JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Profesor za nastavni predmet njemački jezik 4 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

2. Profesor za nastavni predmet ruski jezik, 11 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

3. Profesor za nastavni predmet geografija 2 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa trudničkog bolovanja a najduže do 31.8.2019. godine,

4. Profesor za nastavni predmet sociologije 3 časa , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

5. Profesor za nastavni predmet filozofija 2 časa, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine,

6.  Profesor za nastavni predmet kultura religija 5 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

• Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2. i 3. se primaju lica sa radnim iskustvom dok se na radna mjesta pod rednim brojevima 4, 5. i 6. u radni odnos se primaju lica bez radnog iskustva (pripravnik).

• Za radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2. i 3. za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

• Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

• Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

          I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi

1. Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, (“Sl. glasnik RS” broj: 104/41) i članova 2. i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji (“Sl. glasnik RS”, 34/15, 83/15) kandidati su u obavezi dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome.

2. Kandidati pod rednim brojevima 1, 2. i 3. su u obavezi dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju kojom se ispunjavaju opšti i posebni uslovi) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate pod rednim brojevima: 1, 2. i 3. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost će imati onaj kandidat kako je navedeno u članu 26. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS”, 102/14 i 42/16). U tom kontekstu potrebno je dostaviti sljedeće:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

• Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

•  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 17.9.2018. godine u prostorijama škole.

- Testiranje kandidata će se obaviti u 10 časova

- Intervju sa kandidatima u 11 časova.

 Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju; a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

• Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

• Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

• Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti. Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor - Komisiji za izbor (navesti, radno mjesto na koje se konkuriše). Prijave se mogu dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte.

                   ***************

         

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA “PETAR KOČIĆ”

NOVI GRAD     

Adresa: Dositeja Obradovića 6,

79220 Novi Grad;

tel./faks: Direktor – 052/ 751-172;

 

KONKURS

Opis radnog mjesta

1. Profesor fizičkog vaspitanja - sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, (4 časa sedmično) - 1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi (na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i na osnovu člana 7 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, (“Sl. glasnik RS” broj:102/14 i 42/16.):

 A) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;

 B) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

 V) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 G) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi

Potrebno je da kandidati zadovoljavaju uslove o stručnoj spremi predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Sl. gl. RS”, broj: 34/2015 i 83/15.)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje a koja je predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj: 102/14 i 42/16.), i to:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Vrijeme i mjesto testiranja i intervjua sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa:

Testiranje i intervju će se obaviti 17.9.2018. godine, u 10 časova u JU Gimnaziji “Petar Kočić” Novi Grad.

Napomena: Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju; ako se kandidati ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu škole isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za izbor sa naznakom za koje radno mjesto se konkuriše, putem pošte.

***************

JU POLjOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA

Nikole Pašića 4, Prijedor

Tel/Faks: +387 (0) 52/ 211-209

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor stručnih predmeta prehrambene struke, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2018. godine, za lice bez iskustva - pripravnik, puna norma, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj: 1/16 i 66/18.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” broj: 41/18, u daljem tekstu: Zakon), kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/15, u daljem tekstu: Pravilnik).

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj: 102/14. i 42/16), kandidati su obavezni da prilože:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 17.9.2018. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

***********

JU MAŠINSKA ŠKOLA

Nikole Pašića br.4

PRIJEDOR

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

Opis radnog mjesta

1. Bibliotekar, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .............1 izvršilac.

          Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj: 1/16) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” broj: 41/18) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/15)

 Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila zvanja nastavnika.

          Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika), a na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj: 102/14. i 42/16), član 7. i 8., kandidati su obavezni da prilože:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz ovog stava škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. Uvjerenje o radnom stažu za radno mjesto pod brojem 1. izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 17.9.2018. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti slati na adresu škole sa naznakom za radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana