana 104. stav 6 Zakona  osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije sljedećih dokumenata i te kopije dokumenata neće biti vraćene kandidatima:

1. Opšti uslovi:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da pravosnažnom presudom nisu osuđeni za krivična djela za koja je izrečena kazna u trajanju dužem od šest mjeseci  izabrani kandidat će dostaviti naknadno, prije potpisivanja Ugovora o radu.

2. Kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademski studija u odgovarajućoj oblasti,                                                                           

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,                                                                                                                                

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;                                                                        

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio navedene grupe predmeta,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje                                                                                     

- uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .                                                                           

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                                  

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”  -NE OTVARATI. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                ***********************                                                             

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Ul. Vuka Karadžića br.16

Prijedor

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Školski psiholog, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. ..........................................1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Potrebna dokumentacija

 Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

  I   Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1)      Da je državljanin RS – uvjerenjem o državljanstvu,

2)      Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

 3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj,  fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će  dostaviti  kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  

II  Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

  Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. Stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja koje se traži konkursom.

 Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom “za konkurs - ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana, 1.10.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 1.10.2018 godine, sa početkom u 11.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana