JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

 

*******

************

 

JU OŠ “MILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI”

HAN PIJESAK

 

raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole

“Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak

 

I – Predmet

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole”Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak.

 

II – Opis poslova

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru.

 

III – Mandat

 

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, potom dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

 

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.

 

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 01/16), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(“Službeni glasnik RS”, broj:44/17 i 31/18) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik RS”, broj: 49/18) i to:

 

Opšti uslovi:

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- Da je stariji od 18 godina

- Da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

 

Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17 i 31/18).

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodnog stava.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

         

 V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad maloljetnim licem,

7. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

8. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

9. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

10. Izvod iz matične knjige rođenih,

11. Uvjerenje o državljanstvu.

 

 Kandidati su dužni dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, ulica Aleksandra Karađorđevića 10. 71360 Han Pijesak, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole” (NE OTVARATI).

 

 Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

 Dostavljenu dokumentaciju škola neće vraćati kandidatima.

 

VII – Napomena

 Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ “Milan Ilić Čiča Šumadijski” Han Pijesak, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

 

*********

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

“KRALjEVA GORA” DOO HAN PIJESAK

 

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

Raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radnika JKP “KRALjEVA GORA” d.o.o. Han Pijesak na radno mjesto

 

1. Tehnolog za uzorkovanje i kontrolu kvaliteta vode........... 1 izvršilac.

 

 II Opis poslova i zadataka

 

Opis poslova koje obavlja tehnolog za uzorkovanje i kontrolu vode utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JKP “KRALjEVA GORA” i to poglavlje 2 tehnička služba tačka 3. RJ pumpnih stanica i objekata na vodovodnoj mreži.

Zvanje - tehnolog za uzorkovanje i kontrolu kvaliteta vode

Kandidat koji se prijavljuje na oglas potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

 

III Opšti uslovi:

 

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnom preduzeću.

 

IV Posebni uslovi

 

1. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 

- VŠS - Inženjer hemijske tehnologije VI stepen najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima tehnologa za kontrolu kvaliteta vode u traženom stepenu obrazovanja.

- poznavanje rada na računaru IV B1

 

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- zahtjev

- kratku biografiju,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

- fotokopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u “Glasu Srpske”, sa kandidatom biće objavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JKP “KRALjEVA GORA” d.o.o. Han Pijesak ili putem pošte, na adresu JKP “KRALjEVA GORA” d.o.o. Han Pijesak, ulica Srpske vojske 10, 71360 Han Pijesak, sa naznakom “prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za mjesto tehnolog za uzorkovanje i kontrolu kvaliteta vode organizacioni dio tehnička služba”.

 

************

JU OŠ “SRBIJA” PALE

  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

-  Nastavnik informatike - 1 izvršilac, 21 čas norme sedmično, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

 

U radni odnos prima se lice bez radnog iskustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za učinjena krivična djela što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

- Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana, 30.4.2019. godine, sa početkom u 10 časova, a intervju istog dana u 11.30 časova u prostorijama JU OŠ “Srbija” Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

*************

 

 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

                                                                                                        

 objavljuje

                                                      

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

 

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast - Opšta psihologija (predmeti: Opšta psihologija, psihologija umjetnosti 1, 2 i 3.)......................................................................................................................................1 izvršilac

 

  2. Za izbor u zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Grafika.................................................1 izvršilac

 

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

 

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

           

  1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za uža naučna oblast Operaciona istraživanja.......................................................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Estetika..................................1 izvršilac

 

 2.  Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Upravno pravo i uprava.......1 izvršilac

 

 3. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšte studije književnosti...............................................................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

 1. Za izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo..............................................................................................................1 izvršilac

 

  2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika.......................................................................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomija Bijeljina

 

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Engleski jezik).........................................................................................................................1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

 

 1. Za izbor u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment, predmeti: Menadžment, Menadžment u sportu, Menadžment u vaspitno-obrazovnim ustanovama i Liderstvo........................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostroški” Foča

 

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije, predmeti: Katihetika sa metodikom 1 i 2, Katihetika 1 i 2, Metodika nastave 1 i 2, Katihetika sa hrišćanskom pedagogijom 1, 2, 3 i 4, Didaktika sa metodikom nastave 1 i 2..............................................................................................1 izvršilac

 

9. maja, 73 300  Foča

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta ,kao i za izbor u nastavno-umjetničko zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Grafika) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u naučno-nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77,78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Kandidati koji konkurišu za izbor u zvanje docenta za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta  Grafika  na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, obavezni su dostaviti dokaz o završenoj ALU ili FLU –drugi ciklus studija - smjer Grafika, kao i najmanje 10 radova iz oblasti za koju konkurišu.

 

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

**********

JU OŠ “BOŠKO BUHA”

ŠTRPCI - RUDO

raspisuje

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1.  Sekretar škole, jedan izvršilac na određeno vrijeme, 1 godina od dana prijema u radni odnos, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

    a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

   b)  položen stručni ispit

   v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik RS”, broj 51/11, 19/12 i 77/12).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad

3) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranja i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 30.4.2019. godine u 12 časova u centralnoj školi u Štrpcima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Boško Buha”, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

 

                   

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana