JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb Čajniče,

tel-faks 058/315-156;

tel 058 310-020; 058/310-021;                             

e-mail os190@skolers.org

   raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik/profesor fizike, 12 časova Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik/ profesor  razredne nastave u područnoj školi Zaborak na određeno radno vrijeme do  31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom.

  Radnik stupa na rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno vrijeme .

 Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31 /18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                     

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz član 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.

  

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Izvoda iz MK rođenih ili  lične karte;

4. Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa

učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a  po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

 1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

 2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi

uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

 3. Za  dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Test sa  kandidatima,  koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 21.8.2018. godine, sa početkom u 8 časova a intervju  21.8.2018. godine u  11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Igumana Vasilija bb 73 280    Čajniče, preporučeno ili direktno u školu.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠMILAN ILIĆ ČIČA ŠUMADIJSKI”

HAN PIJESAK

Aleksandra Karađorđevića 10, 

tel/faks: 057/557-216, 

email: os184@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Nastavnik islamske vjeronauke –2 časa sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa iskustvom u struci

2. Nastavnik informatike – 1 čas sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 čas sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

4. Nastavnik matematike – 4 časa sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

5. Nastavnik demokratije – 1 čas sedmično – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

6. Nastavnik razredne nastave – puno radno vrijeme za rad u produženom boravku – 2 izvršioca na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa položenim stručnim ispitom

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu – (“Službeni glasnik RS”, broj:1/2016), uslove propisane članom 104. i 115. tačka  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/2017 i 31/2018), članom 2. 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj:77/09, 86/10 i 25/14, članom 7. 8. i 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj:102/14, 45/2016).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

- da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže izabrani kandidat).

Pored opštih uslova kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova konkursa:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,                                                                           

-  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

Ukoliko kandidat prilaže kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene.

Dokumentacija prispjela na konkurs se vraća.

 Intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u ponedjeljak, 20.8.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervjuu, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Milan Ilić Čiča Šumadijski”, Aleksandra Karađorđevića broj 10,  Han Pijesak 71360.

**********

JU OŠ “SVETI SAVA” TRNOVO

Tel/ faks: 057 610 394        

E-mailos195@teol.net

Adresa: Trnovskog bataljona 33, 

71220  Trnovo

objavljuje

PONIŠTENjE KONKURSA

Konkurs JU OŠ “Sveti Sava” Trnovo objavljen dana, 25.7.2018. godine u “Glasu Srpske” poništava  se iz tehničkih razloga, a za radna mjesta  pod brojevima:

1. Nastavnik  biologije -8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .............................................................1 izvršilac

2. Nastavnik fizike - 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...............................................................................1 izvršilac

3. Nastavnik demokratije -1 čas na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom............................................................. 1 izvršilac

                                                                                                                   

****

JU OŠ “SVETI SAVA” TRNOVO

Tel/ faks: 057 610 394        

E-mailos195@teol.net

Adresa: Trnovskog bataljona 33, 

71220  Trnovo

objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik  biologije -8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................................................................1 izvršilac

2. Nastavnik fizike - 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...............................................................................1 izvršilac

3. Nastavnik demokratije - 1 čas na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom............................................................................. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104.  i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) i   Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  u srijedu, 22.8.2018. godine, u 10 časova, a intervju istog dana  u 11 časova, u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ “Sveti Sava” Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “VASILIJE OSTROŠKI”

SOKOLAC

 raspisuje 

KONKURS

 za prijem  radnika u radni odnos

Opis radnog  mjesta

1. Profesor njemačkog  jezika (4  časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za  školsku 2018/2019 godine sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

2. Profesor engleskog jezika (10 časova)  na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za  školsku 2018/2019 godine sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

3. Profesora hemije  (6 časova)  na određeno vrijeme do  povratka predmetnog profesora  sa porodiljskog bolovanja, sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

4. Profesora matematike (18 časova)  na određeno vrijeme do  povratka predmetnog profesora  sa porodiljskog bolovanja, sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

5. Profesora matematike (6 časova)  na određeno vrijeme  do kraja izvođenja nastave za  školsku 2018/2019 godine sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

6. Profesora fizičkog vaspitanja  (14 časova)  na određeno vrijeme do  povratka predmetnog profesora  sa funkcije, sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac,

7. Profesor prava (2 časa) na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za  školsku 2018/2019 godine sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” br 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.  41/18) te na osnovu člana 7. i člana 8. Pravilnika o   kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 42/16 i Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12 i br. 83/15) i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/15 i br. 83/15):

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent ;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana, 24.8.2018. godine,  u 11 časova u  prostorijama  JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu ili lično dostaviti: JU Srednjoškolski centar “Vasilije Ostroški” Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti “PRIJAVA NA KONKURS” a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SOKOLAC”

SOKOLAC

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik matematike, na neodređeno vrijeme, nepuna norma – 4 časa sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

   

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18).

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana, 17. avgusta 2018. godine,  sa početkom u 12 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

*********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

NjEGOŠEVA BR. 7, Pale

Telefon (57) 223-001 Faks: 223-118

E-mail:  skolasrednja@gmail.com

Web/site:www.aacpale.org

 raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

2. Profesor engleskog jezika , 1 izvršilac, 12 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 31.8.2019. godine;

3. Profesor praktične nastave za zanimanje kuvar, 1 izvršilac, 10 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

4. Profesor praktične nastave za zanimanje kulinarski tehničar, 1 izvršilac, 18 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

5. Profesor osnova elektrotehnike, 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

6. Profesor stručnih predmeta(istorija arhitekture) 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

7. Stručni saradnik - bibliotekar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu (bibliotečka djelatnost).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

• Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS”, broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2.  uvjerenje o državljanstvu;

3.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

• Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16 ).

• Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

• Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

• Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

• Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 21.8.2018. godine, u 10 časova, a intervju  u 11 časova u prostorijama škole.

• Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7 71420 Pale

Sa naznakom “za konkurs”

                  

*********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ISTOČNA ILIDžA

Banović Strahinje 8, telefon: 057/318 – 896

faks: 057/318 – 895,

email: os188@skolers.org

 objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA

Ispravlja se konkurs objavljen dana, 1.8.2018. godine, u “Glasu Srpske” u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 5. Nastavnik razredne nastave – puna norma časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine i glasi:

Nastavnik razredne nastave – puna norma časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

****

JU OŠ “SRBIJA” PALE

Dobrovoljnih davalaca krvi 22

Direktor:057/222-200;

Sekretar:057/225-170

Faks.057/225-161

e-mail: ossrbija.pale@gmail.com

  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna radna norma, na neodređeno vrijeme;

2. Diplomirani pedagog – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine i

3. Profesor razredne nastave – 2 izvršioca, puna radna norma, za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

U radni odnos po svim tačkama primaju se lica sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju i test sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama JU OŠ “Srbija” u Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test a ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

****

Republika Srpska

JU OŠ “RUDO - RUDO

Ul. Cara Dušana 35 A.

tel/faks 058/700-270, 

Email: os179@skolers.org

 raspisuje  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku u 2018/2019 školskoj godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

2. Diplomirani pedagog za rad u produženom boravku u 2018/2019 školskoj godini, sa 0,5 radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

3. Profesor srpskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac, pripravnik,

4. Profesor matematike, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, i stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09,86/10,25/14, i 76/15) i članom 13. stav. 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

         

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica , nakon sticanja stručne spreme,

- Uvjerenje o radnom iskustvu, za kandidate pod rednim brojem 1. 2 i 4.

- Uvjerenje o stručnom ispitu, za kandidate pod rednim brojem 1, 2 i 4.

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,  dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u petak, 17.8.2018. godine, u 12 časova, a intervju u ponedjeljak, 20.8.2018. godine, u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu JU Osnovna škola “Rudo”ul. Cara Dušana br. 35, Rudo, 73260.

        ******

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

ČAJNIČE

raspisuje

KONKURS

1. Fizika – 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

2. Matematika – 4 časa sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

3. Ruski jezik – 12 časova sedmično, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme

4. Iskorištavanje šuma – 3 časa sedmično, sa iskustvom do 31.8.2019. godine

5. Zaštita bilja – 2 časa sedmično, sa iskustvom do 31.8.2019. godine

6. Praktična nastava (šumarski tehničar) – 2 časa sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

7. Uređivanje šuma – 3 časa sedmično,  sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

8. Biologija - 8 časova sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik RS” broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

6. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16 ).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 21.8.2018. godine, u 11 časova, u prostorijama škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar “Petar Petrović Njegoš”, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

         ************         

JU OŠPALE”

PALE

os194.sekretar@skolers.org

raspisuje

KONKURS

 

za  popunu upražnjenih  radnih mjesta

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja (13 časova) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, neodređeno vrijeme, jedan izvršilac.

2. Profesor matematike (16 časova) neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

3. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom određeno vrijeme, dva izvršioca.

4. Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (voditelji u produžnom boravku), dva izvršioca, određeno vrijeme do 30.6.2019. godine.

5. Profesor biologije (šest časova), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, jedan izvršilac.

Opšti i posebni  uslovi konkursa:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. i 105. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18, 31/18) kao i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15), te  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika  u radni odnos  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja ga  kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne  starije od 6 mjeseci.

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos, sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova, kao i  dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji, nakon sticanja stručne spreme.

4. Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

5. Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se  dana, 20.8.2018. godine,  u 11 časova u prostorijama škole, a intervju 21.8.2018. godine u 11 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave dostavljati na adresu: JU OŠ “Pale” Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom “Prijava na konkurs” putem pošte ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

****************

                                                                                                       

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

Srpske sloge 98

Tel/faks: 058/420-081- direktor

E-mail: ss73@skolers.org

  raspisuje,                      

  KONKURS

  za popunu upražnjenih radnih mjesta  

             

1. Profesor muzičke kulture - 2 časa sedmično - pripravnik, na određeno  vrijeme do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac

2. Profesor likovne kulture - 2 časa sedmično - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

3. Struka elektrotehnička:

-  za zanimanje električar  V stepen sa radnim iskustvom - 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac,

- Diplomirani inženjer elektrotehnike - 8 časova teorije - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

4. Struka poljoprivreda i prerada hrane za zanimanje agroturistički tehničar:

- Diplomirani inženjer poljoprivrede, smjer biljna proizvodnja - 2 časa

i praktična nastava 6 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine,

- Diplomirani inženjer poljoprivrede - opšti smjer - 2 časa stočarstvo - 1 izvršilac sa radnim iskustvom do 31.8.2019. godine

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu-  (“Službeni glasnik RS”broj: 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”,broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/14) i izmjene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:42/16).

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14)i izmjene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “27. JANUAR” 22.8.2018. god u 12 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC “27. JANUAR”

Ulica Srpske sloge 98

71 220  Rogatica / sa naznakom za Konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje                               

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana