JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.06 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*************

JU “SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PRIJEDOR”

U PRIJEDORU

Nikole Pašića broj 4

79 101 Prijedor

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I Predmet

Školski odbor JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III Mandat

Direktor JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru se bira na period od 4 /četiri / godine, član 130. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” , broj: 41/18).

Mandat iz prethodne alineje može se računati od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što dobije saglasnost od resornog ministra ili nakon što protekne rok od trideset dana u kojem roku je ministar dužan odlučiti o predloženom kandidatu.

IV Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, Kolektivnim ugovorom, Statutom te Pravilnikom o radu .

V Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i to:

1.       Opšti uslovi:

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,

- Da je stariji od 18 godina ,

- Da je državljanin RS i BiH.

2. Posebni uslovi

- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno obrazovnog rada škole,

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Nakon izbora, direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar,

- Pored opštih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su, uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem kontakt telefona, dužni priložiti:

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi,

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

- Druge dokaze o provođenju znanja i sposobnosti,

- Dokaz dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru, Nikole Pašića br.4 79000 Prijedor sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora /NE OTVARATI/.

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje .

Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora JU “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru u roku od 8 /osam/ dana od dana donošenja odluke.

******************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” OMARSKA

VUKA KARADžIĆA BB

79203 OMARSKA

Telefon/faks: 052/331-210, 333-014,

e-mail: os073@skolers.org

JAVNI KONKURS

I – Predmet

Školski odbor JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/18)

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

7. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

10. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona RS,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Nastavnici i stručni saradnici i ostali radnici koji su ispunjavali uslove do stupanja na snagu Zakona mogu ravnopravno konkurisati i na raspisani konkurs za direktora škole.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javne ustanove Osnovna škola.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU OŠ “Vuk Karadžić” Omarska u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

************

JU OŠ “SVETI SAVA”

DOSITEJEVA BB

KOZARSKA DUBICA

Tel. 052/416-332; 424-391, Faks 052/424-392,

e-mail: os031@skolers.org

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ

“Sveti Sava” Kozarska Dubica

1.       Direktor škole............................................................................1 izvršilac.

Opis radnog mjesta

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ “Sveti Sava” Kozarska Dubica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Sveti Sava” Kozarska Dubica.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ “Sveti Sava” Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Sveti Sava” Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/RS

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177., stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS”, broj: 44/17 i 31/18),

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci),

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakona RS (“Sl. gl. RS”, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom ostaviti isključivo putem pošte na sljedeću adresu škole sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora”.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU OŠ “Sveti Sava” Kozarska Dubica u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

         

 ***************

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

DONjI AGIĆI, NOVI GRAD

79228 D. Agići tel.052 225 225,

E-mail os042@skolers.org

                                       

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole, na neodređeno radno vrijeme, sa iskustvom, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

(1) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) i prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu te spreme.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti 25.6.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Obavještavamo sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i čije su prijave potpune da neće biti pojedinačno pozivani na testiranje i intervju te da u slučajnu nedolaska navedenog datuma na testiranje i intervju smatraće se da je kandidat odustao od konkursa.

 Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta” ili lično sekretaru škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana