JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

***********************

 

 

“BOSNAMONTAŽA” AD

Rudnička bb

79101 Prijedor

 OGLAS

1. Mašinski tehničar  ___________________________________2 izvršioca spremna na edukaciju za poslove kontrolora zavarivanja, može bez iskustva.

Opšti uslovi:

da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi:

- diploma stručne spreme

- kopiju vozačke dozvole B kategorije (nije uslov)         

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima i biografijom mogu se dostaviti na mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com , lično ili putem pošte na adresu “Bosnamontaža”a.d. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232- 680 svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Rok za prijavljivanje kandidata je od dana objavljivanja do popune.

*************

JU OŠ “MAJKA KNEŽOPOLjKA”

Vidovdanska bb, 79 246 KNEŽICA

 

         U skladu sa članom 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , a na osnovu dopisa predsjednika Aktiva direktora osnovnih škola, Zahtjev JU SŠ “Nikola Tesla” Koz. Dubica, broj: 8/19. od 11.4.2019. godine, direktor škole, donosi 

ODLUKU

o poništavanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

         Poništava se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta, broj: 125/19. od 29.3.2019. godine, koji je objavljen dana 3.4.2019. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, a odnosi se na: “1. Nastavnik za nastavni predmet istorija (14 časova) – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom”.

II

         Konkurs se poništava zbog proceduralne greške i povrede člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17. i 31/18.).

                               III

         Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

                   ****************

                                                                                                                                                                                    

 

JU OŠ “MAJKA KNEŽOPOLjKA”

Vidovdanska bb

79 246 KNEŽICA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik za nastavni predmet istorija (10 časova) - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:      

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca

 U skladu sa članom 113. stav 4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i da pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                             

 Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom “KONKURS”, Vidovdanska bb, 79 246 Knežica.       

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                           

**************

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

PETROVO

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za izbor i prijem radnika

1.       Nastavnik demokratije i ljudskih prava, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 2 časa sedmično, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i 

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 

 

-        uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti, ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženo konkursom),

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole dana, 3.5.2019. godine, u 12 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”.

**************

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR

Nikole Pašića br.4

79101 PRIJEDOR

JU Elektrotehnička škola Prijedor vrši

PONIŠTENjE KONKURSA

broj 304/19. od 5.4.2019. objavljenog dana, 10.4.2018. godine u “Glasu Srpske” za:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike ili profesor elektrotehnike puna norma (20 časova) sa iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja za predmete:

- Osnove elektrotehnike

- Elektrotehnički materijali

- Električne instalacije na motornim vozilima.

Razlog za poništenje konkursa je povratak radnika sa bolovanja.

 

                                                                                              

******************

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

Branislava Nušića 7

79101 PRIJEDOR

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1.       Nastavnik razredne nastave, - 1 izvršilac, na određeno vrijeme,  do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, potrebno je da kandidat ispunjava opšte uslove i to:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-        da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

(uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan da dostavi:

1. uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2. uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

3. uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, neće biti uzete u razmatranje.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,  testiranje i intervju će se obaviti dana, 30.4.2019. godine, u 12 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

*******************

 

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

DONjI DUBOVIK

KRUPA NA UNI

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

I - Upražnjena radna mjesta na određeno radno vrijeme:

- Diplomirani pedagog - pripravnik, nepuna norma, u skladu sa članom 14. Pravilnika o finansiranju osnovnih škola......................................................................................... 1 izvršilac

- Diplomirani psiholog - pripravnik, nepuna norma (50%) u skladu sa saglasnošću Ministarstva prosvjete i kulture RS prilikom otvaranja radnog mjesta, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 7.10.2019. godine..............1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

6. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.                                                    

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 3. maja 2019. godine sa početkom rada u 10 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

  Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”. Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraćemo da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na konkurs”– Komisiji za izbor, sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, slati na adresu škole.

 

****************

JU GIMNAZIJA “PETAR KOČIĆ” NOVI GRAD,

Ul. Dositeja Obradovića 6

79220 NOVI GRAD

 KONKURS

Opis radnog mjesta

1.       Profesor informatičke grupe predmeta (računarstvo i informatika, primjena računara)  - 1 izvršilac, bez radnog iskustva - pripravnik,  na  određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.8.2019. godine, ( 14 časa sedmično);

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS i na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem :

  A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

 B)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

 V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

 D) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz registra škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

Đ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje a koja je predviđena  Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u

srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to :

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i intervju će se obaviti 3.5.2019. godine u 11 časova u JU Gimnaziji “Petar Kočić” Novi Grad.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše  putem pošte na adresu škole.

                                                                                                                         

 ************                                  

JU OŠ “JOSIF PANČIĆ”, KOZICA

Donja Kozica br. 129, 79263 Oštra Luka

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik tehničkog obrazovanja –  4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

  Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.       Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

1.       Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ESTS u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da ima najmanje 1. godinu radnog iskustva u struci;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca;

6.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.       Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa, pisanim putem biće obaviješteni o datumu i vremenu provođenja testiranja i intervjua.

 

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu: JU Osnovna škola “Josif Pančić” Kozica, Donja Kozica br. 129, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom “za konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana